Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til inkludering av barn og unge

jente og gutt som klatrer
Illustrasjonsfoto: Tine Poppe

Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2024: Tilskuddsordningen vil bli utlyst i midten av oktober og de som ønsker å søke om tilskudd må vente til det kommer mer informasjon om utlysning for 2024 på denne siden. Fram til da har Bufdir kun åpnet for at kommunene kan melde seg på ordningen.  

Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2024. 

Hvem kan søke: Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd. 

Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke.

Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i enhetsregisteret.

Viktig informasjon til kommunene i forbindelse med utlysning av midler for 2024:

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte til prosjekter fra denne tilskuddsordningen, må kommunen melde seg på ordningen ved å sende inn et bekreftelsesskjema innen 5. oktober 2023.  

Informasjon om innsending av skjema er sendt til alle kommuner og til kontaktpersoner for ordningen.

Kommunen må oppfylle en rekke krav, disse kravene kommer frem av forskriftens kapittel 2, og er utdypet i Veileder til kommunene . Det er viktig at kommunen setter seg godt inn i disse kravene.

Kommunen, inkludert alle bydelene i Oslo, må sende inn skjemaet innen fristen for at Bufdir skal behandle søknader sendt inn fra både kommunen selv og andre aktører i kommunen. Det er informasjon om innsending av skjema i veileder til kommunene og i e-post fra Bufdir.

Selv om kommunen har sendt inn bekreftelsesskjema i forbindelse med tidligere års utlysning, må dette gjøres på nytt før årets søknadsrunde. 

Bufdir vil oppfordre alle kommuner til å sende inn bekreftelsesesskjema. Hvis kommunen ikke sender inn bekreftelsesesskjema så vil verken kommunen selv eller frivillige organisasjoner og private aktører i kommunen kunne sende inn søknader. 

Bufdir skal ved den overordnete fordelingen av midler:

a. ta hensyn til antall barn og unge i kommunene,

b. bruke indikatorer for omfang av utenforskap blant barn og unge i kommunene,

c. sørge for at midlene fordeles med god geografisk spredning,

d. sørge for at midlene fordeles mellom de ulike aktivitetstypene og

e. sørge for at midlene fordeles mellom offentlige instanser og aktører i sivilsamfunnet

Dette innebærer blant annet at direktoratet setter av et beløp til hver kommune/bydel som et utgangspunkt for fordeling av midler, basert på hvor mye midler det er tilgjengelig og hvor mange barn og unge som bor i den enkelte kommune. Vi tar videre hensyn til omfang av utenforskap blant barn og unge ut ifra relevante indikatorer.

Videre skal Bufdir i behandlingen av de enkelte søknadene

a. vurdere kvaliteten og forventet måloppnåelse

b. vurdere søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelse og

c. legge vekt på kommunens rangering

Dette innebærer blant annet at vi i tillegg til å vurdere kvalitet og måloppnåelse, i stor grad vektlegger kommunens rangering av søknaden når vi saksbehandler søknader som er sendt inn i den enkelte kommune.

Tilskudd til inkludering av barn og unge er en treårig tilskuddsordning. Det betyr at man kan søke om og få innvilget tilskudd for en periode på inntil tre år av gangen. Store deler av bevilgningen ble delt ut til treårige prosjekter i 2022 og 2023. Med andre ord mottar flertallet av de som søkte om tilskudd i 2022 og 2023 allerede tilskudd gjennom ordningen også i 2024.

Likevel lyser Bufdir ut ordningen hvert år. Dette gjør vi blant annet for å sikre at også nye søkere har tilgang til tilskuddsmidlene. For å tilrettelegge for en praksis med treårige søknadsløp, samtidig som det gis adgang til å sende inn søknader hvert år, er det fastsatt noen mulige prioriteringer i forskriften for tilskuddsordningen:

Aktører som allerede mottar flerårig tilskudd gjennom ordningen, og søknader om tilskudd til prosjekter eller tilskuddsmottakere som har egne tilskuddsordninger eller finansiering over statsbudsjettet, kan prioriteres lavere. Bufdir kan også ved oversøkning prioritere søknader om etablering av nye prosjekter.

Regelverk og dokumenter som gjelder for 2024 vil bli publisert i forbindelse med utlysning.

KS har utarbeidet en veileder beregnet på kommuner og andre som skal gjennomføre et prosjektarbeid. Den kan være et nyttig verktøy i planlegging av prosjekter med midler fra denne ordningen: Veileder i egenevaluering KS.

