< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Utredning familier med barn 0-6 år

Anbefaling 1: Kunnskap (bør ha navn)

Anbefaling 1: Kunnskap (bør ha navn)

Kort anbefaling:

Ved bekymring for vold, overgrep og omsorgssvikt er det nødvendig at den som utreder har kunnskap om hvilke faktorer som kan bidra til eller øke risikoen for dette.

Lang anbefaling:

Tekst

  • Kulepunkt
  • Kulepunkt
  • Kulepunkt

Praksis

Lytte og observere
Lytte og observere
Dokumenter og analyser

Faktorer som kan bidra til eller øke risiko for omsorgssvikt

Forhold ved familien
Barnets fungering og tilstand
Sist faglig oppdatert 11. august 2021

Anbefaling 2

Anbefaling 2

Kort anbefaling:

Tekst over en setning

Lang anbefaling:

Tekst

  • Kulepunkt
  • Kulepunkt
  • Kulepunkt

Anbefaling 7: Hvordan sikre barnets medvirkning?

Anbefaling 7: Hvordan sikre barnets medvirkning?

Kort anbefaling

Barn skal sikres informasjon og medvirkning.

 

Lang anbefaling

Barnet må gis tilstrekkelig og tilpasset informasjon om forhold som vedrører dem knyttet til barnevernstjenestens oppgaver.

Barnets synspunkter må innhentes på en måte som er tilpasset deres forutsetninger og utvikling. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder, modenhet og barnets totale livssituasjon.

Legg til rette for at barn kan oppleve det trygt å gi uttrykk for sin mening. Barn har rett til å medvirke, og kan uttrykke seg både verbalt og ikke-verbalt, men de har ingen plikt til å uttale seg.

Legg til rette for barnets trygghet og forutsigbarhet gjennom å forberede barnet på hva som skal skje i familien og hva som kommer til å berøre barnet direkte.

Ved medvirkning skal barnets etniske, religiøse, kulturelle og språklige bakgrunn identitet hensyntas.

 

Tekst

  • Kulepunkt
  • Kulepunkt
  • Kulepunkt
Tema