Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2024: 15. november 2023

Beløp: Det er satt av 27 540 000 kroner i 2024.

Forventet saksbehandlingstid: Vi forventer å kunne offentliggjøre vedtakene i løpet av februar 2024. Dersom det blir endringer i dette, vil vi informere om det her på tilskuddsordningens nettside.

Regelverket for tilskuddsordningen for 2024

Organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd.

Dere kan søke om tilskudd til å arrangere ferie- og/eller fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Tilskudd kan dekke for eksempel oppholdskostnader, aktivitetskostnader eller reisekostnader for deltakere med funksjonsnedsettelse og et begrunnet antall ledsagere.

Tilskudd prioriteres til selve aktiviteten for målgruppen.

Det gis ikke tilskudd til for eksempel lønnskostnader i forkant av tiltaket eller oppholdskostnader for andre enn deltakere med funksjonsnedsettelse og deres ledsagere.

Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr (forbruksmateriell og utstyr til engangsbruk kan dekkes).

Tilskuddet må benyttes i løpet av tilskuddsåret, som er 1. januar - 31. desember.

Søker må som et minimum invitere til, og selv delta i planlegging, gjennomføring og evaluering/rapportering av tiltaket. Ingen av disse oppgavene kan i sin helhet settes bort eller delegeres til andre.

Egenfinansiering

Vi krever at dere bidrar med den egenfinansieringen som oppgis i søknaden. Dere kan justere ned denne dersom det innvilges lavere tilskudd enn dere søkte om. (Se også "Hva skjer hvis vi må endre prosjektet" nedenfor).

Egenfinansiering er økonomiske midler som søker bidrar med inn i tiltaket. Gaver, generelle driftstilskudd og andre midler som organisasjonen disponerer fritt kan regnes som egenfinansiering. Dere kan for eksempel dekke kostnader til lønn for en som skal jobbe med tiltaket i forkant, eller utgifter til strøm eller husleie. Den andelen av disse utgiftene som gjelder tiltaket dere søker støtte til, fører dere opp i budsjettet som egenfinansiering på inntektssiden i budsjettet, og på riktig post på utgiftssiden.

Når dere fører regnskap, må dere føre disse kostnadene på tiltakets prosjektnummer eller kostnadssted. Bufdir vil da regne disse utgiftene som deres egenfinansiering i tiltaket. Dersom kostnadene ikke er ført på tiltakets prosjektnummer eller kostnadssted, kan Bufdir underkjenne kostnadene ved regnskapsgjennomgangen.

Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og andre inntekter som kommer som et resultat av selve prosjektet. Egenfinansieringen inkluderer heller ikke ulønnet frivillig innsats som for eksempel dugnadsarbeid o.l. Husk at alle inntekter, kostnader og egenfinansiering skal registreres på eget prosjektnummer eller kostnadssted.

Dere kan justere ned denne dersom det innvilges lavere tilskudd enn dere søkte om.

Målet med tilskuddsordningen er å gi det sivile samfunnet ved frivillige organisasjoner og stiftelser mulighet til å arrangere gode ferie- og fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Målgruppe: Personer med funksjonsnedsettelse

Etter at dere har satt dere inn i regelverket for ordningen, kan dere søke om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Det går an å lagre søknaden i søknadsportalen underveis. Likevel kan det være lurt å ha forberedt grunnleggende moment i forveien, slik som budsjett, beskrivelse av tiltaket og beskrivelse av deltakernes hjelpebehov.

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen og søk om tilskudd.

Før du sender søknad plikter du å sette deg godt inn i regelverket for tilskuddsordningen.

Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Når du søker bør du lese godt gjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Se gjerne på hjelpetekstene til spørsmålene og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Vær så presis, poengtert og så kortfattet som mulig.

I en god søknad er målet med tiltaket i samsvar med målsettingen for tilskuddsordningen. Det skal være enkelt å forstå innholdet i tiltaket og hva tilskuddsbeløpet skal brukes til.

Ta kontakt med oss dersom det er noe i søknadsskjemaet eller regelverket dere ikke forstår.

Beskriv tiltaket, deltakerne og deltakernes hjelpebehov så godt som mulig

Dersom dere har gjennomført samme type tiltak tidligere bør dere utfra erfaring kunne si en god del om hvor mange som pleier å delta, hvilke typer hjelpebehov deltakerne har og hva som er gode aktiviteter for deres målgruppe, hvilke tilpasninger som er aktuelle, hvor mange ledsagere som er nødvendig, noe om stedet dere skal være, osv.

