Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Jente som smiler
Illustrasjonsfoto: Thomas Ekstrom

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2024: 23. oktober 2023.

Bevilgningen til ordningen for 2023 var 19,6 millioner. Beløpet for 2024 blir avklart i etterkant av Stortingets budsjettvedtak. Midlene utlyses med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2024.

Forventet saksbehandlingstid: Vi forventer å kunne offentliggjøre vedtakene innen midten av februar 2024. Dersom det blir endringer i dette, vil vi informere om det her på tilskuddsordningens nettside.

Regelverk for tilskuddsordningen 2024

Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet, samt tros- og livssynssamfunn, fylkeskommuner, kommuner og bydeler i Oslo kommune kan søke om tilskudd. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak og virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis

Aktører oppfordres til å samarbeide om et tiltak, men søknaden må sendes inn av én ansvarlig søker.

Virksomheten som søker, må ha eksistert i minimum to år før søknadstidspunktet for å kunne få støtte og ha eget organisasjonsnummer. Bufdir kan be om organisasjonens vedtekter, årsmelding og årsregnskap for disse to årene.

Du kan søke om tilskudd til tiltak og aktiviteter som bidrar til å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Eksempler på relevante tiltak som har fått tilskudd på ordningen tidligere

Dialogmøter, informasjons- og formidlingsarbeid, videoer, podcaster, nettsider, nettverksarbeid, workshops, utstillinger, veiviserordninger, ombudsordninger og ulike former for kartlegging.

Anbefalinger til søknaden:

 • Det vil være en styrke for søknaden om tiltakene gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom flere organisasjoner og/eller kommuner.
 • Det vil være en fordel å se rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion/livssyn i sammenheng med ett eller flere av de andre diskrimineringsgrunnlagene, som for eksempel kjønn, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
 • Det vil være en styrke om prosjektet bidrar til å utvikle nye og innovative innsatser for å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.
 • Alternativt kan prosjektet videreutvikle eller utvide allerede eksitererende tiltak. Bufdir ber søkere om å gjøre rede for hvordan prosjektet skal videreutvikles/utvides (for eksempel om det er andre målgrupper eller andre geografiske områder som skal nås).

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog, samt bidra til kunnskap og bevissthet i majoritetsbefolkningen om rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer som blir utsatt for eller utsetter andre for rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Søknaden skal inneholde:

 • beskrivelse av og mål for tiltaket og plan for gjennomføring, og
 • budsjett for tiltaket. Eventuell egenfinansiering skal fremgå.

Tilskuddsordningen er avgrenset mot andre statlige tilskuddsordninger, blant annet Tilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunnet, som forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Bufdir ber søkere om å oppgi om de har søkt midler/medfinansiering gjennom andre statlige tilskuddsordninger til tiltaket/prosjektet.

Hvordan fylle ut søknadsskjema

 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig og unngå å ta med informasjon som ikke er direkte knyttet til tiltaket. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket? Formuler et klart og konsist mål.
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå? Jo større mulighet for å måle resultater i etterkant, jo bedre er søknaden.
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Budsjett

Sett opp budsjettet så presist som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til å gjennomføre tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, for eksempel «Andre kostnader» og liknende. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring og andre utgifter.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter, sponsormidler, andre tilskudd og liknende.

Bufdir behandler egenfinansiering som en del av totale inntekter for tiltaket. Vi vil regne med egenfinansieringen når vi går gjennom rapporten og regnskapet. Hvis dere får innvilget redusert beløp, kan dere redusere egenfinansieringen prosentvis like mye som det avkortede beløpet.

Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Vi vil oppdatere denne nettsiden med informasjon om når vi forventer å være ferdig med saksbehandlingen.

Hvis vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det.

Når saksbehandlingen er ferdigstilt, sender vi ut brev med vedtak om tilskudd eller avslag. Vi legger også ut en oversikt over alle som har fått innvilget tilskudd.

Dersom dere får tilskudd, vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette kan imidlertid variere noe.

Klage

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet med vedtak.

Raportering

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport på sine tiltak.

Rapporteringsfrist: for tilskudd mottatt i 2024: 1. mars 2025. Dersom du har fått innvilget utsatt gjennomførings- og rapporteringsfrist, vil det være den nye fristen som gjelder.

