Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til frivillige aktiviteter i minst fem kommuner

Kun for sentralledd i frivillige organisasjoner med prosjekter som innebærer aktivitetstilbud i minst fem kommuner (§ 4.12)

Søknadsfristen for 2024 var 3. november 2023.

Svar på søknad:
Søknader om tilskudd til aktivitetstypene 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4-12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig. Bufdir offentliggjorde tildelingene 14. februar 2024, og en oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd».

Søknader som er sendt inn gjennom deltakende kommuner er behandlet ferdig. Bufdir offentliggjorde tildelingene 29. april kl. 10.00, og en oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd». Vedtaksbrev blir sendt ut 29. og 30. april.

Hvem kan søke?

Det er kun sentralledd i frivillige organisasjoner med aktiviteter i minst fem kommuner som kan søke. Organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Dere kan søke uavhengig av om kommunen er påmeldt ordningen.

Hva regnes som sentralledd?

Sentralleddet er organisasjonens hovedsete eller sekretariat. For mindre organisasjoner kan sentralleddet i organisasjonen være den delen av virksomheten hvor for eksempel daglig leder eller generalsekretær er ansatt.

 • Eksempler på hva som regnes som sentralledd: Norges Røde Kors, Blå Kors Norge, Norges Speiderforbund og særforbundene i idretten, som Norges Fotballforbund og Norges Bandyforbund.
 • Eksempler på hva som ikke regnes som sentralledd: lokallag i nasjonale organisasjoner og lokale idrettslag (Oslo Røde Kors, Arendal Blå Kors-forening, Bodø/Glimt Fotballklubb).

Hvis dere er i tvil, bør dere kontakte deres organisasjon eller Bufdir for en avklaring. 

Hva kan dere få tilskudd til?

Innenfor denne aktivitetstypen kan dere få tilskudd til prosjekter/aktivitetstilbud som skal gjennomføres i minst fem kommuner (eller bydeler i Oslo). Det kan for eksempel være et ferietilbud som skal arrangeres nasjonalt med camp for barn og unge i ulike deler av landet eller et omfattende prosjekt med fritidsaktiviteter for målgruppen i flere kommuner gjennom hele året.

Prosjektene skal være organisert som gruppetilbud (ikke ferieturer for enkeltpersoner eller andre tilbud av individuell karakter), men dere kan også få tilskudd til prosjekter som utstyrssentral eller aktivitetsguide som skal etableres eller driftes i minst fem kommuner.

Aktivitetene skal foregå på fritiden, det vil si tiden der barn og unge ikke oppholder seg i barnehage eller skole; ettermiddag og kveld, helger og ferier.

Dere kan ikke benytte tilskuddsmidler til aktivitet som:

 • danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker eller nærstående part,
 • dekker tjenester som allerede er pålagt kommunen eller andre offentlige instanser ved lov (som f.eks. svømmeundervisning, avgifter i tilknytning til Kulturskolen eller tjenester som skal dekkes av NAV),
 • stiller krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Under denne aktivitetstypen kan dere heller ikke få tilskudd til lokal fritidskasse, los/ungdomslos, utprøving av arbeidsmodeller eller koordinering av lokalt arbeid.

Dere kan heller ikke benytte tilskudd til ferieturer og lignende for enkeltpersoner eller andre tilbud av individuell karakter.

Hvis sentralleddet i en organisasjon søker om tilskudd til aktivitet i fem kommuner under denne aktivitetstypen, kan ikke et underliggende ledd i organisasjonen søke om midler til de samme prosjektene gjennom andre søknader. Med underliggende ledd mener vi lokallag, regionalledd eller andre enheter som er underlagt sentralleddet.

Kriterier

I søknadsskjemaet må dere bekrefte at dere skal:

 • tilby aktivitet i målgruppens fritid i minst fem kommuner,
 • sikre at prosjektet inneholder et aktivitetstilbud til målgruppen og er organisert som et gruppetilbud eller aktivitet tilsvarende § 4-3 og § 4-6,
 • ikke søke om tilskudd til aktivitet tilsvarende § 4-4, § 4-7, § 4-9 eller §4-10 under denne aktivitetstypen,
 • søke om minst 200 000 kroner per år.

Målgruppe

Denne aktivitetstypen retter seg mot barn og unge fra 0 til og med 24 år som står i fare for å havne i utenforskap. Dere kan også inkludere øvrige barn og unge hvis det er hensiktsmessig for å unngå stigmatisering.

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • å vokse opp i familier med lavinntekt 
 • manglende sosialt nettverk 
 • manglende tilknytning til skole/arbeid  
 • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Beløp og varighet

Laveste søknadsbeløp er 200 000 kroner per år.

Dere kan søke om tilskudd for en periode på inntil tre år. Tilskuddsåret går fra 1. januar til 31. desember.

Krav til egenfinansiering

Egenfinansiering er økonomiske midler som dere må bidra med inn i prosjektet. Dere som søker om midler til denne aktivitetstypen, må bidra med minimum 5 % av tilskuddsbeløpet per år.