Bufdir har også utarbeidet en veileder for tverrsektorielt arbeid for barn som lever i fattigdom, som er tilgjengelig på våre nettsider.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • Manglende sosialt nettverk 
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.
 • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner.
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til aktivitetstypen § 4-7 Los/ungdomslos. Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til aktivitetstypen §4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen.
 • Det er kun sentralledd i frivillige organisasjoner som kan søke om tilskudd til aktivitetstypen § 4-12 Sentralledd i frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner.
  • Sentralleddet er organisasjonens hovedsete eller sekretariat. For mindre organisasjoner kan sentralleddet i organisasjonen være den delen av virksomheten hvor for eksempel daglig leder eller generalsekretær er ansatt. Eksempler på hva som regnes som sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors Norge og Norges Speiderforbund, samt særforbundene i idretten, som Norges Fotballforbund og Norges Bandyforbund. Lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag (som f.eks. Oslo Røde Kors, Bodø/Glimt Fotballklubb) er ikke å regne som sentralledd. Vi gjør oppmerksom på at søknader som ikke er sendt inn gjennom organisasjonens sentralledd for denne aktivitetstypen vil bli avvist.
 • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om tilskudd fra denne tilskuddsordningen, må kommunen ha meldt seg på ordningen. Fristen for dette er den 6. oktober 2023. En kommune som har meldt seg på ordningen, refereres i forskriften til som en «deltakende kommune». I forbindelse med utlysning av midler for 2024 så vil det bli publisert en oversikt over kommuner som er påmeldt på nettsiden.
 • Det er noen unntak fra kravet om å knytte søknaden til en deltakende kommune og det gjelder aktivitetstypene 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering målgruppen og 4.12 Søknader fra sentralledd i frivillige organisasjoner med aktivitet i minst fem kommuner. Disse søknadene skal ikke rangeres av kommunen og søknad kan sendes inn uavhengig av om kommunen har meldt seg på ordningen.

 • Dere kan søke om tilskudd for inntil en treårsperiode (ett til tre år). Organisasjoner og prosjekter med øremerking i statsbudsjettet kan bare søke om tilskudd for ett år av gangen.
 • Laveste søknadsbeløp er kr 50 000 per aktivitetstype per tilskuddsår. For enkelte aktivitetstyper kan det være et høyere minstebeløp og/eller en øvre grense for hvor mye tilskudd dere kan søke om.
 • Tilskudsåret går fra 1.januar til 31. desember
 • Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser (utenom kommuner) skal sende inn én søknad per aktivitetstype det søkes om tilskudd til.
 • Kommuner, herunder alle bydelene i Oslo, skal kun skal sende inn én hovedsøknad der dere kan legge til flere aktivitetstyper. Dersom dere søker om tilskudd til aktivitetstypene koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen eller utprøving av arbeidsmodeller, skal det imidlertid benyttes egne søknadsskjemaer som ikke er en del av hovedsøknaden.

Generell informasjon om aktivitetstypene:

 • Dere kan søke om tilskudd til ulike aktivitetstyper. For eksempel er Kultur-, fritids- og ferieaktivitet én aktivitetstype, med tilhørende kriterier, spørsmål i søknadsskjemaet og indikatorer for måloppnåelse, mens Utstyrssentral er en annen aktivitetstype med andre kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet. Før søknaden kan sendes inn, må dere bekrefte at kriteriene knyttet til den enkelte aktivitetstypen er oppfylt.
 • Hver aktivitetstype teller som et prosjekt. Det vil si at hvis en frivillig organisasjon for eksempel ønsker å søke om tilskudd til en utstyrssentral eller en åpen møteplass og samtidig tilby ungdom deltids- eller sommerjobb på utstyrssentralen eller møteplassen, så må dette behandles som to prosjekter: Én søknad som omhandler tilskudd til aktivitetstype 4.3 Utstyrssentral eller 4.8 Åpen møteplass og én søknad som omhandler tilskudd til aktivitetstype 4.2 Jobbtilbud og veiledning.
 • Samme praksis vil gjelde for kommunene når dere skal sende inn én hovedsøknad der dere kan legge til flere aktivitetstyper. Dere skal søke om, og beskrive aktivitetstypene hver for seg. Dette fordi hver aktivitetstype har tilhørende kriterier som skal være oppfylt for å sikre best mulig måloppnåelse.
 • Fritid: I flere av aktivitetstypene er det et krav at aktiviteten som tilbys skal pågå på fritiden. Med fritid mener vi tiden der barn og unge ikke oppholder seg i barnehage og skole; ettermiddag og kveld, helger og ferier.
 • Lave eller ingen kostnader for målgruppen: Aktivitetene som tilbys skal også ha lave eller ingen kostnader for målgruppen. Der det ikke er mulig å gjennomføre aktiviteten ved å tilby gratis deltakelse for målgruppen bør kostnadene holdes så lave som mulig. Barn og unge i familier med lavest disponibel inntekt skal ha lik mulighet som andre til å benytte tilbudene.
 • Unntak: Noen av aktivitetstypene retter seg utelukkende inn mot tilskuddsordningens målgruppe. Tilskudd fra Bufdir og påkrevd egenfinansiering skal derfor utelukkende benyttes til kostnader for ordningens målgruppe. Dette gjelder aktivitetstypene 4-4 Lokal fritidskasse, 4-5 Kultur- og aktivitetskort og 4-6 Aktivitetsguide. Det er også unntak knyttet til krav om egenfinansiering, hvor mye midler dere kan søke om og hvem som kan søke. Disse unntakene kommer frem i kriteriene til den enkelte aktivitetstype og er også beskrevet under den enkelte aktivitetstype i nedtrekksmenyen «Aktivitetstyper».

