Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til los/ungdomslos

Loser (ungdomsloser/oppfølgere) som skal følge opp ungdom mellom 10 og 24 år (§ 4.7)

Søknadsfristen for 2024 var 3. november 2023.

Svar på søknad:
Søknader om tilskudd til aktivitetstypene 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4-12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig. Bufdir offentliggjorde tildelingene 14. februar 2024, og en oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd».

Søknader som er sendt inn gjennom deltakende kommuner er behandlet ferdig. Bufdir offentliggjorde tildelingene 29. april kl. 10.00, og en oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd». Vedtaksbrev blir sendt ut 29. og 30. april.

Hvem kan søke?

Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til los/ungdomslos.

Kommunen må delta i ordningen

For at dere skal kunne søke på denne aktivitetstypen, må kommunen(e) dere skal rekruttere hoveddelen av deltakerne fra, være med på ordningen.

Se hvilke kommuner som deltar i ordningen (pdf).

For oversikt over arbeid med inkludering av barn og unge i kommunen, kan dere ta kontakt med knutepunktsfunksjoner i kommunen (pdf).

Hva kan dere få tilskudd til?

Innenfor denne aktivitetstypen kan kommuner og fylkeskommuner få tilskudd til å ansette loser (ungdomsloser/oppfølgere) som skal følge opp ungdom mellom 10 og 24 år. Målet med losarbeidet er å hjelpe ungdom med å bedre sine skoleprestasjoner og fullføre sine utdanningsløp.

Losen skal gi ungdom tett oppfølging, hjelpe ungdommen i kontakt med nødvendige hjelpetjenester og bidra til at hjelpen som gis i skolen eller av andre aktører er helhetlig og tilrettelagt. Losen skal ved behov også kunne dra inn foresatte og andre viktige personer i ungdommens nettverk.

Tilskudd og egenfinansiering skal i hovedsak benyttes til å lønne ungdomsloser/oppfølgere som gir tett og tilrettelagt oppfølging til målgruppen. Det kan imidlertid benyttes en begrenset andel til nødvendige administrasjonskostnader og utgifter til reise og opphold i forbindelse med kompetansehevende tiltak for losene.

Dere kan ikke benytte tilskuddsmidler til aktivitet som:

 • danner grunnlag for profitt for tilskuddsmottaker eller nærstående part,
 • dekker tjenester som allerede er pålagt kommunen eller andre offentlige instanser ved lov (som f.eks. svømmeundervisning, avgifter i tilknytning til Kulturskolen eller tjenester som skal dekkes av NAV),
 • stiller krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Tilskudd og egenfinansiering skal heller ikke brukes på kommunale funksjoner som støtter eller samarbeider med losene/oppfølgerne. Ved usikkerhet, anbefaler vi å ta kontakt med tilskuddsavdelingen i Bufdir.

Losens oppgaver

Losen skal:

 • rette innsatsen særlig mot barn og ungdom mellom 10 og 24 år med behov for ekstra støtte for å bedre tilknytning til skole, opplæring eller annen hensiktsmessig aktivitet
 • bidra til å bedre skoleprestasjonene og øke gjennomføring i skolen
 • styrke skoletilknytning, trivsel og mestring
 • gi tett og tilrettelagt oppfølging i form av motivasjonsarbeid og veiledning i og utenfor skolen og i overgangen mellom ulike faser i opplæringsløpet
 • være tilgjengelig og til stede på barnas og ungdommenes egne arenaer (skole, hjem og fritid)
 • samarbeide tett med foreldre eller andre omsorgspersoner og bistå dem med å understøtte barnas og ungdommenes skolegang
 • hjelpe og motivere barn og ungdom til å komme i kontakt med hjelpetjenester som kan gi nødvendig hjelp og samarbeide tett med skolen og andre virksomheter/tjenester
 • bidra til at hjelpen som gis er helhetlig og tilrettelagt

Kriterier

I søknadsskjemaet må dere bekrefte at dere skal:

 • lønne én eller flere loser som tilbyr tett oppfølging til ungdom mellom 10 og 24 år, som av ulike årsaker har utfordringer med å fullføre skoleløpet,
 • sikre god samordning i kommunen gjennom at losen har god kjennskap til og samarbeid med andre relevante tilbud rettet mot målgruppen,
 • legge til rette for forpliktende samarbeid mellom kommunale virksomheter og tjenester og relevante fylkeskommunale og statlige tjenester,
 • påse at losaktiviteten er tydelig forankret på ledelsesnivå i kommunen,
 • bidra med en egenfinansiering som tilsvarer beløpet dere mottar i tilskudd til denne aktivitetstypen,
 • ikke benytte midlene til å dekke innkjøp og investeringer eller drift av rene opplæringstilbud eller arbeidsrettede tiltak,
 • føre eget prosjektregnskap for gjennomføringen av denne aktivitetstypen.

Målgruppe

Målgruppen for denne aktivitetstypen er ungdom mellom 10 og 24 år som av ulike årsaker har utfordringer med å fullføre skoleløpet.

Beløp og varighet

Laveste søknadsbeløp er 50 000 kroner per år.

Dere kan søke om tilskudd for en periode på inntil tre år. Tilskuddsåret går fra 1. januar til 31. desember.

Krav til egenfinansiering

Dere skal bidra med egenfinansiering som minimum tilsvarer beløpet dere får i tilskudd fra Bufdir. Hvis dere for eksempel får 300 000 kroner i tilskudd, må dere bidra med 300 000 kroner av egne midler inn i prosjektet.

Merk at tilskudd til los/ungdomslos stiller et annet krav til egenfinansering enn andre aktivitetstyper. Bruk gjerne kalkulator for beregning av egenfinansiering hvis dere søker om tilskudd til flere aktivitetstyper.

Last ned kalkulator for beregning av egenfinansiering (xlsx)

Søknad og budsjett

Spørsmålene i søknadsskjemaet vil variere etter hvilken aktivitetstype som er valgt, men dette er felles for de fleste av skjemaene:

 • Innhold: Beskriv innholdet/aktiviteten(e) i prosjektet så konkret som mulig.
 • Varighet og omfang: Beskriv når prosjektet skal gjennomføres, hvor og hvor ofte.
 • Antall deltakere: Dere skal anslå antall deltakere, både i og utenfor målgruppen.
 • Målgruppe: Dere må redegjøre for plan for rekruttering av målgruppen.
 • Samarbeid: Dere må gi en konkret beskrivelse av hvem dere skal samarbeide med for å rekruttere målgruppen.

Les godt igjennom alle spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet. 

Svar på det dere blir spurt om, og vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e). 

Budsjettet er en viktig del av søknaden. Budsjettet skal vise hvilke kostnader dere forventer, og hvordan dere har tenkt å finansiere prosjektet.

Når dere skal sette opp budsjett, er det viktig at dere har fokus på hva dere trenger av midler til å gjennomføre aktiviteten dere planlegger. Dere bør derfor vurdere utgiftssiden først.

Husk at dere skal bidra med egenfinansiering. Denne skal inkluderes i summen på utgifter og samtidig settes opp på inntektssiden av budsjett og regnskap.

 • Dere må sette opp et realistisk budsjett for prosjektet. Budsjettet skal kun omfatte prosjektet dere søker om midler til, og dere skal ikke budsjettere med driftsutgifter og inntekter som ikke skal benyttes i prosjektet.
 • Budsjettet skal gå i balanse.
 • Dere skal bruke de forhåndsdefinerte postene i søknadsskjemaet, og bruke «sekkeposter» (som «andre utgifter») i så liten grad som mulig. Hvis dere bruker slike poster, må dere spesifisere innholdet i et eget tekstfelt under budsjettet. Fullstendige kronebeløp skal legges inn. Hundre tusen kroner skrives altså som "100 000" i budsjettet. 

