Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Omsorgsendrende hjelpetiltak for familier med barn 0-6 år – kunnskapsbasert retningslinje

Målgruppen for retningslinjen er

 • ansatte i barnevernstjenesten
 • ansatte ved senter for foreldre og barn
 • private aktører som tilbyr omsorgsendrende hjelpetiltak
Les mer om retningslinjen

Bruk av tolk

Bruk tolk ved behov. Se tolkeloven for mer informasjon.

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

I samråd med familien må dere planlegge og vurdere aktuelle omsorgsendrende hjelpetiltak.

Det omsorgsendrende hjelpetiltaket kan bestå av ulike tiltak, som:

Hjelpetiltaket bør planlegges og gjennomføres i samråd med foreldrene.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Dere bør legge til rette for at familien kan være med på å planlegge hjelpetiltaket og gjennomføringen.

Dere bør snakke med foreldrene om

 • hva barna har behov for
 • familiens kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn
 • foreldres motivasjon
 • ytre belastninger og stressfaktorer som kan påvirke prosessen i hjelpetiltaket og hva man kan gjøre med disse
 • tilrettelegging og individuell tilpasning
 • hvorvidt det er behov for hjelp og støtte av andre instanser, i forkant av eller parallelt med hjelpetiltak

Snakk med foreldrene om ulike måter å jobbe med hjelpetiltaket, eksemplene kan være:

 • praktisk øvelse med utforskende samtale
 • modellæring
 • direkte tilbakemeldinger i situasjonen
 • samtale
 • videoveiledning

Dere bør sikre tverretatlig samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet i samarbeid med foreldrene, slik at det blir gitt nødvendig og bredspektret hjelp tidlig. Se mer i veilederen for samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier.

Plan for omsorgsendrende hjelpetiltak

Legg til rette for at familien er med på å planlegge hjelpetiltaket. Det innebærer at man drøfter tiltakets formål og forventninger til gjennomføringen. Utarbeid en strukturert plan med tydelige mål som begrunner valg av tiltak.

Planen skal evalueres jevnlig. Se mer om evaluering.

Begrunnelse

Anbefalingen bør følges

Dette betyr at anbefalingen bør følges i de aller fleste tilfeller for å gi et godt faglig forsvarlig tilbud. Dersom ansatte velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra anbefalingen skal dette dokumenteres og begrunnes.

Omsorgsendrende hjelpetiltak bør vare minst i seks måneder og tilbys hjemme hos familien.

Det er viktig med regelmessige møtepunkter med familien når omsorgsendrende hjelpetiltak tilbys, og møtepunktene bør være hyppigst i oppstartsfasen.

Hvordan kan dette følges i praksis?

Omsorgsendrende hjelpetiltak bør tilbys i familiens eget hjem da dette vil gi direkte overføringsverdi til deres praktiske hverdag. Foreldrenes preferanser og barnets behov bør likevel vektlegges ved valg av sted.

Når tiltaket tilbys i familiens eget hjem, kan det også være hensiktsmessig å bruke andre arenaer i tillegg. Dette kan for eksempel være et kontor, eller andre lokaler som er egnet for tiltaket.

Det er viktig med regelmessige møtepunkter når omsorgsendrende hjelpetiltak tilbys, og møtepunktene bør være hyppigst i oppstartsfasen. Dere bør allikevel tilpasse hjelpetiltak avhengig av

 • familiens behov
 • valg av metodiske tilnærmingen
 • andre tiltak som er igangsatt
Begrunnelse

Anbefalingen bør følges

Dette betyr at anbefalingen bør følges i de aller fleste tilfeller for å gi et godt faglig forsvarlig tilbud. Dersom ansatte velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra anbefalingen skal dette dokumenteres og begrunnes.

Dere bør velge en systematisk tilnærming som styrker foreldrenes sensitivitet og responsivitet basert på foreldrenes utfordringer og behov.

Dere bør vurdere ulike systematiske tilnærminger i samråd med familien, for å imøtekomme foreldrenes veiledningsbehov.

Hvordan kan dette følges i praksis?

For å styrke foreldrenes sensitivitet og responsivitet er det viktig at foreldrene trener på å utvikle disse ferdighetene i kontakt med barnet.

Snakk med foreldrene om hvordan de lærer best, for eksempel gjennom:

 • praktisk øvelse med utforskende samtale
 • modellæring
 • direkte tilbakemeldinger i situasjonen
 • samtale
 • videoveiledning

Mange foreldre vil ha nytte av en kombinasjon av disse tilnærmingene.

Dere bør vurdere

 • om det behov for repetisjon
 • hvordan det bør gis tilbakemeldingtil foreldrene
 • hvordan det bør gis positiv bekreftelse og oppmuntringtil foreldrene
 • om forelderen har best nytte av å bryte opp det som skal læres i mindre deler

Familiens kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn bør alltid ivaretas ved iverksettelse av tiltak.

