Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år – kunnskapsbasert retningslinje

Målgruppen for retningslinjen er:

 • ansatte i barnevernstjenesten
 • ansatte ved senter for foreldre og barn og sakkyndige som bistår barnevernstjenesten med utredninger som nevnt i lov om barnevern § 2-2

Retningslinjen kan anvendes når barnevernstjenesten skal avklare omsorgssituasjonen til et barn i alderen 0-6 år, både når barnevernstjenesten undersøker forholdene selv, eller får bistand av sakkyndige eller senter for foreldre og barn.

Formålet med en utredning er å undersøke barnets omsorgssituasjon med utgangspunkt i bekymringstemaene, for å avklare om barnet og familien har behov for tiltak etter barnevernsloven. En utredning skal ikke rutinemessig omfatte alt som kan påvirke barnets livssituasjon. Barnevernstjenesten skal vurdere hva som bør utredes i hver enkelt sak og har det helhetlige ansvaret for undersøkelsen. Når andre bistår barnevernstjenesten, skal dette utredningsarbeidet munne ut i en rapport til barnevernstjenesten. Rapporten inngår som en delutredning i barnevernstjenestens undersøkelse.

Det bør fremgå tydelig for barnet og foreldrene hva som er formålet med utredningen.

Se lov om barnevern og saksbehandlingsrundskrivet for de rettslige rammene ved barnevernstjenestens undersøkelse.

Denne retningslinjen inneholder beskrivelser av krav og hvordan de kan følges i praksis. Retningslinjen utfylles av barnevernsfaglig kvalitetssystem for barnevernstjenestene og standardisert forløp utredning for senter for foreldre og barn.

Retningslinjen er ikke uttømmende for hva dere bør undersøke i en utredning, og omtaler også forhold som ikke vil være relevant i alle saker.

Dere må vurdere hvilke utredningstemaer som kan gi informasjon om barnets omsorgssituasjon.

Utredningstemaene kan handle om:

En utredning innebærer kartlegging, vurdering og konklusjon, og består av en helhetlig vurdering av barnets omsorgssituasjon og behov.

Hvordan kan dette følges i praksis?

Plan for utredningen
Utarbeid en utredningsplan med utgangspunkt i utredningstemaene.
Dere bør legge til rette for at familien kan være med på å planlegge utredningen.

 • Dere bør vurdere
 • Hva som skal utredes
 • Hva som er formålet med det som skal utredes
 • Hvilke utredningsaktiviteter som er nødvendige/relevante

Det kan være behov for å endre planene underveis. Dere bør samarbeide med foreldrene om endringer i utredningsplanen.

Dere bør bruke systematiske stoppunkter for å stoppe opp og ta stilling til informasjonen dere har fått, og hva dere trenger å vite mer om.

Hvis dere bruker standardiserte verktøy, bør dere begrunne formålet og vise varsomhet i vurderingen av resultatene, slik at dere redegjør for forbehold og usikkerhet. Dette gjelder særlig fordi de fleste tilgjengelige verktøyene ikke er utviklet til bruk for utredning av omsorgssituasjon.

Innsyn

Barn og foreldre bør gis fortløpende mulighet til å uttale seg og bli hørt (kontradiksjon) om det som dokumenteres. For at barn og foreldre skal kunne uttale seg, må de ha innsyn i det som dokumenteres. For at foreldrene skal ha mulighet til å uttale seg om det dere dokumenterer underveis, må dere gjøre ferdigstilte dokumenter tilgjengelig for dem.

Se saksbehandlingsrundskrivet om barn og foreldres rett til innsyn.

Dokumentasjon av utredningen

Se saksbehandlingsrundskrivet for krav til dokumentasjon av fakta, analyse og vurdering.

Faktaopplysninger i en utredning kan komme frem gjennom samtale, observasjon eller opplysninger fra offentlige instanser.

Når dere vurderer opplysninger fra offentlige instanser bør dere vurdere disse opp mot egne funn, og drøfte alternative tolkninger. Et eksempel kan være ved observasjoner der alternative tolkninger av barnets signaler kan handle om sult, trøtthet eller sykdom.