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til:

4.1 Kultur-, fritids- og ferieaktivitet
4.2 Jobbtilbud og veiledning
4.3 Utstyrssentral
4.4 Lokal fritidskasse
4.5 Kultur- og aktivitetskort
4.6 Aktivitetsguide
4.7 Los/ungdomslos
4.8 Åpen møteplass
4.9 Utprøving av arbeidsmodeller
4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen
4.11 Annen lokal aktivitet
4.12 Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner

Tilskuddsmidler kan ikke benyttes til aktivitet som:

 • danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker eller nærstående part,
 • dekker tjenester som allerede er pålagt kommunen eller andre offentlige instanser ved lov eller,
 • stiller krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Utdypning til punkt b: Tilskuddsmidler kan ikke benyttes til aktiviteter som f.eks. er pålagt kommunen eller skoleeier gjennom Opplæringsloven (som f.eks. svømmeundervisning eller avgifter i tilknytning til Kulturskolen) eller tjenester som skal dekkes av NAV gjennom Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen.

Informasjon om søknadsfrist for 2024 vil bli publisert på nettsiden her i oktober 2023.

Alle som skal søke om tilskudd gjennom denne ordningen må benytte søknadsskjemaene i Bufdirs søknadsportal for tilskudd.

Generell informasjon om søknadsskjemaene i Bufdirs søknadsportal:

Søknadsskjemaene finner dere i søknadsportalen ved å trykke på fanen «Åpne utlysninger» og så velge «Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024». I søknadsportalen finner dere seks søknadsskjemaer. Søknadsskjemaene er utfyllende beskrevet i søknadsportalen og det er også informasjon om hvilket skjema som skal brukes under beskrivelsen av de ulike aktivitetstypene i nedtrekksmenyen «Aktivitetstyper». Hvilket søknadsskjema som skal benyttes vil være avhengig av om dere representerer en kommune eller offentlig instans, frivillig organisasjon eller privat aktør og hva / hvilke(n) aktivitetstype(r) dere ønsker å søke om tilskudd til. Merk at Bufdir kan avvise /avslå søknader som er sendt inn på feil søknadsskjema og/eller at det er søkt om feil aktivitetstype

De ulike skjemaene er følgende:

Søknad 1 - Kommuner – Hovedsøknad 2024
Søknad 2 – Frivillige organisasjoner og private aktører - 2024
Søknad 3 – Sentralledd i frivillige organisasjoner – Aktivitet i minst fem kommuner - 2024
Søknad 4 – Kommuner – Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen – 2024
Søknad 5 – Alle søkere – Utprøving av arbeidsmodeller – 2024
Søknad 6 – Fylkeskommuner – los/ungdomslos – 2024

Hele søknaden skal fylles ut i søknadsskjemaet. Vedlegg må ikke brukes til informasjon som er viktig for Bufdirs vurdering av søknaden. Bufdir vil behandle vedlegg som ren tilleggsinformasjon. Det vil i de fleste tilfeller ikke være mulig å laste opp vedlegg til søknaden i søknadsportalen (unntak gjelder for aktivitetstype 4.9 og 4.12). Dersom det likevel anses som nødvendig må vedlegg sendes på e-post til Bufdir.

Kan vi samarbeide om en søknad?
Det er mulig å invitere medskribenter til å samarbeide om en påbegynt søknad. Dette gjør dere ved å klikke på fanen "Samarbeid" i utkastet, og legge inn e-postadressen til samarbeidspartnerne. Vedkommende må være registrert i søknadsportalen med den e-postadressen. Bare den personen som oppretter søknadsskjemaet kan sende det inn.

Kan vi ha flere delprosjekter under samme aktivitetstype?
I alle søknadsskjemaene er det mulig å legge inn flere delprosjekter under hver aktivitetstype. Med flere delprosjekter mener vi to eller flere prosjekter under samme aktivitetstype, eksempelvis et fritidstilbud og et ferietilbud eller to utstyrssentraler. Bruk fritekstfeltene til å inkludere informasjonen som ikke passer inn i feltene der dere må oppgi én verdi.

Spørsmål i søknadsskjemaet:
I søknadsskjemaene for de ulike aktivitetstypene er det flere kriterier dere må bekrefte (se kriterier i forskriftens kapittel 4). Dere må krysse av for at søknaden oppfyller alle kriteriene. Dette er likt i alle søknadsskjemaene og gjelder for alle aktivitetstyper.

Hvis dere søker om flere delprosjekter under samme aktivitetstype, skal dere nummerere disse og for hvert spørsmål angi hvilket delprosjekt informasjonen gjelder. Med mindre det gis annen informasjon skal informasjonen dere oppgir om for eksempel åpningstider, antall overnattinger etc. være totalt for alle delprosjektene, per år.

 • Vi anbefaler at dere leser både forskrift og all informasjonen på ordningens side nøye før dere starter å jobbe med søknadsskjemaet.
 • Les godt igjennom alle spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet. 
 • Svar på det dere blir spurt om og vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e). 

Spørsmålene i søknadsskjemaet vil variere etter hvilken aktivitetstype som er valgt, men felles for alle skjemaene er som følgende:

 • Innhold: Beskriv innholdet/aktiviteten (e) i prosjektet så konkret som mulig
 • Varighet og omfang: Beskriv når prosjektet skal gjennomføres, hvor og hvor ofte.
 • Antall deltakere: Dere skal anslå antall deltakere, både i og utenfor målgruppen.
 • Målgruppe: Dere må redegjøre for plan for rekruttering av målgruppen.
 • Samarbeid: Dere må gi en konkret beskrivelse av hvem dere skal samarbeide med for å rekruttere målgruppen.

