Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til inkludering av barn og unge

jente og gutt som klatrer
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Søke om tilskudd

Informasjon om tildeling av tilskudd:
Søknader om tilskudd til 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4.12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig og vedtak er sendt ut i søknadsportalen. Utbetalingen vil skje innen kort tid. Se oversikt over innvilgede tiltak under «Hvem har fått tilskudd».

Forventet saksbehandlingstid:
Øvrige søknader som er sendt inn gjennom kommuner kan forvente å få svar i løpet av mai.

Om utlysningen 2023:
Beløp: Tilgjengelige midler 2023: 340,7 mill. kroner.
Bevilgningen i statsbudsjettet 2023: 664,43 mill. kroner. 323,6 mill. kroner av bevilgningen er tildelt til flerårige tilskudd i 2022. Dette betyr at mange tilskuddsmottakere allerede har fått vedtak om tilskudd i 2023 og har pågående prosjekter.

I statsbudsjettet for 2023 er 17,5 mill. kroner av bevilgningen satt av til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler, og 2,5 mill. kroner til organisasjonen BUA.

Bufdir lyser ut tilskuddsmidler med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Under følger viktig informasjon for 2023:

 • Tilskuddsåret går fra 1. januar til 31. desember.

 • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.

 • Laveste søknadsbeløp er kr 50 000 per aktivitetstype per tilskuddsår. For enkelte aktivitetstyper kan det være et høyere minstebeløp og/eller en øvre grense for hvor mye tilskudd dere kan søke om.

 • Kommuner, herunder alle bydelene i Oslo, skal kun sende inn én søknad om tilskudd, der dere kan legge til flere aktivitetstyper. Vi anbefaler at dere så raskt som mulig starter arbeidet internt i kommunen med å informere ulike avdelinger/tjenestesteder om dette, og at dere avklarer hvem det er som skal ha ansvaret for å sende inn søknaden på vegne av hele kommunen.Dersom dere søker om tilskudd til aktivitetstypene koordinering av lokal arbeid for inkludering av målgruppen eller utprøving av arbeidsmodeller, skal det imidlertid benyttes egne søknadsskjemaer som ikke er en del av hovedsøknaden.

 • Frivillige organisasjoner og private aktører skal sende inn én søknad per aktivitetstype som man søker om tilskudd til.

 • Dere søker om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. For eksempel er kultur-, fritids- og ferieaktivitet én aktivitetstype, mens utstyrssentral er en annen aktivitetstype. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen.

Hver aktivitetstype er lik et prosjekt. Det vil si at hvis en frivillig organisasjon for eksempel ønsker å søke om tilskudd til en utstyrssentral, og samtidig tilbyr ungdom deltids- eller sommerjobb på utstyrssentralen, så må dere søke om støtte til to prosjekter: Én søknad som omhandler tilskudd til aktivitetstype 4.3 Utstyrssentral, og én søknad som omhandler tilskudd til aktivitetstype 4.2 Jobbtilbud og veiledning.

Samme praksis vil gjelde for kommunene når dere skal sende inn én hovedsøknad der dere kan legge til flere aktivitetstyper. Dere søker om, og beskriver aktivitetstypene hver for seg.

Bufdir understreker dette fordi hver aktivitetstype har tilhørende kriterier som skal være oppfylt for å sikre best mulig måloppnåelse. Å benytte tilskudd til å etablere jobbtilbud der man skal lønne barn og unge/deltakere vil kreve at kriteriene knyttet til aktivitetstypen § 4-2 Jobbtilbud og veiledning er oppfylt. Det er derfor begrenset hvilke aktivitetstyper og tilhørende søknadsskjemaer som gir anledning til å føre opp lønn i posten «lønn til deltakere». I all hovedsak er det i aktivitetstypen § 4-2 Jobbtilbud og veiledning at dette er mulig.

 • For enkelte aktivitetstyper er det spesielle krav eller unntak fra bestemmelsene i forskriften/regelverket knyttet til blant annet hvem som kan søke om tilskudd, unntak fra krav om å knytte søknaden til en deltakende kommune og unntak fra krav om egenfinansiering. Det er informasjon om disse unntakene i forskriften og i kapittel 3 i veileder til forskriften.