 • Innhold: Hva er innholdet i tiltaket? Fjelltur, vinterferieaktivitet, familiesamling, sommerferietilbud? Er det en spesiell grunn til at dere velger denne formen for tiltak framfor et annet?
 • Tidspunkt/prosjektperiode: Når skal tiltaket gjennomføres? Husk at dere kun kan søke om midler for tiltak som foregår i året det søkes for.
 • Sted: Hvor skal tiltaket foregå? Hvorfor velger dere å gjennomføre tiltaket der? Er dette et sted dere har brukt tidligere?
 • Målgruppe: Hvem er målgruppen med deltakere (personer med funksjonsnedsettelse)? Er det et nasjonalt eller lokalt/regionalt tilbud til målgruppen?
 • Antall: Hvor mange deltakere med funksjonsnedsettelse ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så realistisk som mulig.
 • Hjelpebehov: Hvilke hjelpebehov har deltakerne/målgruppen? Her må dere være konkret. Ikke kun vis til diagnose, det er ofte store variasjoner innad i samme diagnosegruppe. Vær tydelig, og gi gjerne eksempler. Begrunn valg av lavt, middels eller høyt hjelpebehov og antall ledsagere/hjelpere til deltakerne med funksjonsnedsettelse.
 • Formål: Hva er målet med tiltaket? Dette er et viktig punkt som også blir målt ved rapportering for tiltaket. Vær konkret, hva slags resultat ønsker dere å oppnå. Hvordan passer tiltaket med målet med tilskuddsordningen?
 • Prosjektledelse/ansvar: Hvem skal lede/ha ansvar for tiltaket? Samarbeider dere med noen andre? Hva består samarbeidet i?
 • Evaluering: Skal dere evaluere tiltaket når det er ferdig? Hvordan skal denne evalueringen brukes senere?
 • Videreføring: Skal dere fortsette tiltaket etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Vedlegg

Dere kan laste opp vedlegg til søknaden dersom dere ønsker det.

Informasjon om tiltak utenlands

Det er mulig å søke om tilskudd til tiltak som foregår utenfor Norge. Husk at det fortsatt stilles samme krav om at søker selv er arrangør for tiltaket, krav til faglig god plan for tiltaket osv.

Her er det spesielt viktig at ansvaret til arrangøren tydeliggjøres og er utfyllende, spesielt dersom tiltaket er lagt til et sted hvor det er tilbud om pakkeløsninger med behandlinger, aktiviteter osv. (for eksempel på Solgården). Merk at søknaden vil stille svakt dersom eget arrangøransvar ikke er tilstrekkelig tydeliggjort.

Budsjett

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere tiltaket.

 • Budsjettet skal gå i balanse. Det vil si at tiltaket dere søker om tilskudd til verken skal gå med overskudd eller underskudd.
 • Beskriv alle inntektene dere regner med å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket.
 • Eventuell frivillig innsats skal ikke inngå i inntekter eller utgifter. Det kan gjerne gis en kommentar til budsjettet om estimert omfang av frivillig innsats.
 • Sett opp budsjettet så presist som mulig, med alle kostnader og inntekter (også de kostnadene som ikke er tilskuddsberettiget – vi ønsker et økonomisk bilde av hele tiltaket, ikke bare kostnader som kan dekkes av tilskudd).
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader.
 • Dersom dere har poster som ikke passer i budsjettoppsettet i søknadsskjemaet er det mulig å sette disse under «andre utgifter» eller «andre inntekter» og spesifisere (skal spesifiseres) under budsjettet. I søknadsskjemaet vil dere kunne fylle ut kommentarfelter hvor disse skal spesifiserer nærmere.

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller direkte feil i en søknad vil vi ta kontakt med dere med en kort frist for korreksjoner og ettersendelser. Det er viktig å merke seg at det er søkers ansvar å fylle ut søknaden fullstendig og korrekt. Vi tar ikke kontakt for at dere skal forbedre søknaden.

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i januar, og at brev med vedtak (innvilget tilskudd eller avslag på søknaden) og utbetaling vil kunne foretas i februar. Dette vil imidlertid kunne variere noe. Vedtaksbrevet blir sendt gjennom søknadsportalen. Dere vil få e-post om å logge inn for å se vedtaket.

Mulighet for å klage

Det vil følge med informasjon om klageadgang og klagefrister i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (som kommer med e-post, siden vi ikke lenger sender vedtak i posten).

Rapportering

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn regnskap og rapport på sine tiltak.

Frist for rapportering for bruk av tilskudd til fritidstiltak for personer med funksjonsnedsettelse 2023 er 1. mars 2024.

Regelverket for ordningen 2021

Regelverket for ordningen 2022

Regelverket for ordningen 2023

Regnskap og rapport skal gi en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket.

Dere skal legge ved et revidert prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, evt. balansert budsjett.

Revisor skal kontrollere prosjektregnskapet i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400). Se informasjon til revisor om krav til revisjonen.

 • Hvis tilskuddet er på kr. 200 000 eller mer, skal det attesteres av statsautorisert revisor.
 • Hvis tilskuddsbeløpet er lavere enn kr. 200 000, skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert av revisor, men det er da ikke krav om at revisor er statsautorisert. Den som kontrollerer regnskapet kan ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket. Se forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert revisor

Endringer i prosjektet

Hvis dere må endre prosjektet underveis er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang det er klart hvilke endringer dere må foreta. Vi vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett. Det vil generelt sett ikke være mulig å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig. Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Dersom dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Hvem har fått tilskudd?

ADHD Norge: kr 150 000 til Aktivitetsleir sommeren 2024

Autismeforeningen i Norge: kr 1 000 000 til Nasjonal medlemssamling for personer med ASD og deres familier

Autismeforeningen i Norge Buskerud Lokallag: kr 25 000 til Lekeland 2024

Autismeforeningen i Norge Buskerud Lokallag: kr 25 000 til Ridekurs, Ringerike 2024

Autismeforeningen i Norge Buskerud Lokallag: kr 10 000 til Bowling i Drammen, 2024

Bærums Verk og Haugeridrettsforening: kr 180 000 til Aktiv fra Godstolen

Center For African Mental Health Promotion And Cultural Competence (CAMPCOM): kr 300 000 til Tiltak for aktivisering av unge og unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo med nedsatt funksjonsevne

Cerebral Parese-foreningen: kr 1 500 000 til Sommerleir for barn

Cerebral Parese-foreningen: kr 900 000 til Sommerleir for voksne 2024

Cerebral Parese-foreningen: kr 900 000 til Sommerleir for ungdom

Diabetesforbundet: kr 280 000 til Sommerleir for ungdom med diabetes

Diabetesforbundet Oslo, Lokallaget for barn og unge i Oslo: kr 120 000 til Mestringshelg for familier med barn rammet av type 1 diabetes

Diakonistiftelsen Rogaland Nærland og Lillebo: kr 300000 til Ferie og kirkefellesskapstur til Solgården, Spania 2024

Dissimilis Norge: kr 300 000 til Dissimilisfestivalen 2024

DNT Vestfold: kr 200 000 til FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Vestfold

Dysleksi Norge: kr 220 000 til Sommerleir 2024

Dysleksi Norge: kr 180 000 til Dysleksi Norges sommerleir for familier 2024

Epilepsiforbundet: kr 370 000 til Sommerleir for ungdom med epilepsi 2024

Festspillene i Nord-Norge: kr 230 000 til NUK - Ny ung kunst 2024

Firbent Terapi AS: kr 15 000 til Firbent Førjulseventyr

Firbent Terapi AS: kr 35 000 til Firbent Vinterferie

Firbent Terapi AS: kr 35 000 til Firbent Høstferie- gårdsopplevelser for alle!

Firbent Terapi AS: kr 90 000 til Firbent Sommerferie

Foreningen for Blødere i Norge: kr 200000 til Sommerleir for familier med barn med alvorlig, sjelden og livslang blødersykdom

Foreningen for Cornelia de Langes Syndrom: kr 180 000 til Ferieopphold for barn og ungevoksne med CDLS med familie og eller ledsagere

Foreningen for Fragilt X-Syndrom: kr 200 000 til Norsk sommerleir Trysil 2024

Foreningen for Hjertesyke Barn: kr 375 000 til Norsk Sommerleir 2024

Foreningen for Muskelsyke: kr 600 000 til Aktiv uke for familier 2024

Foreningen Norges Døvblinde: kr 130 000 til Friluftsleir for ungdom og voksne med medfødt døvblindhet, Sømådalen uke 36 (2. - 7. sept), 2024.

Foreningen Norges Døvblinde: kr 140 000 til Sommerleir for barn og unge med medfødt døvblindhet, uke 28 (7. – 13. juli) 2024.

Foreningen Norges Døvblinde: kr 190 000 til Ferie/sommerleir for personer med døvblindhet, Eidene, uke 33 (12. - 15. aug) 2024.

Foreningen Ridderrennet: kr 575 000 til Ridderuka og Ridderrennet 2024 - 60 årsjubileum

Foreningen Ridderrennet: kr 200 000 til Riddercamp 2024

Foreningen Ridderrennet: kr 300 000 til Barnas Ridderuke 2024

Handikappede Barns Foreldreforening: kr 375 000 til HBF Camp 2024

Handikappede Barns Foreldreforening Buskerud/Vestfold: kr 80000 til Familietur til Dyreparken Kristiansand for HBF Buskerud/Vestfold

ISAAC Norge: kr 250 000 til Fritids-treff for ASK- talende i Tønsberg

ISAAC Norge: kr 250 000 til Fritids-treff for ASK- talende i Fredrikstad

ISAAC Norge: kr 250 000 til Fritids-treff for ASK- talende i Oslo

Klæbu Idrettslag: kr 110 000 til Ferieaktiviteter for Klæbu IL Funkis

Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte: kr 200 000 til Livsmestring og trygge fellesskap

Kultura: kr 40 000 til Småstjerner 2024

Kultura: kr 75 000 til Vinter for alle 2024

Landsforeningen for Amputerte (LFA) Tilsluttet Norges Handikapforbund: kr 70 000 til Amputerte utfordrer marka og skaper gode relasjoner fra Sør til Nord.

Landsforeningen for Huntingtons Sykdom: kr 140 000 til Ungdomscamp Tønsberg

Landsforeningen for Skeive Funkiser: kr 600 000 til Skeiv, funkis sommerleir

Lupe Møre og Romsdal: kr 130 000 til Feriereise 2024

Lupe Trøndelag (Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende): kr 75 000 til Aktivitetsleir

Løvemammaene Sør-Øst: kr 200 000 til Familie/foreldretreff

Mathis: kr 250 000 til Mathislekene 2024

Mental Helse Ungdom: kr 550 000 til Mental Helse Ungdom Sommerleir 2024

Momentum - Foreningen for Amputerte Dysmelister og Ortosebrukere: kr 250 000 til Momentumcamp 2024 for amputerte, dysmelister og ortosebrukere.