Det innebærer at dere må budsjettere med minimum denne andelen av søknadsbeløpet som egenfinansiering. Egenfinansieringen må fremgå både av budsjettet og regnskapet, og kostnadene skal føres på prosjektets kostnadssted eller prosjektnummer.  

Søknad og budsjett

Spørsmålene i søknadsskjemaet vil variere etter hvilken aktivitetstype som er valgt, men dette er felles for de fleste av skjemaene:

 • Innhold: Beskriv innholdet/aktiviteten(e) i prosjektet så konkret som mulig.
 • Varighet og omfang: Beskriv når prosjektet skal gjennomføres, hvor og hvor ofte.
 • Antall deltakere: Dere skal anslå antall deltakere, både i og utenfor målgruppen.
 • Målgruppe: Dere må redegjøre for plan for rekruttering av målgruppen.
 • Samarbeid: Dere må gi en konkret beskrivelse av hvem dere skal samarbeide med for å rekruttere målgruppen.

Les godt igjennom alle spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet. 

Svar på det dere blir spurt om, og vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e). 

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere prosjektet.

Når dere skal sette opp budsjett, er det viktig at dere har fokus på hva dere trenger av midler til å gjennomføre aktiviteten dere planlegger. Dere bør derfor vurdere utgiftssiden først.

Husk at dere skal bidra med egenfinansiering. Denne skal inkluderes i summen på utgifter og samtidig settes opp på inntektssiden av budsjett og regnskap.

Budsjettpostene i søknadsskjemaene vil variere avhengig av hvilken aktivitetstype dere søker om tilskudd til. I de fleste av aktivitetstypene vil det være mulig å søke om støtte til lønn til ansatte, husleie/strøm/renhold, utgifter til inngangsbilletter/ deltakelse og reise/transport/opphold, innkjøp av utstyr og investering i lokale.

 • Dere må sette opp et realistisk budsjett for prosjektet. Budsjettet skal kun omfatte prosjektet dere søker om midler til, og dere skal ikke budsjettere med driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i prosjektet.
 • Budsjettet skal gå i balanse.
 • Dere skal bruke de forhåndsdefinerte postene i søknadsskjemaet, og bruke «sekkeposter» (som «andre utgifter») i så liten grad som mulig. Hvis dere bruker slike poster, må dere spesifisere innholdet i et eget tekstfelt under budsjettet. Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet. 

Det er mulig å invitere medskribenter til å samarbeide om en påbegynt søknad:

 1. Klikk på fanen "Samarbeid" i utkastet.
 2. Legg inn e-postadressen til samarbeidspartnerne. Vedkommende må være registrert i søknadsportalen med den e-postadressen.

Bare den personen som oppretter søknadsskjemaet, kan sende det inn.

Hvis dere søker om flere prosjekter under samme aktivitetstype:

 • Legg dem inn som delprosjekter i søknaden
 • Nummerer disse delprosjektene, og for hvert spørsmål i spørsmålsskjema angi hvilket delprosjekt informasjonen gjelder. Bruk fritekstfeltene til å inkludere informasjonen som ikke passer inn i feltene der dere må oppgi én verdi.
 • Med mindre det gis annen informasjon, skal informasjonen dere oppgir om for eksempel åpningstider, antall overnattinger etc. være totalt for alle delprosjektene, per år.

Hvis dere søker om flere prosjekter under ulike aktivitetstyper: Dere skal sende inn én søknad per aktivitetstype. Hvilket søknadsskjema dere skal bruke, står beskrevet under hver aktivitetstype.

Hvordan søke?

Dere søker om tilskudd i Bufdirs søknadsportal.

Navn på søknadsskjema: "Søknad - 3 - Sentralledd i frivillige organisasjoner - Aktivitet i minst fem kommuner – 2024"

Bufdir kan avvise eller avslå søknader som er sendt inn på feil søknadsskjema, eller hvis dere søker om feil aktivitetstype.

Søknadsfristen for 2024 har gått ut.

Etter at dere har søkt

Forventet saksbehandlingstid:
Søknader om tilskudd til aktivitetstypene 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4-12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig. En oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd».

Søknader som er knyttet til en deltakende kommune og er sendt inn av andre aktører enn kommunen selv, skal rangeres av kommunen. Dette utgjør en viktig del av vårt beslutningsgrunnlag.

Både søknader fra frivillige og private aktører som er sendt inn gjennom kommuner, og kommunenes egne hovedsøknader, kan forvente å få svar i april/mai.

Når vi er ferdige med saksbehandlingen, får dere et vedtaksbrev om innvilgelse eller avslag.

Få dere tilskudd, skal dere levere rapport og regnskap om hvordan tilskuddet har blitt brukt.

Les mer om vurdering, rapportering og tildeling på tilskuddsordningens side.

Andre aktivitetstyper i denne ordningen

Kontakt

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlere

Mari Ommundsen
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 466 19 567

Johanne Halsnes Århus
E-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
Telefon: 466 16 311

Heidi Hafnor Larsen
E-post: heidihafnor.larsen@bufdir.no
Telefon: 466 15 814

Emina Simic
E-post: emina.simic@bufdir.no
Telefon; 466 17 925

Tonje Olsrud
E-post: tonje.olsrud@bufdir.no
Telefon: 466 15 662