Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) for offentlige myndigheter

Alle offentlige myndigheter er lovpålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering i tjenester og forvaltning. Det betyr at dere skal vurdere situasjonen, iverksette tiltak og jobbe forebyggende for likestilling og mot diskriminering, selv om dere ikke har avdekket at noen har blitt diskriminert.

Offentlige myndigheter har også plikt til å rapportere på arbeidet med likestilling i årsberetningen.

Hva er en offentlig myndighet?
Hva er likestilling og diskriminering?
Hvordan håndheves ARP for offentlige myndigheter?

Det aktive og forebyggende arbeidet med likestilling bør integreres i det ordinære arbeidet dere gjør, ved at dere i alle handlinger vurderer og tar hensyn til mulige konsekvenser for likestilling og risiko for diskriminering. Det kan for eksempel gjøres ved å oppdatere arbeidsprosesser eller rutiner, slik at dere blir minnet på å vurdere og iverksette tiltak for likestilling i det daglige arbeidet.

Dere skal jobbe med likestilling og diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse forholdene.

Plikten til å jobbe med likestilling omfatter alle aktiviteter som er del av offentlige myndigheters virksomhet. Blant annet:

 • planlegging og styring
 • fysiske tjenester og tilbud
 • digitale tjenester og IKT
 • kommunikasjon og informasjon
 • medvirkning og råd
 • budsjett og økonomi
 • utredninger og tiltak
 • kontroll og tilsyn
 • vedtak

I tillegg skal offentlige myndigheter ha et særlig fokus på å forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold, og å motarbeide stereotypisering.

"Likestillingspolicy"

Offentlige myndigheter skal ha noen prinsipper, prosedyrer og standarder for arbeidet med likestilling og mot diskriminering. Disse kan enten ta form som en egen "likestillingspolicy" eller de kan inngå i andre styringsdokumenter (for eksempel en kommuneplan, regionalplan, langtidsplan eller virksomhetsplan).

Eksempel på likestillingspolicy og plan
Sist faglig oppdatert 16. februar 2021

Bufdir anbefaler en arbeidsmetode i fem trinn for å oppfylle lovens krav til aktivt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Trinnene i arbeidsmetoden er beskrevet i lovens forarbeider. 

 

Fig 1 offentlige myndigheter.png

Figur: 1) kartlegge og analysere, 2) sette mål, 3) lage en plan, 4) iverksette tiltak, og 5) evaluere arbeidet.

Første steg i arbeidet er å kartlegge og analysere status for likestilling. Aktuelle spørsmål kan være:

 • Hvilke grupper er det som har (enkel) tilgang til våre tilbud og tjenester?
 • Vet vi hvordan ulike grupper i befolkningen opplever møtet med oss?
 • Hvilke grupper har vi ikke kunnskap fra?
 • Hvem er det som mottar økonomisk støtte, tilskudd eller vedtak? Er det noen grupper som sjeldent søker eller mottar dette?
 • Har vi fokus på likestilling og (utilsiktet) diskriminering i alt vårt arbeid?

For å svare på spørsmålene kan dere for eksempel:

 • Gjennomgå tilgjengelig forskning og statistikk.
 • Iverksette forskning, kartlegginger eller brukerundersøkelser.
 • Invitere organisasjoner på likestillingsfeltet for å komme med innspill.
 • Gjennomgå arbeidsprosesser og rutiner.

Dette Notatskjema for kartlegging og analyse.docx kan være til hjelp når dere skal kartlegge og analysere. Her kan dere for eksempel notere relevante utfordringer og/eller fargelegge i rødt, gult eller grønt etter alvorlighetsgrad.

Indikatorer for likestilling på ulike myndighetsområder

Under hvert myndighetsområde presenterer vi en rekke indikatorer dere kan hente inspirasjon fra når dere kartlegger status for likestilling. Vi har også laget en oversikt over indikatorer som er felles for ulike offentlige myndigheter.

Felles for ulike myndighetsområder
Helsemyndigheter
Kultur- og idrettsmyndigheter
Landbruksmyndigheter
Sist faglig oppdatert 23. september 2021

Målene skal beskrive det virksomheten ønsker å oppnå og hvilke utfordringer den ønsker å gjøre noe med. Målene som settes bør være konkrete og målbare. Sist, men ikke minst bør dere forankre målene hos ledelsen og blant de ansatte.

