Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskot til bu- og støttetilbod til personar over 18 år utsett for negativ sosial kontroll og æresrelatert vald

Tilskot til drift av det nasjonale tilbodet til unge over 18 år

Søkje om tilskot

Søknadsfrist for 2024: 22. april 2024

Søknad om tilskot skal setjast fram gjennom søknadsportalen.

Kven kan søkje?

Det er berre kommunar som kan søkje om tilskot på denne ordninga.

Viss nye kommunar ønskjer å etablere bu- og støttetilbod knytt til det nasjonale tilbodet, må kommunen søkje Bufdir om førehandsgodkjenning til etablering av tilbodet. Det blir ikkje gitt tilskot til drift av tilbod som ikkje er førehandsgodkjent av Bufdir. Kommunen skal sende søknad om førehandsgodkjenning til postmottak@bufdir.no. Det er ingen frist for å søkje om førehandsgodkjenning.

Kva kan kommunar søkje om tilskot til?

Ramma for vekst i det statlege tilskotet frå 2023 til 2024 er 4,3 prosent.

Viss det ligg særlege grunnar føre, kan det innvilgast tilskot ut over ramma - dette kan til dømes vere aktuelt dersom direktoratet gir kommunane nye/utvida oppgåver knytt til oppfølgingsarbeidet eller dersom det oppstår større kostnader som ikkje er relaterte til ordinær drift av tilbodet.

Det blir gitt normalt ikkje statleg tilskot ut over ramma dersom budsjettauken i hovudsak er relatert til ordinære driftsoppgåver.

Formål

Formålet med tilbodet er å gi brukarane hjelp innanfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve eit så normalt liv som mogleg. Tilbodet skal vere eit tillegg til det lovpålagde hjelpetilbodet i kommunane og tenester.

Bufdir har eit overordna ansvar for bu- og støttetilbodet til unge utsett for tvangsekteskap og æresrelatert vald.

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vald koordinerer og administrerer tilbodet.

Kommunane har det operative ansvaret for innhald og drift av det enkelte tilbodet.

Regelverk

Kontakt

Saksbehandlar

Knut Aase
E-post: knut.aase@bufdir.no
Telefon: 466 15 149

Tilskotsavdeling

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580