Dere bør drøfte analysen og de ulike perspektivene opp mot hverandre med en annen fagperson eller i tverrfaglig team. Søk eventuelt bistand fra ekspertise på det aktuelle feltet.

Dere bør bruke et språk som foreldre og barn forstår, og unngå bruk av fagbegreper. Forklar fagbegreper, dersom dere likevel bruker dem.

Dere bør beskrive hvordan samarbeidet med foreldrene har vært gjennom utredningen, og hvordan dere har lagt til rette for samarbeid.

Når dere redegjør for usikkerhet, forbehold eller mangler ved utredningen, kan det være relevant med momenter som for eksempel betydningen av samarbeidet med foreldrene eller situasjonen utredningen har foregått i.

Innhenting av opplysninger
Begrunnelse
Sist faglig oppdatert 20. januar 2023

Dere må undersøke og vurdere barnets fungering og tilstand når dere utreder barnets omsorgssituasjon.

Dere bør vurdere i hver enkelt sak hva som er relevant informasjon knyttet til:

 • helse og utvikling
 • følelser og uttrykk
 • sosial fungering og relasjoner
 • belastende livshendelser

Dere bør vurdere barnets fungering på tvers av sosiale arenaer eller situasjoner. Forhold som kan tyde på omsorgssvikt, må alltid ses i sammenheng med den øvrige livssituasjonen.

Hvordan kan dette følges i praksis?

Dere bør utrede barnets fungering og tilstand ved å

 • ha direkte kontakt med barnet gjennom samhandling eller gjennom samtale hvis barnet kan snakke
 • observere barnet i kontakt og samhandling med foreldrene eller andre omsorgspersoner
 • observere barnet flere ganger. Dere som utreder bør se barnet våkent, i ulike situasjoner, som overgangssituasjoner
 • observere stellesituasjon og måltid for aldersgruppen 0-3 år. Dere som utreder bør være oppmerksom på spedbarns skiftende bevissthetstilstand, og vurdere dette opp mot barnets signaler på sult, trøtthet eller sykdom
 • snakke med foreldrene eller andre omsorgspersoner om barnets fungering og utviklingshistorie

For at barnets reelle signaler og behov skal kunne komme til uttrykk bør dere legge til rette og trygge barnet. For at spedbarn skal oppleve trygghet i møtene, bør dere forberede barnet på det som skal skje. Forutsigbarhet kan tilstrebes gjennom bruk av tid, rammer, hyppighet og innhold i møtepunktene. Barnet kan trygges for eksempel ved at en person som barnet kjenner deltar sammen med barnet.

Vurder hva som er relevant å innhente informasjon om. Dette kan være:

 • barnets utvikling
 • helse
 • ruseksponering under svangerskapet
 • tegn på blåmerker eller skader
 • psykomotorisk utvikling
 • vekst og ernæring
 • døgnrytme
 • kognitiv utvikling
 • temperament og følelsesregulering
 • kommunikasjon, som språk, gester og mimikk
 • atferd og tilpasningsevne
 • sosial fungering på tvers av arenaer
 • initiativ og responsivitet
 • relasjoner til foreldre, søsken og andre relevante personer nær barnet, og kvaliteten på relasjonene
 • belastende livshendelser

Dere bør være oppmerksomme på at spedbarn og barn med særlige omsorgsbehov, for eksempel med funksjonsnedsettelse eller etter ruseksponering i svangerskapet, kan ha høyere risiko for å bli utsatt for omsorgssvikt.

Se mer om barnets medvirkning.

Behov for oppfølgning av andre instanser

Gjennom utredningen kan det komme frem opplysninger som kan tyde på at barnet har behov for oppfølging av andre tjenester. I slike situasjoner kan barnevernstjenesten hjelpe videre til rette instans.

Utforsk følelsesmessige, atferdsmessige og sosiale tegn hos barnet
Utforsk praktiske forhold rundt barnets omsorg
Vær oppmerksom på fysisk skade på barnet
Begrunnelse
Sist faglig oppdatert 20. januar 2023

Dere må undersøke og vurdere forhold ved foreldrenes omsorgsutøvelse når dere utreder barnets omsorgssituasjon.