Når dere skal rapportere for tiltaket må dere sende inn en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket.

Dere skal også legge ved et prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet. Regnskapet skal være kontrollert, og en uttalelse skal legges ved regnskapet og omfatte hele det mottatte tilskuddet for hele prosjektperioden.

Regelverk for ordningen 2021

Regelverk for ordningen 2022

Regelverk for ordningen 2023

Endringer i prosjektet

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i prosjektet underveis, må dere søke om omdisponering av tilskuddsmidler så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere trenger mer tid for å gjennomføre prosjektet, kan dere søke om utsettelse.

Søknad om omdisponering eller utsettelse sendes inn gjennom søknadsportalen av den som er søknadsansvarlig for prosjektet. Logg inn, velg "Mine søknader" i toppmenyen, klikk på "Innsendte", velg den aktuelle søknaden, klikk på "Andre valg" i menyen øverst, og velg enten "Utsettelse" eller "Omdisponering".

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan tilskuddet sal tilbakebetales til Bufdir.

Dersom dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom prosjektet ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på prosjektet, ikke får gjennomført prosjektet eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Hvem har fått tilskudd?

Adopsjon i endring - ressurssenter for adopterte og deres familier: 300 000 kroner til «Adopterte i samfunnets blindsone. Hvordan ble det sånn?»

Adopsjon i endring - ressurssenter for adopterte og deres familier: 150 000 kroner til «Dialog i endring - et samarbeidsprosjekt mellom Adopsjon i endring og stiftelsen 10. august»

Amnesty International Norge: 500 000 kroner til «Pedagogisk opplæring av lærere i antirasistiske verktøy»

Antirasistisk Senter: 400 000 kroner til «Nasjonalt Antirasistisk Nettverk»

Austrheim kommune: 200 000 kroner til «Et ungdomsmiljø for alle»

Bodø kommune: 175 000 kroner til «Hva tør vi å fortelle?»

Catalyst: 450 000 kroner til «Stillhet sårer – Videreutvikling og skalering av ressurser for å reagere på rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer»

Clap Along as: 450 000 kroner til «Informasjonskampanje og veiledning for forebygging av rasisme og diskriminering i minoritetsmiljøer»

Det Europeiske Wergelandssenteret: 600 000 kroner til «Sammen mot samehets»

Det islamske forbundet: 600 000 kroner til «Muslimske veivisere»

Dialogforum Østfold: 500 000 kroner til «Møteplasser for antirasisme, mangfold og dialog»

Europeiske Minoriteter Online: 150 000 kroner til «Aktiv arbeid og bevisstgjøring om rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer hos flerkulturelle grupper gjennom seminarrekke på lokalt nivå.»

Europeiske Minoriteter Online: 250 000 kroner til «Informasjonskampanje»

Forum for tro og livssyn Kristiansand: 500 000 kroner til «Interfaith Dialogue: Democracy, Human Rights and Faith Skillelinjene mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer (hets)»

Færder Kommune: 100 000 kroner til «Videreføring, Sammen om innenforskap - Stopp hatprat i Færder kommune»

Hareid kommune: 150 000 kroner til «Inkluderande Hareid»

Herøy kommune: 200 000 kroner til «Ungdom for ungdom i Herøy»

Innlandet fylkeskommune: 500 000 kroner til «Økt innsats mot rasime - bedre inkludering»

Innvandrerforum i Østfold: 85 000 kroner til «Temakvelder for unge minoriteter i Østfold»

Islamsk Råd Norge: 400 000 kroner til «Stopp muslimfiendtligheten i Norge»

Kristiansand kommune: 200 000 kroner til «Norwegian Chapter of the EOOH”

KUN: 300 000 kroner til «Antirasistisk arbeidsliv - Kompetanseløft for Nord-Norge»

KUN: 450 000 kroner til «Kjenn oss»

Larvik kommune: 200 000 kroner til «KomINN i mangfold: Dialog og Handling mot Hat»

Lavangen kommune: 350 000 kroner til «Forsoning i Loabág – Lavangen»

Levanger kommune: 150 000 kroner til «Dialoger for en bærekraftig framtid»

Lillestrøm kommune: 100 000 kroner til «UngiLillestrøm - "Vi mot urettferdighet"»