Bufdir skal ved den overordnete fordelingen av midler:

a. ta hensyn til antall barn og unge i kommunene,

b. bruke indikatorer for omfang av utenforskap blant barn og unge i kommunene,

c. sørge for at midlene fordeles med god geografisk spredning,

d. sørge for at midlene fordeles mellom de ulike aktivitetstypene og

e. sørge for at midlene fordeles mellom offentlige instanser og aktører i sivilsamfunnet

Dette innebærer blant annet at direktoratet setter av et beløp til hver kommune/bydel som et utgangspunkt for fordeling av midler, basert på hvor mye midler det er tilgjengelig og hvor mange barn og unge som bor i den enkelte kommune. Vi tar videre hensyn til omfang av utenforskap blant barn og unge ut ifra relevante indikatorer.

Videre skal Bufdir i behandlingen av de enkelte søknadene

a. vurdere kvaliteten og forventet måloppnåelse

b. vurdere søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelse og

c. legge vekt på kommunens rangering

Dette innebærer blant annet at vi i tillegg til å vurdere kvalitet og måloppnåelse, i stor grad vektlegger kommunens rangering av søknaden når vi saksbehandler søknader som er sendt inn i den enkelte kommune.

Tilskudd til inkludering av barn og unge er en treårig tilskuddsordning. Det betyr at man kan søke om og få innvilget tilskudd for en periode på inntil tre år av gangen. Store deler av bevilgningen ble delt ut til treårige prosjekter i 2022. Med andre ord mottar flertallet av de som søkte om tilskudd i 2022 allerede tilskudd gjennom ordningen også i 2023 (og 2024).

Likevel lyser Bufdir ut ordningen hvert år. Dette gjør vi blant annet for å sikre at også nye søkere har tilgang til tilskuddsmidlene. For å tilrettelegge for en praksis med treårige søknadsløp, samtidig som det gis adgang til å sende inn søknader hvert år, er det fastsatt noen mulige prioriteringer i forskriften for tilskuddsordningen:

Aktører som allerede mottar flerårig tilskudd gjennom ordningen, og søknader om tilskudd til prosjekter eller tilskuddsmottakere som har egne tilskuddsordninger eller finansiering over statsbudsjettet, kan prioriteres lavere. Bufdir kan også ved oversøkning prioritere søknader om etablering av nye prosjekter.

Særskilt for tilskuddsåret 2023

Dersom forslaget til statsbudsjett blir vedtatt skal 17,5 mill. kroner av bevilgningen gå til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler. Dette innebærer at Bufdir i vurderingen av årets søknader vil prioritere søknader om tilskudd til utstyrssentraler høyere enn normalt.

Regelverk og dokumenter for tilskuddsåret 2023

Bufdir gjør oppmerksom på at det er gjort noen endringer i forskrift for tilskuddsåret 2023 og disse trer i kraft 01.01.2023. Oversikt over endringer for 2023 finner du i forskriften det er lenket til over ved å trykke på " Endres ved forskrift 26 sep 2022 nr. 1657 (helt øverst i forskriften).

Offentlige og private aktører som søker om midler, må forplikte seg til å stille med egenfinansiering lik 20 % av tilskuddsbeløpet per år. Frivillige organisasjoner forplikter seg til å stille med egenfinansiering lik 5 % av tilskuddsbeløpet per år. For søknader om støtte til aktivitetstypen §4-7 Los/ungdomslos er kravet at søker bidrar med en egenfinansiering tilsvarende beløpet dere mottar i tilskudd til denne aktivitetstypen.

Fordi det er ulike krav til egenfinansiering for 4.7 Los/ungdomslos og de øvrige aktivitetstypene, kan det være litt komplisert å beregne egenfinansieringen korrekt. Dere kan bruke kalkulator for beregning av egenfinansiering når dere søker om tilskudd til denne aktivitetstypen.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.

 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.

 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.

 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.

 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet.

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen, må kommunen ha meldt seg på ordningen. Fristen for dette var den 14. oktober 2022. En kommune som har meldt seg på ordningen, refereres i forskriften til som en «deltakende kommune». For å se om din kommune er påmeldt ordningen, se liste over deltakende kommuner her.