Dere bør vurdere i hver enkelt sak hva som er relevant informasjon knyttet til:

 • grunnleggende omsorg
 • følelsesmessig tilgjengelighet
 • stimulering og utviklingsstøtte
 • beskyttelse

Hvordan kan dette følges i praksis?

Dere bør utrede foreldrenes omsorgsutøvelse gjennom

 • samtaler med foreldrene, hver for seg og sammen.
 • observasjoner av foreldrene og barn i samhandling. Gjennomfør observasjoner fra ulike situasjoner. Vær oppmerksomme på gjentakende eller vedvarende mønster i omsorgsutøvelsen som viser seg i foreldrenes kontakt med barnet.
 • å utforske foreldrenes opplevelse og oppfatning fra observasjonen. Snakk med foreldrene om observasjonen var typisk for slik det pleier å være, eventuelt hva som var annerledes og hvorfor.

Dere bør være oppmerksomme på at det å bli observert og vurdert kan ha innvirkning på foreldres fungering og kontakt med barnet, og at konteksten for utredningen ikke er nøytral.

Dere bør få frem foreldres ressurser, så vel som foreldres utfordringer knyttet til omsorgsutøvelsen.

Dere bør være oppmerksomme på egen forforståelse og hvordan denne kan påvirke utredningen. Dere bør utforske kulturspesifikke normer og forventninger, og spørre om det kan virke annerledes eller uvant for dere.

Dere bør vurdere sammen med foreldrene om det er behov for ressurspersoner som kan formidle og bidra med kulturforståelse.

Dere må bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettsikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste. Det skal benyttes kvalifisert tolk som oppfyller kriteriene for å være oppført i nasjonalt tolkeregister.

Reflekterende spørsmål til dere som utreder foreldrenes omsorgsutøvelse
Behov for foreldrestøtte under utredningen
Utforsk forhold ved foreldrenes omsorgsutøvelse
Begrunnelse
Sist faglig oppdatert 20. januar 2023

Dere må vurdere forhold som kan påvirke omsorgsutøvelsen når dere utreder barnets omsorgsituasjon.

Dere bør vurdere i hver enkelt sak hva som er relevant informasjon knyttet til:

 • foreldres psykiske og fysiske helse
 • kognitiv fungering
 • rusmiddelbruk
 • belastende livshendelser
 • ressurser

Hvordan kan dette følges i praksis?

Dere bør vurdere hva som er relevant å innhente informasjon om ut fra formålet med utredningen, når dere undersøker hva som kan påvirke omsorgsutøvelsen. Dette kan for eksempel være:

 • psykisk og fysisk helse
 • kognitive funksjoner
 • rusmiddelbruk
 • tidligere og/eller nåværende livshendelser og migrasjon
 • skole/arbeidserfaringer og læringserfaringer

Dere bør utforske hvordan foreldrene tenker at dette kan påvirke dem.

Behov for oppfølgning av andre instanser

Gjennom utredningen kan det komme frem opplysninger som kan tyde på at foreldrene har behov for oppfølging av andre tjenester. I slike situasjoner kan barnevernstjenesten hjelpe videre til rette instans.

Forhold som kan være relevante å undersøke og vurdere ved foreldrene
Begrunnelse
Sist faglig oppdatert 20. januar 2023

Dere må vurdere i hver enkelt sak hva som er relevant informasjon knyttet til

 • den aktuelle familiesituasjonen, som bosituasjon, økonomi og arbeid
 • støtte og nettverk
 • språk, kultur og identitet

Hvordan kan dette følges i praksis?

Dere bør få oversikt over hvem barnet bor med, og over familien og miljøet. Dere bør spørre foreldrene om sårbarhetsfaktorer ved barnet, om ressurser og belastninger i familien og miljøet rundt.

Dere bør være åpne og nysgjerrige på familieforholdene, og spørre hvordan foreldrene oppfatter familieforholdene.

Dere bør vurdere i hver enkelt sak hva som er relevant informasjon knyttet til

 • konflikter i familien, som høykonflikt i parforhold eller etter brudd
 • psykisk vold i familien, som trusler, trakassering og manipulasjon
 • økonomiske vansker eller problemer med styring av økonomi
 • hyppige flyttinger
Begrunnelse
Sist faglig oppdatert 20. januar 2023

Dere må aktivt involvere barnet under utredningen. Dere bør legge til rette for at barnet kan oppleve det som trygt å gi uttrykk for sin mening.

