Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til utstyrssentral

Utlån av utstyr til fritidsaktiviteter gratis eller til en lav kostnad (§ 4.3)

Søknadsfristen for 2024 var 3. november 2023.

Svar på søknad:
Søknader om tilskudd til aktivitetstypene 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4-12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig. Bufdir offentliggjorde tildelingene 14. februar 2024, og en oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd».

Søknader som er sendt inn gjennom deltakende kommuner er behandlet ferdig. Bufdir offentliggjorde tildelingene 29. april kl. 10.00, og en oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd». Vedtaksbrev blir sendt ut 29. og 30. april.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke. Bydeler i Oslo er sidestilt med kommuner.

Virksomheter som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.

Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.

Kommunen må delta i ordningen

For at dere skal kunne søke på denne aktivitetstypen, må kommunen(e) dere skal rekruttere hoveddelen av deltakerne fra, være med på ordningen.

Se hvilke kommuner som deltar i ordningen (pdf).

For oversikt over arbeid med inkludering av barn og unge i kommunen, kan dere ta kontakt med knutepunktsfunksjoner i kommunen (pdf).

Hva kan dere få tilskudd til?

Innenfor denne aktivitetstypen kan dere få tilskudd til å opprette eller videreutvikle en utstyrssentral.

Utlåns- eller utstyrssentral er et lavterskeltilbud om utlån av utstyr. Mange utstyrssentraler tilbyr utlån av sportsutstyr, men det er også mulig å tilby utlån av andre typer utstyr, som for eksempel musikkinstrumenter eller lyd-, film- og fotoutstyr.

Utstyrssentralene kan organiseres på ulike måter og driftes av både kommuner, lag og foreninger. Eksempler på nettverk som organiserer utstyrssentraler er BUA, Frilager og Skattkammeret, men en utstyrssentral behøver ikke å være tilknyttet noen av disse for å søke.

Tilskudd til utstyrssentraler skal dekke innkjøp av utstyr til utlån og/eller kostnader knyttet til lokaler, vedlikehold eller administrasjon av utlån, for eksempel lønn til ansatte ved utstyrssentralen.

Hovedformålet er å redusere de økonomiske barrierene for deltakelse i fritidsaktiviteter. Utstyrssentraler kan bidra til å dempe konsekvensene av å vokse opp i en familie med lav inntekt ved at målgruppen kan låne utstyr gratis eller til en svært lav kostnad.

Dere kan ikke benytte tilskuddsmidler til aktivitet som:

 • danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker eller nærstående part,
 • dekker tjenester som allerede er pålagt kommunen eller andre offentlige instanser ved lov (som f.eks. svømmeundervisning, avgifter i tilknytning til Kulturskolen eller tjenester som skal dekkes av NAV),
 • stiller krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Kriterier

I søknadsskjemaet må dere bekrefte at dere skal: 

 • låne ut utstyr for å legge til rette for deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge,  
 • sørge for at utstyret er lett tilgjengelig for målgruppen, 
 • påse at utlån er gratis eller har svært lave kostnader for målgruppen,  
 • ikke gi bort utstyr eller låne ut utstyr på ubestemt tid, 
 • påse at tilskuddsmidler og egenfinansiering bare benyttes til å dekke utgifter som er direkte knyttet til drift av utstyrssentralen.

Målgruppe

Denne aktivitetstypen retter seg mot barn og unge fra 0 til og med 24 år som står i fare for å havne i utenforskap. Dere kan også inkludere øvrige barn og unge hvis det er hensiktsmessig for å unngå stigmatisering.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • manglende sosialt nettverk 
 • manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Beløp og varighet

Laveste søknadsbeløp er 50 000 kroner per år.

Dere kan søke om tilskudd for en periode på inntil tre år. Tilskuddsåret går fra 1. januar til 31. desember.

Krav til egenfinansiering

Egenfinansiering er økonomiske midler som dere må bidra med inn i prosjektet:

 • Frivillige organisasjoner: 5 % av tilskuddsbeløpet per år
 • Private aktører: 20 % av tilskuddsbeløpet per år
 • Offentlige instanser: 20 % av tilskuddsbeløpet per år

Det innebærer at dere må budsjettere med minimum denne andelen av søknadsbeløpet som egenfinansiering. Egenfinansieringen må fremgå både av budsjettet og regnskapet, og kostnadene skal føres på prosjektets kostnadssted eller prosjektnummer.  

Gaver, generelle driftstilskudd og andre midler som organisasjonen disponerer fritt kan regnes som egenfinansiering.

Dere kan for eksempel dekke kostnader til lønn for en som skal jobbe med prosjektet, eller utgifter til strøm eller husleie. Den andelen av disse utgiftene som gjelder prosjektet dere søker støtte til, fører dere opp i budsjettet som egenfinansiering på inntektssiden i budsjettet, og på riktig post på utgiftssiden.

Egenfinansiering inkluderer ikke:

 • deltakeravgifter og andre inntekter som kommer som et resultat av selve prosjektet. Disse midlene skal uavkortet gå til å finansiere prosjektet.
 • ulønnet frivillig innsats som dugnadsarbeid og lignende.

Søknad og budsjett

Spørsmålene i søknadsskjemaet vil variere etter hvilken aktivitetstype som er valgt, men dette er felles for de fleste av skjemaene:

 • Innhold: Beskriv innholdet/aktiviteten(e) i prosjektet så konkret som mulig.
 • Varighet og omfang: Beskriv når prosjektet skal gjennomføres, hvor og hvor ofte.
 • Antall deltakere: Dere skal anslå antall deltakere, både i og utenfor målgruppen.
 • Målgruppe: Dere må redegjøre for plan for rekruttering av målgruppen.
 • Samarbeid: Dere må gi en konkret beskrivelse av hvem dere skal samarbeide med for å rekruttere målgruppen.

