Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til koordinering av lokalt arbeid

Koordinere, tilrettelegge og organisere samarbeidet internt i kommunen og mellom kommunen og andre aktører (§ 4.10)

Søknadsfristen for 2024 var 3. november 2023.

Svar på søknad:
Søknader om tilskudd til aktivitetstypene 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4-12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig. Bufdir offentliggjorde tildelingene 14. februar 2024, og en oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd».

Søknader som er sendt inn gjennom deltakende kommuner er behandlet ferdig. Bufdir offentliggjorde tildelingene 29. april kl. 10.00, og en oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd». Vedtaksbrev blir sendt ut 29. og 30. april.

Hvem kan søke?

Det er kun kommuner som kan søke.

Dere kan søke uavhengig av om kommunen er påmeldt ordningen.

Hva kan dere få tilskudd til?

Innenfor denne aktivitetstypen kan dere få tilskudd til å koordinere, tilrettelegge og organisere samarbeidet internt i kommunen og mellom kommunen og andre aktører med mål om å øke målgruppens deltakelse i fritidsaktiviteter. Koordineringsarbeidet skal foregå på systemnivå.

Det er flere grep en kommune, i samarbeid med frivilligheten, kan ta for å fjerne barrierer for deltakelse og inkludere flere barn og unge inn i fritidsaktivitet. Kommunen kan etablere/videreutvikle samarbeidsformer internt og mellom kommunen og andre aktører og/eller utarbeide handlingsplaner knyttet til økt deltakelse i fritidsaktiviteter. Kommunen kan også utarbeide oversikt over fritidsaktiviteter, lage rutiner for samarbeid og jobbe for god informasjonsutveksling mellom alle som jobber med målgruppen.

Koordineringsarbeidet bør ta utgangspunkt i eksisterende forhold knyttet til barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i kommunen (hvilke fritidstilbud som finnes i kommunen og barrierer for deltakelse, hvilke innsatser kommunen har for målgruppen, hvilke samarbeidsformer som eksisterer osv.). Barn og ungdom er viktige stemmer i dette arbeidet og det bør legges til rette for medvirkning. Kommunen kan for eksempel arrangere en ungdomskonferanse eller inkludere elevrådet/ungdomsrådet i koordineringsarbeidet.

Dere kan ikke benytte tilskuddsmidler til aktivitet som:

 • danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker eller nærstående part,
 • dekker tjenester som allerede er pålagt kommunen eller andre offentlige instanser ved lov (som f.eks. svømmeundervisning, avgifter i tilknytning til Kulturskolen eller tjenester som skal dekkes av NAV),
 • stiller krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Kriterier

I søknadsskjemaet må dere bekrefte at dere skal:

 • koordinere, tilrettelegge og organisere samarbeidet mellom tjenester i kommunen og mellom kommunen og andre aktører (frivillig/privat sektor), med mål om å øke målgruppens deltakelse i fritidsaktiviteter,
 • sikre at koordineringen bidrar til å fjerne barrierer for deltakelse,
 • søke om tilskudd til arbeid på systemnivå og ikke til å gjennomføre fritidsaktiviteter eller direkte oppfølging av målgruppen,
 • søke om inntil 400 000 kroner per år i tilskudd.

Målgruppe

Målgruppe for ordningen er barn og unge fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • manglende sosialt nettverk 
 • manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Beløp og varighet

Dere kan søke mellom 50 000 og 400 000 kroner per år.

Dere kan søke om tilskudd for en periode på inntil tre år. Tilskuddsåret går fra 1. januar til 31. desember.

Krav til egenfinansiering

Egenfinansiering er økonomiske midler som dere må bidra med inn i prosjektet. Kommuner som søker om midler til denne aktivitetstypen, må bidra med minimum 20 % av tilskuddsbeløpet per år.

Det innebærer at dere må budsjettere med minimum denne andelen av søknadsbeløpet som egenfinansiering. Egenfinansieringen må fremgå både av budsjettet og regnskapet, og kostnadene skal føres på prosjektets kostnadssted eller prosjektnummer.  

Søknad og budsjett

Spørsmålene i søknadsskjemaet vil variere etter hvilken aktivitetstype som er valgt, men dette er felles for de fleste av skjemaene:

 • Innhold: Beskriv innholdet/aktiviteten(e) i prosjektet så konkret som mulig.
 • Varighet og omfang: Beskriv når prosjektet skal gjennomføres, hvor og hvor ofte.
 • Antall deltakere: Dere skal anslå antall deltakere, både i og utenfor målgruppen.
 • Målgruppe: Dere må redegjøre for plan for rekruttering av målgruppen.
 • Samarbeid: Dere må gi en konkret beskrivelse av hvem dere skal samarbeide med for å rekruttere målgruppen.