Huskeliste:

 • Fastsett konkrete og målbare mål.
 • Målene må være godt forankret blant de ansatte og i ledelsen.
Sist faglig oppdatert 16. februar 2021

Virksomheten bør utarbeide en strategi eller plan for hvordan dere skal jobbe for å oppnå målene for likestilling. Dere trenger ikke gjøre alt på en gang, men velg gjerne ut noen områder som dere vil konsentrere dere om.

Huskeliste:

 • Lag en plan.
 • Sett frister for arbeidet.
 • Tydeliggjør ansvar og ledelsesforankring.
Sist faglig oppdatert 16. februar 2021
Neste steg er å formulere tiltak og gjøre det dere har planlagt. Tiltakene kan både handle om likestilling generelt, eller så kan dere ta utgangspunkt i et grunnlag eller et bestemt tema. 
 
Dere kan for eksempel: 

 • Legge inn krav eller minne hensyn til likestilling i arbeidsprosesser, rutiner eller lignende. 
 • Iverksette egne tiltak, satsinger eller prosjekter.  
 • Sørge for bevisstgjøring om likestillingsarbeidet blant ansatte og i ledelsen.
 • Framskaffe mer kunnskap.  

Huskeliste:

 • Pass på at tiltakene er så konkrete at dere kan måle om de har blitt gjennomført eller ikke.
 • Tiltakene bør henge sammen med de utfordringene dere identifiserte i steg 1. 
 • Både ansatte og ledere bør ha eierskap til tiltakene. 
 • Ikke alle tiltakene må iverksettes på en gang. Start med de største utfordringene.

Arbeidet med likestilling bør evalueres og resultatene vurderes. Her handler det om å kartlegge hvorvidt tiltakene faktisk ble gjennomført og om tiltakene førte til at målene ble nådd. Slik kan dere vurdere om dere vil avslutte, fortsette eller justere tiltakene i den neste perioden.

Aktuelle spørsmål

 • Er tiltakene dere vedtok iverksatt, eventuelt hvorfor ikke?
 • Gir tiltakene de resultatene dere håpet på, eventuelt hvorfor ikke?
 • Er det behov for andre (typer) tiltak
 • Hvordan fungerte prosessen?
Sist faglig oppdatert 16. februar 2021

Offentlige myndigheter har en plikt til å redegjøre for det aktive arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Eksempelmal for redegjørelse

Malen viser hvilke elementer dere etter loven skal ha med i redegjørelsen og noen elementer dere bør og kan ha med for å jobbe godt med likestilling og mot diskriminering, inkludert en handlingsplan.

Bufdirs eksempelmal for likestillingsredegjørelse for offentlige myndigheter

Hva skal redegjørelsen inneholde?

I redegjørelsen skal dere beskrive minst fire momenter:

 • Hvilke prinsipper, prosedyrer og standarder dere har for likestilling ("likestillingspolicy").
 • Hva virksomheten gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i sitt arbeid. Her skal dere redegjøre for hvordan virksomheten arbeider for å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling.
 • Hvordan dere vurderer resultatene som er oppnådd.
 • Hvilke forventninger og planer dere har for arbeidet fremover.

Offentlige myndigheter har også en plikt til å redegjøre for likestillingsarbeidet som arbeidsgiver. Les mer om arbeidsgivers redegjørelsesplikt.

Eksempel på likestillingspolicy og plan

Hvor skal redegjørelsen publiseres?

Redegjørelsen skal gis i årsrapport, årsberetning eller et annet offentlig dokument (på nett eller ligenende). Hvis dere har en årsberetning/rapport og publiserer likestillingsrapporten på nett, må dere opplyse om det og hvor man kan finne den i årsberetningen/rapporten.

Bufdirs eksempelmal for likestillingsredegjørelse

Malen viser hvilke elementer dere etter loven skal ha med i redegjørelsen og noen elementer dere bør og kan ha med, inkludert en handlingsplan. Teksten er eksempler til inspirasjon for hvordan du kan redegjøre for tall og arbeidet for likestilling og ikke-diskriminering som offentlig myndighet. 

Sist faglig oppdatert 02. februar 2021