Budsjett:
Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere prosjektet.

Når dere skal sette opp budsjett er det viktig at dere har fokus på hva dere trenger av midler til å gjennomføre aktiviteten dere planlegger. Dere bør derfor vurdere utgiftssiden først. Husk også at dere skal bidra med egenfinansiering. Denne skal inkluderes i summen på utgifter og samtidig settes opp på inntektssiden av budsjett og regnskap.  Les mer om egenfinansiering i nedtreksmenyen - krav til egenfinansiering.

Budsjettpostene i søknadsskjemaene vil variere avhengig av hvilken aktivitetstype det søkes om tilskudd til. I de fleste av aktivitetstypene vil det være mulig å søke om støtte til lønn til ansatte, husleie/strøm/renhold, utgifter til inngangsbilletter/deltakelse og reise/transport/opphold, innkjøp av utstyr og investering i lokale. Under aktivietstype 4-2 er det anledning til å søke om lønn til deltakere.

 • Alle søknadsskjemaene krever at dere setter opp et realistisk budsjett for prosjektet. Budsjettet skal kun omfatte prosjektet dere søker om midler til, og dere skal ikke budsjettere med driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i prosjektet.
 • Budsjettet skal gå i balanse.
 • Dere skal bruke de forhåndsdefinerte postene i søknadsskjemaet, og bruke «sekkeposter» (som «andre utgifter») i så liten grad som mulig. Hvis dere bruker slike poster, må dere spesifisere innholdet i et eget tekstfelt under budsjettet. Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet. 
 • Hvis prosjektet aktivt skal rekruttere deltakere fra flere kommuner, må dere sende inn én søknad for hver av disse kommunene. Summene i budsjettet må dere dele opp slik at det totale omsøkte beløpet samsvarer med det totale behovet i prosjektet.
 • Kommunens hovedsøknad: Søknadsskjemaet «Kommuner - Hovedsøknad» har ikke budsjettet spesifiserte utgiftsposter utover total kostnad per aktivitetstype. Dere må fortsatt redegjøre for prosjektets inntekter på lik linje med andre søkere.  

Husk at Bufdir vil be om hovedbok og bilag dersom vi foretar kontroller. Kommuner skal også føre regnskap på en slik måte at utgifter til ulike aktivitetstyper kan skilles fra hverandre. Selv om budsjettet i søknadsskjemaet er mindre spesifikt, er det likevel svært viktig at dere oppretter egne prosjektnummer (koststeder) og regnskapsfører bilag på riktig måte i prosjektet. Egne prosjektnummer eller kostnadssteder for aktivitetstypene er derfor noe vi sterkt anbefaler.

Egenfinansiering er økonomiske midler som søker bidrar med inn i prosjektet.

 • Gaver, generelle driftstilskudd og andre midler som organisasjonen disponerer fritt kan regnes som egenfinansiering.
 • Dere kan for eksempel dekke kostnader til lønn for en som skal jobbe med prosjektet, eller utgifter til strøm eller husleie. Den andelen av disse utgiftene som gjelder prosjektet dere søker støtte til, fører dere opp i budsjettet som egenfinansiering på inntektssiden i budsjettet, og på riktig post på utgiftssiden.
 • Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og andre inntekter som kommer som et resultat av selve prosjektet. Disse midlene skal uavkortet gå til å finansiere prosjektet. Egenfinansieringen inkluderer heller ikke ulønnet frivillig innsats som for eksempel dugnadsarbeid o.l

Offentlige og private aktører som søker forplikter seg til å bidra med minimum 20 % av tilskuddsbeløpet i egenfinansiering per år.

Frivillige organisasjoner forplikter seg til å bidra med minimum 5 % i egenfinansiering per år.

Det innebærer at søkere må budsjettere med minimum denne andelen av søknadsbeløpet som egenfinansiering. Egenfinansieringen må fremgå både av budsjettet og regnskapet, og kostnadene skal føres på prosjektets kostnadssted eller prosjektnummer.  

Beregning av egenfinansiering for søknader som inkluderer aktivitetstypen 4.7 Los/ungdomslos:

 • For aktivitetstypen 4.7 Los/ungdomslos gjelder andre regler for egenfinansiering, jf. § 4-7 bokstav e i forskriften. Det er et eget felt i budsjettet for egenfinansiering knyttet til denne aktivitetstypen. Søker skal bidra med egenfinansiering som minimum tilsvarer beløpet dere mottar i tilskudd til denne aktivitetstypen. Når dere beregner egenfinansiering for resten av prosjektet på 20 prosent av tilskuddsbeløpet, må dere trekke fra beløpet dere søker om tilskudd til los/ungdomslos først. Fordi det er ulike krav til egenfinansiering for 4.7 Los/ungdomslos og de øvrige aktivitetstypene, kan det være litt komplisert å beregne egenfinansieringen korrekt.   
 • Bufdir har derfor laget en egen kalkulator som dere kan bruke til å beregne riktig egenfinansiering: Kalkulator
 • Eksempel: Dere har søkt om tre aktivitetstyper, hvorav 4.7 Los/ungdomslos er en av dem. Totalt har dere søkt om tilskudd på kr 850 000. Dere har budsjettert med at aktivitetstypen los har utgifter på kr 700 000 per år. Her fører dere kr 350 000 i egenfinansiering til los. For å finne kravet til egenfinansiering for de to andre aktivitetstypene må dere først trekke kr 350 000 fra søknadsbeløpet. Dere beregner så 20 prosent av det gjenstående beløpet (500 000 x 0,2 = 100 000) som dere fører i feltet for egenfinansiering. Total egenfinansiering vil da utgjøre kroner 350 000 + 100 000 = 450 000, som inkludert tilskuddet vil gi en finansiering på 1 300 000 kroner.  

