Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Aktivitets- og redegjørelsesplikt (ARP) for arbeidsgivere

Alle arbeidsgivere i Norge har en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Helt konkret betyr det at dere skal iverksette tiltak og jobbe forebyggende for økt likestilling, selv om dere ikke kjenner til at noen diskrimineres. Arbeidet skal også dokumenteres og redegjøres for. Pliktene varierer mellom offentlige-, og store og små private virksomheter.

Hva er likestilling, diskriminering og trakassering?
Hvem gjelder aktivitets- og redegjørelsespliktene for?
Hvordan håndheves pliktene?

Arbeidsgivere i offentlige virksomheter, og private virksomheter med flere enn 50 ansatte skal:

 • Jobbe med likestilling og diskriminering gjennom en lovbestemt metode, herunder annethvert år kartlegge lønn og ufrivillig deltid (aktivitetsplikt).
 • Redegjøre for likestilling i årsberetning/-rapport (redegjørelsesplikt).

De samme pliktene gjelder for arbeidsgivere i private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, hvis en av partene på arbeidsplassen krever det.

Dere skal jobbe for økt likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Arbeidet skal (minimum) omfatte områdene

 • rekruttering
 • lønns- og arbeidsvilkår
 • forfremmelse og utviklingsmuligheter
 • tilrettelegging
 • mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Dere skal også jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Arbeidet skal skje i samarbeid med ansattes representanter.

Kom i gang! Eksempel på plan og organisering
Ansatte og tillitsvalgtes rolle og muligheter i offentlige og større private virksomheter

Arbeidet med likestilling og mot diskriminering skal følge en fire-trinns metode. Alle trinnene skal gjennomføres i løpet av året, men dere må ikke gjøre alt på en gang.

Illustrasjon av 4-stegs prosjektmodell for aktivitets- og redegjørelsesplikten

Arbeidsmetode: a) kartlegge og undersøke, b) analysere, c) iverksette tiltak, og d) vurdere resultater.


A) Undersøke og kartlegge


Dere skal kartlegge og undersøke fire ulike forhold:

Risiko for diskriminering og hindre for likestilling (hvert år)
Kjønnsbalanse og kjønnsforskjeller i deltid, midlertidighet og foreldrepermisjon (hvert år)
Lønnsforskjeller og kjønnsfordeling på ulike nivåer/grupper (annethvert år)
Ufrivillig deltid (annethvert år)

B) Analysere årsaker


Her skal dere analysere årsakene til risikoer, hindre og kjønnsforskjeller dere fant i trinn a.

Vanlige årsaker

C) Iverksette tiltak


Her handler det om å iverksette tiltak som kan motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold. Loven sier ikke hvilke eller hvor mange tiltak dere skal iverksette, men de bør henge sammen med det dere fant i trinn a og b. Hvis dere funnet konkrete tilfeller av diskriminering må dere gjøre det som trengs for å stoppe det så fort som mulig.

Eksempler på tiltak

D) Vurdere resultater av arbeidet


Dere skal vurdere og evaluere arbeidet som ble gjort. Det som kommer frem i evalueringen kan dere ta med dere til neste års arbeid (trinn a).

Eksempler på evaluering av mål og effekt


Redegjørelsen skal publiseres i årsberetning eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument (årsrapport, på nettsiden eller lignende). Hvis redegjørelsen gis i annet offentlig dokument, må dere lenke til/henvise til den i årsberetningen.

Redegjørelsen skal utformes på en slik måte at dere ivaretar personvernet til de ansatte.

Eksempelmal og kartleggingsverktøy

Bufdirs eksempelmal (word) viser hva dere skal og kan skrive i redegjørelsen.

Del 1 - faktisk tilstand for kjønnslikestilling

I del én er det bare forskjeller mellom kvinner og menn dere skal redegjøre for. Tallene skal dere ha kartlagt som en del av aktivitetsplikten.