Det er noen unntak fra kravet om å knytte søknaden til en deltakende kommune og det gjelder aktivitetstypene 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering målgruppen og 4.12 Søknader fra sentralledd i frivillige organisasjoner med aktivitet i minst fem kommuner.

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:

 • 4.1 Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
 • 4.2 Jobbtilbud og veiledning
 • 4.3 Utstyrssentral
 • 4.4 Lokal fritidskasse
 • 4.5 Kultur- og aktivitetskort
 • 4.6 Aktivitetsguide
 • 4.7 Los/ungdomslos
 • 4.8 Åpen møteplass
 • 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller
 • 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
 • 4.11 Annen lokal aktivitet
 • 4.12 Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Søk om tilskudd i søknadsportalen til Bufdir

Bufdir har utarbeidet en veileder til forskrift, se regelverk og dokumenter, og vi anbefaler alle som skal søke om midler til å lese denne veilederen godt. I veilederen er det blant annet informasjon om de ulike aktivitetstypene og om søknadsskjemaene.

I søknadsportalen finner dere seks søknadsskjemaer. I denne PDF ‘en er det tabell og forklaring om hvilke søkere og hvilke aktivitetstyper de ulike skjemaene gjelder for.

Det er mulig å invitere medskribenter til å samarbeide om en påbegynt søknad. Dette gjør dere ved å klikke på fanen "Samarbeid" i utkastet, og legge inn e-postadressen til samarbeidspartnerne. Vedkommende må være registrert i søknadsportalen med den e-postadressen. Bare den personen som oppretter søknadsskjemaet kan sende det inn.

I alle søknadsskjemaene er det mulig å legge inn flere delprosjekter under hver aktivitetstype. Med flere delprosjekter mener vi to eller flere prosjekter under samme aktivitetstype, eksempelvis et fritidstilbud og et ferietilbud eller to utstyrssentraler. Bruk fritekstfeltene til å inkludere informasjonen som ikke passer inn i feltene der dere må oppgi én verdi.

Vi anbefaler at dere leser både forskrift og veileder til forskrift nøye. I kapittel 5 i veileder er det informasjon om spørsmålene i de ulike søknadsskjemaene.

Les godt igjennom alle spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet. 

Svar på det det blir spurt om og vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e). 

Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet.

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. 

Forventet saksbehandlingstid:

 • Søknader om tilskudd til 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4.12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak kan forvente å få svar på sine søknader i løpet av mars.
 • Øvrige søknader som er sendt inn gjennom kommuner kan forvente å få svar i løpet av mai.

Vi vil sende ut vedtaksbrev elektronisk til søkerorganisasjonen i Altinn, med kopi på e-post til den som har sendt inn søknaden.

Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Ved større tilskuddsbeløp vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klage

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i tilskudds- eller avslagsbrevet. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportering

Alle som mottar tilskudd skal levere rapport og regnskap i Bufdirs søknadsportal om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Dere får tilsendt regnskaps- og rapporteringsoppgave i god tid før rapporteringsfristen.

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år (1. februar) og sluttrapport etter siste år (1. mars). Hvis dere har fått innvilget midler for ett år, skal dere kun levere en sluttrapport etter endt tilskuddsperiode

Frist er 1. februar.

Framdriftsrapport er en forenklet rapportering der dere blant annet skal redegjøre for fremdriften i prosjektet, eventuelle avvik og antall nådd i målgruppen. Dere skal også legge inn regnskapstall for tilskuddsåret.

Det stilles ikke krav om revisjon før i sluttrapporten, og da skal det foreligge rapport eller uttalelse fra revisor for hele tilskuddsperioden.

Dere kan lese mer om rapportering i kapittel 6 i veileder til forskrift.

Fremdriftsrapporten skal fylles ut i eget skjema i Bufdirs søknadsportal. Spørsmålene i rapporten kan dere se her:

Frist er 1. mars

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år og sluttrapport etter siste år. Hvis dere har fått innvilget midler for ett år, skal dere kun levere en sluttrapport etter endt tilskuddsperiode

Sluttrapporten og prosjektregnskapet skal vise om dere har brukt midlene i tråd med søknaden, gjeldende forskrift, samt vilkårene og eventuelle merknader fra direktoratet i tilskuddsbrevet. Dere skal blant annet gi en beskrivelse av aktiviteten dere har gjennomført, eventuelle avvik, hvor mange som har benyttet seg av prosjektet, utfordringer og suksesskriterier.