I tråd med statens økonomireglement, og disse absolutte kravene til egenfinansiering har Bufdir følgende modell for beregning av eventuell tilbakebetaling av ubrukte midler: Direktoratet forutsetter at den påkrevde egenfinansieringen benyttes. Hvis prosjektets eneste inntekter er tilskuddet fra Bufdir og egenfinansiering, vil Bufdir derfor kreve tilbake alt av et eventuelt overskudd. Inntekter som genereres som følge av prosjektet (f.eks. inntekter fra kiosksalg, deltakeravgifter osv.) skal også benyttes til å gjennomføre prosjektet.

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. 

Forventet saksbehandlingstid:

Informasjon om forventet saksbehandlingstid vil bli publisert på nettsiden i starten av januar 2024.

Vi vil sende ut vedtaksbrev elektronisk til søkerorganisasjonen i Altinn, med kopi på e-post til den som har sendt inn søknaden.

Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Ved større tilskuddsbeløp vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger.

Klage

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i tilskudds- eller avslagsbrevet. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportering

Alle som mottar tilskudd skal levere rapport og regnskap i Bufdirs søknadsportal om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Den som er søknadsansvarlig får tilsendt regnskaps- og rapporteringsoppgave i god tid før rapporteringsfristen.

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år og sluttrapport etter siste år. Hvis dere har fått innvilget midler for ett år, skal dere kun levere en sluttrapport etter endt tilskuddsperiode

Frist er 1. februar.

Framdriftsrapport er en forenklet rapportering der dere blant annet skal redegjøre for fremdriften i prosjektet, eventuelle avvik og antall nådd i målgruppen. Dere skal også legge inn regnskapstall for tilskuddsåret.

Det stilles ikke krav om revisjon før i sluttrapporten, og da skal det foreligge rapport eller uttalelse fra revisor for hele tilskuddsperioden.

Fremdriftsrapporten skal fylles ut i eget skjema i Bufdirs søknadsportal.

Frist er 1. mars

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år, skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år og sluttrapport etter siste år. Hvis dere har fått innvilget midler for ett år, skal dere kun levere en sluttrapport etter endt tilskuddsperiode

Sluttrapporten og prosjektregnskapet skal vise om dere har brukt midlene i tråd med søknaden, gjeldende forskrift, samt vilkårene og eventuelle merknader fra direktoratet i tilskuddsbrevet. Dere skal blant annet gi en beskrivelse av aktiviteten dere har gjennomført, eventuelle avvik, hvor mange som har benyttet seg av prosjektet, utfordringer og suksesskriterier.

Sluttrapporten skal fylles ut i eget skjema i Bufdirs søknadsportal.

Regnskapet skal kun omfatte prosjektet det ble gitt midler til. For eksempel skal et større aktivitetssenter ikke føre opp driftsutgifter og inntekter som ikke er direkte knyttet til prosjektet.

Dere må føre regnskapet så spesifikt at det er mulig å se hva tilskuddet er benyttet til. For eksempel skal lønn, reiseutgifter, investeringer i utstyr, husleie, administrasjonskostnader og liknende føres hver for seg. Det er ikke tilstrekkelig å føre alt under «sekkeposter» som «andre kostnader». Denne posten er kun tiltenkt utgifter som ellers ikke hører naturlig hjemme i noen av de definerte utgiftspostene.

Alle som mottar tilskudd, skal opprette et eget kostnadssted eller prosjektnummer for det enkelte prosjekt dere får støtte til. Kostnader som ikke er ført på prosjektets kostnadssted eller prosjektnummer, kan underkjennes av Bufdir

Regnskapet skal omfatte:

 • Påkrevd egenfinansiering.
 • Alle inntekter: Det vil si tilskuddet fra direktoratet, egenfinansiering, prosjekttilskudd fra andre, og prosjektgenererte inntekter fra kiosksalg, deltakeravgifter, osv.
 • Kostnader: Regnskapet skal vise alle kostnader i prosjektet innenfor tilskuddsperioden.

Bufdir kan kontrollere bruken av tilskuddsmidler og be om hovedbok og bilag knyttet til et prosjekt. Det er derfor svært viktig at dere løpende har ført regnskap på en oversiktlig og god måte og at alle kostnader skal kunne dokumenteres med bilag.

Når det er krav til revisor, skal denne følge standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) i revisjonen av regnskapet. Dersom dere har fått tilskudd i ett år skal uttalelsen gjelde for dette året. Dersom dere har fått tilskudd for to eller tre år, skal uttalelsen gjelde for alle årene samlet.