Momentum - Foreningen for Amputerte Dysmelister og Ortosebrukere: kr 135 000 til fots og på sykkel i Dovregubbens rike

MS foreningen i Bergen: kr 75 000 til Familiedag Villmarksentert på Sotra

NFU Drammen og Lier Lokallag: kr 135 000 til NFU Drammen og Lier lokallags sommertur til Dyreparken

NFU Stord Fitjar: kr 135 000 til Sommerleir for utviklingshemma.

NFU Trøndelag Fylkeslag: kr 150 000 til NFU Trøndelag Sommerleir 2024

Nittedal Teater: kr 100 000 til Det Grenseløse Teateret

Noonanforeningen: kr 200 000 til Likepersonstur ungdom med Noonan syndrom, 2024.

Nordstrand Idrettsforening: kr 110 000 til Aktivitetsleir - for personer med utviklingshemming

Nordstrand Idrettsforening: kr 110 000 til Aktivitetsleir - for personer med utviklingshemming

Nordstrand Idrettsforening: kr 110 000 til Aktivitetsleir høstferien - for personer med utviklingshemming

Norges Bandyforbund: kr 200 000 til EL-innebandycup i Arendal

Norges Blindeforbund: kr 1 200 000 til Barneleir 2024

Norges Blindeforbund: kr 1 200 000 til Ungdomsleir 2024

Norges Blindeforbund Vestfold: kr 125 000 til Sammen på nye veier

Norges Fleridrettsforbund: kr 100 000 til 61 grader nord med Sterkere-gruppa

Norges Fleridrettsforbund: kr 120 000 til Landstreffet i Teppecurling

Norges Golfforbund: kr 25 000 til #golfergøy2024

Norges Golfforbund: kr 15 000 til Unified Foursome 2024

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest: kr 30 000 til En container full av muligheter, aktivitetshjelpemidler til utlån for fysisk aktivitet utendørs,reprasjon og vedlikehold

Norges Håndballforbund: kr 240 000 til Landsturneringen - alle skal med

Norges KFUK-KFUM: kr 300 000 til MUSIKK FOR ALLE

Norges Røde Kors: kr 100 000 til Merket - Sommerleir 2 - 2024

Norges Røde Kors: kr 110 000 til Eidene - Påskeleir - 2024

Norges Røde Kors: kr 75 000 til Merket - Påskeleir 2024

Norges Røde Kors: kr 275 000 til Eidene - Sommerleir 1 - 2024

Norges Røde Kors: kr 200 000 til Eidene - Knøtteleir - 2024

Norges Røde Kors: kr 250 000 til Eidene - Sommerleir 2 - 2024

Norsk Bridgeforbund: kr 350 000 til ALLE MED i Skolemesterskap i bridge

Norsk Bridgeforbund: kr 100 000 til Nasjonal juniorleir - bridge for alle

Norsk Cøliakiforening: kr 60 000 til Familiecamp Elverum 2024

Norsk Cøliakiforenings Ungdom: kr 80 000 til Sommerleir 2024

Norsk Dysmeliforening: kr 275 000 til Ferieleir unge Dysmelister

Norsk Forbund for Utviklingshemmede: kr 160 000 til NFUs organisasjons- og ferieleir 2024

Norsk Forening for Brannskadde: kr 150 000 til Burn Camp Ung

Norsk Forening for Nevrofibromatose: kr 200 000 til NFFNF Sommerleir 2024

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta: kr 275 000 til Familieleir 2024

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta: kr 100 000 til Ungdomsleir Eidene 2024

Norsk Forening for Rett Syndrom: kr 550 000 til Sommerleir Norsk forening for Rett syndrom 2024

Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): kr 70 000 til Vinterleir 2024

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose: kr 400 000 til Sommerleir for barn og voksne med TSC

Norsk Forening for Williams' Syndrom: kr 180 000 til GODE VENNER OG POSITIVE AKTIVITETER

Norsk Interesseforening for Kortvokste: kr 500 000 til NiK-treff 2024

Norsk NCL-forening: kr 55 000 til Ferieopphold 2024 i Gurvika for ungdom med NCL og pårørende

Norsk OCD og Angstforening, ANANKE: kr 230 000 til Sommersamling for pasienter med OCD, angst og hårnappingslidelse 2024

Norsk Revmatikerforbund: kr 120 000 til Aktiv sommerferie med BURG.

Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag: kr 90 000 til Sommerleir ungdom 13-18år NTF 2024

Nøklevann Ro- og Padleklubb: kr 50 000 til Padling for alle, også de over 26 år

Nøklevann Ro- og Padleklubb: kr 50 000 til Padling for alle

Oslo Idrettskrets: kr 100 000 til Ferieaktivitet i idrettslag for utviklingshemmede

Rom for Kunst og Arkitektur: kr 250 000 til Sommerskole for unge funkiser 2024

Ryggforeningen i Norge: kr 150 000 til Aktivitet og mestringshelg for barn og ungdom med skoliose

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen: kr 310 000 til Aktiv sommerferie for unge med ryggmargsbrokk og/eller hydrocephalus

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen: kr 200 000 til Langhelg for voksne med ryggmargbrokk og/eller hydrocephapus

Røa Allianseidrettslag: kr 90 000 til Aktivitetsleir - for personer med funksjonsnedsettelse

Servicehundforbundet: kr 190 000 til Sommerferie med servicehund

Skjærgårds Live: kr 80 000 til Camp UNIK HØST

Skjærgårds Live: kr 80 000 til Camp UNIK Gurvika 2024

Stavanger Turistforening: kr 60 000 til FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede

Stavanger Turistforening: kr 50 000 til KLART DET GÅR - turer for personer med fysisk funksjosnedsettelse

Stavanger Turistforening: kr 80 000 til UNG PÅ TUR - tur og aktiviteter for ungdom med funksjonsnedsettelse

Steinkjer Tennisklubb: kr 30 000 til Paratennis i Steinkjer 2024/2025

Stiftelsen Frambu: kr 500 000 til Helseleire for barn og unge med sjeldne diagnoser i alderen 17 - 22 år

Stiftelsen Frambu: kr 500 000 til Helseleir for unge voksne med sjeldne diagnoser i alder 23 - 30 år

Stiftelsen Frambu: kr 500 000 til Helseleir for barn og unge med sjeldne diagnoser i alderen 12 - 16 år

Staal Jørpeland IL: kr 25 000 til Superlekene 2024

Sunnaasstiftelsen: kr 500 000 til Adapt2Explore- ferie- og fritidstilbud for alle!

Telemark Røde Kors: kr 275 000 til Sommerleir Haraldvigen

Ups & Downs Nord-Trøndelag: kr 50 000 til Familiehelg Ups & Downs Trøndelag nord

Ups and Downs Vestfold: kr 90 000 til Familietur til Dyreparken for Ups&Downs Vestfold

Viken Idrettskrets: kr 480 000 til Tilrettelagt idrettsleir for barn og ungdom - Hurdal 2024

Viken Idrettskrets: kr 50 000 til Sportsskolen - tilrettelagt idrettsleir

Vivil Idrettslag: kr 320 000 til Vivil-Lekene 2024

ADHD Norge: kr 148 000 til Aktivitetsleir sommeren 2023

ADHD Norge Hordaland Fylkeslag: kr 137 000 til Meistringstur for ungdom med ADHD på Hardangervidda

Arendal IBK: kr 135 000 til VinterCamp

Autismeforeningen i Norge: kr 200 000 til Friluftsliv ung 2023 Autismeforeningen i Norge (15-17 år)

Autismeforeningen i Norge Buskerud Lokallag: kr 80 000 til Rush trampolinepark

Autismeforeningen i Norge Buskerud Lokallag: kr 50 000 til Lekeland

Autismeforeningen i Norge Buskerud Lokallag: kr 25 000 til Riding, Hest og mestring - Hønefoss

Autismeforeningen i Norge Hordaland Fylkeslag: kr 230 000 til Tilrettelagt sommerleir på Voss

Bærums Verk og Hauger idrettsforening: kr 180 000 til Aktiv fra Godstolen

Bø Frivilligsentral: kr 35 000 til Festlige kvelder

Center For African Mental Health Promotion and Cultural Competence (CAMPCOM): kr 350 000 til Tiltak for aktivisering av unge og unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo med nedsatt funksjonsevne

Cerebral Parese-foreningen: kr 1 450 000 til Sommerleir for barn med cerebral parese (CP)

Cerebral Parese-foreningen: kr 1 350 000 til Sommerleir for ungdom med cerebral parese (CP)

Cerebral Parese-foreningen: kr 1 250 000 til Sommerleir for voksne med cerebral parese (CP)

Clausenengen Fotballklubb: kr 60 000 til Stjernetreffet 2023

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn: kr 40 000 til Friluftsliv tilrettelagt i Oslomarka

Diakonstiftelsen Rogaland Nærland og Lillebo: kr 125 000 til Weekendkurs med kirke- og trosfellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelser

Dissimilis Norge: kr 360 000 til Dissimilisfestivalen 2023

DNT Sør: kr 174 400 til Klart det går! DNT Sør

DNT Sør: kr 60 000 til FTU - Agder

DNT Vestfold: kr 230 000 til FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Vestfold

Dysleksi Norge: kr 255 000 til Dysleksi ungdom - Sommerleir 2023

Dysleksi Norge: kr 180 000 til Dysleksi Norges sommerleir for familier 2023

Egersund Røde Kors: kr 380 000 til Møteplass for personer med nedsatt funksjonsevne

Epilepsiforbundet: kr 423 000 til Sommerleir for ungdom med epilepsi 2023

Epilepsiforbundet: kr 210 000 til Vinterleir for ungdom med epilepsi 2023

Festspilene i Nord-Norge: kr 275 000 til NUK - Ny ung kunst 2023

Firbent Terapi AS: kr 102 000 til Firbent Sommerferie - gårdsopplevelser for alle!

Firbent Terapi AS: kr 35 500 til Firbent Vinterferie

Firbent Terapi AS: kr 35 500 til Firbent Høstferie- gårdsopplevelser for alle!

Firbent Terapi AS: kr 19 000 til Firbent Aktivitetsdag- jul på gården!

Foreningen for blødere i Norge: kr 250 000 til Sommerleir for familier med barn med alvorlig, sjelden og livslang blødersykdom

Foreningen for Cornelia de Langes syndrom: kr 200 000 til Ferieopphold - Eidene Røde kors senter

Foreningen for Fragilt X-syndrom: kr 300 000 til Sommerleir 2023

Foreningen for hjertesyke barn: kr 450 000 til Norsk sommerleir 2023

Foreningen for Muskelsyke: kr 720 000 til Aktiv uke for voksne 2023 - sommerleir

Foreningen for Musklesykes Ungdom: kr 900 000 til Aktiv Ukeleir for muskelsyk ungdom

Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom: kr 150 000 til Sommertreff på Slettestrand 2023.