LIN - Likestilling, inkludering og nettverk: 550 000 kroner til «Informasjonsformidling»

Mennesker i fokus: 300 000 kroner til «Bedre føre var»

Midtbygdens Idrettslag: 30 000 kroner til «Trygge rammer mot rasisme»

Minotenk: 250 000 kroner til «Antirasistisk formidling og dialog»

MiR: 350 000 kroner til «Forebygging av rasisme og diskriminering gjennom edutainment»

MIRA Ressurssenter for innvandrere og flyktninger: 600 000 kroner til "Rasisme/diskriminering hemmer integrering og likestilling - Kunnskapsheving blant minoritetskvinner og viktige samfunnsaktører "

MIR-UNG: 400 000 kroner til «Sammen for mangfold»

Muslimsk Dialognettverk: 800 000 kroner til «Skole - Kompetanse - Ytringer»

Møhlen Pris Idrettslag: 400 000 kroner til «Sammen mot rasisme og diskriminering!»

NFF Finnmark: 400 000 kroner til «Respekt på og utenfor banen. Et samfunnsprosjekt for Finnmark!»

Norges Handikapforbund Oslo: 500 000 kroner til «Ungdomskampanje mot hatprat - Stopp hatprat ti år»

Norges KFUK-KFUM: 400 000 kroner til «Hvor kommer du egentlig fra?»

Norsk Folkehjelp: 800 000 kroner til «Antirasist - fra holdning til handling»

Norsk Sykepleierforbund: 500 000 kroner til «Med kunnskap til handling!»

Organisasjonen mot offentlig diskriminering: 550 000 kroner til «En rettsstat for alle, 2024»

Oslo Kommune Bydel 1 Gamle Oslo: 400 000 kroner til «Ikke-diskriminerende praksis i barne- og ungdomstilbud i BGO»

Oslo Kommune Bydel 3 Sagene: 400 000 kroner til «Inkluderende praksis i Bydel Sagene»

Polsk-Norsk Forening: 400 000 kroner til «Razem Norge mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer»

Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid: 600 000 kroner til «Foreldre mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer: Et prosjekt som fremmer dialog, bidrar til holdningsendring og styrker mangfoldet.»

Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid: 300 000 kroner til «Entertainment Education mot Rasisme og Diskriminering»

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Oslo: 500 000 kroner til «Stovnerdialogene – Styrking av lokalmiljøsamarbeid til økt dialoginnsats mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer»

Stiftelsen Buskerud Teater: 600 000 kroner til «Vær Velkommen - Nasjonalt»

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo: 200 000 kroner til «Allyship, Antirasisme og Rettigheter»

Stiftelsen Kvinneuniversitetet: 400 000 kroner til «Den lille boka om antirasisme»

Stiftelsen Kvinneuniversitetet: 460 000 kroner til «Mangfoldige kommunestyrer. Kartlegging av folkevalgte med etnisk minoritetsbakgrunn for økt inkludering i demokratiet»

Stiftelsen Litteraturhuset: 700 000 kroner til «Hatprat - Hva gjør vi? Skolebesøk for mellom- og ungdomstrinnet, 2024»

Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet: 600 000 kroner til «Flerkulturelt samarbeid mot diskriminering i arbeidslivet»

Amnesty International Norge: kr 800 000 til Løft blikket; Ressurser for å reagere på rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Antirasistisk senter: kr 600 000 til 40 år i kamp for likestilling og mot rasisme

Antirasistisk senter: kr 300 000 til Nasjonalt antirasistisk nettverk (NAN)

Beatus Cras: kr 600 000 til Arbeidsinnvandring og diskriminering

Bergen Kommune: kr 500 000 til Bergen for alle

Bodø Røde Kors: kr 450 000 til Fellesverket Bodø mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Clap Along AS: kr 350 000 til Mediekampanje og dialog for forebygging av rasisme og diskriminering i minoritetsmiljøer

Det Europeiske Wergelandsenteret: kr 350 000 til Sammen mot samehets

Det Islamske Forbundet: kr 500 000 til Muslimske veivisere

Dialogforum Østfold: kr 717 500 til Styrket dialoginnsats mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Dialogpilotene: kr 500 000 til Få Norge ut av ekkokammeret