Alle tilskuddsmottakere skal på forespørsel kunne legge frem hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det kommer tydelig frem hvordan midlene er benyttet.

Offentlige aktører:

 • Når samlet tilskuddsbeløp er på 300 000 kroner eller mer for hele tilskuddsperioden:
  Sluttregnskapet skal kontrolleres av kommunerevisjonen. Sluttregnskapet for hele tilskuddsperioden skal være kontrollert av revisor, og revisor må følge Bufdirs krav til avtalte kontrollhandlinger.
 • Når samlet tilskuddsbeløp er lavere enn 300 000 kroner for hele tilskuddsperioden:
  Offentlige aktører trenger ikke revidere tilskuddet.

Frivillige organisasjoner og private aktører (AS, SA, DA, ANS og liknende):

 • Når samlet tilskuddsbeløp er på 200 000 kroner eller mer for hele tilskuddsperioden:
  Sluttregnskap skal kontrolleres av statsautorisert revisor, og revisor må følge Bufdirs krav til avtalte kontrollhandlinger. Vi gjør oppmerksom på at når samlet tilskuddsbeløp er på 10 millioner kroner eller mer for hele tilskuddsperioden så skal revisor kontrollere 50% av bilagene i prosjektet.

 • Når samlet tilskuddsbeløpet er lavere enn 200 000 kroner for hele tilskuddsperioden:
  Sluttregnskapet skal kontrolleres, men det er ikke et krav om at det skal gjøres av en statsautorisert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med prosjektet, ha personlige interesser i prosjektet, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med prosjektet. Kontrollen må følge retningslinjene i Forenklet kontroll for tilskuddsmottakere.

Dere finner mer informasjon om krav til rapportering i tilskuddsbrev.

Ubenyttede midler ved prosjektets slutt skal tilbakebetales til Bufdir. VI vil i forbindelse med rapportgjennomgangen sende dere informasjon om tilbakebetaling, dersom dette er aktuelt. Dere skal altså ikke betale tilbake midler før dere får resultat av rapporteringen dere har sendt inn. Vær oppmerksom på at dette kan ta noe tid.

Bufdir kan kreve at dere betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet hvis

 • dere ikke gir fullstendige eller korrekte opplysninger til Bufdir
 • dere ikke bruker tilskuddet på den måten som dere beskrev i søknaden
 • dere ikke bruker midlene i samsvar med vilkårene som står i dette tilskuddsbrevet
 • dere ikke bruker opp hele tilskuddet
 • dere ikke gjennomfører prosjektet
 • dere ikke sender inn rapport og regnskap innen fristen
 • rapport og regnskap ikke blir godkjent av Bufdir
 • Bufdir ved en feil utbetaler for høyt tilskudd

Eksempel på tilbakebetaling av midler:
En kommune søker om kr. 100 000 til et ferieprosjekt. I budsjettet har de ført opp kr. 20 000 i egenfinansiering, som er 20 % av søknadssummen. Det er ingen andre inntekter i prosjektet. De totale inntektene i budsjettet er dermed kr. 120 000. Bufdir innvilger imidlertid bare kr. 50 000 til prosjektet. Fordi kommunen forplikter seg til å bidra med 20 % i egenfinansiering, er inntektene til prosjektet kr. 50 000 (tilskudd fra Bufdir) pluss kr. 10 000 (egenfinansiering fra kommunen). De totale inntektene er dermed kr. 60 000. Når kommunen rapporterer ved prosjektets slutt, viser regnskapet at de bare har brukt kr. 40 000 på prosjektet. Prosjektet har dermed et overskudd på kr. 20 000. Direktoratet forutsetter at egenfinansieringen på 20 % benyttes til prosjektet. Overskuddet på kr. 20 000 skal derfor tilbakebetales til Bufdir etter avtale.

Endringer i prosjektet

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal tilbakebetale tilskuddet til Bufdir.

Hovedregelen er at tilskuddet skal benyttes i løpet av tilskuddsperioden 1. Januar – 31. desember). Dersom dere har ubenyttede midler igjen i det siste tilskuddsåret, kan dere søke om å få utvidet prosjektperioden og utsatt rapporteringsfrist for det siste tilskuddsåret. Dette gjør dere ved å søke om utsettelse gjennom søknadsportalen innen en måned før utgangen av siste tilskuddsår.

Søknad om utsettelse må sendes inn av den som er søknadsansvarlig for prosjektet.

For alle tilskuddsmottakere

Tilskuddet skal benyttes slik det er beskrevet i søknaden. Det kan imidlertid søkes om omdisponering av midlene. Midlene kan ikke omdisponeres til formål som ikke er beskrevet i søknaden, eller aktivitetstyper som det ikke er innvilget midler til. Bufdir beslutter hvorvidt omdisponeringen godkjennes eller ikke. Søknad om omdisponering sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal av den som er søknadsansvarlig for prosjektet. Ved mindre avvik fra søknaden, som forskyvning av midler mellom ulike budsjettposter, er det ikke krav om søknad om omdisponering til Bufdir. Omdisponering er aktuelt når vesentlige deler av søknaden dere har fått tilskuddsmidler til ikke kan gjennomføres, eller dere vurderer at andre tiltak enn de dere har beskrevet skal gjennomføres.

