Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

CRPD –  veiledning til FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2006 og trådte i kraft i 2008. Konvensjonens hovedmålet er å sikre at personer med funksjonsnedsettelse får oppfylt sine menneskerettigheter. Norske myndigheter har vært forpliktet til å følge konvensjonen siden Norge ratifiserte den i 2013.

Denne veilederen er utabeidet med kommunene som hovedmålgruppe.

Se introduksjonsfilm om CRPD her.

Bakgrunn for konvensjonen
Respekt, verdighet og like rettigheter
Et endret samfunn

Som følge av at Norge har undertegnet og ratifisert CRPD, er norske myndigheter både folkerettslig og politisk forpliktet til å følge konvensjonens bestemmelser. Dette følger også av Grunnloven § 92, som slår fast at alle myndighetene skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de blant annet er nedfelt i konvensjoner som Norge har sluttet seg til.

Norske myndigheter skal ivareta konvensjonens forpliktelser i all politikkutforming og i alle former for myndighetsutøvelse på alle nivåer, både nasjonalt, i fylker og i kommuner. Ikke bare kollegiale organer har ansvar etter konvensjonen; også den enkelte ansatte må forventes å følge konvensjonens krav. For å ivareta menneskerettighetene, bør norske kommuner å jobbe helhetlig med tjenesteutvikling for å sikre grunnleggende rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse.

CRPD innarbeidet i norsk lovverk via transformasjon
Politiske mål
Rapportering og overvåking av norske myndigheters oppfyllelse

Grunnlovens § 92 pålegger myndighetene å sikre menneskerettighetene. Denne plikten gjelder både for kommunale og statlige myndigheter. Kommunene har et hovedansvar for å gi gode tjenester til innbyggerne sine, og de har en sentral rolle som utøver av nasjonal og lokal politikk.

Likeverdige tjenester

Det er et nasjonalt mål at tjenestene skal være likeverdige. Kommunenes arbeid og virksomhet står derfor helt sentralt i gjennomføringen av Norges samlede forpliktelser etter CRPD. Hvordan kommunene planlegger, tilrettelegger og tilbyr tjenestene sine, avgjør om mennesker med funksjonsnedsettelser har mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Det er i den enkelte kommune innbyggerne får rettigheter i praksis.

Lover og regler innenfor helse og omsorg, sosiale tjenester, opplæring og plan og bygg gir som regel kommunene et handlingsrom for hvordan reglene skal utøves i praksis. Siden regelverket skal sikre at menneskerettighetene blir fulgt i norsk forvaltning, bør kommunene se til konvensjonen når de skal vurdere ulike handlingsalternativer. I mange tilfeller vil det være best i overenstemmelse med forpliktelsene etter konvensjonen at en velger det handlingsalternativet som i størst grad oppfyller målsettingene i CRPD.

Opplæring av ansatte i kommunen
Kommunale og fylkeskommunale råd
Kilder
Politiske mål

Illustrasjon av åtte sentrale prinsipper i CRPD: selvbestemmelse, ikke-diskriminering, deltakelse og inkludering, respekt for forskjeller, like muligheter, tilgjengelighet, likestilling mellom menn og kvinner og respekt for utviklingsmulighetene og identiteten til barnKonvensjonen gir uttrykk for åtte sentrale prinsipper, som også er nærmere omtalt nedenfor. Rettighetene for den enkelte og pliktene for offentlige myndigheter er nærmere regulert i ulike bestemmelser i artiklene 4 til og med 32. En kan si at disse bestemmelsene operasjonaliserer prinsippene i form av mer spesifikke krav.

Flere av bestemmelsene stiller forholdsvis detaljerte krav til hva myndighetene skal eller bør gjøre av hensyn til personer med nedsatt funksjonshemming (eksempelvis artikkel 9 om tilgjengelighet). Andre bestemmelser har en mer overordnet karakter (blant annet artikkel 3 om generelle forpliktelser for myndighetene). Enkelte artikler er formulert som plikter for offentlige myndigheter (eksempelvis artikkel 31 om statistikk), mens andre gir direkte uttrykk for rettigheter for den enkelte (eksempelvis artikkel 17 om vern om personlig integritet).

Konvensjonens generelle forpliktelser
Konvensjonens generelle prinsipper
Egen ekspertgruppe i FN skal overvåke

Bestemmelsene i konvensjonen må leses – og de må tolkes for å vite hva de inneholder av rettigheter og plikter både generelt og i enkeltsaker. Det kan være krevende å forstå hva konvensjonen gir av rettigheter for den enkelte og hvilke forpliktelser offentlige myndigheter har etter konvensjonen. Det er både fordi bestemmelsene er omfattende og fordi språket her – som ellers – ikke alltid er klart nok til å gi svar på alle spørsmål. Da må bestemmelsene ikke bare leses: Innholdet i dem må fastlegges ved tolking.

Les hver artikkel i samsvar med konvensjonens artikkel 1 til 4
Les konvensjonen sammen med annet norsk regelverk
Kilder

FN har vedtatt egne konvensjoner om oppfyllelse av menneskerettighetene for barn, personer med annen etnisitet, kvinner, funksjonshemmede og arbeidsinnvandrere. Bakgrunnen for disse konvensjonene er en erkjennelse av at deler av befolkningen er særlig utsatt for diskriminering og brudd på menneskerettighetene.

Barn med funksjonsnedsettelser tilhører to utsatte grupper, og løper en forhøyet risiko for at grunnleggende rettigheter tilsidesettes.

CRPD pålegger derfor statene, i art. 7, å ha et særlig blikk på ivaretakelsen av menneskerettighetene for barn med funksjonsnedsettelse, slik disse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og CRPD. Barn med funksjonsnedsettelse skal få oppfylt sine rettigheter etter barnekonvensjonen på lik linje med andre barn. I en felles uttalelse fra FNs barnekomité og CRPD-komitéen, bes statene om å være spesielt oppmerksomme på at barnets beste skal legges til grunn i alle handlinger som gjelder barn. Det inkluderer også barns rett til medvirkning, bekjempelse av vold mot barn, lik rett til utdanning og retten til familieliv.

Kommunene forvalter en rekke tjenester til barn generelt og til barn med funksjonsnedsettelse. Kommunene er pålagt gjennom menneskerettsloven og Grunnlovens § 104 å sikre at barns rettigheter ivaretas fullt ut, også for barn med funksjonsnedsettelser. For å realisere CRPD må kommunene sikre at funksjonshemmedes rettigheter ivaretas, også for barn. Det er derfor viktig at kommunene sikrer at de generelle tjenestene for barn, som barnehage, skole, barnevern, helsetjenester og fritid, har kunnskap om CRPD i tillegg til barnekonvensjonen. Tjenester og ordninger rettet mot barn med funksjonsnedsettelser og deres familier, som omsorgslønn, avlastning, støttekontakt, BPA, kommunale hjelpemidler, ergoterapi og helsetjenester skal ha kunnskap om og ivareta barnekonvensjonen fullt ut i sitt arbeid.

Barn med funksjonsnedsettelse er særlig utsatte for krenkelser av grunnleggende rettigheter. De har en dobbelt sårbarhet, som både barn og personer med funksjonsnedsettelse. For barn med funksjonsnedsettelser er det særlig stor risiko for å bli utsatt for vold og overgrep, å ikke bli hørt eller få medvirke, få retten til familieliv tilsidesatt og å bli segregert i barnehage og skole (se veiledning til art. 24). Det er derfor spesielt viktig at kommunene har en høy bevissthet rundt menneskerettighetene til barn med funksjonsnedsettelser.

Barnekonvensjonen gjelder for alle barn. Barnekonvensjonen er tatt inn i menneskerettsloven, og gjelder som norsk lov. Den har en spesiell status ved at den går foran andre norske lover dersom de står mot hverandre. CRPD artikkel 7 pålegger kommunene å påse at barnets menneskerettigheter, som nedtegnet i barnekonvensjonen, ivaretas fullt ut og på lik linje for barn med funksjonsnedsettelser.