Dere kan lese mer om rapportering i kapittel 6 i veileder til forskrift.

Sluttrapporten skal fylles ut i eget skjema i Bufdirs søknadsportal. Spørsmålene i rapporten kan dere se her:

Når det er krav til revisor, skal denne følge standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) i revisjonen av regnskapet. Dersom dere har fått tilskudd i ett år skal uttalelsen gjelde for dette året. Dersom dere har fått tilskudd for to eller tre år, skal uttalelsen gjelde for alle årene samlet.

Alle tilskuddsmottakere skal på forespørsel kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det kommer tydelig frem hvordan midlene er benyttet.

Offentlige aktører:

 • Når samlet tilskuddsbeløp er på 300 000 kroner eller mer for hele tilskuddsperioden:
  Sluttregnskapet skal kontrolleres av kommunerevisjonen. Sluttregnskapet for hele tilskuddsperioden skal være kontrollert av revisor, og revisor må følge Bufdirs krav til avtalte kontrollhandlinger.
 • Når samlet tilskuddsbeløp er lavere enn 300 000 kroner for hele tilskuddsperioden:
  Offentlige aktører trenger ikke revidere tilskuddet.

Frivillige organisasjoner og private aktører (AS, SA, DA, ANS og liknende):

 • Når samlet tilskuddsbeløp er på 200 000 kroner eller mer for hele tilskuddsperioden:
  Sluttregnskap skal kontrolleres av statsautorisert revisor, og revisor må følge Bufdirs krav til avtalte kontrollhandlinger. Vi gjør oppmerksom på at når samlet tilskuddsbeløp er på 10 millioner kroner eller mer for hele tilskuddsperioden så skal revisor kontrollere 50% av bilagene i prosjektet.

 • Når samlet tilskuddsbeløpet er lavere enn 200 000 kroner for hele tilskuddsperioden:
  Sluttregnskapet skal kontrolleres, men det er ikke et krav om at det skal gjøres av en statsautorisert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med prosjektet, ha personlige interesser i prosjektet, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med prosjektet. Kontrollen må følge retningslinjene i Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere.

Dere finner mer informasjon om krav til rapportering i tilskuddsbrev og i kapittel 6 i veileder til forskrift.

Endringer i prosjektet

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal tilbakebetale tilskuddet til Bufdir.

Hovedregelen er at tilskuddet skal benyttes i løpet av tilskuddsperioden. Dersom dere har ubenyttede midler igjen i det siste tilskuddsåret, kan dere søke om å få utvidet prosjektperioden og utsatt rapporteringsfrist for det siste tilskuddsåret. Dette gjør dere ved å søke om utsettelse gjennom søknadsportalen innen en måned før utgangen av siste tilskuddsår

For alle tilskuddsmottakere

Tilskuddet skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden. Det kan imidlertid søkes om omdisponering av midlene. Midlene kan ikke omdisponeres til formål som ikke er beskrevet i søknaden, eller aktivitetstyper som det ikke er innvilget midler til. Bufdir beslutter hvorvidt omdisponeringen godkjennes eller ikke. Søknad om omdisponering og utsettelse sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal av den som er søknadsansvarlig for prosjektet. Ved mindre avvik fra søknaden, som forskyvning av midler mellom ulike budsjettposter, er det ikke krav om søknad om omdisponering til Bufdir. Omdisponering er aktuelt når vesentlige deler av søknaden dere har fått tilskuddsmidler til ikke kan gjennomføres, eller dere vurderer at andre tiltak enn de dere har beskrevet skal gjennomføres.

For kommuner

Et av hovedmålene med ny tilskuddsordning til inkludering av barn og unge var at kommunene skulle få større mulighet til å se sine satsninger mer i sammenheng og stå friere til å disponere midler til formålet. Når tilskuddsmottaker er en kommune, kan deler av stypemidler derfor overføres fra én aktivitet til en annen innenfor den samme søknaden, med mindre annet er spesifisert i vedtaket fra Bufdir.