Les godt igjennom alle spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet. 

Svar på det dere blir spurt om, og vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e). 

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere prosjektet.

Når dere skal sette opp budsjett, er det viktig at dere har fokus på hva dere trenger av midler til å gjennomføre aktiviteten dere planlegger. Dere bør derfor vurdere utgiftssiden først.

Husk at dere skal bidra med egenfinansiering. Denne skal inkluderes i summen på utgifter og samtidig settes opp på inntektssiden av budsjett og regnskap.

Budsjettpostene i søknadsskjemaene vil variere avhengig av hvilken aktivitetstype dere søker om tilskudd til. I de fleste av aktivitetstypene vil det være mulig å søke om støtte til lønn til ansatte, husleie/strøm/renhold, utgifter til inngangsbilletter/ deltakelse og reise/transport/opphold, innkjøp av utstyr og investering i lokale.

 • Dere må sette opp et realistisk budsjett for prosjektet. Budsjettet skal kun omfatte prosjektet dere søker om midler til, og dere skal ikke budsjettere med driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i prosjektet.
 • Budsjettet skal gå i balanse.
 • Dere skal bruke de forhåndsdefinerte postene i søknadsskjemaet, og bruke «sekkeposter» (som «andre utgifter») i så liten grad som mulig. Hvis dere bruker slike poster, må dere spesifisere innholdet i et eget tekstfelt under budsjettet. Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet. 
 • Hvis prosjektet aktivt skal rekruttere deltakere fra flere kommuner, må dere sende inn én søknad for hver av disse kommunene. Summene i budsjettet må dere dele opp slik at det totale omsøkte beløpet samsvarer med det totale behovet i prosjektet.

For kommuner: I søknadsskjemaet dere skal bruke, har ikke budsjettet spesifiserte utgiftsposter utover total kostnad per aktivitetstype. Dere må fortsatt redegjøre for prosjektets inntekter på lik linje med andre søkere.  

Det er mulig å invitere medskribenter til å samarbeide om en påbegynt søknad:

 1. Klikk på fanen "Samarbeid" i utkastet.
 2. Legg inn e-postadressen til samarbeidspartnerne. Vedkommende må være registrert i søknadsportalen med den e-postadressen.

Bare den personen som oppretter søknadsskjemaet, kan sende det inn.

Hvis dere søker om flere prosjekter under samme aktivitetstype:

 • Legg dem inn som delprosjekter i samme søknadsskjema.
 • Nummerer disse delprosjektene, og for hvert spørsmål i spørsmålsskjema angi hvilket delprosjekt informasjonen gjelder. Bruk fritekstfeltene til å inkludere informasjonen som ikke passer inn i feltene der dere må oppgi én verdi.
 • Med mindre det gis annen informasjon, skal informasjonen dere oppgir om for eksempel åpningstider, antall overnattinger etc. være totalt for alle delprosjektene, per år.

Hvis dere søker om flere prosjekter under ulike aktivitetstyper:

 • Kommuner: Dere sender inn én hovedsøknad der dere kan legge til flere aktivitetstyper. Unntak: aktivitetstypene 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller og 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen har egne søknadsskjemaer.
 • Andre aktører: Dere sender inn én søknad per aktivitetstype. Hvilket søknadsskjema dere skal bruke, står beskrevet på sidene til de ulike aktivitetstypene.

Hvordan søke?

Navn på søknadsskjema i søknadsportalen:

 • For kommuner og bydeler i Oslo: "Søknad – 1 - Kommuner - Hovedsøknad – 2024".  
 • For frivillige organisasjoner, private aktører og andre offentlige instanser: "Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2024".
  • Hvis prosjektet aktivt skal rekruttere deltakere fra flere kommuner, må dere sende inn én søknad for hver av disse kommunene.
  • Prosjekter som rekrutterer deltakere fra hele Oslo, skal knytte søknaden til Oslo kommune sentralt
 • For kommunale etater i Oslo med prosjekter som hovedsakelig rekrutterer fra én bydel: "Søknad – 2 - Frivillige og private – Ordinær søknad – 2024"

Bufdir kan avvise eller avslå søknader som er sendt inn på feil søknadsskjema, eller hvis dere søker om feil aktivitetstype.

Søknadsfristen for 2024 har gått ut.

Etter at dere har søkt

Forventet saksbehandlingstid:
Søknader om tilskudd til aktivitetstypene 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4-12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig. En oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd».

Søknader som er knyttet til en deltakende kommune og er sendt inn av andre aktører enn kommunen selv, skal rangeres av kommunen. Dette utgjør en viktig del av vårt beslutningsgrunnlag.

Både søknader fra frivillige og private aktører som er sendt inn gjennom kommuner, og kommunenes egne hovedsøknader, kan forvente å få svar i april/mai.

Når vi er ferdige med saksbehandlingen, får dere et vedtaksbrev om innvilgelse eller avslag.

Få dere tilskudd, skal dere levere rapport og regnskap om hvordan tilskuddet har blitt brukt.

Les mer om vurdering, rapportering og tildeling på tilskuddsordningens side.

Andre aktivitetstyper i denne ordningen

Kontakt

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlere

Mari Ommundsen
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 466 19 567

Johanne Halsnes Århus
E-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
Telefon: 466 16 311

Heidi Hafnor Larsen
E-post: heidihafnor.larsen@bufdir.no
Telefon: 466 15 814

Emina Simic
E-post: emina.simic@bufdir.no
Telefon; 466 17 925

Tonje Olsrud
E-post: tonje.olsrud@bufdir.no
Telefon: 466 15 662