Dere skal møte barnet for å kunne ivareta og støtte oppunder barnets medvirkning.

Barnet har ingen plikt til å uttale seg.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Tilpass informasjon og kommunikasjon

Dere må ta stilling til hva barnet trenger av informasjon, og hvilke møter barnet kan delta på.

Barnet skal få tilpasset informasjon om:

 • beslutninger som er tatt
 • hvordan barnevernstjenesten forholder seg til det barnet har fortalt
 • hva som vil skje videre

Dere må tilpasse kommunikasjonen med barnet ut fra barnets alder, utviklingsnivå, språk, følelsesmessig tilstand eller eventuell funksjonsnedsettelse. Barnet kan uttrykke seg både verbalt og ikke-verbalt.

Dere bør gi barnet mulighet for å medvirke gjennom flere møter hvor dere er sammen med barnet.

Dere kan møte barnet gjennom ulike treffpunkter, for eksempel:

 • I kontakt med spedbarnet
 • Gjennom samtaler
 • Bruk av tegninger
 • Bruk av bøker
 • Aktiviteter som lek

Dere må vise hvilke avveininger som er gjort for å ta hensyn til barnets religiøse, kulturelle og språklige identitet.

Forbered og gjennomfør møter med barnet

Dere bør forberede barnet på møter ved å legge til rette for trygghet og forutsigbarhet gjennom tydelige rammer. Dere bør vurdere i forkant av møtet hvem som skal snakke med barnet. Barnet kan for eksempel trygges ved:

 • at en person som barnet er kjent med deltar sammen med barnet.
 • hjemmebesøk i forkant av møter med barnet.
 • å involvere foreldrene i forkant, noe som kan gi trygghet for både barn og foreldre.

Barnet kan få påvirke hvor dere skal ha møte og hvem som skal være til stede. Vær oppmerksom på hvordan barnet er forberedt på møter med dere, og at det kan innvirkning på om barnet opplever møtet som trygt.

I møte med barnet anbefales det at dere

 • er ærlige og åpne
 • lytter aktivt og bruker åpne spørsmål
 • finner ut barnets synspunkter og ønsker
 • undersøker hvordan barnet har forstått det som blir sagt
 • justerer tempoet til barnets behov, som ved å gi mulighet til å stoppe kontakten eller forlate rommet
 • bruker vanlig språk og forklarer begreper når nødvendig
 • oppsummer med barnet hva barnet har formidlet til dere
 • informer om hva som blir sagt videre til foreldrene

Dere bør ta høyde for at barnet kan oppleve situasjonen som vanskelig eller ambivalent, og kan oppleve sterk lojalitet til foreldrene. Når dere snakker med foreldrene, bør dere ta hensyn til at barnet kan streve med det som er sagt eller komme i konflikt på grunn av det.

Barns medvirkning og eventuelt mangel på denne skal dokumenteres og begrunnes.

Særlig om medvirkningsbegrepet for spedbarn

For spedbarn vil barnets reelle mulighet for medvirkning være mindre enn for eldre barn, da barnet ikke er i stand til å danne seg egne synspunkter.

For de minste barna og for barn med begrenset verbalt språk vil det i løpet av en utredning være behov for en fortolking av barnets omsorgsbehov. Denne fortolkningen er ikke en del av medvirkningsperspektivet, men inngår som en del av utredningen. Dere skal alltid etterstrebe barnets medvirkning, selv om barnet har begrenset språk til å gi uttrykk for sine synspunkter.

For at barnets reelle signaler og behov skal kunne komme til uttrykk, bør dere legge til rette og trygge barnet. For at spedbarn skal oppleve trygghet i møtene, bør dere forberede barnet på det som skal skje. Forutsigbarhet kan tilstrebes gjennom bruk av tid, rammer, hyppighet og innhold i møtepunktene. Barnet kan trygges for eksempel ved at en person som barnet kjenner deltar sammen med barnet.