For kommuner

Kommunen kan overføre midler fra en aktivitetstype til en annen innenfor den samme søknaden, med mindre annet er spesifisert i vedtaket fra Bufdir.

Dersom dere får innvilget mindre tilskudd enn dere søkte om står dere fritt til å bestemme hvilke aktivitetstyper dere vil prioritere å gjennomføre. Dere kan ikke overføre midler til en aktivitetstype som dere ikke har fått innvilget midler til.

Eksempel: Dere har fått innvilget kr. 200 000 til aktivitetstypen 4.3 Utstyrssentral og kr. 300 000 til aktivitetstypen 4.2 Jobbtilbud og veiledning. Kommunen kan overføre deler av midler fra utstyrssentralen til jobbtilbud uten å kontakte Bufdir.

Dersom utstyrssentralen ikke kan gjennomføres og dere ønsker å overføre alle midlene til jobbtilbudet, må dere imidlertid søke Bufdir om omdisponering av midler. Dere kan ikke overføre midler til aktivitetstyper som dere ikke har fått innvilget midler til.

Hvem har fått tilskudd?

Tildelinger 2023

Bevilgningen på ordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge er på 664,4 millioner kroner i 2023. 323,4 millioner kroner av bevilgningen er avsatt til gode prosjekter i 2023 med vedtak fattet tidligere år (flerårige tilskuddsordninger). Tilgjengelige midler til fordeling i 2023 var derfor på 340,9 millioner kroner.

Bufdir mottok totalt 1 606 søknader, av disse er 1 496 sendt inn gjennom deltakende kommuner. Totalt omsøkt beløp i 2023 er på 967,8 millioner kroner, det vil si en total oversøkning på 626,8 millioner kroner ut ifra tilgjengelige midler. Vi har vi innvilget 662 søknader og 332,6 millioner kroner for 2023 (søknader sendt inn i 2023). Av søknader sendt inn gjennom deltakende kommuner, har vi innvilget 628 søknader og 171,3 millioner kroner for tilskuddsåret 2023.

Bufdir har vurdert søknader om tilskudd på bakgrunn av de kriterier, prioriteringer og rammer for fordeling av midler som er fastsatt i forskriften. Videre har vi lagt vekt på i hvilken grad søknaden oppfyller de aktuelle kriteriene for aktivitetstypene. På grunn av stor oversøkning har vi vurdert søknadene strengt opp mot kriterier og målet for tilskuddsordningen. I prioriteringen av søknadene har Bufdir vurdert hvilke prosjekter som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse på tilskuddsordningen.

Videre har Bufdir prioritert søknader fra aktører som ikke allerede mottar flerårig tilskudd, jf. paragraf 3-4 fjerde ledd, som sier at nye søknader fra aktører som allerede mottar flerårig tilskudd kan prioriteres lavere. Ved årets fordeling av midler til søknader gjennom deltakende kommune (aktivitetstypene 4-1 til og med 4-8 og 4-11) gjelder denne prioriteringen når virksomheten allerede mottar tilskudd gjennom samme deltakende kommune. Ved fordeling av midler til øvrige søknader (aktivitetstypene 4-9, 4-10 og 4-12) gjelder denne prioriteringen når virksomheten allerede mottar tilskudd til samme aktivitetstype.  

I den overordnete fordelingen av tilskuddsmidler mellom kommunene har vi regnet med tidligere tildelinger til flerårige pågående prosjekter i kommunen. Det innebærer at årets saksbehandling og størrelsen på tildelt sum til de kommunene som allerede mottar tilskudd til flerårige pågående prosjekter (tilskudd gjennom ordningene "Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom" og/eller "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser" og/eller “Tilskudd til inkludering av barn og unge”), er påvirket av tidligere tildelinger.

I statsbudsjettet for 2023 er 17,5 mill. kroner av bevilgningen satt av til etablering, drift eller videreutvikling av utstyrssentraler. I årets saksbehandling har vi derfor også prioritert søknader om tilskudd til utstyrssentraler høyere enn normalt. 

Hovedtall for tilskuddsordningen i 2023

Tallene inkluderer alle prosjekter som mottar tilskudd i 2023, herunder nye vedtak fattet i 2023 og vedtak om flerårig tilskudd fattet i 2022.

 • Antall innvilgede prosjekter: 1194

 • Innvilgede søknader fra offentlige instanser er 332 med innvilget sum 169,6 mill. kroner

 • Innvilgede søknader fra frivillige organisasjoner er 644 med innvilget sum på 394,3 mill. kroner (denne summen inkluderer øremerkede tilskudd)

 • Innvilgede søknader fra private aktører er 218 med innvilget sum på 52,9 mill. kroner

Tilskuddsordningen Inkludering av barn og unge er styrket med 15 512 000 kroner i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2023. Dette vil gi flere barn og unge mulighet til å delta i fritidsaktiviteter over hele landet. I tillegg fordeler Bufdir nå deler av restmidlene som ble holdt av til klagebehandling.

Bufdir tildeler 17 584 600 kroner til ulike prosjekter i regi av offentlige, private og frivillige aktører. Midlene er fordelt på prosjekter med vedtak innvilget i 2022 og i 2023. Resten av midlene blir fordelt etter endt klagebehandling i løpet av høsten 2023.