Les godt igjennom alle spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet. 

Svar på det dere blir spurt om, og vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e). 

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere prosjektet.

Når dere skal sette opp budsjett, er det viktig at dere har fokus på hva dere trenger av midler til å gjennomføre aktiviteten dere planlegger. Dere bør derfor vurdere utgiftssiden først.

Husk at dere skal bidra med egenfinansiering. Denne skal inkluderes i summen på utgifter og samtidig settes opp på inntektssiden av budsjett og regnskap.

Budsjettpostene i søknadsskjemaene vil variere avhengig av hvilken aktivitetstype dere søker om tilskudd til. I de fleste av aktivitetstypene vil det være mulig å søke om støtte til lønn til ansatte, husleie/strøm/renhold, utgifter til inngangsbilletter/ deltakelse og reise/transport/opphold, innkjøp av utstyr og investering i lokale.

 • Dere må sette opp et realistisk budsjett for prosjektet. Budsjettet skal kun omfatte prosjektet dere søker om midler til, og dere skal ikke budsjettere med driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i prosjektet.
 • Budsjettet skal gå i balanse.
 • Dere skal bruke de forhåndsdefinerte postene i søknadsskjemaet, og bruke «sekkeposter» (som «andre utgifter») i så liten grad som mulig. Hvis dere bruker slike poster, må dere spesifisere innholdet i et eget tekstfelt under budsjettet. Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet. 

Det er mulig å invitere medskribenter til å samarbeide om en påbegynt søknad:

 1. Klikk på fanen "Samarbeid" i utkastet.
 2. Legg inn e-postadressen til samarbeidspartnerne. Vedkommende må være registrert i søknadsportalen med den e-postadressen.

Bare den personen som oppretter søknadsskjemaet, kan sende det inn.

Hvis dere søker om flere prosjekter under samme aktivitetstype:

 • Legg dem inn som delprosjekter i søknaden
 • Nummerer disse delprosjektene, og for hvert spørsmål i spørsmålsskjema angi hvilket delprosjekt informasjonen gjelder. Bruk fritekstfeltene til å inkludere informasjonen som ikke passer inn i feltene der dere må oppgi én verdi.
 • Med mindre det gis annen informasjon, skal informasjonen dere oppgir om for eksempel åpningstider, antall overnattinger etc. være totalt for alle delprosjektene, per år.

Hvis dere søker om flere prosjekter under ulike aktivitetstyper: Dere må bruke eget søknadskjema for denne aktivitetstypen og for 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller. Søker dere om andre aktivitetstyper, skal dere samle disse i hovedskjemaet.

Hvordan søke?

Dere søker om tilskudd i Bufdirs søknadsportal.

Navn på søknadsskjema: "Søknad - 4 - Kommuner - Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen – 2024"

Bufdir kan avvise eller avslå søknader som er sendt inn på feil søknadsskjema, eller hvis dere søker om feil aktivitetstype.

Søknadsfristen for 2024 har gått ut.

Etter at dere har søkt

Forventet saksbehandlingstid:
Søknader om tilskudd til aktivitetstypene 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4-12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig. En oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd».

Søknader som er knyttet til en deltakende kommune og er sendt inn av andre aktører enn kommunen selv, skal rangeres av kommunen. Dette utgjør en viktig del av vårt beslutningsgrunnlag.

Både søknader fra frivillige og private aktører som er sendt inn gjennom kommuner, og kommunenes egne hovedsøknader, kan forvente å få svar i april/mai.

Når vi er ferdige med saksbehandlingen, får dere et vedtaksbrev om innvilgelse eller avslag.

Få dere tilskudd, skal dere levere rapport og regnskap om hvordan tilskuddet har blitt brukt.

Les mer om vurdering, rapportering og tildeling på tilskuddsordningens side.

Andre aktivitetstyper i denne ordningen

Kontakt

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlere

Mari Ommundsen
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 466 19 567

Johanne Halsnes Århus
E-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
Telefon: 466 16 311

Heidi Hafnor Larsen
E-post: heidihafnor.larsen@bufdir.no
Telefon: 466 15 814

Emina Simic
E-post: emina.simic@bufdir.no
Telefon; 466 17 925

Tonje Olsrud
E-post: tonje.olsrud@bufdir.no
Telefon: 466 15 662