Foreningen Norges døvblinde: kr 166 325 til Friluftsleir for ungdom og voksne med medfødt døvblindhet

Foreningen Norges døvblinde: kr 162 420 til Sommerleir for barn og unge med medfødt døvblindhet

Foreningen Ridderrennet: kr 600 000 til Ridderuka og Ridderrennet 2023 - 58. gang

Foreningen Ridderrennet: kr 300 000 til Barnas Ridderuke - 40 års jubileum

Foreningen Ridderrennet: kr 290 000 til Riddercamp 2023- Mulighetenes friluftscamp

Handikappede Barns Foreldreforening: kr 400 000 til HBF Camp 2023

Kultura: kr 90 000 til Vinter for alle 2023

Landsforeningen for Huntingtons sykdom: kr 172 000 til Ungdomscamp Kristiansand

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte: kr 164 000 til LNTs barne- og familieleir 2023

MATHIS: kr 100 000 til Mathislekene 2023

Mental Helse Ungdom: kr 500 000 til Mental Helse Ungdom sommerleir UNG 2023

MOMENTUM - Foreningen for Amputerte Dysmelister og Ortrosebrukere: kr 270 000 til Momentumevent for amputerte, dysmelister og ortosebrukere

NFU Stord Fitjar: kr 160 000 til Sommerleir for utviklingshemma.

NFU Trøndelag Fylkeslag: kr 199 500 til NFU Trøndelag fylkeslag Sommerleir i Selbu på Peder Morset Folkehøgskole 2023

Noonanforeningen: kr 260 000 til Sommerleir 2023.

Nordstrand Idrettsforening: kr 120 000 til Aktivitetsleir - for parautøvere

Nordstrand Idrettsforening: kr 120 000 til Aktivitetsleir - for parautøvere

Norges Bandyforbund: kr 350 000 til EL-innebandy på NM-veka

Norges Blindeforbund: kr 1 400 000 til Ungdomsleir 2023

Norges Blindeforbund: kr 1 300 000 til Barneleir 2023

Norges Blindeforbunds ungdom: kr 188 000 til Idrettsglede for alle!

Norges Blindeforbunds ungdom: kr 150 000 til Synshemmet Utfor!

Norges Golfforbund: kr 20 000 til #golfergøy 2023

Norges Golfforbund: kr 20 000 til GGG Open 2023

Norges Handikapforbund: kr 700 000 til Finn din egen veg, skeiv funkis sommerleir

Norges Handikapforbunds Ungdom: kr 300 000 til Tur til Dyreparken i Kristiansand

Norges Røde Kors: kr 225 800 til Eidene - Sommerleir 1 2023

Norges Røde Kors: kr 203 000 til Eidene - Sommerleir 2 2023

Norges Røde Kors: kr 104 900 til Eidene - Påskeleir 2023

Norges Røde Kors: kr 52 100 til Merket - Sommerleir 1 2023

Norges Røde Kors: kr 52 100 til Merket - Sommerleir 2 2023

Norges Røde Kors: kr 45 750 til Merket - Påskeleir 2023

Norsk Cøliakiforenings ungdom: kr 90 000 til Sommerleir 2023

Norsk Dysmeliforening: kr 260 000 til Ferieleir Unge Dysmelister

Norsk Forbund for Utviklingshemmede: kr 150 000 til NFUs organisasjons- og ferieleir 2023

Norsk Forening for Nevrofibromatose: kr 160 000 til NFFNF Sommerleir 2023

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta: kr 300 000 til Familieleir Kristiansand 2023

Norsk forening for Rett Syndrom: kr 450 000 til Sommerleir for Norsk Forening for Rett Syndrom 2023

Norsk Forening for Williams' Syndrom: kr 225 000 til Camp humør og glede

Norsk Interesseforening for Kortvokste: kr 500 000 til NiK-treff 2023

Norsk NCL-Forening: kr 55 000 til Ferieopphold 2023 i Gurvika for ungdom med NCL og pårørende

Norsk Tourette Forening, Trøndelag Fylkeslag: kr 90 000 til "Samhandling og mestring" Sommerleir for ungdom med Tourette syndrom mellom 13 og 18 år

Skjærgårds LIVE: kr 80 000 til Camp UNIK 2023

Stavanger Turistforening: kr 83 000 til UNG PÅ TUR - tur og aktiviteter for ungdom med funksjonsnedsettelse

Stavanger Turistforening: kr 58 500 til FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede i Stavanger

Stavanger Turistforening: kr 48 000 til KLART DET GÅR - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Stiftelsen Sound of Happiness Kompetansesenter: kr 40 000 til Sound of Happiness festivalen

Telemark Røde Kors: kr 278 276 til Sommerleir Haraldvigen

Ups & Downs Nord-Trøndelag: kr 40 000 til Familiehelg Ups & Downs

Viken Idrettskrets: kr 450 000 til Tilrettelagt idrettsleir for barn og ungdom - Hurdal 2023