Oversikt innvilgede tiltak RNB og restmidler

Innvilgede tiltak

Hovedtall for hele tilskuddsordningen

 • Bevilgning 2022: 572 489 000
 • Antall søknader: 1852
 • Antall innvilgede prosjekter: 952
 • Total søknadssum: 1 316 414 166 kroner
 • Totalt tildelt sum: 572 489 000 kroner

Oversikt tildelinger gjennom Tilskudd til inkludering av barn og unge for 2022

 • Søknader gjennom deltakende kommuner (Aktivitetstype §4.1- §4.8 og §4.11)
  Omsøkt 2022: 999 770 875. Antall søknader 2022: 1699. Innvilget sum 2022: 289 138 029. Søknader innvilget 2022: 739
 • 4-9 Arbeidsmodeller
  Omsøkt 2022: 39 337 258. Antall søknader 2022: 44. Innvilget sum 2022: 14 169 293. Søknader innvilget 2022: 15
 • 4-10 Koordinering
  Omsøkt 2022: 15 077 00. Antall søknader 2022: 43. Innvilget sum 2022: 5 998 000. Søknader innvilget 2022: 16
 • 4-12 Sentralledd
  Omsøkt 2022: 133 028 958. Antall søknader 2022: 55. Innvilget sum 2022: 76 265 000. Søknader innvilget 2022: 38
 • Øremerkede tiltak
  Omsøkt 2022: 121 200 075. Antall søknader 2022: 7. Innvilget sum 2022: 115 440 000. Søknader innvilget 2022: 7
 • Nysaldering
  Omsøkt 2022: 8 000 000. Antall søknader 2022: 4. Innvilget sum 2022: 8 000 000. Søknader innvilget 2022: 4
 • Pågående flerårige prosjekter (Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom)
  Tildelt pågående flerårige prosjekter: 63 478 677. Søknader innvilget 2022: 133

Vurderinger

Bufdir har ved den overordnede fordelingen av midlene vektlagt følgende:

 • antall barn og unge i kommunene
 • indikatorer for omfang av utenforskap blant barn og unge i kommunene
 • geografisk fordeling
 • fordeling av midler mellom ulike aktivitetstyper
 • fordeling av midler mellom offentlige instanser og aktører i sivilsamfunnet

I saksbehandlingen av den enkelte søknad har Bufdir:

 • vurdert kvaliteten og forventet måloppnåelse
 • vurdert søknadsbeløp opp mot forventet måloppnåelsen og
 • lagt vekt på kommunens rangering.

På grunn av stor oversøking på ordningen har det vært begrensede midler tilgjengelig. Bufdir har derfor vurdert søknadene strengt, og mange av søknadene som har fått innvilget tilskudd har ikke fått fullt omsøkt beløp.

Direktoratet har prioritert søknader som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse på ordningen og som oppfyller kriteriene for aktivitetstypen. Flertallet av søknadene er innvilget for hele perioden 2022 – 2024, men noen søknader er innvilget for ett eller to år.

Ekstratildelinger i forbindelse med RNB

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 ble ordningen styrket med 10 millioner kroner for inneværende år, med følgende omtale:

"Ukrainakrisen innebærer at flere utsatte barn kommer til Norge. At barn og unge ikke har mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, kan gi økt risiko for sosialt utenforskap. Tilgang til å låne sports- og fritidsutstyr er viktig for at barn og unge kan delta på sosiale aktiviteter på fritiden. På denne bakgrunn økes Bufdirs tildeling til tilskuddsordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge med 10 mill. kroner. Økningen skal gå til utstyrssentraler, bl.a. tilknyttet BUA-nettverket, som har søkt på tilskuddsordningen. Økningen vil innebære at flere utstyrssentraler kan få tilskudd til drift, videreutvikling eller etablering av tilbudet, noe som vil gi flere barn og unge mulighet til å låne sports- og fritidsutstyr."

Bufdir har vurdert søknader om tilskudd til utstyrssentraler på nytt. Som et resultat av dette har 45 søknader om tilskudd blitt styrket og 5 søknader som opprinnelig ble avslått har blitt innvilget. Du finner en oversikt over prosjektene det gjelder i dette dokumentet.

Ekstratildeling i forbindelse med nysalderingsproposisjonen.

I nysalderingsproposisjonen for 2022 ble ordningen styrket med 8 millioner kroner, midlene skal gå til sosiale aktiviteter for vanskeligstilte grupper i julen i regi av frivillige organisasjoner. Økningen ble fordelt likt mellom følgende fire organisasjoner: Frelsesarmeen, Blå Kor, Norges Røde Kors og Stiftelsen Kirkens Bymisjon.

Kontakt

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlere

Mari Ommundsen
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 466 19 567

Johanne Halsnes Århus
E-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
Telefon: 466 16 311

Heidi Hafnor Larsen
E-post: heidihafnor.larsen@bufdir.no
Telefon: 466 15 814

Emina Simic
E-post: emina.simic@bufdir.no
Telefon; 466 17 925

Cathrin Dahl-Johansen
E-post: cathrin.dahljohansen@bufdir.no
Telefon: 466 15 733