Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til bo- og støttetilbud til personer over 18 år utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Tilskudd til drift av det nasjonale tilbudet til unge over 18 år

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2023: Søknadsfristen for 2023 var 24. februar. Det vil ikke komme noen generell ny utlysing for 2023. Ordningen vil etter all sannsynlighet utlyses for 2024, trolig i februar.

Søknad om tilskudd skal fremsettes gjennom søknadsportalen.

Hvem kan søke?

Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd på denne ordningen.

Hvis nye kommuner ønsker å etablere bo- og støttetilbud tilknyttet det nasjonale tilbudet, må kommunen søke Bufdir om forhåndsgodkjenning til etablering av tilbudet. Det gis ikke tilskudd til drift av tilbud som ikke er forhåndsgodkjent av Bufdir. Søknad om forhåndsgodkjenning sendes til postmottak@bufdir.no. Det er ingen frist for å søke om forhåndsgodkjenning.

Hva kan kommuner søke om tilskudd til?

Rammen for vekst i det statlige tilskuddet fra 2022 til 2023 er 2,6 prosent.

Hvis det foreligger særlige grunner, kan det innvilges tilskudd ut over rammen - dette kan for eksempel være aktuelt dersom direktoratet gir kommunene nye/utvidede oppgaver knyttet til oppfølgingsarbeidet eller dersom det oppstår større kostnader som ikke er relatert til ordinær drift av tilbudet.

Det gis normalt ikke statlig tilskudd ut over rammen dersom budsjettøkningen i hovedsak er relatert til ordinære driftsoppgaver.

Formål

Formålet med tilbudet er å gi brukerne hjelp innenfor trygge rammer til reetablering og til å kunne leve et så normalt liv som mulig. Tilbudet skal være et tillegg til kommunenes lovpålagte hjelpetilbud og tjenester.

Regelverk

Kontakt

Saksbehandler

Knut Aase
E-post: knut.aase@bufdir.no
Telefon: 466 15 149

Tilskuddsavdeling

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580