Vivil Idrettslag: kr 300 000 til Vivil-Lekene

Østre Toten Helsesportslag: kr 30 000 til Fritidsopphold m/aktiviteter på Merket

Øvre Eiker Idrettsråd: kr 120 000 til Vårslipp og gøy for alle med alle

ADHD Norge: 123 500 kroner til sommerleir

Austrheim ungdomsklubb: 59 850 kroner til Friskus aktiviteter 2022

Autismeforeningen i Norge: 150 000 kroner til sommerleir for personer med ASD

Autismeforeningen i Norge Buskerud lokallag: 50 000 kroner til lekeland i Drammen

Bærums Verk og Hauger idrettsforening: 137 750 kroner til Aktiv fra Godstolen

Center for African mental health promotion and cultural competence (CAMPCOM): 350 000 kroner til tiltak for aktivisering av unge og unge voksne med etnisk minoritetsbakgrunn i Oslo med nedsatt funksjonsevne

Cerebral Parese-foreningen: 1 420 000 kroner til sommerleir for barn med cerebral parese

Cerebral Parese-foreningen: 1 320 000 kroner til sommerleir for unge med cerebral parese

Cerebral Parese-foreningen: 1 200 000 kroner til sommerleir for voksne med cerebral parese

Cerebral parese-foreningen, avd. Oslo og Akershus: 104 500 kroner til medlemstur til Beitostølen

CP foreningen Agder: 289 750 kroner til badeweekend for barn og unge med nedsatt funksjonsnivå, med familie.

Diakonistiftelsen Rogaland Nærland og Lillebo: 350 000 kroner til ferie og kirkefellesskapstur til Solgården, Spania

Dissimilis Norge: 350 000 kroner til Dissimilisfestivalen 2022

DNT Drammen og omegn: 67 260 kroner til vintertur til Finse

DNT Drammen og omegn: 116 850 kroner til sommercamp for utviklingshemmede på Killingen

DNT Indre Østfold: 50 000 kroner til DNT Indre Østfold - tilrettelagte fritidstiltak!

DNT Lillehammer: 21 225 kroner til friluftsliv tilrettelagt for funksjonshemmede og utviklingshemmede

DNT Ringerike: 78 850 kroner til Klart det går! Fjelltur for personer med nedsatt funksjonsevne - topptur og sykkel

DNT Ringerike: 34 000 kroner til Klart det går! Tilrettelagte turer og friluftstilbud - Fønhuskoia

DNT Sør: 107 000 kroner til Klart det går! DNT Sør

DNT Telemark: 65 000 kroner til Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede - FTU

DNT Telemark: 76 500 kroner til Camp Kalhovd 2022

DNT Vestfold: 285 000 kroner til FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede, Vestfold

Dysleksi Norge: 163 248 kroner til Dysleksi Norges sommerleir for familier 2022

Dysleksi Norge: 256 500 kroner til sommerleir for Dysleksi Ungdom

Epilepsiforbundet: 178 576 kroner til vinterleir for ungdom med epilepsi 2022

Epilepsiforbundet: 336 300 kroner til sommerleir for ungdom med epilepsi2022

Festspillene i Nord-Norge: 275 000 kroner til NUK - Ny ung kunst 2022

Firbent terapi AS: 22 000 kroner til Firbent Høstferie - gårdsopplevelser for alle!

Firbent terapi AS: 22 000 kroner til Firbent Vinterferie - gårdsopplevelser for alle!

Firbent terapi AS: 70 110 kroner til Firbent Sommerferie - gårdsopplevelser for alle!

Foreldre/pårørende foreningen Signo Vivo: 570 000 kroner til ferietur til Gol på Pers Hotell med Tropicana

Foreningen for blødere i Norge: 237 500 kroner til sommerleir for familier med barn med alvorlig, sjelden og livslang blødersykdom

Foreningen for Cornelia de Langes syndrom: 218 500 kroner til weekend for barn og voksne med stort hjelpebehov

Foreningen for hjertesyke barn: 427 500 kroner til norsk sommerleir 2022

Foreningen for Muskelsyke: 459 306 kroner til aktiv uke for familier 2022

Foreningen for Rubinstein Taybi Syndrom: 189 050 kroner til sommertreff Spania 2022

Foreningen Norges døvblinde: 280 250 kroner til sommerleir for personer med medfødt døvblindhet

Foreningen Norges døvblinde: 199 975 kroner til friluftsleir for ungdom og voksne med døvblindhet

Foreningen Norges døvblinde: 248 000 kroner til ferie/sommerleir for personer med medfødt døvblindhet

Foreningen Ridderrennet: 285 000 kroner til ridderuka 2022 med gjenåpning etter Covid19

Foreningen Ridderrennet 95 000 kroner til BikeRidderCamp med Ridderrittet - på hjul med Ridderrennet

Foreningen Ridderrennet 50 000 kroner til RidderCamp 2022 - en eventyrlig friluftscamp

Hørselshemmede barns organisasjon (HHBO): 285 000 kroner til familietreff 2022

Kultura: 71 000 kroner til vinter for alle 2022

Kultura: 40 000 kroner til Småstjerner

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte: 166 250 kroner til LNTs barne- og familieleir 2022