Eksempel: Dere har fått innvilget kr. 200 000 til aktivitetstypen 4.3 Utstyrssentral og kr. 300 000 til aktivitetstypen 4.2 Jobbtilbud og veiledning. Kommunen kan overføre deler av midler fra utstyrssentralen til jobbtilbud uten å kontakte Bufdir.

Dersom utstyrssentralen ikke kan gjennomføres og dere ønsker å overføre alle midlene til jobbtilbudet, må dere imidlertid søke Bufdir om omdisponering av midler. Dere kan ikke overføre midler til aktivitetstyper som dere ikke har fått innvilget midler til.

Hvem har fått tilskudd?

Innvilgede tiltak

Innvilgede søknader som er sendt inn gjennom kommunene vil offentliggjøres på nettsidene i løpet av mai.

Tildelinger 2023

Denne tildelingen omfatter tilskudd til: 
- øremerkede tilskuddsmottakere/tiltak på posten 
-  tildeling etter § 4-9: Utprøving av arbeidsmodeller 
-  tildeling etter § 4-10: Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, og 
-  tildeling etter § 4-12: Sentralledd i frivillige organisasjoner med aktivitet i minst fem kommuner 

Bevilgningen på Tilskudd til inkludering av barn og unge er på 664,4 millioner kroner i 2023. Store deler av bevilgningen var holdt av til gode flerårige prosjekter gjennom vedtak på ordningen i 2022 og tildelinger til de to tidligere ordningene «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom» og «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn». I år kom det inn 1 606 søknader om tilskudd på 967,8 millioner kroner. Det vil si en total oversøkning på 627 millioner kroner.  

Bufdir mottok 110 søknader om tilskudd til aktivitetstypene Utprøving av arbeidsmodeller (§ 4.9), Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen (§ 4.10), og Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner (§ 4.12). Dette inkluderer søknader fra 6 frivillige organisasjoner som mottar øremerket tilskudd. Samlet søknadssum for disse søknadene i 2023 var på 278,9 millioner kroner. Vi har innvilget 34 søknader og totalt 161,4 millioner kroner for tilskuddsåret 2023.  

Bufdir har vurdert søknader om tilskudd på bakgrunn av de kriterier, prioriteringer og rammer for fordeling av midler som er fastsatt i tilskuddsforskriften. Videre har vi lagt vekt på i hvilken grad søknaden oppfyller de aktuelle kriteriene for aktivitetstypene. På grunn av stor oversøkning har vi tolket søknadene svært strengt i lys av kriterier og målet for tilskuddsordningen. I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke prosjekter som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse på tilskuddsordningen. Videre har Bufdir prioritert søknader fra aktører som ikke allerede mottar flerårig tilskudd, jf. paragraf 3-4 fjerde ledd, som sier at nye søknader fra aktører som allerede mottar flerårig tilskudd kan prioriteres lavere. Ved årets fordeling av midler til aktivitetstypene § 4-9, § 4-10 og § 4-12 gjelder denne prioriteringen når virksomheten allerede mottar tilskudd til samme aktivitetstype.  

I statsbudsjettet for 2023 er 17,5 mill. kroner av bevilgningen satt av til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler. I årets saksbehandling har vi derfor også prioritert søknader om tilskudd til utstyrssentraler høyere enn normalt. 

Innvilgede tiltak

Hovedtall for hele tilskuddsordningen

 • Bevilgning 2022: 572 489 000
 • Antall søknader: 1852
 • Antall innvilgede prosjekter: 952
 • Total søknadssum: 1 316 414 166 kroner
 • Totalt tildelt sum: 572 489 000 kroner

