Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2023: 28. februar 2023.

Beløp: Det er satt av i overkant av 10 mill. kr til fordeling til nye prosjekter i 2023.

Regelverk for tilskuddsordningen 2023

 • Endret kriterier for måloppnåelse:
  • "Gjennomført aktivitet som bidrar til økt bevissthet, kunnskap og kompetanse om funksjonshemmedes levekår og livskvalitet".
  • "Gjennomført aktivitet som kan endre holdninger til personer med funksjonsnedsettelse i offentligheten".
  • "Målgruppen er direkte involvert i aktivitetene som gjennomføres".
 • Pressisering av hvem som kan søke om tilskudd: "Organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet, samt kommuner, bydeler i Oslo og fylkeskommuner".
 • Tydeliggjøring av hva det kan søkes om tilskudd til: "Opplæring, kompetanseheving, bevisstgjøring, holdningsskapende arbeid og kunnskapsutvikling".
 • Endringer i tekst om hva tilskuddet ikke prioriteres til:
  • Tidligere punkt "c) bygge- og rehabiliteringsprosjekter" er byttet ut med "c) prosjekter der teknologi eller eierskap til produkter ikke blir allment tilgjengelig"
 • Det er lagt til nytt punkt om opplysninger om vedtak: "Bufdir skal legge ut oversikter over alle tildelte tilskudd på sine nettsider så snart fordelingen er gjort".
 • Tekst om rapportering og regnskap, kontroll og sanksjoner ved brudd på regelverket er endret og oppdatert i tråd med andre regelverk og forskrifter i Bufdir.
 • Det er ellers gjennomført mindre språklige endringer i teksten i rundskrivet.

Organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet samt kommuner, bydeler i Oslo og fylkeskommuner kan søke om tilskudd.

Det kan søkes om tilskudd til opplæring, kompetanseheving, bevisstgjøring, holdningsskapende arbeid og kunnskapsutvikling. Tiltak som er direkte rettet inn mot å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse kan også få støtte.

Det er mulig å søke om flerårig tilskudd for inntil 3 år.

Prioriteringskriterier 2023

Bufdir vil i 2023 prioritere søknader om tiltak som faller inn under en eller begge prioriteringskriteriene som er gjengitt nedenfor.

 • Tiltak som bidrar til kunnskap om og bevisstgjøring rundt CRPD. Les om CRPD eller se lettlest versjon om CRPD.
 • Tiltak som bidrar til inkludering av personer med funksjonsnedsettelse i utdanning, arbeid og/eller kultur og idrett.

Bufdir vil ved vurdering av søknadene legge særlig vekt på at tiltaket er av god kvalitet, at søker har god gjennomføringsevne, at finansieringsplanen er realistisk og at tiltaket klart bidrar til tilskuddsordningens mål om å bedre levekårene til personer med funksjonsnedsettelse. Nyskapende tiltak som kan inspirere andre aktører eller tiltak som har gjenbruksverdi for andre, utover egen diagnosegruppe eller målgruppe vil bli prioritert.

Etter at dere har satt dere inn i regelverket for ordningen, kan dere søke om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Det går an å lagre søknaden i søknadsportalen underveis. Likevel kan det være lurt å ha forberedt grunnleggende moment i forveien, slik som budsjett og beskrivelse av tiltaket.

Målet med tilskuddsordningen er å bedre levekårene og livskvaliteten til personer med funksjonsnedsettelse.

Målgruppe: personer med funksjonsnedsettelse.

Før du sender inn søknad plikter du å sette deg godt inn i regelverket for tilskuddsordningen (se lenke til dette øverst på denne siden).

Som søker har du ansvar for å fylle ut en fullstendig søknad. Når du skriver søknaden bør du lese godt gjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Se gjerne på hjelpetekstene til spørsmålene og sørg for at du svarer på det du blir spurt om. Vær så presis, poengtert og så kortfattet som mulig.

I en god søknad er målet med tiltaket i samsvar med målsettingen for tilskuddsordningen, og gjerne også innenfor de prioriterte områdene. Det skal være enkelt å forstå innholdet i tiltaket og hva tilskuddsbeløpet skal brukes til. Ofte er det bedre å gi kortfattede beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Ta kontakt med oss dersom det er noe i søknadsskjemaet eller regelverket dere ikke forstår.