Lions club Porsanger: 35 000 kroner til helsesportsuka i Porsanger - 2022

Mathis: 95 000 kroner til Mathislekene 2022

Megabandet: 607 800 kroner til Megabandet - Filminnspillingstur 2022

Mental helse ungdom: 428 101 kroner til sommerleir for unge voksne 23-30 - En meningsfull fritid

MOMENTUM - foreningen for arm- og protesebrukere: 85 500 kroner til sommertur med sykkel over Dovrefjell for amputerte/protesebrukere

MOMENTUM - foreningen for arm- og protesebrukere: 113 000 kroner til Momentumweekend for amputerte

NFU Rauma lokallag: 57 000 kroner til aktivitet-/friluftsdag på fjellet

Noonanforeningen: 261 712 kroner til sommerleir 2022

Noonanforeningen: 310 270 kroner til helsereise 2022

Nordland fylkeslag av Norsk forbund for utviklingshemmede: 133 000 kroner til NFU-sommerferieleir i nord 2022

Norges bandyforbund: 365 797 kroner til EL-innebandy og gøyale opplevelser i Skiens Fritidspark

Norges blindeforbund: 1 282 500 kroner til barneleir 2022

Norges blindeforbund: 1 330 000 kroner til ungdomsleir 2022

Norges blindeforbund: 475 000 kroner til Ung Uke 2022

Norges blindeforbunds ungdom: 84 550 kroner til Spark for alle!

Norges blindeforbunds ungdom: 118 750 kroner til Goalball i stereo

Norges handikapforbunds ungdom: 300 000 kroner til Storbyweekend i Kristiansand 2022

Norges handikapforbunds ungdom: 300 000 kroner til Storbyweekend i Stavanger 2022

Norges KFUK-KFUM: 308 750 kroner til Musikk for Alle

Norges Røde kors sentrene AS: 269 277 kroner til Eidene - Knøtteleir 2022

Norges Røde kors sentrene AS: 300 580 kroner til Eidene - Sommerleir 1 2022

Norges Røde kors sentrene AS: 293 170 kroner til Eidene - Sommerleir 2 2022

Norges Røde kors sentrene AS: 172 111 kroner til Eidene - Nyttårsleir 2022-23

Norges Røde kors sentrene AS: 131 242 kroner til Merket - Sommerleir 1 2022

Norges Røde kors sentrene AS: 99 218 kroner til Merket - Sommerleir 2 2022

Norges Røde kors sentrene AS: 93 955 kroner til Merket - Jul- og nyttårsleir 2022-23

Norsk Forbund for Utviklingshemmede: 142 500 kroner til NFUs organisasjons- og ferieleir 2022

Norsk forening for Angelmans Syndrom: 142 500 kroner til tur til dyreparken i Kristiansand

Norsk forening for arvelig- spastisk paraparese/- ataksi (NASPA): 166 250 kroner til Naspa

Norsk Forening for Nevrofibromatose: 256 310 kroner til NFFNF Sommerleir 2022

Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta: 274 550 kroner til familieleir Rosfjord 2022

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose: 380 000 kroner til sommerleir for personer med Tuberøs sklerose complex og deres familier

Norsk Forening for Williams' Syndrom: 218 500 kroner til camp Sunn og Frisk

Norsk Interesseforening for Kortvokste: 450 000 kroner til NiK-treff 2022

Norsk ncl-forening: 45 000 kroner til ferieopphold 2022 i Gurvika for ungdom med NCL og pårørende

Norsk ocd-forening, Ananke: 200 000 kroner til sommersamling- kombinert med 30års jubileum for organisasjonen

Norsk revmatikerforbund: 95 000 kroner til familiesamling

Norsk Tourette forening, Trøndelag fylkeslag: 80 750 kroner til "Samhandling og mestring" – sommerleir for ungdom med Tourettes Syndrom mellom 13 og 18 år

Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen: 324 520 kroner til sommerleir for unge voksne med MMC og/eller HC 2022

Servicehundforbundet: 258 400 kroner til sommerferie for oss med servicehund

Skjærgårds LIVE: 66 500 kroner til Camp UNIK 2022

Stavanger turistforening: 60 000 kroner til FTU - Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede i Stavanger Turistforening

Stavanger turistforening: 70 163 kroner til Ung på tur - tur og aktiviteter for ungdom med funksjonsnedsettelse

Stavanger turistforening: 76 000 kroner til Klart det går - turer for personer med fysisk funksjonsnedsettelse

Stiftelsen sound of happiness kompetansesenter: 35 000 kroner til Sound of Happiness festival

Ups & downs Nord-Trøndelag: 30 000 kroner til familiehelg Ups & Downs

Ups and downs Vestfold: 85 500 kroner til felles familietur til dyreparken for ups&downs Vestfold juni 2022

Viken idrettskrets: 350 000 kroner til tilrettelagt idrettsleir for barn og ungdom - Hurdal 2022

Vivil idrettslag: 300 000 kroner til Vivil-Lekene 2022

Kontakt

Saksbehandlere

Maren Hillestad Kinn
E-post: marenhillestad.kinn@bufdir.no
Telefon: 466 16 033

Karoline Paulen
E-post: karoline.paulen@bufdir.no
Telefon: 466 18 784

Ida Sophie Kaasa
E-post: idasophie.kaasa@bufdir.no
Telefon: 466 15 825

Tilskuddsavdeling

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580