Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hva er omsorgssvikt?

to barn sett bakfra

Barn har rett til en oppvekst med trygge rammer, men ikke alle voksne klarer å gi den omsorgen, tryggheten og sikkerheten barn trenger hjemme. Hva kan omsorgssvikt være, og hva du kan gjøre hvis du er bekymret for et barn?

Det kan være ulike grunner til at foreldrene ikke gir barnet nødvendig omsorg og trygghet. Noen foreldre strever så mye med egne problemer at de ikke klarer å gi barna det de har behov for.

Hvis et barn har det dårlig over lengre tid, kan det skade barnets helse og utvikling. Det er derfor avgjørende med tidlig hjelp.

Omsorgssvikt kan være knyttet til ulike forhold

Omsorgssvikt kan være knyttet til ulike forhold. Det finnes ingen uttømmende liste som viser alle forhold eller livssituasjoner som er eller kan være skadelige for barn.

Omsorgssvikt er når barnet ikke får dekket fysiske, psykiske eller følelsesmessige behov, og barnet ikke får den omsorgen og beskyttelsen det trenger hjemme.

Omsorgssvikt kan skyldes psykiske problemer hos foreldre, eller det kan handle om alkohol- eller rusmisbruk, eller kriminalitet.

Noen barn kan også oppleve at foreldrene har en så omfattende konflikt seg imellom at omsorgssituasjonen blir skadelidende.

Andre barn opplever å bli utsatt for fysisk vold, eller de kan oppleve at far, mor eller søsken blir utsatt for vold.

Noen foreldre mestrer ikke den helt grunnleggende omsorgen, som å gi barnet godt stell, nok mat og nok klær, og setter dermed barnet i en situasjon preget av vanskjøtsel.

Andre foreldre utsetter barnet for psykisk mishandling. Noen foreldre forgriper seg seksuelt på eget barn, eller lar andre voksne forgripe seg seksuelt på barnet.

Enkelte foreldre kunne ha mestret et barn med vanlige omsorgsbehov, men mestrer ikke et barn med særskilte behov, for eksempel barn som har nedsatt funksjonsevne eller psykisk eller somatisk sykdom.

Barn kan også utvikle eget rusmisbruk eller andre problemer som gjør det vanskelig eller for krevende for foreldrene å ta godt nok vare på dem.

Hva kan omsorgssvikt gjøre med et barn?

Alle barn har behov for kjærlighet, omsorg, trygghet og beskyttelse. Barn trenger å få ivaretatt sine fysiske, psykiske, medisinske eller følelsesmessige behov på en god måte.

Det er skadelig for barn å leve i hjem der de over tid ikke føler seg trygge. Når kroppens alarmsystem konstant er i beredskap, vil stressnivået være høyt, og immunforsvaret kan svekkes.

Det er særlig langvarig stress som er skadelig for barna. Barnet kan bli mer utsatt for sykdommer og ulike psykiske og fysiske lidelser. Det er dokumentert at denne typen stress over tid kan øke sannsynligheten for å falle ut av skole- og arbeidsliv senere i livet.

Når kroppen og hodet alltid er i beredskap, bruker barnet opp energien sin på dette. Da blir det lite eller ingen plass til andre ting.

Det er derfor avgjørende at barnet og familien får hjelp tidlig for å hindre skjevutvikling. Jo tidligere barnet og foreldrene får hjelp, jo større er sjansen for at barnet ikke får store skader som det er vanskelig å reparere.

Hva kan du gjøre hvis du er bekymret for et barn?

Om du er bekymret for at et barn i din familie eller i ditt nærmiljø ikke har det bra, tør å bry deg. Fortell at du er bekymret, og spør gjerne om det er noe du kan bidra med. Det kan være noe praktisk i hverdagen eller å bli med til barnevernstjenesten som støtteperson.

Mange opplever det som positivt at noen bryr seg. Det kan være inngangen til å få hjelp, enten fra familie og nærmiljø, eller fra barnevernet på et tidlig tidspunkt.

Barnevernet er først og fremst en hjelper, og det er mye støtte en familie som sliter kan få. Husk at tidlig hjelp er viktig for å unngå skjevutvikling hos barnet.

Les mer om hjelpetiltak i hjemmet

Dersom det er vanskelig å ta kontakt, eller du har en alvorlig bekymring, er det viktig at du kontakter barnevernet direkte. Barnevernet har som oppgave og plikt å sørge for at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.

Hvis du er i tvil om hva du skal gjøre, kan du ta kontakt med barnevernet i kommunen. De kan gi deg råd og veiledning videre.

Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, eller ikke føler deg «sikker nok» på om det er grunn til bekymring, bør du uansett kontakte barnevernstjenesten i kommunen din. Der vil du få råd og veiledning, og de kan hjelpe deg å finne ut hva du bør gjøre. Det er bedre å bry seg for mye enn for lite.

I konkrete tilfeller har du en lovpålagt plikt til å forhindre at barnet utsettes for vold eller overgrep. Les mer om avvergingsplikten (plikt.no)

Les også: