Omsorgsovertakelser

1 665

Barnevernet overtok omsorgsansvaret for 1 665 barn og unge i alderen 0-17 år i 2014.