< Veiledere, retningslinjer, faglige anbefalinger, rundskriv og forløp

Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) for offentlige myndigheter

Om loven, likestilling og diskriminering

Dette er offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt

Dette er offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt

Alle offentlige myndigheter er lovpålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det betyr at dere skal vurdere vurdere situasjonen, iverksette tiltak og jobbe forebyggende for likestilling og mot diskriminering, selv om dere ikke har avdekket at noen har blitt diskriminert.

Offentlige myndigheter har også plikt til å redegjøre for hvordan de jobber for å "omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling. Offentlige myndigheter skal vurdere resultatene som er oppnådd, og opplyse hvilke forventninger de har til dette arbeidet fremover." Rededegjørelsen skal publiseres i årsrapport, årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument.

Pliktene er nedfelt i likestillings og diskrimineringslovens kapittel 4 § 24
Pliktene er også forklart i lovens forarbeider:

Hva er en offentlig myndighet?
Hva er likestilling og diskriminering?
Hvordan håndheves ARP for offentlige myndigheter?
Aktivitetsplikt - slik skal dere jobbe

Aktivitetsplikten omfatter all virksomhet

Aktivitetsplikten omfatter all virksomhet

Dere skal jobbe med likestilling og diskriminering på grunn av

 • kjønn
 • graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon
 • omsorgsoppgaver
 • etnisitet, religion og livssyn
 • funksjonsnedsettelse
 • seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • alder
 • kombinasjoner av forholdene nevnt over

Aktivitetsplikten omfatter alle aktiviteter som er del av offentlige myndigheters virksomhet. Blant annet i

 • lover, forskrifter og annet regelverk
 • tjenester
 • kommunikasjon og informasjon
 • budsjett og fordeling av økonomiske midler
 • planlegging, som kommuneplaner og reguleringsplaner
 • generelle satsinger og tiltak
 • infrastruktur
 • behandling, utforming og gjennomføring av vedtak
 • klager fra andre forvaltningsorganer
 • tilsyn og kontroll 

I tillegg skal offentlige myndigheter forebygge trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold og motarbeide stereotypisering.

Det aktive arbeidet for likestilling bør integreres i det ordinære arbeidet, ved at dere i alle handlinger vurderer og tar hensyn til mulige konsekvenser for likestilling og risiko for diskriminering. Det kan for eksempel gjøres ved å oppdatere arbeidsprosesser eller rutiner, slik at dere blir minnet på å vurdere og iverksette tiltak for likestilling i det daglige arbeidet. 

Sist faglig oppdatert 16. februar 2021

Anbefalt metode for å oppfylle lovens krav

Anbefalt metode for å oppfylle lovens krav

Bufdir anbefaler en arbeidsmetode i fem trinn for å oppfylle lovens krav til aktivt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Trinnene i arbeidsmetoden er beskrevet i lovens forarbeider. 

 

Fig 1 offentlige myndigheter.png

Figur: 1) kartlegge og analysere, 2) sette mål, 3) lage en plan, 4) iverksette tiltak, og 5) evaluere arbeidet.

1. Kartlegge status for likestilling

1. Kartlegge status for likestilling

Første steg i arbeidet er å kartlegge og analysere status for likestilling. De fleste offentlige myndigheter gjør allerede mye godt arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering i tjenester, kommunikasjon osv., men har ikke tenkt over at det er relatert til aktivitets- og redegjørelsesplikten. Dere bør derfor starte med få en oversikt hvilke relevante tiltak, prosjekter, rutiner og satsinger dere allerede har i de ulike delene av virksomheten. 

Når dere har oversikt over hvilke relevant arbeid dere allerede gjør, er det tid for å kartlegge og analyse status for likestilling og diskriminering på deres myndighetsområde og i måten dere jobber. 

Aktuelle spørsmål:

 • Hvilke likestillingsutfordringer finnes på de områdene vi jobber? Er det systematiske skjevheter i våre tjenester eller vårt arbeid som kan ha sammenheng med diskriminering?
 • Hvordan fremmer vi likestilling og mangfold i kontakt med befolkningen? På hvilke områder er risikoen for å diskriminere spesielt stor? På hvilke områder risikerer vi å sette folk i "bås"?
 • Vurderer og kartlegger vi konsekvenser for likestilling i alt arbeidet vi gjør?

For å svare på spørsmålene kan dere:

 • Gjennomgå eksisterende forskning og statistikk om de ulike grunnlagene dere skal jobbe med, deres sektor og/eller deler av arbeidet dere gjør (kommunikasjon, tjenester osv.).
 • Gjøre nye undersøkelser. Dere kan iverksette forskning/kartlegginger, gjøre brukerundersøkelser eller invitere organisasjoner på likestillingsfeltet for å komme med innspill.
 • Gjennomgå arbeidsprosesser og rutiner for å se om det er noen steder dere kan minne om eller tydeliggjøre viktigheten av å vurdere og jobbe med likestilling. 

Indikatorer for likestilling på ulike myndighetsområder

Under hvert myndighetsområde presenterer vi en rekke indikatorer det kan være relevant å bruke når dere skal kartlegge status for likestilling. 

