Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Internasjonal barnebortføring

Internasjonal barnebortføring omfatter tilfeller der et barn blir ulovlig tatt ut av landet i strid med foreldreansvaret, og tilfeller der et barn ulovlig blir tilbakeholdt i utlandet.

For eksempel kan et barn bli ulovlig tilbakeholdt i et annet land etter et lovlig utenlandsopphold, som ferie eller samvær.

I saker der barnevernet har rett til å bestemme hvor barnet skal bo, vil det også være ulovlig barnebortføring å reise til utlandet med barnet uten barnevernets samtykke.

Er du advokat med kompetanse på internasjonal barnebortføring?

Du kan nå søke om stå på listen over advokater som ønsker å påta seg denne type oppdrag.

Les mer om krav og hvordan søke

Be om bistand

Hvilken bistand som gis fra norske myndigheter avhenger av om barnet er bortført til eller fra et land som er tilsluttet en internasjonal konvensjon om barnebortføring eller om barnet er bortført til et land Norge ikke har et konvensjonssamarbeid med.

Dersom du har spørsmål om barnebortføring, eller har generelle regelverkshenvendelser, ta kontakt med oss.

Telefon: 466 15 000
E-post: barnebortforing@bufdir.no

Dette søknadsskjemaet er for deg som har fått barnet ditt bortført eller deg som advokat som representerer personer som har fått barnet sitt bortført. I tilfeller der et barn er bortført fra barneverntjenesten, er det barnevernstjenesten som skal fylle ut skjemaet.

Undertegnet og utfylt skjema sendes i original til

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Postboks 2233
3103 Tønsberg

Ved behov, kan du legge ved et ekstra dokument med opplysninger.

Bufdir er sentralmyndighet

Bufdir er sentralmyndighet for Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring og Europarådskonvensjonen 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar, og bistår i saker om internasjonal barnebortføring.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å:

 • Samordne og koordinere kontakt mellom norske og utenlandske myndigheter og mellom myndigheter og privatpersoner for å oppnå en rask avgjørelse i barnebortføringssaken
 • Gi informasjon og veiledning om Haagkonvensjonen 1980, blant annet gjennom tilbud om et innledende møte til foreldre som opplever å få barnet sitt bortført fra Norge
 • Motta og videresende søknad om tilbakelevering til sentralmyndighet i utlandet eller til den instansen som skal fatte avgjørelse i saken i Norge
 • Motta og videresende informasjon som er nødvendig for behandling av søknaden
 • Sende informasjon om norsk rettssystem og regler til utenlandsk myndighet
 • Sende melding om barnebortføringssaken til NAV og Husbanken
 • Koordinere mot Utenriksdepartementet for bistand fra norsk utenriksstasjon der det er nødvendig
 • Dersom det er nødvendig, purre på norske eller utenlandske myndigheter for å oppnå en rask avgjørelse i barnebortføringssaken
 • Purre på norske eller utenlandske myndigheter for rask effektuering av en returavgjørelse dersom det er avgjort at barnet skal returneres
 • Bidra til å koordinere sentralmyndigheten og norsk utenriksstasjon der utenriksstasjonens bistand er nødvendig for retur av barnet/barna
 • Underrette barneverntjenesten når et barn er bortført til Norge og når et barn som har vært bortført blir returnert til Norge
 • Føre statistikk over antall barnebortføringssaker til/fra Norge som behandles etter Haag-konvensjonen 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring

Bufdir kan ikke:

 • Gripe direkte inn i og påvirke utfallet av saken verken overfor norske eller utenlandske domstoler
 • Gjøre noe som er i strid med lover og regler i Norge eller det landet barnet befinner seg i
 • Reise til et annet land og hente barn som er ulovlig bortført fra Norge
 • Bidra økonomisk i forbindelse med barnebortføringssaker

Er du advokat med kompetanse på barnebortføring?

For å gjøre det enklere for berørte foreldre å raskt komme i kontakt med en kompetent norsk advokat, er det etablert en liste over advokater som ønsker å påta seg denne type oppdrag.

Listen er nå under revidering. Vi oppfordrer alle advokater som ønsker å stå på listen, om å søke innen 1. april.

Opptak er personlig. Advokater som er på listen i dag, må søke på nytt.

Frist for å søke: 1. april

Krav:

 • Det stilles krav til spesialisert juridisk kompetanse innen barne- og familierett, ev. erfaring fra straffesaker om barnebortføring. Omfang av relevant erfaring vil bli tillagt vekt.
 • Videre stilles det krav om gode språkkunnskaper, prosedyreerfaring og gyldig advokatbevilling.
 • Erfaring med bruk av internasjonale konvensjoner vil tillegges vekt.
 • Opptak på listen forutsetter deltakelse på et heldagsseminar om barnebortføring 24. mai 2023.

Listen vil bli offentliggjort på regjeringens nettside om internasjonal barnebortføring, og vil ellers bli formidlet til de som henvender seg til norske myndigheter om dette. Listen revideres hvert femte år.

Mer informasjon om sakstypen og advokatens rolle i barnebortføringssakene finnes i rundskrivet om internasjonal barnebortføring (NB. Rundskrivet ikke er oppdatert etter at rollen som sentralmyndighet ble overført til Bufdir i 2020.)

Merk søknad med saksnummeret 2023/68403.

Send søknad til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Att.: Sentralmyndigheten for Haagkonvensjonen 1980. Du kan sende søknad med post eller på e-post.

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

E-post til postmottak@bufdir.no

Spørsmål om ordningen kan rettes til seniorrådgiver Ingrid Stokkeland (tlf: 466 17 889) eller avdelingsdirektør Kristin Ugstad Steinrem (tlf: 466 16 809), eller sendes til barnebortforing@bufdir.no.

Fant du det du lette etter?