Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Par som ser ut av vindu
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2024: 15. januar 2024

Beløp: Det er bevilget kr 21,185 mill. til ordningen for 2024. Fra denne bevilgningen skal vi dele ut om lag kr 10,4 mill. til tiltak som har fått vedtak om tilskudd for 2024 tidligere år. I tillegg er det holdt av i underkant av kr 2,4 mill. til en pågående klagesak. Det er dermed rundt kr 8,4 mill. til fordeling til nye søknader i 2024.

Vi sender ut brev med vedtak før påske.

Regelverk for tilskuddsordningen

Organisasjoner og virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet kan søke om tilskudd.

Kommuner kan ikke søke.

Dere kan søke om prosjekttilskudd til tidsavgrensede satsinger og tiltak med stor sannsynlighet for god måloppnåelse. Dere kan søke om tilskudd for inntil tre år. Hvis dere får tilsagn om tilskudd for flere år, trenger dere ikke sende inn ny søknad underveis i tilskuddsperioden.

Prosjekter som får tilskudd, skal støtte opp under målet med tilskuddsordningen ved at:

 • Det er utviklet og utprøvd nye tiltak og innsatser for bedre dialog og samhandling mellom ulike tjenester og aktører på barnevernsfeltet.
 • Relevante aktører har fått tilgang til ny kunnskap og informasjon eller systematiserte erfaringer.

Prosjekter som retter seg mot følgende vil bli prioritert:

 • Brukermedvirkning, med prioritet for barn med erfaring fra barnevern.
 • Dialogarbeid mellom barnevernet og minoritetsbefolkningen, herunder urbefolkning og nasjonale minoriteter.
 • Legge til rette for involvering av utsatte barns slekt og nettverk.

Vi vil ikke prioritere å innvilge støtte til:

 • forskningsoppdrag, utredninger og liknende
 • driftsoppgaver som inngår som en del av søkers kjernevirksomhet
 • lokale aktiviteter som har karakter av hjelpetiltak for enkeltpersoner
 • regelmessige aktiviteter og prosjekter som innebærer generelt faglig samarbeid uten konkrete utviklingsmål

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle barnevernsfeltet gjennom forebygging av problemutvikling, og ved at utsatte barn og unge får bedre hjelp til livsmestring og utvikling i trygge omgivelser.

Målgruppe for prosjektene er utsatte barn, unge og deres familie som er, har vært eller kan komme i kontakt med barnevernet.

Les godt igjennom regelverket og spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår.

Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete, men konkrete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv prosjektet så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med prosjektte?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer prosjektet med målet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig.
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til prosjektet.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal prosjektetgjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal dere evaluere prosjektet når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal dere fortsette prosjektet etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av prosjektet?

Budsjett

Sett opp budsjettet så presist som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom dere bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Deltakeravgift, sponsormidler, øremerkede prosjekttilskudd fra andre og lignende regnes ikke som egenfinansiering, men som andre inntekter.

Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Hvis vi har behov for mer informasjon i forbindelse med søknaden, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser.

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen rundt to måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Vi vil da sende ut melding om tilskudd eller avslag.

Hvis dere får tilskudd, vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette vil imidlertid kunne variere noe.

Klage

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal dere i utgangspunktet bruke innen utgangen av tilskuddsperioden, som er til og med 31. desember i det siste året dere er innvilget støtte for.

Hvis dere har ubrukte midler i løpet av tilskuddsperioden i et flerårig prosjekt, trenger dere ikke søke om å overføre midlene til neste tilskuddsår.

Hvis dere har ubrukte midler i et ettårig prosjekt, eller i det siste året av et flerårig prosjet, og ønsker å overføre midlene til neste år og dermed utvide tilskuddsperioden, må dere søke om utsettelse. Dette finner dere mer informasjon om i brukerveiledningen i søknadsportalen.

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss.

Det er også mulig at vi vil be om at dere betaler tilbake tilskuddet dersom prosjektet ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Hvis dere må endre på prosjektet, ikke får gjennomført prosjektet eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist.

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak med krav om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Rapportering

Alle organisasjoner og virksomheter som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport og regnskap om hvordan tilskuddet har blitt brukt.

Frist for å rapportere på tilskudd mottatt i 2023: Den ordinære fristen for fremdrifts- og sluttrapportering er 1. mars 2024. Hvis dere har søkt om og fått godkjent utsettelse av fristen, skal dere forholde dere til datoen vi har godkjent.

Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

 • Dere skal rapportere på hvordan dere har brukt tilskuddet, og på hvilken måte og i hvilken grad dere har nådd målene dere oppga i søknaden.
 • Ved flerårig prosjekt skal dere levere en årlig fremdriftsrapport med regnskap underveis, og en mer omfattende sluttrapport med sluttregnskap når prosjektet er ferdig.
 • Ved ettårig prosjekt sender dere kun inn sluttrapport.
 • Rapport og regnskap skal vise at midlene er brukt i samsvar med vilkårene for tildelingen.
 • Sluttregnskapet skal være revidert.
 • Hvis dere har mottatt kr 200 000 eller mer i tilskudd til et prosjekt, må regnskapet være attestert av statsautorisert revisor.
 • Er tilskuddet til et prosjekt lavere enn kr 200 000, kan regnskapet kontrolleres av en person som ikke er statsautorisert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med prosjektet, ha personlige interesser i prosjektet, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med prosjektet.
 • Uavhengig av om regnskapet revideres av en statsautorisert revisor eller en annen person, skal revisor følge Revisjonsstandard ISRS 4400 med avtalte kontrollhandlinger. Disse vil dere motta fra Bufdir i forbindelse med rapporteringen.

Dere skal forholde dere til det regelverket som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget. Regelverk for de enkelte tilskuddsårene:

Rapporteringen skal gjøres gjennom Bufdir sin søknadsportal for tilskudd. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Rapporteringsskjema i søknadsportalen

Hvem har fått tilskudd?

BEATUS CRAS: 600 000 kroner til BrobyggingMellomKulturer: Støtte til Barnevernsprosjekter for Polsk Samfunn, innvilget i 2024

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE: 628 000 kroner til Snakke trygt i barnevernet - informasjon til barn om barnets beste og rett til medvirkning, innvilget i 2024

FORANDRINGSFABRIKKEN STIFTELSE: 589 000 kroner til Trygg familieveiledning for barn og unge, innvilget i 2024

HÅP KOMPETANSESENTER: 250 000 kroner til DialogVinger, innvilget i 2024

INFO123: 660 270 kroner til Dialogprosjekt for økt tillitt og samhandling norsk-somaliere og barnevernet, innvilget i 2024

LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN: 800 000 kroner til Rettighetsinformasjon om barnevern til asylbarn, innvilget i 2024

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE: 287 000 kroner til Prosjekt 2: Pilotering av nasjonalt læringsnettverk for foreldrearbeid i barnevernet, innvilget i 2024

RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF): 500 000 kroner til Sammen om barnet: Foreldre, barnevernet og nettverk, innvilget i 2024

RÅDET FOR KULTURKOMPETANSE I FOREBYGGENDE ARBEID (RKF): 500 000 kroner til Dialogarbeid og kompetanseheving, innvilget i 2024

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN: 641 688 kroner til Forebygge problemutvikling hos utsatte barn, samarbeid mellom Larvik kommune og SOS-barnebyer, innvilget i 2024

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN: 1 300 000 kroner til Fosterhjem i egen kommune, innvilget i 2024

BARN AV RUSMISBRUKERE - BAR: 950 000 kroner til Ungt nettverk for barn og unge som er eller har vært i kontakt med barnevernet, innvilget i 2023

CENTER FOR AFRICAN MENTAL HEALTH PROMOTION AND CULTURAL COMPETENCE (CAMPCOM): 460 000 kroner til Samtalegruppe for foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn som har mistet omsorg for sine barn., innvilget i 2023

NORSK BARNEVERNSAMBAND: 60 000 kroner til Norsk Barnevernssambands podcast, innvilget i 2023

Norsk Fosterhjemsforening: 800 000 kroner til Kulturell brobygging for barn og unge i fosterhjem, innvilget i 2023

Organisasjonen Voksne for barn: 366 000 kroner til Trygge tilsynspersoner, trygge barnevernsbarn, innvilget i 2023

Organisasjonen Voksne for barn: 591 000 kroner til Foreldrestøtte for ukrainske foreldre og omsorgspersoner i Norge, innvilget i 2023

SAMARBEIDSRÅDET FOR TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN: 650 000 kroner til BRO 2.0: Barnevern-religion-oppdragelse, innvilget i 2023

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN: 950 000 kroner til En tryggere overgang til voksenlivet – et samarbeidsprosjekt på ettervern, innvilget i 2023

SOS-BARNEBYER NORGE STIFTELSEN: 950 000 kroner til Fra undersøkelse til overtagelse – å redusere konflikt og øke tillit, innvilget i 2023

