Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Om Bufdir og Bufetat

Bufdir er eit fagorgan på områda barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar. Bufetat har ansvar for det statlege barne- og familievernet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er eit statleg forvaltningsorgan som ligg under Barne-, og familiedepartementet (BFD).

Hovudoppgåvene våre er innan områda oppvekst, barnevern, familievern, adopsjon, likestilling og ikkje-diskriminering og vald og overgrep i nære relasjonar.

Bufdir styrer Bufetat, som har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Direktoratet vart etter ei lovendring 1. januar 2014 fagorgan for heile barnevernet, det vil seie både det kommunale og det statlege.

På vegne av departementet handsamar vi saker knytta til barnevernslova, adopsjonslova, barnelova, ekteskapslova og rettferdsvederlag. Rettstryggleik, legitimitet, likehandsaming, ivaretaking av mangfald og sakshandsaming av høg kvalitet er sentralt for direktoratet.

Direktoratet er fagleg rådgjevar for departementet og kompetanseorgan på områda våre for sektoren, andre offentlege organ og for ålmenta. Ein viktig funksjon er å skaffe fram og formidle solid kunnskap innan ansvarsområda våre.

Bufdir er nasjonalt kontor for gjennomføringa av EU-programmet Aktiv Ungdom (No Erasmus+). Vi forvaltar også tilskotsordningar på vegner av departementet.

Bufdir har rundt 500 medarbeiderar. Vi er plassert i Oslo og Tønsberg.

Hege Nilssen
E-post: hege.nilssen@bufdir.no
Telefon: 466 15 575 (forkontor)

Hege Nilssen

Last ned bilde (Flickr)

Kommunikasjonsdirektør

Trine Lie Larsen
E-post: trinesynovelie.larsen@bufdir.no
Telefon: 450 25 633

Trine Lie Larsen.jpg

Internrevisjonsdirektør

Nils Hjelle
E-post: nils.hjelle@bufdir.no
Telefon: 901 97 981

Nils Hjelle.jpg

Divisjonsdirektør

Henning Østrem
E-post: henning.ostrem@bufetat.no
Telefon: 917 76 263

Henning Østrem.jpg

Avdelingar
 • IKT
 • løn, personal og dokumentforvaltning
 • økonomitenester
Divisjonsdirektør

Anders Henriksen
E-post: anders.henriksen@bufdir.no
Telefon: 467 41 932

Anders Henriksen.jpg

Avdelingar
 • barnerett
 • internasjonale tenester
 • ekteskapsrett og rettferdsvederlag
 • tilskot
Divisjonsdirektør

Wenche Mobråten
E-post: wenche.mobraten@bufdir.no
Telefon: 466 16 098

Wenche Mobråten.jpg

Avdelingar:
 • analyse
 • likestilling og universell utforming
 • oppvekst
 • kunnskapsstyring
 • Erasmus+ Ungdom
Divisjonsdirektør

Jan Kato Fremstad
E-post: jan.kato.fremstad@bufdir.no
Telefon: 971 71 957

Jan Kato Fremstad.jpg

Avdelingar
 • verksemdsstyring
 • økonomistyring
 • internjuridisk og anskaffelse
 • HR
Divisjonsdirektør

Harald Hegerberg
E-post: harald.hegerberg@bufdir.no
Telefon: 982 38 735

Harald Hegerberg.jpg

Avdelingar
 • rådgjeving og digitalisering
 • produkt og plan
 • løysingsutvikling
 • web og digitale løysinger
 • ung.no
Divisjonsdirektør

Kjetil Ostling
E-post: kjetilandreas.ostling@bufdir.no
Telefon: 901 59 042

Kjetil Ostling.jpg

Avdelingar
 • plan og koordinering
 • tenesteutvikling
 • kompetanse og implementering

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat)

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regionar og har ansvar for det statlege barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familiar som treng det, tiltak med høg og riktig kvalitet i heile landet.

Regionane i Bufetat leverer statlege barne- og familievernstenester på vegner av staten. Ansvaret er blant anna regulert av barnevernslova og familievernkontorloven.

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjonar, fosterheimar og spesialiserte hjelpetiltak i heimen. Etaten har ansvar for at tenestene drivast med forsvarleg kvalitet og at tenestetilbodet er tilstrekkeleg for behovet i folkesetnaden.

Ansvaret for rekruttering av fosterheimar ligg også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnast tilstrekkeleg med fosterheimar og bidra til forsvarleg kvalitet gjennom opplæring og rettleiing.

Når den kommunale barnevernstenesta har kome til at eit barn treng plassering utanfor heimen, skal Bufetat hjelpe til med å finne det tiltaket barnevernstenesta meiner er riktig, anten dette er institusjon eller fosterheim.

Bufetat har ansvar for godkjenning av private og kommunale barnevernsinstitusjonar. I tillegg har Bufetat sine regionar ansvar for handsaming av adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak retta inn mot kommunane.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringa av Bufetat.

Bufetat er organisert i fem regionar.

Dekkjer fylka Viken (Tidl. Akershus og Austfold) og Innlandet. (I tillegg Oslo når det gjeld familievernet)

Regionkontoret ligg i Lillestrøm.

Regiondirektør

Ingrid Pelin Berg
E-post: ingrid.pelin.berg@bufetat.no
Telefon: 466 15 059

Ingird Pelin Berg.jpg

Dekkjer fylka Viken (tidl. Buskerud), Vestfold og Telemark og Agder.

Regionkontoret ligg i Tønsberg.

Regiondirektør

Ellen Ølness Nadim
E-post: ellen.olness.nadim@bufetat.no
Telefon: 466 17 727

Ellen Nadim.jpg

Dekkjer fylka Rogaland og Vestland.

Regionkontoret ligg i Bergen.

Regiondirektør

Marianne Kildedal
E-post: marianne.kildedal@bufetat.no
Telefon: 450 65 450

Marianne Kildedal.jpg

Dekkjer fylka Møre og Romsdal og Trøndelag.

Regionkontoret ligg i Trondheim.

Regiondirektør

Anders Sunde
E-post: anders.sunde@bufetat.no
Telefon: 488 87 344

Dekkjer fylka Nordland og Troms og Finnmark.

Regionkontoret ligg i Alta.

Regiondirektør

Pål Christian Bergstrøm
E-post: pal.christian.bergstrom@bufetat.no
Telefon: 466 15 502

Pål Christian Bergstrøm.gif

Organisasjonsnummer

986 128 433

Logoar

Fant du det du lette etter?