Hovedelementer i bestemmelsen

Bestemmelsen om barn med nedsatt funksjonsevne pålegger myndighetene å:

 1. sikre likestilt ivaretakelse av menneskerettighetene for barn med funksjonsnedsettelse
 2. å legge barnets beste til grunn
 3. å ivareta retten til medvirkning for barn med funksjonsnedsettelse
Konvensjonens tekst
Kilder

Kommunene skal jobbe for at alle barn, også barn med funksjonsnedsettelse, får ivaretatt sine menneskerettigheter fullt ut og på lik linje med andre barn.

Retten til familieliv

CRPD art 7, barnekonvensjonen art. 3 og Grunnloven § 104 bestemmer at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle handlinger og beslutninger som berører barn. Dette gjelder for alle kommunale vedtak og handlinger, innen alle sektorer.

Hensynet til barnets beste er en rettighet, et grunnleggende hensyn og en saksbehandlingsregel. Det betyr at hensynet til barnets beste alltid skal vurderes i alle vedtak og handlinger som berører barn, og det vil være en saksbehandlingsfeil dersom en slik vurdering ikke er gjort.

Tydelige vurderinger i kommunale vedtak
Hvordan gjøre en vurdering av barnets beste?

Medvirkning er sentralt for å sikre barns selvbestemmelse, og at barn med funksjonsnedsettelse får muligheter til et liv i tråd med egen vilje og egne ønsker, på lik linje med andre barn. Alle barn har rett til å bli hørt i saker som vedrører dem. Dette fremgår blant annet av barnekonvensjonen art. 12, Grunnloven § 104 og forvaltningsloven § 17. Dette gjelder uavhengig av alder eller forutsetninger. Utgangspunktet at barnet skal høres direkte.

Hva betyr barns medvirkning?
Sjekkliste for å vurdere om medvirkning er ivaretatt
Informasjon til foreldre

mor i rullestol med barn på fanget. illustrasjon

Hvor vil du bo? Se casefilm om artikkel 19 her.

Artikkel 19 i CRPD slår fast at personer med funksjonsnedsettelse har samme rett som andre til å bo og leve i lokalsamfunnet, med de samme valgmulighetene. Bestemmelsen skal sikre retten til å leve selvstendige, frie og uavhengige liv.

Artikkel 19 i CRPD berører flere områder som kommunen jobber med. Artikkelen gjelder ikke bare kommunens boligpolitikk, men også organiseringen av helse- og omsorgstjenester, universell utforming av lokalmiljøet og tilgjengelighet til samferdsel. Organiseringen av kommunale tjenester kan påvirke innbyggernes muligheter for selvbestemmelse. Dersom bolig, omsorgstjenester og arbeid/dagaktivitet er organisatorisk eller geografisk knyttet sammen, kan det være vanskelig for den enkelte å bytte jobb/dagaktivitet uten samtidig å miste bolig og assistenter. Det kan også gjøre det vanskelig å flytte uten samtidig å miste jobb og omsorgstjenester.

Hovedelementer i bestemmelsen

Myndighetene skal iverksette effektive og hensiktsmessige tiltak for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal bli fullt inkludert og delta i lokalsamfunnet. Myndighetene skal iverksette tiltak for å sikre at:

 1. personer med funksjonsnedsettelse har likestilte muligheter til selv å bestemme hvor, med hvem og hvordan de vil bo
 2. personer med funksjonsnedsettelse får nødvendig støtte og bistand til å bo og delta i lokalsamfunnet
 3. lokale tjenester og tilbud er tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelse, på lik linje som for befolkningen generelt
Konvensjonens tekst
Kilder

Det å selv kunne velge bosted, hvor og med hvem en skal bo, er grunnleggende for å kunne leve et fritt og selvstendig liv og for å kunne delta i samfunnet.

Gode boliger og bomiljøer er viktige for at en skal være selvhjulpen og ikke avhengig av andre, og for å kunne delta aktivt i samfunnet.

Ingen personer i Norge kan, uten at det er fattet en tvangsbeslutning, pålegges å bo et bestemt sted, eller i en bestemt boform. En del personer med funksjonsnedsettelse trenger imidlertid hjelp til å skaffe bolig, tilrettelagt bolig, eller helse- og omsorgstjenester i hverdagen.

God bolig- og arealplanlegging
Oversikt over boligbehov og støtteordninger
God infrastruktur og universell utforming
Utforming og plassering av kommunale boliger – samlokalisering, institusjoner og barneboliger
Bistand til å skaffe bolig i enkeltsaker
Medvirkning

For at personer med funksjonsnedsettelse skal ha rett til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet på lik linje med andre, må myndighetene sørge for at det treffes effektive og hensiktsmessige tiltak. Det innebærer at de får tilgang til nødvendige støttetjenester i eget hjem og personlige bistand, jf. CRPD artikkel 19 bokstav b. I helse- og omsorgstjenesteloven brukes betegnelsen «personlig assistanse» om denne typen tjenester. Hjelpemidler regnes også som en støttetjeneste i konvensjonen.

Tydelig målsetting i kommuneplan
Kunnskap om menneskerettigheter i tjenestene
Enkeltvedtak som gir mulighet for deltakelse
Medvirkning

For å fremme retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet, skal kommunene jobbe for at tjenester og tilbud for er tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, på lik linje som for befolkningen generelt, se CRPD artikkel 19 bokstav c.

Tilgjengelighet er ett av de grunnleggende prinsippene i CRPD (artikkel 3 bokstav f). Manglende tilgjengelighet kan være diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse, jf. likestillings- og diskrimineringsloven. Loven pålegger blant annet kommunene å sikre universell utforming og individuell tilrettelegging for å sikre likestilling.

Tilgjengelighet kan bety både universell utforming (generell tilgjengelighet) eller tilrettelegging for den enkelte (individuell tilgjengelighet). CRPD definerer "universell utforming" som utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig uten behov for tilpasning og en spesiell utforming (artikkel 2 siste ledd).

Universell utforming og tilgjengelighet ved bygg og uteområder
Tilgjengelig informasjon og ikt
Tilgjengelig transport

Se opplæringsvideo om retten til informasjon på lik linje som andre på Youtube ved å klikke her.

Ytringsfrihet er friheten til å motta eller meddele opplysninger, ideer og budskap. I Norge er ytringsfriheten beskyttet gjennom Grunnloven § 100, internasjonale konvensjoner og vanlig lovverk. Ytringsfriheten gjelder uavhengig av hvordan man ytrer seg. Man kan for eksempel ytre seg i sosiale medier, i aviser eller på gata. Ytringen kan være skriftlig, muntlig eller utrykt gjennom handlinger. Å kunne si og mene det man vil, er en grunnleggende menneskerettighet og nødvendig for at mennesker skal kunne uttrykke seg, utvikle seg som personer og delta i samfunnet.

Retten til tilgang til informasjon omhandler tilgang på informasjon som er beregnet for folk flest. Offentlig informasjon må være tilgjengelig på en slik måte at mennesker med forskjellige funksjonsvariasjoner kan motta informasjonen til riktig tid. Ytringsfrihet og tilgang på informasjon er en forutsetning for politisk liv, demokratisk deltakelse og deltakelse i kulturlivet. Mennesker med funksjonsnedsettelser møter oftere hindre for å kunne ytre seg fritt og for å motta informasjon rettet mot allmennheten. Myndighetene har en plikt til å legge til rette for at mennesker med funksjonshindringer har ytrings- og meningsfrihet og tilgang på informasjon på lik linje som alle andre.

