Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Virksomhetsstrategi for Bufdir og Bufetat

Vårt samfunnsoppdrag

Vi skal bidra til en trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, og trygge familier i et inkluderende og likestilt samfunn.

Våre overordende mål

Strategien tar utgangspunkt i mål som er formulert i overordnede vedtatte styringsdokumenter.

Familie og oppvekst

 • ivaretakelse av barns rettigheter
 • gode oppvekstsvilkår for barn og unge
 • foreldrestøtte og forebygging av familiekonflikter
 • kvalitet i tilbudet til voldsutsatte

Barnevern

 • ivaretakelse av barn og foreldres rettssikkerhet
 • systematisk, kunnskapsbasert og tillitsskapende arbeid og hjelpetiltak i møte med barn, familier og andre tjenester
 • tilpasset og forutsigbart tilbud til barn som trenger
  fosterhjem og institusjon
 • likeverdig tilbud med behovstilpassede tiltak

Likestilling og diskriminering

 • økonomisk selvstendighet, likestilt arbeidsliv og mindre kjønnsdelte utdanningsvalg
 • arbeid mot rasisme, diskriminering, vold og trakassering
 • like muligheter til deltakelse og styrket universell utforming
 • fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom internasjonalt samarbeid

Våre strategiske ambisjoner

Prioriterte innsatsområder

Vi leverer kunnskapsbaserte tjenester med utgangspunkt i brukernes behov:

 • Vi tilgjengeliggjør anvendelig kunnskap, og gir retning for utvikling og
  konsolidering av et helhetlig og likeverdig tjenestetilbud.
 • Vi har driftsmodeller som ivaretar rettssikkerhet og tilgjengeliggjør tjenester for
  brukere når de trenger dem.

Vi jobber for faglig utvikling og økonomisk bærekraft i hele tiltaksapparatet:

 • Vi er pådrivere for tverrfaglig samarbeid med relevante aktører for å levere
  helhetlige og virkningsfulle tjenester.
 • Vi utformer kunnskapsbaserte tjenester, og dimensjonerer kapasitet og
  tjenesteapparatet i takt med samfunnets utvikling.

Vi utnytter mulighetene i teknologien:

 • Vi ser digitalisering og tjenesteutvikling i sammenheng, og understøtter faglige
  forløp med gode fag- og støttesystemer.
 • Vi sørger for gode digitale verktøy for brukere og samarbeidspartnere, og tar en
  sterk posisjon i utviklingen av offentlige digitale tjenester.

Vår organisasjon

Vi etablerer gode arbeidsprosesser og samhandler på tvers:

 • Vi tilpasser ambisjoner, ressurser og arbeidsprosesser ut fra en realistisk og
  helhetlig prioritering.
 • Vi forenkler og forbedrer styring og internkontroll.

Vi utvikler og anvender vår kompetanse for å løse vårt samfunnsoppdrag:

 • Vi sikrer riktig kompetanse for å levere tjenester i takt med samfunnets utvikling.
 • Vi legger til rette for læring og utvikling, og tar i bruk digitale verktøy for god
  samhandling og effektive arbeidsprosesser.

Vi jobber samordnet med tillitsbasert ledelse og praksis:

 • Vi utvikler praksis basert på læring, kunnskap og erfaring.
 • Vi utvikler lederfellesskap med felles eierskap og ansvar for oppgaveløsning.

Våre prinsipper og verdier

Vi jobber kunnskapsbasert og med brukeren i sentrum.

Våre verdier er respekt, åpenhet og deltakelse.

Sammen jobber vi med FNs bærekraftsmål:

 • mål 1: utrydde fattigdom
 • mål 3: god helse og livskvalitet
 • mål 5: likestilling mellom kjønnene
 • mål 10: midre ulikhet
 • mål 16: fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
 • mål 17: samarbeid for å nå målene

Last ned virksomhetsstrategien som pdf-fil