Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Hvem er vi?

Kompetanseteamet består av representanter fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Utlendingsdirektoratet (UDI), Politidirektoratet (POD), Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) og Helsedirektoratet (Hdir).

Kontakt

Kompetanseteamet veileder både første- og andrelinjetjenestene, for eksempel politi, barnehager, skoler, asylmottak,helsestasjon, barnevernstjenesten, krisesentre, norske utenriksstasjoner og UDI.

Utsatte over 18 år kan også ta kontakt for å få hjelp.

Kontakt Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Når bør eller kan du ta kontakt med oss?

Du kan ta kontakt med oss dersom du

 • Står overfor en sak der du er usikker på hva du kan og bør gjøre
 • Ikke vet hvordan du skal snakke med den du er bekymret for
 • Er usikker på om det du ser kan være æresrelatert vold eller negativ sosial kontroll
 • Vet at det gjelder æresrelatert vold, men ønsker veiledning i hvordan du skal håndtere saken
 • Møter utfordringer i samarbeid med andre instanser når du jobber med en sak som gjelder æresrelatert vold
 • Trenger tilgang til noen av de tilbudene Kompetanseteamet koordinerer for personer utsatt for æresrelatert vold – som bo- og støttetilbudet eller refusjonsordningen

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • En representant fra Bufdir koordinerer henvendelsene og stiller noen spørsmål for å forstå hva saken gjelder og hvilke av representantene i teamet som bør veilede i saken.
 • Du blir satt i kontakt med den representanten som kan veilede deg best, blant annet basert på
  • hvilken rolle du har
  • hvilke lovverk du må forholde deg til
  • hva situasjonen gjelder
  • om den du er bekymret for er et barn eller en voksen
  • om bekymringen er akutt
 • Du kan drøfte saken anonymt. Du vil få råd og veiledning i saken.
 • Vi vil følge noen saker over tid og du kan alltid kontakte oss igjen i samme sak.

Hva Kompetanseteamet gjør

Kompetanseteamet gir råd om hvordan du bør gå frem i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

I konkrete enkeltsaker gir Kompetanseteamet for eksempel råd og veiledning om:

 • Hvordan kartlegge situasjonen til den utsatte
 • Hvordan samtale med den utsatte, og/eller den utsattes foreldre/familie
 • Hvilke (andre) instanser som bør involveres i saken
 • Risikovurdering og sikkerhetstiltak
 • Annen oppfølging den utsatte kan ha behov for, som for eksempel psykososial oppfølging

Kompetanseteamets mandat

Kompetanseteamet holder foredrag om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og annen æresrelatert vold. Vi tilpasser innholdet til din arbeidsplass og deres behov, enten du jobber i skolen, barnevernstjenesten, på krisesenter, politiet, utlendingsforvaltningen, et asylmottak, NAV eller annet.

Bo- og støttetilbudet er rettet mot unge over 18 år som står i fare for eller har blitt utsatt for tvangsekteskap eller æresrelatert vold. For å få plass, må den utsatte ha behov for beskyttelse og være egnet til å dra nytte av tilbudet. Kompetanseteamet tildeler plass i botilbudet.

Erfaring viser at unge som søker hjelp på grunn av tvangsekteskap eller annen æresrelatert vold ofte har behov for mye støtte og oppfølging.

Kompetanseteamet hjelper blant annet utsatte med å komme i kontakt med riktig instans i hjelpeapparatet. Hva som er riktig instans avhenger av situasjonen den enkelte befinner seg i. Det kan for eksempel være politi, barnevernstjenesten, krisesentre eller NAV. Kompetanseteamet samarbeider også med frivillige organisasjoner med spesialkompetanse på feltet.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Unge kan stille spørsmål eller lese om det de lurer på.

Kompetanseteamet svarer på spørsmål og skriver artikler om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold på ung.no.

Kompetanseteamet koordinerer kontakten med hjelpeapparatet her i Norge og samarbeider med den aktuelle utenriksstasjonen i landet der den/de utsatte befinner seg.

Kompetanseteamet vurderer søknader om refusjon til utgifter for hjemreise til utsatte som befinner seg i utlandet, dersom saken omhandler enten tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og/eller negativ sosial kontroll.

Se rundskriv om refusjonsordningen på regjeringen.no