Artikkel 21 i CRPD om ytringsfrihet skal leses i lys av prinsippene i CRPD, som du kan lese mer om i introduksjonskapittelet i denne veilederen. Tett knyttet til retten til ytringsfrihet er CRPDs artikkel 9, om tilgjengelighet, og artikkel 2, som beskriver ulike måter å kommunisere på. Ytrings- og meningsfriheten og retten til tilgang på informasjon er også grunnleggende for at man skal kunne gjennomføre retten til deltakelse i det politiske og offentlige liv, i henhold til CRPD artikkel 29. Artikkel 21 bør også sees i sammenheng med bærekraftmål 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Hovedelementer i bestemmelsen

Myndighetene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne ha ytringsfrihet, meningsfrihet og tilgang på informasjon på lik linje med andre. Dette innebærer frihet til å få alle typer informasjon og frihet til å uttrykke seg som man vil, på den måten man vil. Myndighetene skal:

 1. Sørge for at mennesker med funksjonsnedsettelse kan få si og mene det de vil, gjennom den kommunikasjonsmåten som de foretrekker.
 2. Sørge for at mennesker med funksjonsnedsettelse får den samme informasjonen som andre uten ekstra kostnader, til riktig tid og på en måte som er tilgjengelig for dem.
 3. Legge til rette for at mennesker med funksjonsnedsettelse kan bruke alle kommunikasjonsformer og midler i møte med det offentlige, inkludert tegnspråk, punktskrift eller andre former for kommunikasjon.
 4. Oppfordre private virksomheter som retter seg mot allmennheten til å gi informasjon og gi tjenester på en måte som er tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser.
 5. Oppmuntre mediene til å levere tilgjengelige tjenester for personer med funksjonsnedsettelser.
 6. Anerkjenne og fremme bruken av tegnspråk
Konvensjonens tekst
Kilder

Kommunene spiller en viktig rolle for å realisere retten til ytrings- og meningsfrihet og retten til tilgang på informasjon. I en rapport fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) fra 2022, kommer det frem åtte hindre som gjør at mennesker med funksjonsnedsettelse ikke kan ytre seg fritt:

 1. Mangel på tilgang på informasjon
 2. Manglede tilrettelegging av ytringsarenaer, som debatter og kulturarrangementer
 3. Hets, trakassering og hatefulle ytringer
 4. Selvsensur og frykt for represalier
 5. Barrierer som hindrer deltakelse i det politiske og offentlige liv
 6. Mangel på tilstrekkelig assistanse til å leve fritt og delta i samfunnet
 7. Manglende og stigmatiserende representasjon i media
 8. Negative holdninger mot personer med funksjonsnedsettelse

Dersom personer med funksjonsnedsettelse blir usynliggjort i den offentlige samtalen, vil dette bidra til marginalisering av personer med funksjonsnedsettelse, stereotypisering og fordommer. Når mennesker med funksjonsnedsettelse hindres fra å ytre seg på lik linje med andre, mister også samfunnet viktige stemmer og erfaringer i den offentlige samtalen.

Ytringsfrihetskommisjonen understreket i sin rapport fra 2022 at ytringsfriheten til personer med nedsatt funksjonsevne ikke er god nok. De peker på at det er behov for en bredere representasjon av mennesker med funksjonsnedsettelser i norske redaksjoner, både som kilder og internt i redaksjonene. Kommisjonen anbefaler at det settes i gang et systematisk arbeid for å få flere personer med funksjonsnedsettelse inn i mediebransjen.

Kommunene har en viktig oppgave i å være med og bygge ned barrierer som hindrer ytringsfriheten. For tjenesteytere til personer med funksjonsnedsettelse kan dette innebære å sette av mer tid til at personer med funksjonsnedsettelse få ytre seg i hverdagen, og å la personen få tid og støtte til å ta avgjørelser som gjelder ham eller henne.

For de i kommunen som er med å gi informasjon, kan man passe på at alle får tilgang på informasjonen, for eksempel ved å lage universelt utformede arrangementer. Kommunene har også viktige roller for å sikre at folk ikke blir utsatt for hets og trakassering, slik at man kan ytre seg fritt. Kommunen kan også sørge for medvirkning i politiske prosesser og sørge for at alle kan delta i valg og kan delta i den offentlige samtalen.

Arbeid mot trakassering og hatefulle ytringer
Selvsensur og frykt for represalier

Kommunene skal sørge for at informasjon som gis til hele befolkningen også gis til mennesker med funksjonsnedsettelser. Mange personer med funksjonsnedsettelse opplever at det er vanskelig å få tilgang til informasjon, blant annet fordi digitale forum og fysiske lokaler er utilgjengelige. Et eksempel kan være at en nettside ikke har mulighet til å forstørre skriften eller ikke støtte bruk av skjermleser. Fysiske lokaler der det gis informasjon kan være utilgjengelige for bevegelseshemmede, eller vanskelige å finne frem til. Ytringsfrihetskommisjonen, som avla sin utredning i NOU 2022:9, trekker frem universell utforming av både et digitale og det fysiske rom som viktig for å sikre deltakelse i samfunnsdebatten. Med universell utforming mener man at en tjeneste er utformet på en slik måte at den kan brukes av så mange som mulig.

Alle private og offentlige virksomheter som retter seg mot allmennheten har en plikt til universell utforming. Nasjonalt lovverk inneholder en rekke krav til utformingen for å sikre tilgang til lokaler og bygningsmasse. I tillegg har offentlige og private virksomheter en plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) som rettes mot innbyggerne, slik at for eksempel nettsider, apper og automater kan brukes av flest mulig.

Tilgjengelige digitale og skriftlige informasjonskilder
Tilgjengelige fysiske ytringsarenaer
God informasjon i forkant
Klart språk
Assistanse og individuell tilrettelegging
Medvirkning
En oppvekst og et leveklima som dyrker frem meninger og tanker
Selvbestemmelse

CRPD-komiteen har uttrykt bekymring for at innbyggerne i møte med myndighetene, ikke får et godt nok tilbud om assisterende teknologi og informasjon i tilgjengelige formater, som lettlest tekst, lydbeskrivelser, forklarende tale, tegnspråk, punktskrift og undertekst.

Alminnelige forvaltningsrettslige regler pålegger offentlige virksomheter å godta og legge til rette for at kommunikasjonen med mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne skje på flere måter. Det inkluderer bruk av tegnspråk, punktskrift, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) eller andre kommunikasjonsformer.

Myndighetene har etter likestillings- og diskrimineringsloven § 24 en plikt til å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i all sin virksomhet. Dette innebærer å levere et likeverdig tilbud til innbyggerne, uavhengig av kommunikasjonsformen de bruker.

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Private virksomheter har en plikt til å utforme tjenester rettet mot allmennheten på en slik måte at hovedløsningen blir brukbar for flest mulig, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 17 og § 18. Myndighetene skal oppfordre private myndigheter til å yte tilgjengelige tjenester for personer med funksjonsnedsettelse etter CRPD artikkel 21.

Kommunen kan i møte med private virksomheter diskutere arbeider bedriften gjør for å utforme tjenestene sine universelt, slik at flest mulig i kommunen kan benytte seg av dem. I dialog med bedriftene kan kommunen tilby støtte som kan gjøre det lettere for bedriftene å tilby universelt utformede tjenester. Kommunen kan for eksempel inngå et samarbeid om utlån av universelt utformede lokaler til private virksomheter, gi råd om hvor man kan finne informasjon og hvem man kan be om mer hjelp for eksempel til å universelt utforme en nettside eller en app.

CRPD-komiteen har utrykt bekymring over at mediene ikke er tilgjengelige for alternative kommunikasjonsformer i tilstrekkelig grad. Kommunene kan bidra til å gjøre lokalt media mer tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse. Kommunene har også en viktig oppgave i å anerkjenne og oppmuntre til bruk av tegnspråk.

Tilgjengelig media
Anerkjenne og oppmuntre bruken av tegnspråk

Illustrasjon av fire barn på skolen som holder bokstaver.

Mangfold i skolen er en superkraft! Se film om CRPD artikkel 24 her.