Se også anbefaling om planlegging og vurdering av tilnærming, og anbefaling om tid og sted.

Begrunnelse

Anbefalingen bør vurderes

Dette betyr at anbefalingen bør vurderes fra gang til gang. Om anbefalingen bør følges er i stor grad opp til de ansattes faglige skjønn, brukernes preferanser og den aktuelle situasjonen.

Dere bør vurdere å tilby videoveiledning for å styrke foreldrenes sensitivitet og responsivitet.

Videoveiledning bør brukes av fagpersoner med nødvendig kompetanse på systematisk samspillsveiledning ved bruk av video.

Når videoveiledning benyttes som et verktøy bør det brukes målrettet og strukturert.
Dere bør i samarbeid med foreldrene planlegge hvordan veiledningen skal gjennomføres.

Hvordan kan dette følges i praksis?

Dere må snakke med foreldrene og gi informasjon om

 • hva som er formålet med videoveiledningen
 • hvilken metodisk tilnærming dere benytter. Denne informasjonen bør gis av veileder
 • hvordan video skal brukes, inkludert
  • tid
  • sted
  • av hvem
  • hyppighet
  • i hvilke situasjoner

Videoveiledning bør ikke gis isolert, men sammen med andre tilnærminger som en del av et helhetlig hjelpetiltak.

Begrunnelse

Anbefalingen bør følges

Dette betyr at anbefalingen bør følges i de aller fleste tilfeller for å gi et godt faglig forsvarlig tilbud. Dersom ansatte velger løsninger som i vesentlig grad avviker fra anbefalingen skal dette dokumenteres og begrunnes.

Dere bør tilby opplæring i grunnleggende omsorg til foreldre som har behov for det.

Grunnleggende omsorg kan handle om at barnet får mat, søvn, stell og har tilgang til fysisk aktivitet og helsetjenester ved behov.

Hvordan kan dette følges i praksis?

Foreldreopplæring knyttet til grunnleggende omsorg har som formål å øke foreldrenes foreldreferdigheter og forståelse av barnet behov. Temaene kan for eksempel være:

 • barnets kosthold
 • stellerutiner
 • søvnvaner
 • vurdere barnets behov for helsehjelp
 • barnets sikkerhet
 • å gjenkjenne fare
 • å kunne identifisere relevante forhold i hjemmet for å forhindre farlige situasjoner

Ulike instanser som for eksempel helsestasjonen, tannhelse- og barnevernstjenesten kan være aktuelle for å følge opp forskjellige tema. Ansvaret for oppfølgingen bør avklares. Se mer i veilederen for samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier.

I foreldreopplæring bør en ha et ferdighetsfokus og bruke strategier basert på atferdslæring, som bruk av

 • modellæring
 • repetisjon
 • tilbakemelding
 • positiv bekreftelse og oppmuntring
 • vurdere om forelderen har best nytte av å bryte opp det som skal læres i mindre deler
Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Dere må aktivt involvere barnet ved omsorgsendrende hjelpetiltak. Dere bør legge til rette for at barnet kan oppleve det som trygt å gi uttrykk for sin mening.

Dere må møte barnet for å kunne ivareta og støtte oppunder barnets medvirkning.

Barnet har ingen plikt til å uttale seg.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Tilpass informasjon og kommunikasjon

Dere må ta stilling til hva barnet trenger av informasjon, og hvilke møter barnet kan delta på.

 • Barnet skal få tilpasset informasjon om:
 • beslutninger som er tatt
 • hvordan barnevernstjenesten forholder seg til det barnet har fortalt
 • hva som vil skje videre

Dere må tilpasse kommunikasjonen med barnet ut fra barnets alder, utviklingsnivå, språk, følelsesmessig tilstand eller eventuell funksjonsnedsettelse. Barnet kan uttrykke seg både verbalt og ikke-verbalt.

Dere kan møte barnet gjennom ulike treffpunkter, for eksempel:

 • I direkte kontakt med barnet
 • Gjennom samtaler
 • Bruk av tegninger
 • Bruk av bøker
 • Aktiviteter som lek

Dere må vise hvilke avveininger som er gjort for å ta hensyn til barnets religiøse, kulturelle og språklige identitet.

Forbered og gjennomfør møter med barnet

Dere bør forberede barnet på møter ved å legge til rette for trygghet og forutsigbarhet gjennom tydelige rammer. Dere bør vurdere i forkant av møtet hvem som skal snakke med barnet. Barnet kan for eksempel trygges ved:
at en person som barnet er kjent med deltar sammen med barnet.
hjemmebesøk i forkant av møter med barnet.
å involvere foreldrene i forkant, noe som kan gi trygghet for både barn og foreldre.

Barnet kan få påvirke hvor dere skal ha møte og hvem som skal være til stede. Vær oppmerksom på hvordan barnet er forberedt på møter med dere, og at det kan ha innvirkning på om barnet opplever møtet som trygt.

I møte med barnet anbefales det at dere

 • er ærlige og åpne
 • lytter aktivt og bruker åpne spørsmål
 • finner ut barnets synspunkter og ønsker
 • undersøker hvordan barnet har forstått det som blir sagt
 • justerer tempoet til barnets behov, som ved å gi mulighet til å stoppe kontakten eller forlate rommet
 • bruker vanlig språk og forklarer begreper når nødvendig
 • oppsummer med barnet hva barnet har formidlet til dere
 • informer om hva som blir sagt videre til foreldrene

Dere bør ta høyde for at barnet kan oppleve situasjonen som vanskelig eller ambivalent, og kan oppleve sterk lojalitet til foreldrene. Når dere snakker med foreldrene, bør dere ta hensyn til at barnet kan streve med det som er sagt eller komme i konflikt på grunn av det.

Barns medvirkning og eventuelt mangel på denne skal dokumenteres og begrunnes.

Særlig om medvirkningsbegrepet for spedbarn
Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Foreldrene må få dele sine synspunkter, behov og bekymringer.

Dere bør opplyse foreldrene om muligheten til å ha med støtteperson.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Legg til rette for at foreldrene kan medvirke

Dere bør gå igjennom bekymringstemaene med foreldre og hva som er formålet med de ulike observasjonene og samtalene.

Dere bør legge til rette for at familien kan delta i planleggingen av prosessen, for eksempel ved at foreldrene kan gi innspill på hvem dere bør snakke med, hvor observasjoner og samtaler skal være og hvordan de kan gjennomføres.

Dere bør forberede foreldrene til møter, gjennom å fortelle og forklare hva som skal skje.

For at foreldrene skal ha mulighet til å uttale seg om det dere dokumenterer underveis, må dere gjøre ferdigstilte dokumenter tilgjengelig for dem.

For å få til et godt samarbeid med foreldrene bør dere ta hensyn til foreldrenes kulturelle, språklige og religiøse identitet.

Kommunikasjon med foreldrene

I møte med foreldre anbefales det at dere:

 • er åpne og ærlige under hele prosessen
 • lytter aktivt til foreldrenes behov og bekymringer, og tar høyde for at foreldrene opplever situasjonen som vanskelig
 • utforsker foreldrenes synspunkter og ønsker
 • sjekk ut om dere har forstått foreldrene riktig
 • sjekk ut med foreldrene hvordan de har oppfattet det dere har formidlet
 • informerer om og går igjennom hvilken informasjon som er innhentet og
 • hvilken informasjon som er gitt til andre
 • informerer om når dere er tilgjengelige
 • unngår fagbegreper og eventuelt forklarer fagbegreper når det er nødvendige å bruke dem

Dere må bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettsikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste. Det skal benyttes kvalifisert tolk som oppfyller kriteriene for å være oppført i nasjonalt tolkeregister.

Les mer om kravene til foreldres medvirkning i saksbehandlingsrundskrivet. Foreldres medvirkning og eventuell mangel på medvirkning skal dokumenteres og begrunnes.

Begrunnelse

Krav

Dette er et krav basert på lov og forskrift, eller det er så klart faglig forankret at det er uforsvarlig å ikke følge dette.

Dere skal regelmessig evaluere omsorgsendrende hjelpetiltak, for å se om de har ønsket virkning, og om målene i planen nås.

Basert på evalueringen skal barneverntjenesten beslutte om tiltaket er riktig, eller om det er behov for å endre, justere eller avslutte tiltaket. 

Hvordan kan dette følges i praksis

Evalueringen skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med foreldrene. Det må fremgå tydelig for barn og foreldre hva formålet med evalueringen er.

Følg anbefaling om samarbeid med foreldre og involvering av barnet. Se også saksbehandlingsrundskrivet om medvirkning.

Hvordan skal det evalueres?
Hvem skal delta i evalueringen?
Når skal det evalueres?
Begrunnelse

Bakgrunn, formål og målgruppe

Bufdir har fått et oppdrag fra Barne- og familiedepartementet om å utarbeide faglige retningslinjer for det spesialiserte tilbudet for sped- og småbarn (både utredning og hjelpetiltak) som trådte i kraft med barnevernsreformen. Denne retningslinjen er svaret på den delen av oppdraget som handler om hjelpetiltak.

Hva er en kunnskapsbasert retningslinje?
Ulike nivåer av anbefalinger og krav
Metodisk tilnærming og utviklingsprosess
Arbeidsgruppe, ekspertgruppe og grupper som har gitt innspill
Spørsmål retningslinjen skal besvare
Kunnskapsgrunnlag
Utarbeiding av anbefalinger, beskrivelser av krav og praksisbeskrivelser
Tilrettelegging for bruk og oppdatering

Intern og offentlig høring

Utkast til retningslinje er nå på offentlig høring. Deretter skal utkastet revideres på bakgrunn av innspill, før det blir vedtatt av Bufdirs ledelse.