For kommuner: I søknadsskjemaet dere skal bruke, har ikke budsjettet spesifiserte utgiftsposter utover total kostnad per aktivitetstype. Dere må fortsatt redegjøre for prosjektets inntekter på lik linje med andre søkere.  

Det er mulig å invitere medskribenter til å samarbeide om en påbegynt søknad:

 1. Klikk på fanen "Samarbeid" i utkastet.
 2. Legg inn e-postadressen til samarbeidspartnerne. Vedkommende må være registrert i søknadsportalen med den e-postadressen.

Bare den personen som oppretter søknadsskjemaet, kan sende det inn.

Hvis dere søker om flere prosjekter under samme aktivitetstype:

 • Legg dem inn som delprosjekter i søknaden
 • Nummerer disse delprosjektene, og for hvert spørsmål i spørsmålsskjema angi hvilket delprosjekt informasjonen gjelder. Bruk fritekstfeltene til å inkludere informasjonen som ikke passer inn i feltene der dere må oppgi én verdi.
 • Med mindre det gis annen informasjon, skal informasjonen dere oppgir om for eksempel åpningstider, antall overnattinger etc. være totalt for alle delprosjektene, per år.

Hvis dere søker om flere prosjekter under ulike aktivitetstyper:

 • Kommuner: Dere sender inn én hovedsøknad der dere kan legge til flere aktivitetstyper, med noen unntak; For aktivitetstypene 4.9 Utprøving av arbeidsmodeller og 4.10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, må dere søke separat for hver av aktivitetstypene.
 • Flykeskommuner: Dere skal sende inn én søknad per aktivitetstype. Hvilket søknadsskjema dere skal bruke, står beskrevet på sidene til de ulike aktivitetstypene.

Hvordan søke?

Hvis prosjektet skal rekruttere deltakere fra flere kommuner, søker dere gjennom kommunen der hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra.

Navn på søknadsskjema:

 • For kommuner: "Søknad – 1 -Kommuner - Hovedsøknad– 2024"  
 • For fylkeskommuner: "Søknad – 6 – Fylkeskommuner – los/ungdomslos - 2024"

Bufdir kan avvise eller avslå søknader som er sendt inn på feil søknadsskjema, eller hvis dere søker om feil aktivitetstype.

Søknadsfristen for 2024 har gått ut.

Etter at dere har søkt

Forventet saksbehandlingstid:
Søknader om tilskudd til aktivitetstypene 4-9 Utprøving av arbeidsmodeller, 4-10 Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen, 4-12 Sentralledd frivillige organisasjoner og øremerkede tiltak er behandlet ferdig. En oversikt over innvilgede søknader er publisert på nettsiden under «Hvem har fått tilskudd».

Søknader som er knyttet til en deltakende kommune og er sendt inn av andre aktører enn kommunen selv, skal rangeres av kommunen. Dette utgjør en viktig del av vårt beslutningsgrunnlag.

Både søknader fra frivillige og private aktører som er sendt inn gjennom kommuner, og kommunenes egne hovedsøknader, kan forvente å få svar i april/mai.

Når vi er ferdige med saksbehandlingen, får dere et vedtaksbrev om innvilgelse eller avslag.

Få dere tilskudd, skal dere levere rapport og regnskap om hvordan tilskuddet har blitt brukt.

Les mer om vurdering, rapportering og tildeling på tilskuddsordningens side.

Andre aktivitetstyper i denne ordningen

Kontakt

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlere

Mari Ommundsen
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 466 19 567

Johanne Halsnes Århus
E-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
Telefon: 466 16 311

Heidi Hafnor Larsen
E-post: heidihafnor.larsen@bufdir.no
Telefon: 466 15 814

Emina Simic
E-post: emina.simic@bufdir.no
Telefon; 466 17 925

Tonje Olsrud
E-post: tonje.olsrud@bufdir.no
Telefon: 466 15 662