Utdanning er viktig for framtidig deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Barnehagene og skolens viktigste oppgave er å forberede elevene på voksenlivet og gi alle kunnskap og forutsetninger for å mestre hverdagsliv, familie, arbeid og det å være aktive samfunnsborgere.

CRPD artikkel 24 forklarer hvordan lik rett til utdanning skal sikres og fremmes for personer med funksjonsnedsettelse. Retten til utdanning innebærer full inkludering i hele utdanningsløpet. Effektive støttetiltak og tilrettelegging er nødvendig for å sørge for lik rett til utdanning. Det er en menneskerettslig forpliktelse å forebygge utenforskap og ekskludering i utdanningssystemet, ved å bygge ned barrierer. Dette kan dreie seg om barrierer relatert til fysiske, juridiske og organisatoriske forhold eller barrierer relatert til holdninger, kultur, kommunikasjon, sosiale forhold eller annet.

Hovedelementer i bestemmelsen
Retten til utdanning for personer med funksjonsnedsettelse skal gjennomføres ved at myndighetene sikrer:

 1. en inkluderende lokalskole for alle
 2. at skolen og undervisningen, om nødvendig, blir tilrettelagt for elever med funksjonsnedsettelse, og at elever med funksjonsnedsettelse mottar nødvendig støtte innenfor det ordinære utdanningssystemet
 3. opplæring i ulike ferdigheter og kommunikasjonsformer som bidrar til inkludering i utdanning og samfunnet
 4. at alle ansatte i skolen har kunnskap og kompetanse som er nødvendig for å sikre inkluderende og likeverdig undervisning for elever med funksjonsnedsettelse
 5. tilgang til høyere utdanning og livslang læring
Konvensjonens tekst

Lik rett til utdanning innebærer at den faglige kvaliteten på undervisningen skal være lik for alle. Personer med funksjonsnedsettelse skal ikke få et dårligere tilbud. Dette gjelder læringsmål og læringsutbytte, oppfølginger, evalueringer og kompetanse hos utdannings- og undervisningspersonale. Kommunen må følge opp dette.

En inkluderende lokaleskole og et universelt utformet tilbud handler om å etablere et utdanningstilbud der det generelle tilbudet (hovedløsningen) tar hensyn til mangfoldet og variasjonen i elevgruppen.

Kommunene må jobbe for at alle skoler er inkluderende og kan tilby et likeverdig tilbud til alle elever. Det skal ikke være slik at enkelte elever blir oppfordret til eller føler seg presset til å velge en annen skole enn nærskolen for eksempel på grunn av at de er bekymret for å motta et dårligere tilbud. Tydelige strategier for hvordan inkludering skal oppnås kan være nødvendig i arbeidet med å skape en inkluderende skole.

Universell utforming av skolebygg
Universell utforming av ikt i skolen
Undervisning tilpasset mangfoldet av elever (inkludering og universell pedagogikk)
Medvirkning

I motsetning til en inkluderende skole der den generelle undervisningen tar høyde for mangfoldet, handler individuell tilrettelegging om å imøtekomme behovene til en bestemt elev. Behovet for tilrettelegging reduseres normalt dersom skolen går i retning av et mer universelt utformet tilbud.

Vanlige former for tilrettelegging
Spesialundervisning
Hjelpemidler i skolen
Skoleskyss
Tidlig innsats
Medvirkning ved spesialundervisning

CRPD pålegger myndighetene å gi opplæring i ulike ferdigheter og kommunikasjonsformer som bidrar til inkludering i utdanning og samfunnet.

Opplæring i aktiviteter i dagliglivet (ADL)
Alternative og supplerende kommunikasjonsformer (ASK)

Kunnskap og kompetanse i skolen er avgjørende for en inkluderende undervisning og at barn- og unge med funksjonsnedsettelser får nødvendig hjelp og støtte. For å realisere retten til utdanning i CRPD er det ikke tilstrekkelig at skolen har tilgang til spesialisert kompetanse. Skoleledelsen bør sikre at alt undervisningspersonale har den kompetansen som er nødvendig for å undervise hele mangfoldet av elever. De bør også sikre at skolen har god kunnskap om læringsutfordringer og behov, metoder, ordninger, spesialisert kompetanse og lokale og nasjonale sentere for kompetanse.

Kunnskap hos alle som underviser i skolen
PPT og Statped

Retten til utdanning handler ikke bare om grunn- og videregående skole, men også om høyere utdanning og livslang læring. Mange kommuner deltar i nye former for samarbeid med universiteter og høyskoler (f.eks. 3.0-samarbeid).

For å sikre et bærekraftig lokalsamfunn, kan det i slike samarbeid være naturlig å ta opp mangfold og inkludering på universiteter og høyskoler. Det kan også være verdifullt å dele kommunens kompetanse på inkluderende læring, og jobbe for at flere elever med funksjonsnedsettelse får likestilt tilgang til og muligheter for å prestere i høyere utdanning.

Kommunene har også selv ansvaret for å gi opplæring av voksne med funksjonsnedsettelser. De fleste voksne mottar opplæring gjennom hele livet, i forbindelse med jobb, videreutdanning, omskolering eller fritid. Kommunene har et særlig ansvar for opplæring i ADL og bruk av hjelpemidler, men kan også på andre måter bidra til at innbyggere med funksjonsnedsettelse får et livslangt læringsløp i tråd med CRPD.

Overganger i skole- og utdanningsløp
Opplæring fra helse- og omsorgstjenestene

Se opplæringsvideo om artikkel 25 og retten til helse på Youtube ved å klikke her.

CRPD artikkel 25 fastslår alle at mennesker har rett til den høyest oppnåelige helsestandard uten diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse. Retten til habilitering og rehabilitering følger av artikkel 26, og skal tilbys med formål om å oppnå og beholde størst mulig selvstendighet, utnytte sitt fysiske, mentale, sosiale og yrkesmessige potensiale fullt ut, og oppnå full inkludering og deltakelse på alle livets områder.

God helse handler om både fysisk, psykisk og sosialt velvære. Høyest mulig helsestandard oppnås blant annet ved lik tilgang til helsetjenester og ved effektive og kompetent habilitering- og rehabiliteringstjenester. Informasjon, tilgjengelige og samordnede tjenester, kompetanse og medvirkning er viktige elementer for å sikre menneskerettighetene i artikkel 25 og 26.

Retten til den høyest oppnåelige helsestandard er en grunnleggende rettighet for alle mennesker og fremgår av flere sentrale menneskerettighetsdokumenter som Norge har signert, så som FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter artikkel 12 nr. 1 og Barnekonvensjonen artikkel 24.

CRPD artikkel 25 og 26 skal leses sammen med flere artikler som alle har betydning for god helse, habilitering og rehabilitering. Det vises blant annet til artikkel 24 om utdannelse, artikkel 27 om arbeid og artikkel 28 om tilfredsstillende levestandard og sosial beskyttelse. Se også konvensjonens generelle prinsipper, som artikkel 25 og 26 må leses i sammenheng med.

Hovedelementer i bestemmelsene

Retten til helse, habilitering og rehabilitering innebærer at myndighetene sikrer:

 1. tilgang til samme spekter og kvalitet på gratis eller subsidiert helsehjelp, habilitering eller rehabilitering som tilbys andre, innenfor rimelig økonomiske rammer og så nær hjemstedet som mulig.
 2. at mennesker ikke diskrimineres på grunnlag av funksjonsnedsettelse.
 3. at personer med funksjonsnedsettelse gis rett til slik helsehjelp, habilitering og rehabiliteringstjenester de trenger som følge av sin funksjonshemming, inkludert tekniske hjelpemidler. Det må legges til rette for tidlig utredning og oppfølging, slik at ytterligere funksjonsnedsettelse kan forebygges.
 4. at behandling skal skje på grunnlag av fritt og informert samtykke, herunder være basert på medvirkning.
 5. at utdanning av fagfolk og personell som arbeider i helse, habilitering- og rehabiliteringstjenestene utvikles.
 6. at statene oppretter, styrker og videreutvikler habiliterings- og rehabiliteringstjenester særlig innen helse, sysselsetting og utdanning, samt sørger for sosiale tjenester som fremmer tidlig innsats og er basert på en tverrfaglig vurdering.
Konvensjonens tekst
Kilder

Kommunen yter helsehjelp, habilitering og rehabilitering til sine innbyggere, og har derfor en sentral rolle i å sikre at rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse ivaretas.