Forum for tro og livssyn Kristiansand: kr 550 000 til Kunnskapsdeling og dialog: fokus på religion, demokrati og menneskerettigheter

Færder kommune: kr 105 000 til "Språksmart" Et arbeid mot hatefulle ytringer og rasisme på Labakken skole

Færder kommune: kr 100 000 til Sammen om innenforskap - Stopp hatprat i Færder kommune

Innlandet fylkeskommune: kr 500 000 til Økt innsats mot rasisme

Islamic Cultural Centre Norway: kr 200 000 til Vår felles fremtid 2023

Islamsk Råd Norge: kr 300 000 til Stopp muslimfiendtligheten i Norge (SMIN)

Kirkelig Dialogsenter Trondheim: kr 50 000 til Dialogdag i skolen og dialogvandringer i Trondheim

KUN: kr 500 000 til Veileder mot rasisme i arbeidslivet

KUN: kr til 835 000 til KJENN OSS. Et multimediaprosjekt om nasjonale minoriteter og urfolk

Larvik kommune: kr 200 000 til KomINN i Demokratiet

LIN - Likestilling inkludering og nettverk: kr 400 000 til Informasjonstiltak om rasisme og diskriminering

Luster kommune: kr 400 000 til Nyskapande samarbeid mellom fleire einingar i kommune, lag og organisasjonar for kompetanseheving

Mennesker i fokus: kr 250 000 til "Bedre føre var" som omhandler etablering av regionale møteplasser for kunnskapsløft og dialog for å motvirke hverdagsrasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Minoritetspolitisk tenketank - Minotenk: kr 565 000 til Håndbok mot rasisme, nytt opplag

Mir-Ung: kr 400 000 til Sammen for mangfold

Norges Handikapforbund Oslo: kr 634 800 til Stopp hatprat

Norske reindriftsamers landsforbund: kr 775 000 til Åtte årstider, åtte portretter

NSFS - Faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie: kr 275 000 til Nasjonal konferanse om rasisme, diskriminering og helse 2023

Oslo Kommune Bydel Grorud: kr 217 200 til Møter for innbyggere i Bydel Grorud (barn og unge, foreldre, og ungdomsarbeidere) om rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Oslo Kommune Bydel Grunerløkka: kr 200 000 til Styrke Bydel Grünerløkka i møte med rasisme og diskriminering

Oslo Kommune Bydel Frogner: kr 100 000 til SaLTo Oslo vest - tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer 2023

Polsk-Norsk Forening Razem=Sammen: kr 500 000 Razem kan vi mye mer. Sammen mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF): kr 700 000 til Foreldre mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer: Et prosjekt som bidrar til dialog, holdningsendring og mangfold.

Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF): kr 400 000 til Entertainment Education mot Rasisme og Diskriminering

Saami Council: kr 300 000 til Suodji/Suaja/Suodje -prosjektet

Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn Bergen: kr 200 000 til “Mangfoldsbyen Bergen: en agora for dialog”

Sportsklubben Vard Haugesund: kr 80 000 til Vardmodellen

Stiftelsen Barnevakten: kr 800 000 til Ung på nett 2023

Stiftelsen Buskerud Teater: kr 600 000 til Vær velkommen

Stiftelsen Flexid: kr 200 000 til Tre frem - Gi plass

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Drammen: kr 90 500 til Workshops for å forebygge rasisime, diskriminering og hatefulle ytringer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo: kr 600 000 til Antisiganisme - den aksepterte rasismen?

Stiftelsen Litteraturhuset: kr 700 000 til På en skala fra 1-10. Hatefulle ytringer. Skolebesøk for ungdomstrinnet og vgs, 2023

Stiftelsen Vålerenga fotball samfunn: kr 50 000 til Fargerik Fotball 2023

Taternes Landsforening: kr 100 000 til Holdninger mot Romanifolket/taterne

Telemark Innvandrerråd: kr 200 000 til Sammen mot Rasisme

Unge Spirer: kr 400 000 til Musikkproduksjon mot rasisme og diskriminering

Vestland Fylkeskommune: kr 400 000 til Vestland fylke-antirasistisk sone

Vestland Innvandrerråd: kr 480 000 til "Diskriminert, hva gjør jeg nå?"