Begrunnelse
Sist faglig oppdatert 20. januar 2023

Dere må samarbeide med foreldrene slik at de får god informasjon og mulighet til å medvirke i forhold som omhandler dem og deres barn.

Foreldrene må få dele sine synspunkter, behov og bekymringer.

Dere bør opplyse foreldrene om muligheten til å ha med støtteperson.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Legg til rette for at foreldrene kan medvirke

Dere bør gå igjennom bekymringstemaene med foreldre og hva som er formålet med de ulike observasjonene og samtalene.

Dere bør legge til rette for at familien kan delta i planleggingen av utredningen, for eksempel ved at foreldrene kan gi innspill på hvem dere bør snakke med, hvor observasjoner og samtaler skal være og hvordan de kan gjennomføres.

Dere bør forberede foreldrene til møter, gjennom å fortelle og forklare hva som skal skje.

For at foreldrene skal ha mulighet til å uttale seg om det dere dokumenterer underveis, må dere gjøre ferdigstilte dokumenter tilgjengelig for dem.

For å få til et godt samarbeid med foreldrene bør dere ta hensyn til foreldrenes kulturelle, språklige og religiøse identitet.

Kommunikasjon med foreldrene

I møte med foreldre anbefales det at dere:

 • er åpne og ærlige under hele utredningen
 • lytter aktivt til foreldrenes behov og bekymringer, og tar høyde for at foreldrene opplever situasjonen som vanskelig
 • utforsker foreldrenes synspunkter og ønsker
 • sjekk ut om dere har forstått foreldrene riktig
 • sjekk ut med foreldrene hvordan de har oppfattet det dere har formidlet
 • informerer om og går igjennom hvilken informasjon som er innhentet og
 • hvilken informasjon som er gitt til andre
 • informerer om når dere er tilgjengelige
 • unngår fagbegreper og eventuelt forklarer fagbegreper når det er nødvendige å bruke dem

Dere må bruke tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettsikkerhet eller for å yte forsvarlig hjelp og tjeneste. Det skal benyttes kvalifisert tolk som oppfyller kriteriene for å være oppført i nasjonalt tolkeregister.

Les mer om kravene til foreldres medvirkning i saksbehandlingsrundskrivet. Foreldres medvirkning og eventuell mangel på medvirkning skal dokumenteres og begrunnes.

Begrunnelse
Sist faglig oppdatert 20. januar 2023
Bakgrunn, formål og målgruppe
Hva er en kunnskapsbasert retningslinje?
Metodisk tilnærming og utviklingsprosess
Organisering av arbeidet
Spørsmål retningslinjen skal besvare
Kunnskapsgrunnlag
Utarbeidelse av kravsbeskrivelser og hvordan de kan gjennomføres i praksis
Intern og offentlig høring
Oppdatering
Sist faglig oppdatert 20. januar 2023

British Psychological Society (2014). Safeguarding and promoting the welfare of children. Position Paper (2 nd edition). http://thetherapyframe.co.uk/documents/Safeguarding%20and%20Promoting%20the%20Welfare%20of%20Children%20-%20BPS%20Position%20Paper%20(2nd%20Edition,%202014).pdf

Christiansen, Ø., Havnen, K. J. S., Iversen, A. C., Fylkesnes, M. K., Lauritzen, C., Nygård, R. H., Jarlby, F., & Vis, S. A. (2019). Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning. Delrapport 4: Når barnevernet undersøker. RKBU Nord UiT – Norges arktiske universitet https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/20017/article.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Granqvist, P., Sroufe, L. A., Dozier, M., Hesse, E., Steele, M., van IJzendoorn, M., Solomon, J., Schuengel, C., Fearon, P., Bakermans-Kranenburg, M., Steele, H., Cassidy, J., Carlson, E., Madigan, S., Jacobvitz, D., Foster, S., Behrens, K., Rifkin- Graboi, A., Gribneau, N., Duschinsky, R. (2017). Disorganized attachment in infancy: a review of the phenomenon and its implications for clinicians and policy-makers. Attachment and Human Development, 19(6), 534–558. https://doi.org/10.1080/14616734.2017.1354040