Kommunens plikt til å gi helse- og omsorgstjenester er forankret i helse- og omsorgstjenesteloven, som forplikter kommunen til å gi innbyggere «nødvendige» helse- og omsorgstjenester. Helse- og omsorgstjenester samt habilitering- og rehabiliteringstjenester skal leveres nær der tjenestemottaker bor, og være forsvarlige.

Tjenestene som kommunene leverer skal være helhetlig og koordinert, og tjenestetilbudet skal være verdig. Videre må tjenesteutøverne overholde sine lovpålagte plikter og tilstrekkelig fagkompetanse skal sikres. Kommunen skal, i tillegg til for eksempel fastlegeordningen og hjemmetjeneste, drive helsefremmende og forebyggende arbeid, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.

Kommunene skal legge forholdene til rette for at innbyggerne har best mulig helse. Helsen påvirkes av levevaner som kosthold og fysisk aktivitet, og inkluderer i tillegg aspekter som tilgang til bolig, sunt yrkes- og miljøforhold, og tilgang til helserelatert utdanning og informasjon.

I tillegg pliktene som følger av helse- og omsorgstjenesteloven, skal kommunen etter folkehelseloven § 4 fremme befolkningens helse, herunder blant annet ved å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse samt bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller.

Helsetjenester i kommunen som tilbyr helsefremmende og forebyggende tiltak kan eksempelvis organiseres ved frisklivssentraler. Helsedirektoratet har utviklet en veileder som beskriver kvalitetskrav og anbefalinger for etablering, organisering og tilbud ved kommunale frisklivssentraler.

Ernæring og fysisk aktivitet
Psykisk helse
Seksuell helse

Mennesker har rett til den høyest oppnåelige helsestandarden uten diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse.

Plikten til å hindre diskriminering er et grunnleggende prinsipp i CRPD og fremgår også av konvensjonens artikkel 5, som forbyr alle former for diskriminering av personer med funksjonsnedsettelse. Denne artikkelen forplikter videre staten, herunder kommunene, til å sikre enkeltpersoner rimelig tilrettelegging for å fremme likhet. Også etter artikkel 9 er kommunene forpliktet til å sikre at personer med funksjonsnedsettelse på lik linje med andre får tilgang til samfunnets tilbud.

Diskriminering er også forbudt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6, og enkeltpersoner har etter loven rett til individuell tilrettelegging av sine kommunale tjenester.

Universell utforming
Hindre diskriminerende nektelser

Kommunene må sikre at personer med funksjonsnedsettelse får de helsetjenester som de trenger særskilt på grunn av sin funksjonsnedsettelse. Dette innebærer blant annet tidlig innsats, samt tjenester for å begrense og forhindre ytterligere funksjonsnedsettelse.

Forebygging og tidlig innsats
Tekniske hjelpemidler
Personlig assistanse
Støttekontakt

All helsehjelp, omsorg, habilitering og rehabilitering skal være frivillig og tiltak skal gis etter et fritt og informert samtykke.

Det kan være vanskelig for den enkelte å orientere seg i systemet, tilegne seg informasjon om tjenestetilbudet og vite hvilke instanser man skal henvende seg til. Det er lite veiledningsmateriell om hvordan helse- og omsorgsrettigheter skal forstås, og lite tilrettelagt informasjon for lesere med funksjonsnedsettelse. CRPD-komiteen har uttrykt bekymring knyttet til manglende tilgjengelighet av informasjon om medisinske tjenester og fasiliteter, spesielt knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for kvinner med funksjonsnedsettelse i Norge.

Det anbefales å sette i verk tiltak for å sikre tilgjengeligheten til helsetjenester og fasiliteter i kommunen, inkludert for personer med intellektuelle eller psykososiale funksjonshemninger og de som trenger omfattende støtte.

Veiledning og bistand om aktuelle tjenester
Tilgjengelig informasjon
Beslutningsstøtte
Medvirkning

CRPD artikkel 25 krever at det sikres tilstrekkelig kompetanse i tjenestene ved opplæring og bevisstgjøring av helsepersonell.

Kommunen skal sørge for at helse- og omsorgstjenestene er faglig forsvarlige. Faglig forsvarlighet innebærer blant annet at helse- og omsorgspersonell skal ta hensyn til menneskerettighetene i utøvelsen av yrket.

Øke bevisstheten om rettighetene i konvensjonen
Kompetanseheving om funksjonsnedsettelser

Statene plikter etter CRPD artikkel 26 å iverksette tiltak for å minimere, redusere og forebygge konsekvensene av en funksjonsnedsettelse. Innsatsen skal være helhetsorientert, vitenskapsbasert og koordinert.

Kommunens plikt til å tilby habiliterings- og rehabiliteringstjenester fremgår også av forskrift om habilitering, rehabilitering og koordinator § 5. Den sier at kommunen plikter å planlegge sin habiliterings- og rehabiliteringsvirksomhet, og skal sørge for at alle som oppholder seg i kommunen får tilbud om nødvendig utredning og oppfølging.

Se også Helsedirektoratets nasjonale veileder «Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator».

Tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid

Artikkel 27 slår fast at mennesker med funksjonsnedsettelse har rett til arbeid på lik linje med andre. Denne gruppen møter imidlertid en rekke barrierer i arbeidslivet som kan hindre arbeid på lik linje med andre. Dette kan dreie seg om for eksempel diskriminerende eller stigmatiserende holdninger blant arbeidsgivere eller lav grad av tilgjengelighet på arbeidsplassen.

Bufdirs levekårsstatistikk viser at andelen sysselsatte er betydelig lavere blant personer med funksjonsnedsettelse enn i befolkningen som helhet. Dette gjelder særlig blant personer med utviklingshemming. I 2020 var det anslagsvis 100 000 personer med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom som ikke var yrkesaktive, men som ønsket å jobbe.

Personer med funksjonsnedsettelse er en svært sammensatt gruppe med ulik grad av arbeidsevne. Arbeid vil likevel ha stor betydning for den enkelte og for samfunnet som helhet. Et arbeidsforhold har i tillegg en verdi ved å strukturere hverdagen og bidra til mestring og sosialt fellesskap, personlig utvikling og stabil inntekt.

Retten til å tjene til livets opphold gjennom et arbeid man har valgt eller godtatt fremgår av flere menneskerettskonvensjoner, og er nedfelt i Bærekraftsmål nr. 8. Retten til arbeid på lik linje med andre, påvirkes av en rekke andre rettigheter i CRPD, blant annet artikkel 8 og 9 samt artikkel 19 og artikkel 24. Se også konvensjonens generelle prinsipper, som artikkel 27 må leses i lys av.

Hovedelementer i bestemmelsen

Bestemmelsen fastslår at personer med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre. Arbeidsmarkedet, arbeidsvilkår og arbeidsmiljø skal være åpent, inkluderende og tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne.