Helsemyndigheter
Kultur- og idrettsmyndigheter
Landbruksmyndigheter
Øvrige myndighetsområder

 

Sist faglig oppdatert 23. september 2021

2. Sette tydelige mål

2. Sette tydelige mål

Målene skal beskrive det virksomheten ønsker å oppnå og hvilke utfordringer den ønsker å gjøre noe med. Målene som settes bør være konkrete og målbare. Sist, men ikke minst, dere bør forankre målene hos ledelsen og blant de ansatte.

Huskeliste

 • Fastsett konkrete og målbare mål.
 • Målene må være godt forankret blant de ansatte og i ledelsen.
 • Diskriminering og stereotypisering kan være knyttet til flere diskrimineringsgrunnlag samtidig.
Sist faglig oppdatert 16. februar 2021

3. Lage plan

3. Lage plan

Virksomheten bør utarbeide en strategi eller plan for hvordan dere skal jobbe for å oppnå målene for likestilling. Dere trenger ikke gjøre alt på en gang, men velg gjerne ut noen områder som dere vil konsentrere dere om. Det er også lurt med tydelige frister for når tiltakene skal være gjennomført og målene oppnådd.

Huskeliste:

 • Lag en plan
 • Sett frister for arbeidet
 • Ta et steg av gangen
 • Tydeliggjør ansvar og ledelsesforankring
Sist faglig oppdatert 16. februar 2021

4. Iverksette tiltak

4. Iverksette tiltak
Når dere har kartlagt likestillingsutfordringene, fastsatt mål for arbeidet, utarbeidet planer og fordelt ansvar, er det tid for å formulere tiltak og gjøre det dere har planlagt.
 
Dere kan for eksempel: 
 • Legge inn egne krav eller minne hensyn til likestilling i det ordinære arbeidet dere gjør (oppdatere arbeidsprosesser, rutiner e.l.).
 • Iverksette egne tiltak, satsinger eller prosjekter.  
 • Sørge for bevisstgjøring om likestillingsarbeidet blant ansatte og i ledelsen.
 • Framskaffe mer kunnskap.  

Tiltakene kan både handle om likestilling generelt (knyttet til alle de ulike grunnlagene) eller et grunnlag eller et tema spesielt. 

Huskeliste:

 • Pass på at tiltakene er så konkrete at dere kan måle om de har blitt gjennomført eller ikke.
 • Tiltakene bør henge sammen med de utfordringene dere identifiserte i steg 1. 
 • Både ansatte og ledere bør ha eierskap til tiltakene. 
 • Ikke alle tiltakene må iverksettes på en gang. Start med de største utfordringene.

5. Vurdere resultatene

5. Vurdere resultatene

Arbeidet med likestilling bør evalueres og resultatene vurderes. Her handler det om å kartlegge hvorvidt tiltakene faktisk ble gjennomført og om tiltakene førte til at målene ble nådd. Slik kan dere vurdere om dere vil avslutte, fortsette eller justere tiltakene i den neste perioden.

Kanskje trenger dere helt andre tiltak i arbeidet framover?

Aktuelle spørsmål

 • Er tiltakene dere vedtok iverksatt, eventuelt hvorfor ikke?
 • Gir tiltakene de resultatene dere håpet på, eventuelt hvorfor ikke?
 • Er det behov for andre (typer) tiltak?
Sist faglig oppdatert 16. februar 2021
Redegjørelsesplikt - slik rapporterer dere

Redegjøre for status og arbeid

Redegjøre for status og arbeid

Offentlige myndigheter har en plikt til å redegjøre for det aktive arbeidet for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Hva skal redegjørelsen inneholde?

I redegjørelsen skal dere beskrive minst fire momenter:

 • Hvilke prinsipper, prosedyrer og standarder dere har for likestilling.
 • Hva virksomheten gjør for å integrere hensynet til likestilling og ikke-diskriminering i sitt arbeid. Her skal dere redegjøre for hvordan virksomheten arbeider for å omsette prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og ikke-diskriminering til handling.
 • Hvordan dere vurderer resultatene som er oppnådd.
 • Hvilke forventninger og planer dere har for arbeidet fremover.

Offentlige myndigheter har også en plikt til å redegjøre for likestillingsarbeidet som arbeidsgiver. Les mer om arbeidsgivers redegjørelsesplikt.

Hvor skal redegjørelsen publiseres?

Redegjørelsen skal gis i årsrapport, årsberetning eller et annet offentlig dokument (på nett eller ligenende). Hvis dere har en årsberetning/rapport og publiserer likestillingsrapporten på nett, må dere opplyse om det og hvor man kan finne den i årsberetningen/rapporten. 

Skjemaer og maler

Skjemaer og maler

Skjemaer og maler

Bufdirs eksempelmal for likestillingsredegjørelse

Malen viser hvilke elementer dere etter loven skal ha med i redegjørelsen og noen elementer dere bør og kan ha med, inkludert en handlingsplan. Teksten er eksempler til inspirasjon for hvordan du kan redegjøre for tall og arbeidet for likestilling og ikke-diskriminering som offentlig myndighet. 

Sist faglig oppdatert 02. februar 2021
Oppdatert kunnskap og statistikk om likestilling og diskriminering

Statistikk og analyse om likestilling og diskriminering

Statistikk og analyse om likestilling og diskriminering

Statistikk og analyse om likestilling i ulike deler av samfunnet

På Bufdirs statistikk og analyse-sider finner dere mer tall og kunnskap om likestilling, inkludering, diskriminering og mangfold på en rekke samfunns- og myndighetsområder.

Sist faglig oppdatert 15. april 2021