Helsedirektoratet. (2019, 3. desember). Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/tidlig-oppdagelse-av-utsatte-barn-og-unge

Helsedirektoratet. (2022, 10. mai). Helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 4. Helsestasjon 0–5 år. Nasjonal faglig retningslinje. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar

Helsedirektoratet. (2022, 30. september). Psykiske lidelser - barn og unge. Nasjonalt pasientforløp. https://www.helsedirektoratet.no/nasjonale-forlop/psykiske-lidelser-barn-og-unge

Hestevik, C. H. & Evensen, L. H. (2021). Kunnskapsgrunnlaget for barn, unge og foreldres medvirkning i barnevernet: Vurdering av relevante retningslinjer (Notat). Folkehelseinstituttet. https://www2.bufdir.no/globalassets/global/nbbf/barnevern/kunnskapsgrunnlaget_for_barn_unge_og_foreldres_medvirkning_i_barnevernet_vurdering_av_relevante_retningslinjer_notat.pdf

Hestevik, C. H., Kirkehei, I. & Evensen, L. H. (2021). Kunnskapsgrunnlaget for barn, unge og foreldres medvirkning i barnevernet: Vurdering av relevante systematiske oversikter (Notat). Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/kunnskapsgrunnlaget-for-barn-unge-og-foreldres-medvirkning-i-barnevernet-rapport-2021.pdf

Kennan, D., Brady, B. & Forkan, C. (2018). Supporting Children’s Participation in Decision Making: A Systematic Literature Review Exploring the Effectiveness of Participatory Processes. The British Journal of Social Work, 2018; 48(7), 1985-2002.  https://doi.org/10.1093/bjsw/bcx142

Myndigheten for familjerett og foreldreskapsstød (2018). Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Ett stöd för familjerättens handläggning. https://www.mfof.se/download/18.7a15f94516e8e25421b16003/1574867561918/riskbedomning-i-utredningar-om-vardnad-boende-umgande.pdf

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2009). Child maltreatment: when to suspect maltreatment in under 18s. Clinical guideline [CG89]. National Institute for Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/cg89

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2012). Social and emotional wellbeing: early years. Public health guideline [PH40]. National Institute of Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/ph40

National Institute of Health and Care Excellence (NICE) (2013). Antisocial behaviour and conduct disorders in children and young people: recognition and management. Clinical guideline [CG158]. National Institute for Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/cg158

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2015). Children’s attachment: attachment in children and young people who are adopted from care, in care or at high risk of going into care. NICE guideline [NG26]. National Institute of Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/ng26

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2017). Child abuse and neglect. NICE guideline [NG76]. National Institute of Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/ng76

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2021). Looked-after children and young people. NICE guideline [NG205]. National Institute for Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/ng205

NKVTS. (2018, 29. juni). Hvordan snakke med foreldre om vold? Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner. https://voldsveileder.nkvts.no/innhold/vold-mot-barn/vold-mot-barn-utredning/hvordan-snakke-med-foreldre-om-vold/

Nøkleby, H. & Langøien, L.J. (2021). Vurdering av metodisk kvalitet ved to retningslinjer fra NICE om tegn på barnemishandling (Notat). Folkehelseinstituttet.
https://www.fhi.no/publ/2021/vurdering-av-metodisk-kvalitet-ved-to-retningslinjer-fra-nice-om-tegn-pa-ba/

Socialstyrelsen. (2018). Grundbok i BBIC. Barns behov i centrum. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-10-20.pdf

Socialstyrelsen. (2018). Kvalitet i sagsbehandlingen - en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsverktøjet. https://www2.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002692

Socialstyrelsen. (2021). Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af forældrekompetence -undersøgelser. https://www2.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005262

Rettskilder

Bufdir. Saksbehandlingsrundskrivet – Retningslinjer for barnevernstjenestens saksbehandling. (08/2022) https://www.bufdir.no/saksbehandlingsrundskrivet

Prop. 133 L (2020–2021). Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven. Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/f325e4de00fb472f85a7a2b94124f531/no/pdfs/prp202020210133000dddpdfs.pdf

Tolkeloven. (2021). Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) (LOV-2021-06-11-79). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-11-79