Stater skal i henhold til CRPD artikkel 27 sikre lik tilgang til arbeidslivet ved å treffe hensiktsmessige tiltak for å:

 1. Sørge for å hindre diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse.
 2. Verne om et rettferdig og godt arbeidsforhold, herunder sikre lik lønn for likt arbeid samt trygge og sunne arbeidsforhold.
 3. Fremme arbeidsmuligheter for personer med nedsatt funksjonsevne, og sørge for at mennesker med funksjonsnedsettelse får tilgang til offentlig tilgjengelige arbeidsrettede tiltak.
 4. Yte tilrettelegging i rimelig omfang til personer med funksjonsnedsettelse.
 5. Fremme yrkesrettet og faglig rehabilitering, bevaring av arbeidsforhold og reintegrering i arbeidslivet.
Konvensjonens tekst
Hvordan kan kommunene ivareta retten til arbeid og sysselsetting i praksis?
Kilder

Flere personer med funksjonsnedsettelse enn i dag kunne vært tilknyttet arbeidslivet med tilstrekkelig støtte og kartlegging av behov. Kommunene må jobbe aktivt og strategisk for å få flere i jobb. Dette vil både kunne styrke den økonomiske selvstendigheten og levekårene for hvert enkelt individ, i tillegg til at samfunnet og virksomheter får utnytte den kompetansen og arbeidskraften som personer med funksjonsnedsettelse besitter.

Det kan vises særlig til fire barrierer som hindrer personer med funksjonsnedsettelser å delta i arbeidslivet; diskriminering, kostnader, produktivitet og informasjons- og holdningsbarrierer. Kommunene må bidra i arbeidet med å bekjempe disse barrierene og iverksette tiltak for å skape et inkluderende og åpent arbeidsmarked.

Det er i første rekke NAV som har ansvaret for å etablere arbeidsmarkedstiltak som skal hjelpe mennesker i arbeid, men offentlige aktører har et særlig ansvar for å sørge for at personer med funksjonsnedsettelse får arbeid i offentlig sektor. Kommunesektoren er landets største offentlige arbeidsgiver og kommunen som arbeidsgiver har derfor en sentral rolle ved realiseringen av CRPD artikkel 27.

Gjennom aktivitets- og redegjørelsespliktene (ARP) er alle offentlige myndigheter lovpålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, både som arbeidsgiver og i tjenester, oppgaver og forvaltning.

Kommunene plikter å forby diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelser i alle spørsmål som angår enhver arbeidsrelatert situasjon, som rekrutteringsvilkår, ansettelsesvilkår, arbeidsvilkår, opprettholdelse av arbeidsforhold og karriereutvikling. Kommunene skal videre bidra til å skape trygge og sunne arbeidsforhold.

Kommunen som arbeidsgiver må garantere personer med funksjonsnedsettelse tilgang til alle muligheter, inkludert teknisk og yrkesrettet utdanning og opplæring gitt til ansatte, på lik linje med andre. Kommunen må sørge for at personer med funksjonsnedsettelse ikke diskrimineres når de søker å bli forfremmet samt sørge for rimelig tilrettelegging i forbindelse med bytte av jobb.

Tilgjengelighet under rekrutteringsprosessen
Kunnskapsheving og holdningsskapende arbeid
Vern mot tvangsarbeid

Kommunene skal verne om retten til rettferdige og gode arbeidsforhold, herunder like muligheter og lik lønn for arbeid av lik verdi, samt trygge og sunne arbeidsforhold. Kommunene skal også verne mot trakassering

Retten til lik godtgjørelse
Tiltak for å eliminere diskriminerende holdninger og trakassering
Arbeidstaker- og fagforeningsrettigheter

For å sørge for at personer med funksjonsnedsettelse har mulighet til å delta i arbeidslivet er det nødvendig at kommunen tilbyr arbeidsrettede veiledningsordninger, arbeidsformidling, yrkesopplæring og etter- og videreutdanning. Kommunen må også bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse får arbeidserfaring på det åpne arbeidsmarkedet.

Kommunene må iverksette tiltak for å garantere ikke-diskriminering i slike offentlig aktiviteter, og sikre inkludering og tilgjengelighet.

Utdanning og opplæring
Overgang fra utdanning til arbeid
Arbeidsevnevurdering
Valg av arbeidsplass
Ansettelse av personer med funksjonsnedsettelse
Selvstendig næringsdrivende

Et inkluderende og åpent arbeidsmarked skal være tilgjengelig. Dette gjelder samfunnet som helhet, men også på enkelte arbeidsplasser. Kommunen plikter å tilby en tilrettelagt arbeidsplass til sine arbeidstakere, med tilstrekkelig oppfølging og støtte til den enkelte i arbeidssituasjonen.

Tilgjengelighet
Individuell tilrettelegging

Kommunen plikter etter CRPD artikkel 27 å fremme yrkesrettet og faglig rehabilitering, bevaring av arbeidsforhold samt reintegrering i arbeidslivet for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Kommunen må legge til rette for arbeidsdeltakelse samtidig med pågående behandling/rehabilitering. Se helsedirektoratets veiviser for kommuner «Lokale folkehelsetiltak» kapittel 9.

Personer med funksjonsnedsettelse kan få sin funksjonshemming mens de er i arbeid. Det bør i disse sammenhenger iverksettes tiltak som sikrer at personer med funksjonsnedsettelse kan beholde enten sin tidligere jobb i kommunen, en annen jobb hos samme arbeidsgiver eller ny jobb hos en ny arbeidsgiver. Kommunen bør fremme yrkesutdanning dersom personen kan ha behov for å bytte yrke, og tidlig pensjonering skal ikke benyttes uten tilbud om alternativ arbeidsmuligheter fra arbeidsgiver.

Deltakelse i arbeidslivet skaper ressurser og kvaliteter som er med på å fremme helse og livskvalitet, og retten til arbeid på lik linje med andre er tett knyttet til retten til helse i CRPD artikkel 25. Som tilbyder av helse- og velferdstjenester og et systematisk folkehelsearbeid, skal kommunen jobbe for å bedre levekår og helse, samt sikre sosial og økonomisk trygget for hele befolkningen. Ansvaret er i første rekke forankret i det lokale NAV-kontoret, og kan innebære å opprette og tilby tilstrekkelige behandlingstilbud og arbeidsrettede tiltak.

Se opplæringsvideo om artikkel 29 på Youtube ved å klikke her.

Artikkel 29 gir personer med funksjonsnedsettelse rett til å delta fullt og helt i styringen av samfunnet. Statistikk viser at personer med funksjonsnedsettelse i Norge stemmer ved valg og deltar i organisasjoner og foreninger i like stor grad som alle andre. Likevel er personer med funksjonsnedsettelse ofte underrepresenterte i folkevalgte organer. Å delta i demokratiet og få være med å bestemme over samfunnsutviklingen er viktig, både for at man som individ skal kunne utvikle egne meninger i møte med andre, og påvirke samfunnet rundt seg. Det er også viktig for samfunnet at vi har et mangfold av stemmer med ulike livserfaringer som er med på å forme samfunnet vi lever i.

Norge har undertegnet av en rekke menneskerettighetskonvensjoner som sikrer retten til å engasjere seg politisk, ytre seg fritt og delta i organisasjoner, som for eksempel den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon for sosiale og politiske rettigheter. I CRPD artikkel 29 fastslås det at mennesker med funksjonsnedsettelser skal kunne delta fullt ut i det politiske og offentlige livet. Det fastslås også at myndighetene har en plikt til å legge til rette for at personer med funksjonsnedsettelse blir hørt og kan delta i politikken og i offentligheten.

Tett knyttet til retten til å delta i det politiske og offentlige liv, er retten til ytrings- og meningsfrihet i CRPD artikkel 21. Artikkel 29 bør også sees i sammenheng med bærekraftsmål 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner. I denne artikkelen berøres særlig følgende delmål:

 • 16.7 om å sikre lydhøre, inkluderende, deltakelsesbaserte og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.
 • 16.10 om å sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter.
 • 16 b om å fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling.

Hovedelementer i bestemmelsen

Myndighetene skal sørge for at personer med funksjonsnedsettelse har de samme politiske rettighetene som alle andre, og muligheten til å utøve dem i praksis. Dette inkluderer blant annet både å stemme og selv å stille til valg.