Hvert år skal dere redegjøre for forskjeller mellom kvinner og menn i

 • kjønnsbalanse totalt i virksomheten (antall)
 • midlertidig ansatte (antall og/eller prosentandel av kvinner som jobber midlertidig og prosentandel av menn som jobber midlertidig)
 • deltidsansatte (antall og/eller prosentandel av kvinner som jobber deltid og prosentandel av menn som jobber deltid)
 • uttak av foreldrepermisjon (gjennomsnitt antall uker og/eller antall)

Annethvert år (minimum) skal dere redegjøre for

 • lønnsforskjeller mellom kvinner og menn totalt (kvinners andel i kroner og/eller prosent)
 • lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike stillingsnivå/-grupper (kvinners andel i kroner og/eller prosent)
 • kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper (antall og/eller prosent av arbeidsforhold/jobber)
 • ufrivillig deltid blant kvinner og menn (Antall og/eller prosentandel av kvinner som jobber deltid og prosentandel av menn som jobber ufrivillig deltid)

I tillegg til å oppgi selve tallene, bør dere beskrive hvordan dere vurderer tallene i forhold til tidligere år og årsaker til eventuelle kjønnsforskjeller.

Dere kan (frivillig) redegjøre for kjønnsforskjeller i for eksempel rekruttering, lønnsvekst, videreutdanning, sykefravær, fravær grunnet sykt barn og arbeidstid. Offentlige virksomheter og større private virksomheter bør inkludere noen av disse tallene i redegjørelsen.

Del 2 - hvordan dere arbeider med likestilling og diskriminering

Her skal dere beskrive hvordan dere overholder aktivitetsplikten - altså hvordan dere jobber aktivt med å fremme likestilling og forhindre diskriminering etter arbeidsmetoden. I del 2 handler det om mer enn bare kjønn. Her skal dere redegjøre for hvordan dere jobber med alle de ulike grunnlagene og områdene som er nevnt i loven.

Redegjørelsens del to skal inneholde en beskrivelse av:

 • Hvordan arbeidet med likestilling og diskriminering er nedfelt i virksomhetens personalpolitikk, strategier, prinsipper, retningslinjer, planer eller andre styrende dokumenter.
 • Hvordan likestillingsarbeidet er strukturert?
  • For eksempel: Hvilke fora? Hvem deltar? Hvor ofte møtes de?
 • Hvordan dere har funnet fram til risikoer, hindre, årsaker og tiltak (trinn a, b og c i aktivitetsplikten).
 • Resultatene av arbeidet og tiltakene (trinn d).
 • Planer og forventninger for videre arbeid og tiltak.

Jobber du i det offentlige? Da har dere også en plikt til å redegjøre for likestillingsarbeidet dere gjør som offentlig myndighet (tjenester, tiltak, kommunikasjon osv.) Les mer i veilederen for offentlige myndigheter.

Hvordan redegjøre for lønnsforskjeller?
Hva kan vi ikke skrive i redegjørelsen?
Hvor skal redegjørelsen publiseres og sendes inn?
Hvor mye må vi skrive?
Når skal vi kartlegge og redegjøre?
Hvorfor skal vi redegjøre?

For arbeidsgivere i private virksomheter med færre enn 50 ansatte, stiller loven litt mindre omfattende krav til aktivitet, og istedenfor plikt til å redegjøre har dere bare plikt til å dokumentere arbeidet dere har gjort.

Mellom 20-50 ansatte: Utvidet plikt hvis en av partene krever det


Dere skal jobbe for økt likestilling og mot diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Arbeidet skal (minimum) omfatte områdene

 • rekruttering
 • lønns- og arbeidsvilkår
 • forfremmelse og utviklingsmuligheter
 • tilrettelegging
 • mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Arbeidsgiver skal også jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Aktivitetsplikt

Loven stiller ikke veldig detaljerte krav til hvordan aktiviteten skal gjennomføres, men den krever at dere arbeider aktivt, målrettet og planmessig. Dere bør involvere representanter for de ansatte i arbeidet. De vet ofte hvor "skoen trykker" og kan bidra til bedre tiltak og løsninger.

Slik kan dere gå fram
Ansatte og tillitsvalgtes rolle og muligheter i mindre private virksomheterDokumentasjonsplikt

Dere har også en plikt til å dokumentere likestillingsarbeidet. Dere trenger ikke å offentliggjøre dokumentasjonen, men dere må ha den tilgjengelig hvis Diskrimineringsnemnda, Likestillings- og diskrimineringsombudet, forskere eller ansatte og deres representanter ber om det.

Eksempel på dokumentasjon av likestillingsarbeidet
Hva gjør vi hvis noen ber om dokumentasjon på likestillingsarbeidet?