Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Sentre for foreldre og barn

Sentre for foreldre og barn bistår barneverntjenesten med utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år. Sentrene kan også tilby omsorgsendrende hjelpetiltak til familier.

På denne siden:

Målgruppe for tilbudet

Målgruppa for tilbudet er barn i alderen 0-6 år med deres foreldre, hvor det er alvorlig bekymring for omsorgssituasjonen til barnet.

Barn 0-3 år er prioritert.

Finansiering

Kommunen skal betale egenandel når Bufetat tilbyr utredning. Dersom kommunen ønsker hjelpetiltak i regi av Bufetat, foruten at det har vært gjennomført utredning i statlig regi, må kommunen fullfinansiere dette selv.

Se egne satser og les mer om kommunens finansieringsansvar.

Utredning

Bufetat ved senter for foreldre og barn kan tilby utredning som del av barnevernstjenestens undersøkelse. Bistand til utredninger skal være inngangen til Bufetats tilbud. Saker der det ikke er behov for utredninger vil falle utenfor det statlige tilbudet. Utredningstiden må sees i sammenheng med barnevernstjenesten øvrige undersøkelsesfrist på tre måneder.

Utredningen skal resultere i en anbefaling

Etter utredningen lager senteret en rapport som supplerer kommunens undersøkelsesarbeid. Utredningen skal resultere i en anbefaling om hvilke tiltak som bør iverksettes overfor barnet eller familien. Det åpnes for statlig bistand til hjelpetiltak og oppfølging av barnet og familien etter endt utredning.

Hvor foregår utredningen?

Utredningen kan foregå hjemme hos familien, som dagtilbud på senteret, døgnopphold på senteret eller en kombinasjon av disse. Døgnbasert utredningsopphold krever samtykke fra foreldrene, og barnevernstjenesten må fatte vedtak.

Familien bor hjemme under utredningen. De kan også møte til avtaler på dagtid, enten på senteret eller annet lokale.

Dette kan være et supplement til hjemmebasert utredning.

De fleste sentre har en familiebase med samtalerom, lekerom, samspillsrom og kjøkken, hvor familier kan komme til samtaler eller utredningsaktiviteter.

Utredningen foregår på dagtid, og familiene må reise til og fra familiebasen på egen hånd.

Hvis familien samtykker til det, eller hvis barneverns- og helsenemnda pålegger det, kan hele eller deler av utredningen foregå på en døgnavdeling på senteret. Der jobber miljøterapeuter i turnus.

Foreldrene har ansvaret og omsorgen for eget/egne barn, men personalet har anledning til å være tettere på og tilby mer foreldrestøtte enn ved utredning hjemme eller poliklinisk.

Et opphold i døgnavdeling gir senteret en mulighet til å se samspillet mellom foreldre og barn over lengre tid og i flere situasjoner. Dette kan gi en bredere forståelse for familiens ressurser og hjelpebehov.

Omsorgsendrende hjelpetiltak

Sentre for foreldre og barn kan bistå med omsorgsendrende hjelpetiltak og oppfølging av barnet og familien etter utredningen. Hjelpetiltakene skal bidra til å sikre barnets omsorgsbehov ved å styrke foreldrenes omsorgsutøvelse. Dette vil ofte være en kombinasjon av veiledning, foreldreopplæring og foreldretrening.

Hvor foregår tiltakene?

Tiltakene skal i utgangspunktet foregår hjemme hos familien til avtalte tider. For en del familier kan det være en fordel at de får tiltaket i sitt hjemme- og nærmiljø.

Familien kan også få hjelpetiltak som døgnbasert opphold i senteret, for eksempel hvis familien bor langt unna senteret. Dette innebærer at familien bor på senteret over en tidsbegrenset periode. Personalet er tilgjengelig gjennom døgnet og kan gi støtte og hjelp, både planlagt, men også umiddelbart ved behov.

Ingen plikt for Bufetat å tilby hjelpetiltak

Bufetat har ikke plikt til å tilby hjelpetiltak, men har adgang til å gi tilbud på visse vilkår. En forutsetning for at Bufetat skal kunne tilby slik hjelp, er at utredning er gjennomført enten av senteret eller av kommunen selv.

Hjelpetiltak kan være aktuelt der det kreves kompetanse og tiltak som ikke kan forventes at kommunene har, og der statlig bistand eller tilbud vurderes som en forutsetning for at barnet skal få forsvarlig hjelp.

Søk om bistand fra Bufetat

Kommunal barneverntjeneste kan søke om bistand fra et senter for foreldre og barn. Bufetat ved senter for foreldre og barn tilby utredning som del av barnevernstjenestens undersøkelse (lov om barneverntjenester § 2-2).

Slik søker du om bistand fra Bufetat

Oversikt over sentrene

Kontaktinformasjon til sentre for foreldre og barn i Bufetats regioner:

Region øst

Region sør

Region vest

Besøksadresse: Solheimsgaten 11, 5058 Bergen

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon: 466 19 246

Leder: Anne Kleiven
E-post: anne.kleiven@bufetat.no
Telefon: 466 19 246

Besøksadresse: Feråsveien 13, 5251 Søreidgrend

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon: 466 19 040

Leder: Cathrine Solvi Hammersland-Skjøndal
E-post: cathrine.hammersland@bufetat.no
Telefon: 466 19 722

Besøksadresse: Torleiv Kvalviksgate 9, 4022 Stavanger

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon: 466 17 435

Leder: Kari Alværen
E-post: kari.alveren@bufetat.no
Telefon: 986 63 046

Besøksadresse: Svanehaugvegen 3, 6812 Førde

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon: 466 19 260

Leder: Bente Kråkås
E-post: bente.krakas@bufetat.no
Telefon: 466 18 882

Besøksadresse: Strandgaten 59, 5004 Bergen / Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon: 466 19 246

Leder: Anne Kleiven
E-post: anne.kleiven@bufetat.no
Telefon: 466 19 246

Region Midt-Norge

Besøksadresse: Østmarkveien 26 F, 7040 Trondheim

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

Telefon: 466 17 530

Leder: Karin Bele
E-post:
Telefon: 466 17 532

Region Nord

Fagstøtte og retningslinjer