Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Godkjenning av barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn

Innholdet på denne siden kan være utdatert

Innholdet er ikke oppdatert i henhold til ny barnevernslov som trådte i kraft 1. januar 2023.

Les mer om ny barnevernslov

Bufetat gjør vedtak om godkjenning

Det er Bufetat som gjør vedtak om godkjenning. Den enkelte institusjon sender søknad om godkjenning til det regionkontoret det geografisk hører til. Institusjoner som geografisk er plassert i Oslo kommune sender søknad til Barne- og familieetaten i Oslo kommune.

Vedtak om godkjenning er enkeltvedtak og kan påklages til Bufdir.

Etterfølgende kontroll

Etter at godkjenning er gitt kan Bufetat når som helst, og på den måten som regionen finner hensiktsmessig, føre kontroll med at vilkårene for godkjenning er til stede.

Dersom institusjonen ikke lenger oppfyller vilkårene for godkjenning, skal statens regionale barnevernmyndighet treffe vedtak om bortfall av godkjenning. Hvis særlige hensyn tilsier det, og det anses forsvarlig ut fra hensynet til beboerne, kan det i stedet fastsettes en frist for retting av de mangler som medfører at vilkårene for godkjenning ikke lenger er til stede.

Les mer om årlig kontroll av institusjoner og omsorgssentre

Forskrift om godkjenning av sentre for foreldre og barn

Forskrift for sentre for foreldre og barn gjelder for sentre for foreldre og barn og den delen av sentrenes virksomhet som gjelder heldøgnstjenester. Forskriften gjelder for beboere ved senteret og ikke for personer som mottar hjemmebaserte tilbud fra senteret. Forskriften skal sikre at sentre for foreldre og barn ivaretar sine oppgaver overfor beboerne slik at beboerne får et faglig forsvarlig og likeverdig tilbud, uansett hvilket senter de har opphold ved.

Les også veileder til forskrift for sentre for foreldre og barn

Søk om godkjenning

  • Private og kommunale omsorgssentre for enslige mindreårige kan bare benyttes når de er godkjent av Bufetat. 
  • Alle private og kommunale omsorgssentre for enslige mindreårige må søke om godkjenning.
  • Private og kommunale institusjoner og sentre for foreldre og barn kan bare benyttes når de er godkjent av Bufetat.

Alle private og kommunale institusjoner må søke om godkjenning. Vilkår for godkjenning fremgår av