Arbeidsmetode ARP: a) undersøke og kartlegge, b) analysere årsaker, c) iverksette tiltak, og d) vurdere resultater.

A) Undersøke og kartlegge


Dere skal kartlegge og undersøke fire ulike forhold:

Risiko for diskriminering og hindre for likestilling (hvert år)
Kjønnsbalanse, deltid, midlertidighet og foreldrepermisjon (hvert år)
Lønnsforskjeller og kjønnsfordeling på ulike nivåer/grupper (annethvert år)
Ufrivillig deltid (annethvert år)

 

B) Analysere årsaker


Målet her er å finne ut hva dere må jobbe med for å skape mer likestilling og hindre diskriminering - i dag og i framtiden. Dere får ofte en pekepinn på årsaker når dere undersøker og kartlegger (trinn a). 

Vanlige årsaker

 

C) Iverksette tiltak


Her handler det om å iverksette tiltak som kan motvirke diskriminering, og bidra til økt likestilling og mangfold. Loven sier ikke hvilke eller hvor mange tiltak dere skal iverksette, men tiltakene bør henge sammen med det dere fant i trinn a og b. Hvis dere har funnet konkrete tilfeller av diskriminering må dere iverksette tiltak for å stoppe dette så fort som mulig. Hvis det er noen områder dere ikke fant hindre eller risikoer, trenger dere heller ikke å iverksette tiltak.

Eksempler på tiltak

 

D) Vurdere resultater av arbeidet


Dere skal vurdere og evaluere arbeidet som ble gjort. Det som kommer frem i evalueringen kan dere ta med dere til neste års arbeid, når dere starter på trinn a igjen.

Eksempler på evaluering av mål og effekt
Sist faglig oppdatert 01. oktober 2021