Myndighetene skal blant annet:

 1. Sørge for at det er enkelt å stemme for alle. Dette innebærer at lokalene der det stemmes og måten det stemmes på skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser og at prosessen er lett å forstå.
 2. Passe på at personer med funksjonsnedsettelser fritt skal kunne stemme på det de vil. De skal kunne holde det de stemmer hemmelig ved valg og avstemninger, og at de ikke skal utsettes for trusler.
 3. Sørge for at personer med funksjonsnedsettelser kan ha offentlige stillinger og kan bli valgt til tillitsverv. Personer med funksjonsnedsettelser skal kunne stille til valg, ha offentlige verv og jobbe i forvaltningen på alle nivåer.
 4. Sørge for at personer som ønsker og trenger hjelp til å stemme, kan få hjelp av en annen person som de selv velger.
 5. Arbeide for at mennesker med funksjonsnedsettelser kan delta aktivt i det offentlige livet og den politiske samtalen på lik linje med andre. De skal blant annet kunne delta i politiske frivillige organisasjoner og politiske partier, samt interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser.
Konvensjonens tekst
Kilder

Kommuner og fylkeskommuner har en nøkkelrolle i å sikre retten til politisk og offentlig deltakelse for personer med funksjonsnedsettelse. Dette kan for eksempel innebære å sikre at lokaler for politiske debatter utformes og tilpasses slik at alle har mulighet til å delta. Det er også viktig å sikre at personer med funksjonsnedsettelse får den støtten de trenger for å forstå hvilke saker som diskuteres i kommunestyret eller i fylkestinget. I tillegg bør valgfunksjonærer få god opplæring slik at de kan være til hjelp for mennesker med funksjonsnedsettelser under valg.

Kommunen som tjenesteyter skal også legge til rette for politisk deltakelse for de som har vansker for å komme seg ut av hjemmet på egen hånd, personer som er innlagt på sykehus eller de som mottar et døgntilbud.

For at det skal være reell frihet til politisk og offentlig deltakelse, har kommunen en viktig oppgave i å sikre innbyggerne mot barrierer for deltakelse, for eksempel hets eller vold mot personer med funksjonsnedsettelse. Kommunen har også viktige oppgaver knyttet til å sikre medvirkning fra personer med funksjonsnedsettelse i kommunens beslutninger, og sørge for at det er mulig for alle innbyggerne å delta i lokaldemokratiet og i organisasjonslivet.

Sivilsamfunnet, brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse er viktige arenaer for samfunnspåvirkning og demokratisk deltakelse. Organisasjonene har viktig kunnskap om hvilke behov som må møtes i kommunen for å sikre likestilling for personer med funksjonsnedsettelse. Kommunen bør samarbeide med organisasjonene for å finne gode løsninger som bidrar til inkluderende samfunn.

For at alle mennesker skal ha mulighet til å stemme, må stemmeprosessen være så lett som mulig. Det må være enkelt å få tilgang til stemmelokalene, å forstå stemmesedlene og informasjonsmateriellet og få informasjon om hvor og hvordan man kan stemme. Dersom en velger ikke har mulighet til å møte opp til stemmelokalet selv, må man kunne stemme der man er.

Kommunenes valgstyre og fylkeskommunens fylkesvalgstyre har det praktiske ansvaret for valg i sin valgkrets. I forkant av planleggingen bør kommunen rådføre seg med det kommunale rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Alle kommuner er pålagt å ha et kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse, som skal være med å sikre at personer med funksjonsnedsettelser blir hørt i avgjørelser i kommunen. Rådet kan komme med innspill til kommunen om hva som er viktig å tenke på når det kommer til planlegging og gjennomføringen av valget. Alle saker som gjelder funksjonsnedsettelse skal legges frem for rådet. Rådet kan komme med uttalelser til saker som skal behandles i kommunestyret eller fylkestinget som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, og kan også ta opp saker på eget initiativ. Bufdir har laget en veileder for kommunale og fylkeskommunale råd.

Tilgjengelige valglokaler
Materiell
Transport
Tilgjengelig informasjon
Forhåndsstemme hjemme eller på institusjon

Å stemme er en rettighet for alle voksne statsborgere som oppfyller kravene i valgloven § 2-1. Dette gjelder selvsagt i like stor grad for mennesker med funksjonsnedsettelser. Man har rett til å stemme uavhengig om man er satt under vergemål, om man er fratatt rettslig handleevne, bor på institusjon eller har kognitive eller intellektuelle funksjonsnedsettelser, som for eksempel demens eller utviklingshemning. Alle personer kan selv velge om de ønsker å stemme. Dette betyr at pleiepersonell eller familie aldri kan bestemme om en person er «skikket til å stemme». Familie, omsorgspersoner eller andre kan heller ikke bestemme at noen skal stemme dersom de ikke ønsker det. Hva man stemmer på skal ikke påvirkes av press, trusler eller hets. Man skal kunne holde det man stemmer på hemmelig.

Beskyttelse mot vold og trusler

Personer med funksjonsnedsettelse skal selv kunne delta aktivt i politikken og bli valgt. De skal også kunne ha offentlige stillinger og oppgaver som alle andre. Dette forutsetter at det offentlige rommet er utformet på en slik måte at det kan benyttes av personer med funksjonsnedsettelser. Eksempler på dette kan være at rommene der det avholdes kommunestyremøter er tilgjengelig med rullestol eller at partikontoret har opplegg for teleslynge. Det betyr også at personer med funksjonsnedsettelse bør få de hjelpemidlene som er nødvendige for å utføre offentlige oppgaver på lik linje som andre.

Personer med funksjonsnedsettelser er ofte underrepresentert i folkevalgte organer. Dette er på tross av at det politiske engasjementet blant mennesker med funksjonsnedsettelser er lik eller høyere enn i resten av befolkningen. I en undersøkelse blant unge med funksjonsnedsettelse oppgir ungdommene flere grunner til at de velger å ikke engasjere seg politisk. Årsakene som pekes på er blant annet mangel på fysisk tilrettelegging i miljøene der politikken utøves og mangel på tilgjengelig informasjon. Det pekes på at manglende informasjon om hvordan man kan delta i politikken og manglende informasjon om hvordan møtene vil foregå, virker ekskluderende.

Fysisk tilgjengelighet
Organisering av møter
Tilgang på nødvendige hjelpemidler
Medvirkning

Selv om stemmelokalene er godt tilgjengelige for de fleste personene i kommunen med funksjonsnedsettelser, kan det for noen være nødvendig med hjelp til å stemme. Man har i disse tilfellene rett på en selvvalgt assistent som kan hjelpe. Dette kan være en valgmedarbeider i stemmelokalet, eller en selvvalgt hjelper. Hjelperen eller valgmedarbeideren vil ha taushetsplikt.

Det er viktig at personer som har behov for hjelp i valgavlukket, selv velger hvem som er med dem. Det kan være problematisk om en assistent eller et familiemedlem vet hva man stemmer på. Da er det viktig at man kan velge en fremmed valgmedarbeider til å hjelpe seg. Situasjonen kan også være motsatt. I små kommuner kjenner kanskje velgeren valgmedarbeideren fra før, og foretrekker at noen andre er med inn i stemmeavlukket. Det er viktig at valgfunksjonærer har fått god informasjon om hvordan og når de skal hjelpe med å stemme. Valghåndboken som gis ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet en viktig ressurs for å kjenne til reglene rundt assistanse ved valg.

Statens myndigheter skal arbeide for å skape et samfunn der personer med funksjonsnedsettelse kan delta aktivt i det offentlige livet og den politiske samtalen på lik linje med andre. De skal blant annet kunne delta i organisasjoner og politiske partier, samt interesseorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse. For at denne retten skal bli realisert må kommunene være med og skape et miljø der det det er trygt for personer med funksjonsnedsettelser å ytre og engasjere seg.

