I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det satt av midler til den nye, sammenslåtte tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge". Tilskuddsordningen omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom». Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper kan ha en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Hvem kan søke

  • Tilskudd kan tildeles offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører.
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
  • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. 

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen, må kommunen ha meldt seg på ordningen. Fristen for dette var den 29. oktober 2021.

En kommune som har meldt seg på ordningen, omtales i forskriften som en «deltakende kommune». Deltakende kommuner skal gjøre ordningen offentlig kjent gjennom relevante informasjonskanaler i god tid før Bufdirs søknadsfrist. For å se om din kommune er påmeldt ordningen, se liste over deltakende kommuner.

En søknad må knyttes til kommunen hvor hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Hvis prosjektet aktivt skal rekruttere deltakere fra andre kommuner, må søker sende inn én søknad for hver aktuelle kommune.

Det kan også sendes inn søknader uten å være knyttet til en deltakende kommune når det gjelder aktivitetstypene 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller og 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen. Se forskrift og veileder for mer informasjon om hvem som kan søke på disse to aktivitetstypene.

Frivillige organisasjoner kan søke uten å være tilknyttet en deltakende kommune dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen og skal tilby aktivitet i minst fem kommuner. For eksempler på hva som regnes som sentralledd, se veilederen punkt 3.2. Sentralledd i organisasjoner som søker og mottar tilskudd uten å knytte søknaden til en deltakende kommune vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd.

 

Hva er nytt i den nye ordningen

Endringer som gjelder for alle søkere:

  • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.
  • Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet, mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål. Det står mer informasjon om de ulike aktivitetstypene i forskrift og i veileder til forskrift.
  • Laveste tildelingsbeløp er 50 000 kroner per tilskuddsår.

 

Endringer som gjelder for kommunale søkere:

  • Kommuner, herunder alle bydelene i Oslo, skal kun sende inn én søknad om tilskudd, der de kan legge til flere aktivitetstyper. Dersom kommuner/bydeler søker om tilskudd til aktivitetstypene koordinering av lokal arbeid for inkludering av målgruppen eller utprøving av arbeidsmodeller, skal det imidlertid benyttes egne søknadsskjemaer som ikke er en del av hovedsøknaden. Mer informasjon om aktivitetstypene og søknadsprosessen kommer frem av forskrift, veileder til forskrift og veileder til kommunene.
  • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. Dette innebærer at alle bydelene i Oslo skal ha sendt inn bekreftelsesskjema og oppnevnt en kontaktperson for tilskuddsordningen i forkant av utlysningen. Oslo kommune sentralt skal også ha oppnevnt en kontaktperson og sendt inn bekreftelsesskjema. Søknader om prosjekter i Oslo kommune knyttes til bydelen som hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Prosjekter som rekrutterer deltakere fra hele Oslo, skal knyttes til Oslo kommune sentralt.
  • Kommunene skal kun rangere søknader fra andre aktører, og det er ikke lengre et krav til at kommunene skal skrive en vurdering av søknadene. Kommunene skal ikke rangere sine egne søknader. Krav om rangering omfatter alle kommuner som har mer enn én søknad fra andre aktører (frivilligheten og private aktører). Kravene til forankring i kommunen er også forenklet. Kommunene må forankre rangeringen av søknadene på enten besluttende politisk eller administrativt nivå.

 

Hva kan det søkes om tilskudd til

Det kan søkes om midler til prosjekter (aktivitetstyper) som støtter opp under tilskuddsordningens mål. Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

Aktivitetstype

Hvem kan søke?

Tittel på skjema i søknadsportalen

Viktige merknader til aktivitetstypen

§ 4-1 Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

 

§ 4-2 Jobbtilbud og veiledning

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

 

§ 4-3 Utstyrssentral

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

 

§ 4-4 Lokal fritidskasse

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

Det er bare kommunale søkere som kan benytte midler fra fritidskassen til å dekke kostnader til deltakeravgifter i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

 

S 4-5 Kultur- og aktivitetskort

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

 

§ 4-6 Aktivitetsguide

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

 

§ 4-7 Los/ungdomslos

Kommuner og fylkeskommuner

Kommuner: «Søknad – 1 – Kommuner - Hovedsøknad - 2022»

 

Fylkeskommuner: «Søknad – 6 – Fylkeskommuner – los/ungdomslos - 2022»

Målgruppen for denne aktivitetstypen er barn og unge mellom 10 og 24 år.

Egenfinansiering må tilsvare beløpet som mottas i tilskudd til denne aktivitetstypen.

I de tilfeller der los-prosjektet skal rekruttere deltakere fra flere kommuner, skal det søkes gjennom kommunen der hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra.

§ 4-8 Åpen møteplass

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

Målgruppen for denne aktivitetstypen er barn og unge mellom 10 og 24 år.

 

§ 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller

Kommuner, frivillige og private aktører

«Søknad - 5 - Alle søkere - Utprøving av arbeidsmodeller – 2022»

Denne søknaden skal ikke knyttes til en deltakende kommune.

§ 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen

Kommuner

«Søknad - 4 - Kommuner - Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen – 2022»

Det er bare kommuner som kan søke om tilskudd til denne aktivitetstypen.

Søknaden skal ikke knyttes til en deltakende kommune.

Det kan søkes om inntil 400 000 kroner per år.

§ 4-11 Annen lokal aktivitet

Kommuner, frivillige og private aktører

Kommuner: «Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2022»

 

Frivillige og private: «Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2022»

Minste søknadsbeløp er 200 000 kroner per år.

§ 4-12 Sentralledd i frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Sentralledd i frivillige organisasjoner

«Søknad - 3 - Sentralledd i frivillige organisasjoner - Aktivitet i minst fem kommuner - 2022»

Minste søknadsbeløp er 200 000 kroner per år.

 

 

Overgangsregler og tilskuddsår

Tilskuddsåret 2022 går fra 1.mars 2022 – 31. desember 2022. Dette er en overgangsregel for dette tilskuddsåret, jf § 6-2 i forskriften.

 

For pågående flerårige prosjekter på ordningene «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom» og «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn»

Den nye forskriften har ingen påvirkning på løpende prosjekter som har fått innvilget tilskudd etter gamle regelverk gjennom overnevnte ordninger. Disse prosjektene skal håndteres separat fra den nye ordningen og forholde seg til regelverket som gjaldt for tildelingsåret. Når det gjelder fordeling av tilskuddsmidler gjennom den nye ordningen vil pågående prosjekter som allerede har mottatt støtte på posten inngå i vurderingen av tilskuddsbeløpets størrelse.

 

Bufdirs søknadsportal

Alle søknader sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Hjelpeside til søknadsportalen

Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i forskriften, veileder for søkere og krav til rapportering. 

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 17. desember 2021.

 

Kontaktpersoner i Bufdir:

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere på:

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Kontakt_oss/