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO: 800 000 kroner til "Min rett til å være meg" - romske barn under barnevernets omsorg, innvilget i 2023

ASKIM FRIVILLIGHETSSENTRAL: 430 000 kroner til Selvstendig ung voksen-delprosjekt mentorordning, innvilget i 2023

CARITAS NORGE: 950 000 kroner til Kulturtolk, innvilget i 2023

STIFTELSEN PÅRØRENDESENTERET: 950 000 kroner til Veiledningstilbud til foster- og beredskapsforeldre, innvilget i 2023

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO: 900 000 kroner til Utvikling og utprøving av samtalegrupper for foreldre som har mistet omsorgen for sine barn, med tanke på utvikling av samværskompetanse med barna., innvilget i 2022

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU: 577 145 kroner til Prosjektet Mitt Liv Utdanning del 3, innvilget i 2022

Askim frivillighetssentral: 430 000 kroner til selvstendig ung voksen-delprosjekt mentorordning, innvilget i 2023

Barn av rusmisbrukere: 826 000 kroner til ungt nettverk for barn og unge som er eller har vært i kontakt med barnevernet, innvilget i 2023

Caritas Norge: 1 348 508 kroner til kulturtolk, innvilget i 2023

Center for African mental health promotion and cultural competence: 460 000 kroner til samtalegruppe for foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn som har mistet omsorg for sine barn, innvilget i 2023

Forandringsfabrikken: 500 000 kroner til trygge samvær for barn, innvilget i 2023

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU: 495 619 kroner til prosjektet Mitt Liv Utdanning del 3, innvilget i 2022

Norsk barnevernsamband: 60 000 kroner til Norsk barnevernsambands podcast, innvilget i 2023

Norsk fosterhjemsforening: 1 100 000 kroner til kulturell brobygging for barn og unge i fosterhjem, innvilget i 2023

Norsk fosterhjemsforening: 381 750 kroner til Økt brukermedvirkning for barn og unge med erfaring fra fosterhjemsomsorgen rettet mot ettervern, innvilget i 2022

Norsk fosterhjemsforening: 950 000 kroner til RAUSHET - utvikling av metode for involvering av foreldre i fosterhjemsomsorgen, innvilget i 2022

Norsk fosterhjemsforening: 727 500 kroner til «Et hjem to kulturer» -bidra til å sikre samiske barns rettigheter til eget språk og kultur i fosterhjem, innvilget i 2022

Organisasjonen Voksne for barn: 476 000 kroner til Trygge tilsynspersoner, trygge barnevernsbarn, innvilget i 2023

Organisasjonen Voksne for barn: 621 000 kroner til foreldrestøtte for ukrainske foreldre og omsorgspersoner i Norge, innvilget i 2023

Organisasjonen Voksne for barn: 500 000 kroner til ROM som samarbeidsmodell for barnevernets læringsnettverk, innvilget i 2021

Riktig hjelp til riktig tid AS: 664 000 kroner til faglige plattformer for kulturelle brobyggere - utvikling av metoder for bedre dialog mellom barnevern og minoriteter, innvilget i 2022

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn: 400 000 kroner til BRO 2.0: Barnevern-religion-oppdragelse, innvilget i 2023

SOS-barnebyer Norge: 1 090 000 kroner til En tryggere overgang til voksenlivet – et samarbeidsprosjekt på ettervern, innvilget i 2023

SOS-barnebyer Norge: 1 341 000 kroner til Fra undersøkelse til overtagelse – å redusere konflikt og øke tillit, innvilget i 2023

Stiftelsen Alternativ til vold: 1 060 000 kroner til Barnestemmer - å finne veien sammen, innvilget i 2023

Stiftelsen Alternativ til vold: 992 900 kroner til "Det er alltid en første gang" - en voldsspesifikk foreldreveiledningsmodell for barneverntjenesten, innvilget i 2023

Stiftelsen Alternativ til vold: 700 000 kroner til Tryggere start, innvilget i 2021

Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo: 797 500 kroner til "Min rett til å være meg" - romske barn under barnevernets omsorg, innvilget i 2023

Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo: 337 000 kroner til tillit- og nettverksbygging mellom minoriteter og barnevern, innvilget i 2023

Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo: 900 000 kroner til utvikling og utprøving av samtalegrupper for foreldre som har mistet omsorgen for sine barn, med tanke på utvikling av samværskompetanse med barna, innvilget i 2022

