Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Internasjonal barnebortføring

Internasjonal barnebortføring omfatter tilfeller der et barn blir ulovlig tatt ut av landet i strid med foreldreansvaret, og tilfeller der et barn ulovlig blir tilbakeholdt i utlandet.

For eksempel kan et barn bli ulovlig tilbakeholdt i et annet land etter et lovlig utenlandsopphold, som ferie eller samvær.

I saker der barnevernet har rett til å bestemme hvor barnet skal bo, vil det også være ulovlig barnebortføring å reise til utlandet med barnet uten barnevernets samtykke.

Be om bistand

Hvilken bistand som gis fra norske myndigheter avhenger av om barnet er bortført til eller fra et land som er tilsluttet en internasjonal konvensjon om barnebortføring eller om barnet er bortført til et land Norge ikke har et konvensjonssamarbeid med.

Dersom du har spørsmål om barnebortføring, eller har generelle regelverkshenvendelser, ta kontakt med oss.

Telefon: 466 15 000
E-post: barnebortforing@bufdir.no

Dette søknadsskjemaet er for deg som har fått barnet ditt bortført eller deg som advokat som representerer personer som har fått barnet sitt bortført. I tilfeller der et barn er bortført fra barneverntjenesten, er det barnevernstjenesten som skal fylle ut skjemaet.

Undertegnet og utfylt skjema sendes i original til

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Postboks 2233
3103 Tønsberg

Ved behov, kan du legge ved et ekstra dokument med opplysninger.

Bufdir er sentralmyndighet

Bufdir er sentralmyndighet for Haagkonvensjonen 1980 om internasjonal barnebortføring og Europarådskonvensjonen 1980 om anerkjennelse og fullbyrding av avgjørelser om foreldreansvar, og bistår i saker om internasjonal barnebortføring.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for å:

 • Samordne og koordinere kontakt mellom norske og utenlandske myndigheter og mellom myndigheter og privatpersoner for å oppnå en rask avgjørelse i barnebortføringssaken
 • Gi informasjon og veiledning om Haagkonvensjonen 1980, blant annet gjennom tilbud om et innledende møte til foreldre som opplever å få barnet sitt bortført fra Norge
 • Motta og videresende søknad om tilbakelevering til sentralmyndighet i utlandet eller til den instansen som skal fatte avgjørelse i saken i Norge
 • Motta og videresende informasjon som er nødvendig for behandling av søknaden
 • Sende informasjon om norsk rettssystem og regler til utenlandsk myndighet
 • Sende melding om barnebortføringssaken til NAV og Husbanken
 • Koordinere mot Utenriksdepartementet for bistand fra norsk utenriksstasjon der det er nødvendig
 • Dersom det er nødvendig, purre på norske eller utenlandske myndigheter for å oppnå en rask avgjørelse i barnebortføringssaken
 • Purre på norske eller utenlandske myndigheter for rask effektuering av en returavgjørelse dersom det er avgjort at barnet skal returneres
 • Bidra til å koordinere sentralmyndigheten og norsk utenriksstasjon der utenriksstasjonens bistand er nødvendig for retur av barnet/barna
 • Underrette barneverntjenesten når et barn er bortført til Norge og når et barn som har vært bortført blir returnert til Norge
 • Føre statistikk over antall barnebortføringssaker til/fra Norge som behandles etter Haag-konvensjonen 25. oktober 1980 om de sivile sider ved internasjonal barnebortføring

Bufdir kan ikke:

 • Gripe direkte inn i og påvirke utfallet av saken verken overfor norske eller utenlandske domstoler
 • Gjøre noe som er i strid med lover og regler i Norge eller det landet barnet befinner seg i
 • Reise til et annet land og hente barn som er ulovlig bortført fra Norge
 • Bidra økonomisk i forbindelse med barnebortføringssaker