Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til foreldrestøttende tiltak

Familie sitter på bakken i en innkjøresel
Illustrasjonsfoto: Pia Sønstrød

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2023: 24. mars 2023

Beløp: Det er bevilget kr 37,264 mill. til ordningen for 2023. Om lag kr 19 mill. er bundet opp i tildelinger fra tidligere år. Det er dermed kr 18,24 mill. til fordeling til nye søknader i 2023.

For tilskuddsåret 2023 prioriteres søknader om støtte til tiltak hvor frivilligheten er involvert.

Regelverk for tilskuddsordningen

 • Alle kommuner, samt bydelene i Oslo kommune, kan søke om tilskudd for inntil tre år.
 • Kommunen kan velge om tiltaket skal gjennomføres i samarbeid med familievernkontor, statlige instanser, frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret og/eller andre kommuner, men én kommune må stå som ansvarlig søker.
 • Kommuner og bydeler som allerede mottar eller tidligere har mottatt tilskudd gjennom denne ordningen, er ikke utelukket fra å søke på nytt, men nye kommuner vil som hovedregel ha prioritet.

Tilskuddsmidlene tildeles som stimuleringsmidler for å styrke kommunenes foreldrestøttende arbeid, og for å stimulere til økt samarbeid med frivillig sektor i det foreldrestøttende arbeidet.

Dere kan søke om midler til drift av foreldrestøttende tiltak for grupper eller foreldre/familier enkeltvis, samt til nødvendig opplæring for gjennomføring av tiltaket.

Dere kan søke om støtte til:

 • Kunnskapsbaserte foreldrestøttende tiltak som tar utgangspunkt i faglig etablerte metoder med dokumentert eller sannsynliggjort virkning. Utførelsen av tiltakene må være i tråd med faglig utviklet standardversjon av metodene.
 • Supplerende foreldrestøttende tiltak, som åpne møteplasser, avlastningstiltak og andre lavterskeltilbud som styrker deltakelse, nettverk og opplevelse av støtte og mestring. Forutsetningen for å kunne motta støtte til denne typen foreldrestøttende aktivitet, er at kommunen i tillegg tilbyr anerkjente foreldreveiledningsmetoder, slik at det supplerende tiltaket blir et utfyllende tilbud til foreldre. Samarbeid med frivilligheten er spesielt aktuelt for denne typen tiltak.

I søknadsbehandlingen vil vi legge vekt på:

 • god geografisk spredning av de foreldrestøttende tiltakene
 • tiltak som i størst grad bidrar til å nå målet med tilskuddsordningen
 • tiltak som gjennomføres i samarbeid mellom ulike kommunale tjenester
 • tiltak som iverksettes i tillegg til eller bidrar til å styrke allerede igangsatte tiltak for utsatte barn og familier
 • tiltak som har kommunal forankring i politiske eller administrative vedtak og/eller i kommuneplaner
 • tiltak som henvender seg spesielt til foreldre med særskilte utfordringer

Målet med tilskuddsordningen er å styrke foreldre i foreldrerollen, og dermed bidra til at foreldrene blir gode omsorgspersoner for sine barn, og forebygge at barn utsettes for vold, overgrep eller omsorgssvikt.

Målgruppen for tiltakene er foreldre med barn i alderen 0-18 år.

Søk om tilskudd ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema i Bufdirs søknadsportal.

Krav til innhold i søknaden står i søknadsskjemaet.

Les godt gjennom hele søknadsskjemaet før dere starter utfyllingen av søknaden. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår.

Svar på det vi spør om, og vær så konkret som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete og presise svar beskrivelser enn lange, utbroderende beskrivelser.

Beskriv tiltakets rammer og innhold så godt som mulig

 • Hvem skal lede og styre tiltaket
 • Hvilken rolle skal eventuelle samarbeidspartnere ha i gjennomføringen
 • Fremdriftsplan
 • Målgruppe
 • Om tiltaket er innrettet på universelt, selektivt eller indikert nivå
 • Plan for rekruttering av deltakerne

Budsjett

Sett opp et realistisk budsjett for tiltaket. Skaff dere først god oversikt over hvor mye det faktisk vil koste å gjennomføre tiltaket, deretter hvor mye av kostnadene dere dekker med egne økonomiske midler eller andre inntekter. Finansieringsbehovet som står igjen etter dette vil dermed utgjøre søknadssummen til Bufdir.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom dere bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere bidrar med tiltaket, eller at dere dekker kostnader til administrasjon, husleie, lønn til ansatte som jobber med tiltaket e.l.. Deltakeravgift, sponsormidler, øremerkede prosjekttilskudd fra andre og lignende regnes ikke som egenfinansiering.

Vi starter saksbehandlingen når søknadsfristen har gått ut. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det.

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen rundt to måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Vi vil da sende ut melding om tilskudd eller avslag.

Dersom dere får tilskudd, vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette vil imidlertid kunne variere noe.

Klage

Fra 2023 er det ikke klagemulighet i denne tilskuddsordningen.

Rapportering

Alle kommuner som har mottatt tilskudd, skal sende inn rapport på sine tiltak, også ved flerårige tiltak.

Rapporteringsfrist for 2022: 10. mars 2023 (utsatt fra 1. mars). Tiltak som har søkt om og fått godkjent utsettelse, forholder seg til den godkjente fristen.

Dere skal rapportere på hvordan dere har brukt tilskuddet, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt.

Dersom det gjelder flerårige tiltak, sender dere inn fremdriftsrapport underveis og en mer omfattende sluttrapport når tiltaket er ferdig. Ved ettårig tiltak sender dere kun inn sluttrapport.

Sammen med rapporten skal dere sende inn regnskap. Dette gjelder også ved fremdriftsrapportering.

Regnskapet revideres av kommunerevisjonen. Ved tilskudd gitt over flere år er det kun nødvendig med revisorattestert regnskap når dere skal sende inn sluttrapport. Revisor må da revidere regnskapet for hele prosjektperioden.

Hvis det er en frivillig organisasjon som drifter tiltaket, er det likevel kommunen som skal sende inn rapport.

Dere skal forholde dere til det regelverket som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget:

Rapporten skal leveres via Bufdirs søknadsportal.

Den som står oppført som søknadsansvarlig på saken i portalen, får beskjed på e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsperioden, som er 31. desember i det siste året dere er innvilget tilskudd for. Hvis dere ønsker å forlenge tilskuddsperioden, må dere sende inn en egen søknad om utsettelse innen 1. desember i det siste tilskuddsåret.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss. Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Kontakt

Saksbehandler

Ellen Gjeruldsen
E-post: ellen.gjeruldsen@bufdir.no
Telefon: 466 17 922

Tilskuddsavdeling

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Fant du det du lette etter?