Kommunene må arbeide mot trakassering, diskriminering og hets mot personer med funksjonsnedsettelser. Undersøkelser tyder på at hets og trakassering hindrer personer med funksjonsnedsettelse fra å ytre seg og delta politisk. Kommunene må sørge for at personer med funksjonsnedsettelse blir inkludert i ytringsarenaer på lik linje som andre. For å oppnå dette må kommunene arbeide for medvirkning i kommunen gjennom kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse. Man må også arbeide aktivt mot diskriminering, som virker ekskluderende og hindrer deltakelse.

Medvirkning gjennom kommunale råd
Forhindre diskriminering, hets og trakassering
Diskriminering i arbeidsmarkedet
Dialog med organisasjoner og partier i kommunen
Aktivitets- og redegjørelsesplikt for kommunen

Å delta i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelse og idrett, legger grunnlag for læring, mestring og utvikling, og mange aktiviteter har helsemessige gevinster. Det gir viktige muligheter for å utvikle identitet, finne mening og mål i livet, kan lede til profesjonelt arbeid og fremmer muligheter for inkludering, få venner og et sosialt liv. Potensialet for sosial kontakt, opplevelser og mestring gjør deltakelse i ulike aktiviteter til et mål i seg selv. I tillegg kan gode erfaringer og sosiale relasjoner overføres til andre livsområder. Deltakelse i ulike aktiviteter er særlig viktig for barn og unges vekst og utvikling av sosiale ferdigheter og fellesskap med jevnaldrende. De ulike aktivitetene kan være både organisert eller uorganisert.

Bufdirs levekårsstatistikk viser at personer med funksjonsnedsettelse i mindre grad enn andre deltar i sosiale sammenhenger, på kulturelle arrangementer, i friluftsliv og i idrett. Flere er inaktive sammenlignet med øvrige befolkning. Helsemessige utfordringer kan i seg selv være til hinder for aktivitet, men dårlig tilgjengelighet og mangel på transport, assistanse og hjelpemidler hindrer også deltakelse på lik linje for personer med funksjonsnedsettelse.

Artikkel 30 om deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett må sees i sammenheng med artikkel 19 om retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet. Personer med funksjonsnedsettelse skal sikres nødvendig bistand til å kunne delta i lokalsamfunnet, og hindre isolasjon og segregering. Artikkel 30 må også sees i sammenheng med artikkel 9 om tilgjengelighet, og barnekonvensjonens artikkel 31 som slår fast barnets rett til fritid og til å delta i lek, kulturliv og fritidsaktiviteter.

Hovedelementer i bestemmelsen

Myndighetene skal iverksette effektive og hensiktsmessige tiltak for at mennesker med funksjonsnedsettelse skal ha likestilte muligheter for å delta i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett. Myndighetene skal blant annet iverksette tiltak for å sikre:

 1. at personer med funksjonsnedsettelse har likestilt tilgang til kulturmateriale, kulturaktiviteter og steder som tilbyr kultur og kulturell framføring
 2. at personer med funksjonsnedsettelse får mulighet til å utvikle og utnytte sitt kreative, kunstneriske og intellektuelle potensial, og får anerkjennelse av og støtte til sin spesielle kulturelle og språklige identitet
 3. at personer med nedsatt funksjonsevne har likestilte muligheter for å delta i idrett, både vanlige idrettsaktiviteter (herunder i skolen) og idretts- og fritidsaktiviteter spesielt beregnet på dem
 4. tilgang til arenaer for idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter og reiseliv
Konvensjonens tekst
Ledsagerbevis

Kommunene har, etter kulturlova, ansvar for å legge til rette for kulturvirksomhet over hele landet, og skal bidra til god folkehelse gjennom idrett og aktivitet. Kommunene driver kommunale aktivitetstilbud til barn og unge, kulturhus, kulturskoler, kinoer og folke- og skolebibliotek. I tillegg bidrar kommunene til det lokale kultur- og idrettslivet ved å bygge kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg og forvalte tilskudd til arrangementer, foreninger og idrettslag. Frivillig sektor tilbyr kultur- og idrettstilbud gjennom idrettslag, fritidsklubber og frivillige og ideelle organisasjoner som korps, festivaler og idrettsaktiviteter.

Personer med funksjonsnedsettelse har rett til å delta i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett. Dette kan oppnås ved at kommunen sikrer tilgjengelighet og muligheter for deltakelse i sine kommunale aktivitetstilbud. I tillegg bør kommunen oppmuntre til inkluderende aktiviteter arrangert av private og frivillige aktører. Kommunen bør også drive opplæring av personell og informere lag og organisasjoner om hvordan de kan skape inkluderende tilbud og aktiviteter.

Utover dette skal kommunene sørge for nødvendige tjenester, som personlig assistanse, støttekontakt og transport, jf. helse- og omsorgstjenesteloven. Disse tjenestene skal være tilpasser den enkeltes individuelle behov og ønsker.

Tilgang til kultur handler om at personer med funksjonsnedsettelse, på lik linje med andre, skal kunne oppleve kunst og kultur i ulike former. Kommunene skal jobbe for å sikre likestilt tilgang til museer og gallerier, biblioteker, konserter, teaterforestillinger og kino.

Gode kunst- og kulturopplevelser er givende for den enkelte. Dei kan engasjere, røre, provosere, underholde og forme oss som menneske. Kunst og kultur appellerer til fantasien og evna til å sjå sammenhenger, og gir oss innsikt i sider ved livet som vi ikke kjente fra før.

En del personer med funksjonsnedsettelser er ikke i jobb. Kunst og kultur kan da ha en særlig viktig plass i hverdagen, bidra til opplevelser og gleder, og gi rom for forståelse, utvikling og dialog.

Universell utforming av kulturbygg og steder for kulturformidling
Kulturformidling i flere formater
Tilgjengelig informasjon
Vilkår og vurderingskriterier ved tilskudd til private og frivillige aktører

Art 30 slår fast at personer med funksjonsnedsettelse, på lik linje med andre, skal ha anledning til å utvikle sitt kreative potensial. Kommunene skal bidra til dette ved å en inkluderende kulturskole og bidra til at hele befolkningen kan delta i andre lokale tilbud for kunst, musikk, teater og andre kulturaktiviteter.

For minoriteter kan kunst og kultur være til hjelp for å bli hørt i det større samfunnet og kommunisere med det. Retten til å utvikle sitt kreative potensial skal derfor ses i sammenheng med ytringsfrihet og -mulighet for personer med funksjonsnedsettelse. Kunsten og kulturuttrykkene til personer med funksjonsnedsettelse representerer stemmer og erfaringer som er viktige for utviklingen av demokratiet og samfunnet.

Inkluderende kulturskole
Vilkår og vurderingskriterier ved tilskudd til private
Respektere og støtte kulturell identitet ved utforming og gjennomføring av velferdstjenester

Deltakelse i idrett og fysisk aktivitet er en kilde til glede, overskudd og mestring. Idrett handler også om sosiale fellesskap, om gode oppvekstsvilkår og om god helse. Art. 30 skal ses i sammenheng med CRPD art. 25 om lik rett til helse. Mulighet for fysisk aktivitet er et sentralt element i retten til helse.

Kommunene skal legge til rette for at det lokale idrettstilbudet er tilgjengelig for hele mangfoldet av befolkningen. Store deler av idrettstilbudet i Norge er basert på frivillighet. Kommunen bør være en aktiv samarbeidspartner, og stimulere til et mangfoldig og inkluderende tilbud.

Et mangfoldig og inkluderende idrettstilbud
Informasjon til alle elever i skolen
Vilkår og vurderingskriterier ved tilskudd til private idrettslag
Støtte til og etablering av særskilte tiltak
Utlånsentraler og aktivitetshjelpemidler
Tilrettelegge for deltakelse i natur- og friluftsaktiviteter
Medvirkning
Personlig assistanse
Støttekontakt
Medvirkning
Ledsagerbevis