Beskriv tiltaket så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket? Formuler et klart og konsist mål.
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med målet og prioriteringene med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå? Jo større mulighet for å måle resultater i etterkant, jo bedre er søknaden.
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Budsjett

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer i prosjektperioden, og hvordan dere har tenkt å finansiere tiltaket.

 • Budsjettet skal alltid gå i balanse. Det vil si at tiltaket dere søker om tilskudd til verken skal gå med overskudd eller underskudd. Vær så presis som mulig.
 • Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke.
 • Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
 • Eventuell frivillig innsats skal ikke inngå i inntekter eller utgifter. Det kan gjerne gis en kommentar til budsjettet om estimert omfang av frivillig innsats.
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l.
 • Dersom dere har poster som ikke passer i budsjettoppsettet i søknadsskjemaet er det mulig å sette disse under “andre utgifter” eller “andre inntekter” og spesifisere (skal spesifiseres) under budsjettet. Spesifiseringen skriver dere inn i fastsatte kommentarfelt i søknadsskjemaet.
 • Husk at det skal være en sammenheng mellom beskrivelse av prosjektet i søknaden og budsjettet. Legg gjerne ved et vedlegg om dere trenger å forklare kostnadene i budsjettet ytterligere.

Egenfinansiering

Egenfinansiering i denne sammenhengen betyr økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket, eller at søker dekker kostnader til husleie eller lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Når dere fører opp egenfinansiering i budsjettet er det viktig å huske at Bufdir vil kreve at dere bidrar med den egenfinansieringen som er ført opp i budsjettet. Egenfinansieringen kan imidlertid nedjusteres dersom det gis lavere tilskudd enn det som det ble søkt om. Dersom egenfinansieringen ved rapportering er lavere enn det som lå til grunn da søknaden ble innvilget, vil differanse bli krevd tilbakebetalt.

Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og liknende.

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad kan vi ta kontakt med dere. Vi vil gi en kort frist for eventuelle korreksjoner og/eller ettersendelser.

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i mars, og at tilskuddsbrev og utbetaling vil kunne sendes ut i april. Dette vil imidlertid kunne variere noe fra år til år. Vedtaksbrevet blir sendt gjennom søknadsportalen. Dere vil få e-post om å logge inn for å se vedtaket.

Mulighet for å klage

Det vil følge med informasjon om hvordan dere klager på vedtaket i brevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Rapportering

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport og regnskap for tiltaket.

Rapporteringsfristen for tilskudd mottatt i 2022: 31. mars 2023.

Organisasjoner som har fått tilsagn om flerårig tilskudd må levere framdriftsrapport hvert år (uten revisjonsberetning). Sluttrapport med revisjonsberetning leveres etter at siste tilskudd er blitt utbetalt.

Dere skal rapportere på hvordan og på hvilken måte tilskuddet har blitt benyttet, og i hvor stor grad dere har nådd målene dere oppga i søknaden.

Dere skal legge ved et revidert prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, evt. balansert budsjett.

Revisor skal kontrollere prosjektregnskapet i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400). Se informasjon til revisor om krav til revisjonen.

 • Hvis tilskuddet er på kr. 200 000 eller mer, skal regnskapet kontrolleres av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Hvis tilskuddet er lavere enn kr. 200 000, skal prosjektregnskapet fremdeles være kontrollert, men det er ikke et krav om at det skal gjøres av en statsautorisert eller registrert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan ikke ha jobbet direkte med tiltaket, ha personlige interesser i tiltaket, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med tiltaket. Les mer om forenklet kontroll for tilskuddsmottakere uten krav til statsautorisert revisor.

Regelverk

Regelverk for tilskudd 2022

Regelverk for tilskudd 2021

Regelverk for tilskudd 2020

Rapportering skjer i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret (1.1. – 31.12.). Dersom dere vil søke om forlengelse av prosjektperioden og eventuelt utsatt rapporteringsfrist, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 1. desember i det året dere har fått tilskuddet. Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss. Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Hvem har fått tilskudd?