Oversikt tildelinger gjennom Tilskudd til inkludering av barn og unge for 2022

 • Søknader gjennom deltakende kommuner (Aktivitetstype §4.1- §4.8 og §4.11)
  Omsøkt 2022: 999 770 875. Antall søknader 2022: 1699. Innvilget sum 2022: 289 138 029. Søknader innvilget 2022: 739
 • 4-9 Arbeidsmodeller
  Omsøkt 2022: 39 337 258. Antall søknader 2022: 44. Innvilget sum 2022: 14 169 293. Søknader innvilget 2022: 15
 • 4-10 Koordinering
  Omsøkt 2022: 15 077 00. Antall søknader 2022: 43. Innvilget sum 2022: 5 998 000. Søknader innvilget 2022: 16
 • 4-12 Sentralledd
  Omsøkt 2022: 133 028 958. Antall søknader 2022: 55. Innvilget sum 2022: 76 265 000. Søknader innvilget 2022: 38
 • Øremerkede tiltak
  Omsøkt 2022: 121 200 075. Antall søknader 2022: 7. Innvilget sum 2022: 115 440 000. Søknader innvilget 2022: 7
 • Nysaldering
  Omsøkt 2022: 8 000 000. Antall søknader 2022: 4. Innvilget sum 2022: 8 000 000. Søknader innvilget 2022: 4
 • Pågående flerårige prosjekter (Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom)
  Tildelt pågående flerårige prosjekter: 63 478 677. Søknader innvilget 2022: 133

Vurderinger

Bufdir har ved den overordnede fordelingen av midlene vektlagt følgende:

 • antall barn og unge i kommunene
 • indikatorer for omfang av utenforskap blant barn og unge i kommunene
 • geografisk fordeling
 • fordeling av midler mellom ulike aktivitetstyper
 • fordeling av midler mellom offentlige instanser og aktører i sivilsamfunnet

I saksbehandlingen av den enkelte søknad har Bufdir:

 • vurdert kvaliteten og forventet måloppnåelse
 • vurdert søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelsen og
 • lagt vekt på kommunens rangering.

På grunn av stor oversøking på ordningen har det vært begrensede midler tilgjengelig. Bufdir har derfor vurdert søknadene strengt, og mange av søknadene som har fått innvilget tilskudd har ikke fått fullt omsøkt beløp.

Direktoratet har prioritert søknader som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse på ordningen og som oppfyller kriteriene for aktivitetstypen. Flertallet av søknadene er innvilget for hele perioden 2022 – 2024, men noen søknader er innvilget for ett eller to år.

Ekstratildelinger i forbindelse med RNB

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble ordningen styrket med 10 millioner kroner for inneværende år, med følgende omtale:

"Ukrainakrisen innebærer at flere utsatte barn kommer til Norge. At barn og unge ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, kan gi økt risiko for sosialt utenforskap. Tilgang til å låne sports- og fritidsutstyr er viktig for at barn og unge kan delta på sosiale aktiviteter på fritiden. På denne bakgrunn økes Bufdirs tildeling til tilskuddsordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge med 10 mill. kroner. Økningen skal gå til utstyrssentraler, bl.a. tilknyttet BUA-nettverket, som har søkt på tilskuddsordningen. Økningen vil innebære at flere utstyrssentraler kan få tilskudd til drift, videreutvikling eller etablering av tilbudet, noe som vil gi flere barn og unge mulighet til å låne sports- og fritidsutstyr."

Bufdir har vurdert søknader om tilskudd til utstyrssentraler på nytt. Som et resultat av dette har 45 søknader om tilskudd blitt styrket og 5 søknader som opprinnelig ble avslått har blitt innvilget. Du finner en oversikt over prosjektene det gjelder i dette dokumentet.

Ekstratildeling i forbindelse med nysalderingsproposisjonen.

I nysalderingsproposisjonen for 2022 ble ordningen styrket med 8 millioner kroner, midlene skal gå til sosiale aktiviteter for vanskeligstilte grupper i julen i regi av frivillige organisasjoner. Økningen ble fordelt likt mellom følgende fire organisasjoner: Frelsesarmeen, Blå Kor, Norges Røde Kors og Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

Kontakt

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlere

Mari Ommundsen
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 466 19 567

Tonje Olsrud
e-post: tonje.olsrud@bufdir.no
Telefon: 466 15 662

Johanne Halsnes Århus
E-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
Telefon: 466 16 311

Heidi Hafnor Larsen
E-post: heidihafnor.larsen@bufdir.no
Telefon: 466 15 814

Emina Simic
E-post: emina.simic@bufdir.no
Telefon; 466 17 925

Håkon Henjum
E-post: hakon.henjum@bufdir.no
Telefon: 466 15 598

Fant du det du lette etter?