Stiftelsen Pårørendesenteret: 1 250 000 kroner til veiledningstilbud til foster- og beredskapsforeldre, innvilget i 2023

Akershus universitetssykehus HF: 1 000 000 kroner til Stillasbyggerne, innvilget i 2020

Caritas Norge: 1 000 000 kroner til Brobygging - tillit og kommunikasjon mellom polske innvandrere og barnevernet, innvilget i 2020

For Fangers Pårørende (FFP): 350 000 kroner til kontakten med barnevernet når mamma eller pappa sitter i fengsel, innvilget i 2022

Forandringsfabrikken Stiftelse: 480 000 kroner til Hjelpetiltak som hjelper, innvilget i 2022

Forandringsfabrikken Stiftelse: 450 000 kroner til hjelpetiltak, innvilget i 2022

Forandringsfabrikken Stiftelse: 3 830 000 kroner til Forandringsfabrikkens arbeid på barnevernfeltet, inkludert MITT LIV-arbeidene, innvilget i 2020

Info123: 250 000 kroner til dialogprosjekt norsk-somaliere og barnevernet, innvilget i 2021

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU: 352 290 kroner til prosjektet Mitt Liv Utdanning del 3, innvilget i 2022

Norsk barnevernsamband: 90 000 kroner til Sambandssamling innvilget i 2020

Norsk fosterhjemsforening: 386 750 kroner til Økt brukermedvirkning for barn og unge med erfaring fra fosterhjemsomsorgen rettet mot ettervern, innvilget i 2022

Norsk fosterhjemsforening: 704 300 kroner til utvikling av metode for involvering av foreldre i fosterhjemsomsorgen, innvilget i 2022

Norsk fosterhjemsforening: 320 000 kroner til «Et hjem to kulturer» -bidra til å sikre samiske barns rettigheter til eget språk og kultur i fosterhjem, innvilget i 2022

Norsk fosterhjemsforening: 2 000 000 kroner til Brobyggerprogrammet, innvilget i 2020

Norsk fosterhjemsforening: 270 000 kroner til å utvikle organisert brukermedvirkning kompetanse og kapasitet, blant ungdom og voksne i fosterhjemmene, innvilget i 2020

Organisasjonen Voksne for barn: 218 000 kroner til Trygge tilsynsførere, trygge barnevernsbarn, innvilget i 2022

Organisasjonen Voksne for barn: 700 000 kroner til ROM som samarbeidsmodell for barnevernets læringsnettverk, innvilget i 2021

Organisasjonen Voksne for barn: 500 000 kroner til gruppetiltak til barn i utsatte familier, innvilget i 2021

Riktig hjelp til riktig tid AS: 711 000 kroner til faglige plattformer for kulturelle brobyggere - utvikling av metoder for bedre dialog mellom barnevern og minoriteter, innvilget i 2022

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn: 500 000 kroner til BRO - Barnevern-Religion-Oppdragelse innvilget i 2020

SOS-barnebyer Norge stiftelsen: 272 800 kroner til STIB Sammen om tilstanden i barnevernet, innvilget i 2022

SOS-barnebyer Norge stiftelsen: 148 500 kroner til Trygg økonomi for familier, innvilget i 2022

SOS-barnebyer Norge stiftelsen: 750 000 kroner til Familiepartner, innvilget i 2020

Stiftelsen Alternativ til vold: 700 000 kroner til Tryggere start, innvilget i 2021

Stiftelsen Alternativ til vold: 700 000 kroner til "Det er alltid en første gang" - voldsspesifikk foreldreveiledning, innvilget i 2021

Stiftelsen Alternativ til vold: 800 000 kroner til voldspregede fosterbarn i skolen, innvilget i 2020

Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo: 450 000 kroner til utvikling og utprøving av samtalegrupper for foreldre som har mistet omsorgen for sine barn, med tanke på utvikling av samværskompetanse med barna, innvilget i 2022

Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo: 435 000 kroner til prosjektet RomFrem; Bedre levekårene for romske barn under barnevernets omsorg, innvilget i 2022

Stiftelsen Kirkens bymisjon Oslo: 250 000 kroner til tillit- og nettverksbygging mellom minoriteter og barnevern, innvilget i 2021

Stiftelsen Pårørendesenteret: 800 000 kroner til landsdekkende tilbud Ungepårørende.no, innvilget i 2020

Kontakt

Saksbehandler

Ellen Gjeruldsen
E-post: ellen.gjeruldsen@bufdir.no
Telefon: 466 17 922

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580