Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hva gjør barnevernet?

Illustrasjon barnevern

Barn og ungdom under 18 år har krav på omsorg og rett til en trygg oppvekst. Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Når foreldrene i kortere eller lengre perioder ikke greier å ivareta dette ansvaret, skal barnevernet hjelpe.

Ansvar for å hjelpe

Barnevernets oppgave er å ta vare på de mest utsatte barna. De skal beskytte barn mot omsorgssvikt og sikre barn trygghet og utviklingsmuligheter.

Hvis barnevernet blir kjent med bekymring for et barns omsorgssituasjon, eller med barn som viser alvorlige atferdsproblemer, har de en lovbestemt plikt til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak.

Les mer om gangen når noen melder bekymring for et barn.

Barneverntjenesten skal ikke bruke mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig.

I praksis betyr det at barnevernet først og fremst gir hjelp i hjemmet, slik at foreldrene selv skal kunne mestre sitt omsorgsansvar. Dette kan være ulike hjelpetiltak, som råd og veiledning til familien, avlastningstiltak, støttekontakt og barnehageplass.

Les mer om hvordan barnevernet kan hjelpe familien.

Barnevernet må i alle sine avgjørelser ta utgangspunkt i hva som er til beste for barnet.

For å finne ut hva som er til barnets beste i den enkelte sak, skal barnevernstjenesten blant annet vurdere:

  • barnets mening, i samsvar med barnets alder og modenhet
  • barnets behov for omsorg, beskyttelse og trygghet
  • barnets behov for å bevare familiemiljøet og opprettholde relasjoner

Hvis det er konflikt mellom barnets og foreldrenes interesser, må barnevernet gjøre en avveiing. De skal legge særlig vekt på hensynet til barnets beste.

Hjelpetiltak i hjemmet er noen ganger ikke tilstrekkelig til å ivareta barnets behov. Da kan det være nødvendig å flytte barnet til et fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon i en kortere eller lengre periode.

Noen ganger er samtykke fra foreldre og barn, hvis det er over 15 år, tistrekkelig grunnlag til flytting. Bare i de tilfeller der barnevernet vurderer at et barn blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller viser alvorlige atferdsvansker, kan det være aktuelt å flytte barnet ut av hjemmet uten samtykke. Det er i så fall barneverns- og helsenemnda, et domstollignende organ, som kan bestemme dette.

Omsorgsovertakelse – det vil si at kommunen overtar omsorgen for barnet, og barnet flytter til fosterhjem eller en institusjon – skjer bare når barnet blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Omsorgsovertakelser skal i utgangspunktet være midlertidige. Barnevernstjenesten skal jobbe for at barna skal tilbake til familien.

Les mer om omsorgsovertakelse.

Barnevernet er delt i en kommunal del (barnevernstjenesten) og statlig del (Bufetat).

  • Barnevernstjenesten har ansvaret for å sikre barn og unge trygge og gode oppvekstsvilkår. De skal gi barn og familier nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.
  • Bufetat (Barne-, ungdoms- og familieetaten) har blant annet ansvar for å etablere og drifte institusjoner og bistå kommunene med å rekruttere og formidle fosterhjem.

Det er også andre offentlige aktører som har oppgaver knyttet til barnevernet. Les mer om ansvarsfordelingen i barnevernet på regjeringen.no.

Barnevernstjenesten samarbeider med andre tjenester når det kan gi bedre hjelp for barnet og familien.

Se også: