Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Samarbeid om tenester til barn, unge og familiane deira – rettleier

Til kvar tid er det barn og unge som har behov for eit samansett tenestetilbod med oppfølging som involverer fleire aktørar i velferdstenestene. Nokon vil ha slike behov allereie frå fødselen av, og andre vil få behov for slike tenester undervegs.

For å styrkje oppfølginga av utsette barn, unge og familiane deira, vedtok Stortinget nye føresegner om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. Lovendringane tredde i kraft 1. august 2022.

Formålet med rettleiaren er å forklare dei nye føresegnene nærmare, gjere tydeleg ansvar og styresmakt, og gi rettleiing på korleis pliktene kan varetakast. Målet er òg at rettleiaren skal vere eit praktisk verktøy for implementering av dei nye eller endra føresegnene om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.

Rettleiaren har hovudvekt på målgruppene barn, unge og familiane deira.

Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet har hatt felles oppdrag om å utarbeide rettleiaren.