African Student Association UiO: 40 000 kroner til Black Lives Matters; Veien videre

Amnesty International Norge: 600 000 kroner til Human Rights Dialogue- et verktøy for å forebygge rasisme og diskriminering

Antirasistisk senter: 710 000 kroner til Antirasistisk Veiledningstjeneste

Antirasistisk senter: 300 000 kroner til Nasjonalt antirasistisk nettverk

Askøy kommune: 700 000 kroner til Gi plass - Ta plass: Møteplasser for en varmere kommune

Bergen Røde kors: 200 000 kroner til Gatemegling - Dialog i sentrum

Caritas Norge: 200 000 kroner til Motvekt

Dialogforum Østfold: 400 000 kroner til Tredelt innsats for antirasisme, mangfold og dialog

Fornebu bordtennisklubb: 60 000 kroner til Integrering barn- og unge med minoritetsbakgrunn og motvirkning av hat og rasisme i idretten.

Forum for integrering og dialog Agder: 50 000 kroner til ressurshefte for lærere i forbindelse med tiltak mot rasisme og hatfulle ytringer

Fredrikstad kommune: 150 000 kroner til forebygging av rasisme og muslimfiendtlighet i Fredrikstad

Global Oslo Music: 450 000 kroner til The Black Rose – La oss fortelle verden / En digitalutstilling om Ruth Reese – Artist, forfatter og aktivist

Gulset nærmiljøsenter: 290 000 kroner til Dembra - Gulset, bydelsinkludering og antirasisme 2022

Haugesund kommune KD kultur, idrett og frivillighet: 600 000 kroner til Belyse mørketall og skape endring

Hordaland Røde kors: 350 000 kroner til Mine rettigheter - Informasjonsarbeid for å styrke etniske minoriteters tilgang til kunnskap og rettigheter ved tilfeller av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.

Inor adopt: 350 000 kroner til Adoptertes erfaringer - 4 filmer om rasisme.

Islamic cultural centre NorWay: 100 000 kroner til Vår felles fremtid

KIA - kvinner i aktivitet: 11 750 kroner til medlemsinformasjon med formål å bli bedre i stand til å besvare / motvirke innvandrermotstand i nærmiljøet

KUN: 400 000 kroner til veileder for håndtering av rasisme

Kvinnegruppa Ottar – landsstyret: 400 000 kroner til Kjerringa mot strømmen kurs

Latinamerikansk forening: 400 000 kroner til Snakk ut!

Lindesnes kommune: 150 000 kroner til Hverdagsrasisme - konferanse

Minoritetspolitisk tenketank – Minotenk: 210 000 kroner til Rasisme og diskriminering i Norge - en kunnskapsgjennomgang

MiRA – ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner: 500 000 kroner til #Sammen er vi sterkere – kompetanseheving og dialog mot hverdagsrasisme og diskriminering!

Muslimsk råd Agder: 250 000 kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Norges basketballforbund: 985 050 kroner til Basket=Mangfold

Norges handikapforbund Oslo: 700 000 kroner til Sammen mot hatprat

Norges kfuk-kfum: 390 000 kroner til Avlære rasisme

Norsk folkehjelp Bergen: 500 000 kroner til DiMe – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken, Bergen/Vestland

Odds ballklubb: 250 000 kroner til Fotball mot rasisme

Organisasjonen mot offentlig diskriminering: 458 700 kroner til informasjonskampanje om dine rettigheter i møte med diskriminering, rasisme og hatefulle ytringer

Oslo kommune Bydel Grorud: 150 500 kroner til møter for barn og ungdom om Rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Oslo kommune Bydel Alna: 800 000 kroner til Ytringskultur og hatprat i digitale ungdomsmiljøer

Oslo kommune Bydel Østensjø: 800 000 kroner til Bydel Østensjø bekjemper rasisme

Oslo kommune Bydel Grünerløkka: 700 000 kroner til Bydel Grünerløkka styrker ungdom i møte med rasisme og diskriminering.

Oslo kommune Bydel Sagene: 900 000 kroner til arbeid mot rasisme, diskriminering og hatprat

Oslo museum: 583 000 kroner til utstilling og skoleformidlingsprogram «Din pust, din stemme. Antirasisme, ytringsfrihet og protestdemonstrasjoner 5. juni 2020»

Raftostiftelsen: 450 000 kroner til Hva er god rasisme-undervisning? Kartlegging, utprøving, evaluering og utvikling.

Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF): 300 000 kroner til Entertainment Education (EE) og dialogarbeid mot rasisme og diskriminering

Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (RKF): 400 000 kroner til Foreldre mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer, et prosjekt som bidrar til mangfold og dialog

Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn Bergen: 150 000 kroner til Veiviserprosjekt: velkommen til gudshuset mitt

Sogndal kommune: 450 000 kroner til kartlegging av rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar

Stiftelsen barnevakten: 800 000 kroner til Gøy på nett: ungdom

Stiftelsen litteraturhuset: 700 000 kroner til På en skala fra 1-10. Hatefulle ytringer. Skolebesøk for ungdomstrinnet og vgs.

Vestland innvandrerråd: 550 000 kroner til Diskriminert, hva gjør jeg nå?

Vindafjord kommune: 55 000 kroner til Inkluderande bygder

Øvre Eiker kommune: 56 000 kroner til Vi handler sammen mot hatprat og rasisme

Antirasistisk senter: 536 956 kroner til Antirasistisk veiledning, Antirasistisk møteplass

Caritas Bergen: 150 000 kroner til «Snakk sammen» - informasjonsarbeid og forebygging av rasisme og diskriminering i arbeidsliv

Den norske Helsingforskomité: 400 000 kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer mot personer som tilhører nasjonale minoriteter

Fellesskap og respekt: 250 000 kroner til podkast

Forum for integrering og dialog Agder: 58 000 kroner til kunnskapsløft mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Forum for tro og livssyn Kristiansand: 281 025 kroner til prosjektet Inkludering, mangfold og dialog - IMD

Fredrikstad kommune: 100 000 kroner til ungdomsworkshops Fredrikstad - om rasisme, hatytringer og diskriminering

Fri - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: 500 000 kroner til Identiteter under angrep - en interseksjonell mangfoldskonferanse mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Holmlia nærmiljøsenter og frivilligsentral: 391 819 kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer

Inor adopt: 300 000 kroner til forebygging av rasisme og diskriminering i utenlandsadoptertes nettverk og familie.

Islamsk råd Norge: 200 000 kroner til informasjonsarbeid for å kontre rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av hudfarge, etnisitet eller religion

KUN: 300 000 kroner til kurs og dialogmøter i Tromsø

Minoritetspolitisk tenketank – Minotenk: 350 000 kroner til Håndbok mot rasisme

Møhlen pris idrettslag: 200 000 kroner til Get informed - Mediekyndighet

Narviksenteret - nordnorsk stiftelse for historieformidling, menneskerettigheter og fredsbygging: 200 000 kroner til Vi må snakke om vårt lokalsamfunn

Noereh: 43 000 kroner til Stolt i Sápmi

Nome kommune: 35 000 kroner til Ungdom kurser ungdom

Norges fotballforbund: 300 000 kroner til tiltak mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer i norsk fotball

Norges handikapforbund Oslo: 160 000 kroner til nasjonalt kurs i menneskerettighetsopplæring mot hatprat

Norsk folkehjelp Bergen: 400 000 kroner til DiMe – Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken Vestland

Norske samers riksforbund: 300 000 kroner til Doarvái dál fal / Nok nu ja

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn: 500 000 kroner til Samhold i mangfold

Stiftelsen Arkivet: 400 000 kroner til Ta plass

Stiftelsen Barnevakten: 400 000 kroner til forebygging av hatprat på nett

Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo: 350 000 kroner til Antisigansime - rasismen ingen snakker om

Stiftelsen Kvinneuniversitetet: 150 000 kroner til Nasjonalt antirasistisk nettverk

Stiftelsen Litteraturhuset: 239 200 kroner til Hatprat på nett – Skolebesøk for ungdomstrinnet og vgs.

Stiftelsen Nansenskolen Nansenskolen - norsk humanistisk akademi og Nansen fredssenter: 225 000 kroner til Dialog etter hendelsen 10. august 2019

Vestland innvandrerråd: 280 000 kroner til "Diskriminert, hva gjør jeg nå?" Forebygging av rasisme og diskriminering

Kontakt

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580