Bergen kommune byrådsavdeling for helse og omsorg: CRPD-nettverk Vestland:

 • Tilskudd 2022: 959 000 kroner
 • Innstilt beløp 2023: 1 104 000 kroner
 • Innstilt beløp 2024: 145 000 kroner

Foreningen for Muskelsyke: CRPD – dine rettigheter. Bedre livskvalitet gjennom kompetanseheving, læring og mestring:

 • Tilskudd 2022: 700 000 kroner
 • Innstilt beløp 2023: 500 000 kroner
 • Innstilt beløp 2024: 50 000 kroner

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO: CRPD – fra ønsketenkning til realitet Realisering av funksjonshemmedes rettigheter – hva og hvordan:

 • Tilskudd 2022: 639 000 kroner

Handikappede barns foreldreforening: Hverdagshistorier - synliggjøring av hverdagen til familier med et funksjonshemmet barn:

 • Tilskudd 2022: 700 000 kroner
 • Innstilt beløp 2023: 100 000 kroner

Kun: Aktiv bruk av CRPD i det kommunale rådsarbeidet:

 • Tilskudd 2022: 929 000 kroner

Morodalsfestivalen:

 • Tilskudd 2022: 100 000 kroner

Norges blindeforbund Vestfold: Kunnskap åpner dører - arbeid, synshemming og videre muligheter:

 • Tilskudd 2022:126 000 kroner
 • Innstilt beløp 2023: 20 000 kroner

Norges handikapforbund: Ut Av (utenfor)skapet! - Funkiskompetanse arbeidsliv:

 • Tilskudd 2022: 796 000

Norges handikapforbund Nord-Norge: Funkiskompetanse i kultursektoren - nye stemmer, ny innsikt:

 • Tilskudd 2022: 432 000 kroner
 • Innstilt beløp 2023: 617 000 kroner
 • Innstilt beløp 2024: 440 000 kroner

Redd Barna: Oppdrag 7 – rett til å være med:

 • Tilskudd 2022: 429 638 kroner
 • Innstilt beløp 2023: 800 000 kroner
 • Innstilt beløp 2024: 800 000 kroner

Stiftelsen kvinneuniversitetet: VIP (Viktig interessant person) - Et voldsforebyggende program for personer med utviklingshemming:

 • Tilskudd 2022: 600 000 kroner
 • Innstilt beløp 2023: 800 000 kroner
 • Innstilt beløp 2024: 800 000 kroner

Stiftelsen SOR: Vi har også en stemme - Unge med utviklingshemming har ordet:

 • Tilskudd 2022: 835 000 kroner
 • Innstilt beløp 2023: 750 000 kroner

Unge funksjonshemmede: Til maktens korridorer #2:

 • Tilskudd 2022: 331 000 kroner
 • Innstilt beløp 2023: 220 000 kroner

ADHD Norge: Inkludering av elever med ADHD – hva virker!:

 • Tilskudd 2021: 270 000 kroner

Hørselshemmedes Landsforbund: Universelt utformet videopodkastserie for hørselshemmede arbeidstakere:

 • Tilskudd 2021: 163 700 kroner

Norges Blindeforbund: Rettighetskampanje for syns- og hørselshemmede:

 • Tilskudd 2021: 1 000 000 kroner
 • Innstilt beløp 2022: 700 000 kroner

Norges Handikapforbund: Funkiskompetanse:

 • Tilskudd 2021: 840 000 kroner
 • Innstilt beløp 2022: 1 000 000 kroner

Norges Handikapforbund: Vi brenner for likestilling:

 • Tilskudd 2021: 750 000 kroner

Norges Handikapforbund Agder: Politikerskolen - en ressurs til folkevalgte:

 • Tilskudd 2021: 382 000 kroner
 • Innstilt beløp 2022: 500 000 kroner

Norges Handikapforbund Agder: Hverdagsdiskrimineringen - vår historie:

 • Tilskudd 2021: 600 000 kroner

Oslo kommune Bydel Grünerløkka: Fordypning og oppfølging av "Kunsten i å formidle seg selv" 2021-2022:

 • Tilskudd 2021: 750 000 kroner
 • Innstilt beløp 2022: 750 000 kroner

Redd Barna: Aktiv i skolen = aktiv på fritid? Om skolen som forutsetning for deltakelse blant barn med funksjonsnedsettelser i fritidsaktiviteter:

 • Tilskudd 2021: 500 000 kroner
 • Innstilt beløp 2022: 500 000 kroner

Abloom: Abloom filmfestival 2020-2022:

 • Tilskudd 2020: 600 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 600 000 kroner
 • Innstilt beløp 2022: 600 000 kroner

ADHD Norge Haugaland og omegn lokallag: Kurs i mindfulness, regulering av følelser og emosjoner:

 • Tilskudd 2020: 47 400 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 63 400 kroner

Autismeforeningen i Norge: Plass til flere:

 • Tilskudd 2020: 100 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 150 000 kroner

Jevnaker kommune: Kompetansehevende tiltak rundt barn og unge med autismespekterforstyrrelse:

 • Tilskudd 2020: 500 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 500 000 kroner
 • Innstilt beløp 2022: 500 000 kroner

KUN: Bedring av levekår for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjennom brukermedvirkning og implementering av FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i kommunene:

 • Tilskudd 2020: 450 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 450 000 kroner

NFU Trøndelag fylkeslag: Planlegging og gjennomføring av årlige nettverkskonferanser og rekruttering av representanter med utviklingshemming inn i nettverkets AU:

 • Tilskudd 2020: 500 000 kroner

Norges Blindeforbund: Å leve livet:

 • Tilskudd 2020: 225 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 275 000 kroner

Norges Blindeforbund: Inkluderende arbeidsliv - barrierer og muligheter for økt arbeidsinkludering av synshemmede:

 • Tilskudd 2020: 926 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 924 000 kroner

Norges Handikapforbund: Voksen? Jeg? Hva nå?:

 • Tilskudd 2020: 500 000 kroner

Norges Handikapforbund: Like Sko - en likeverdig skolehverdag:

 • Tilskudd 2020: 563 333 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 563 333 kroner
 • Innstilt beløp 2022: 563 334 kroner

Norges Handikapforbund: Like mye menneske, like mye verdt!:

 • Tilskudd 2020: 350 000 kroner

Norges Handikapforbund Agder: #Kjørdebatt - En omvendt debatt med politikere som lyttere:

 • Tilskudd 2020: 144 000 kroner

Norges Parkinsonforbund: Arbeidsliv og Parkinsons sykdom:

 • Tilskudd 2020: 259 000 kroner

Norsk Nettverk for Down Syndrom: Landskonferanse for Downs syndrom:

 • Tilskudd 2020: 280 000 kroner

Nye Viken fylkeskommune fra 2020 under forhåndsregistrering: Prosjekt Autismespekterforstyrrelser:

 • Tilskudd 2020: 350 000 kroner

Oslo kommune Bydel Grünerløkka: Kunsten å formidle seg selv:

 • Tilskudd 2020: 750 000 kroner

Oslo kommune Bydel Østensjø: Styrking av fritidsarenaer for barn og unge med tilretteleggingsbehov:

 • Tilskudd 2020: 500 000 kroner

Redd Barna: Demokrati for alle. Barnas valg - universelt utformet:

 • Tilskudd 2020: 550 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 756 500 kroner

Redd Barna: Fritid for alle – og da mener vi ALLE! Hvilke barrierer møter barn og unge med funksjonsnedsettelser på når de ønsker å delta på å fritidsaktiviteter?:

 • Tilskudd 2020: 450 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 581 500 kroner

Redd Barna: Barn og ny i Norge: Barn og unge med funksjonsnedsettelser som har flyktet til Norge alene eller sammen med familien, og blitt bosatt, deler sine synspunkt og erfaringer med integrering i skole og lokalsamfunn og får økt kunnskap om sine rettigheter:

 • Tilskudd 2020: 350 000 kroner

Stiftelsen Helt Med: HELT MED:

 • Tilskudd 2020: 5 400 000 kroner

Sunnaasstiftelsen: Mentorprogram - flere funksjonshemmede ut i arbeid:

 • Tilskudd 2020: 1 000 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 1 000 000 kroner
 • Innstilt beløp 2022: 1 000 000 kroner

Sunnaasstiftelsen: Brain Camp - livet etter en hjerneskade:

 • Tilskudd 2020: 500 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 500 000 kroner
 • Innstilt beløp 2022: 500 000 kroner

Unge funksjonshemmede: Jobbsøkerkurs for unge med funksjonsnedsettelse eller kronisk diagnose:

 • Tilskudd 2020: 393 000 kroner
 • Innstilt beløp 2021: 728 000 kroner

Unge funksjonshemmede: En inkluderende folkehøyskole:

 • Tilskudd 2020: 348 000 kroner Innstilt beløp 2021: 153 000 kroner

Kontakt

Saksbehandlere

Karoline Paulen
E-post: karoline.paulen@bufdir.no
Telefon: 466 18 784

Ida Sophie Kaasa
E-post: idasophie.kaasa@bufdir.no
Telefon: 466 15 825

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Fant du det du lette etter?