Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til TryggEst

Tilskudd til tiltak for kompetanseheving mot vold mot risikoutsatte voksne

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2023: 31. mars 2023

Beløp: Avsetning for 2023 er kr 7 500 000

Regelverk for tilskuddsordningen 2023

 • kommuner som har TryggEst
 • kommuner som har vedtatt å starte med TryggEst
 • kommuner som har som intensjon om å fatte vedtak om å starte med TryggEst i løpet av 2023

I tilfelle det er intensjon om å fatte vedtak, vil tilskuddet bli utbetalt når vedtaket oversendes Bufdir, senest innen 1. september 2023. Vedtaket om oppstart av TryggEst må være fattet politisk eller på kommunal direktør/rådmanns nivå. Kommuner som tidligere ikke har fått tilskudd, vil bli prioritert.

Det kan søkes om midler til:

 • deltakelse på aktuelle kurs eller utdanninger som vil gi økt kompetanse som understøtter TryggEst i kommunen,
 • planlegging og gjennomføring av lokale kurs/fagdager/personalsamlinger,
 • utarbeiding av lokalt informasjonsmateriell (brosjyrer, filmer, nettbasert informasjon og liknende),
 • gjennomføring av kurs/samtalegrupper for målgruppen, og
 • tiltak for å gi informasjon til innbyggere i kommunen om TryggEst.

Tiltakene skal rettes mot:

 • kommunal TryggEst-koordinator,
 • kommunalt TryggEst-team,
 • ansatte i aktuelle kommunale tjenester,
 • innbyggere generelt (informasjonsmateriell om kommunal TryggEst ordning), og
 • målgruppene i TryggEst, f.eks. personer med utviklingshemming, eldre, pasienter og brukere.

Hver kommune kan maksimalt søke om kroner 400 000,-. For kommuner hvor det opprettes egne team i den enkelte bydel, vil bydelene kunne forstås som selvstendige kommuner i tildeling av tilskudd.

Det gis ikke midler til å finansiere drift av TryggEst i kommunen.

Tilskuddsordningen skal:

 • stimulere kommunene til å starte med TryggEst. Nye kommuner vil derfor være prioritert.
 • bidra til økt kompetanse om vold og overgrep blant ansatte i relevante tjenester, og økt kjennskap til TryggEst blant ansatte og innbyggere, herunder målgruppen for TryggEst.
 • bidra til at vold og overgrep mot risikoutsatte voksne avdekkes og at sakene håndteres på en god og forsvarlig måte.

Målgruppen er risikoutsatte voksne, herunder personer med utviklingshemming, eldre, personer med psykisk eller somatisk sykdom, personer med nedsatt funksjonsevne m.fl.

Hvordan fylle ut søknadsskjema

 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig og unngå å ta med informasjon som ikke er direkte knyttet til tiltaket. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig:

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket? Formuler et klart og konsist mål.
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå? Jo større mulighet for å måle resultater i etterkant, jo bedre er søknaden.
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Budsjett

Sett opp budsjettet så presist som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til å gjennomføre tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, for eksempel «Andre kostnader» og liknende. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring og andre utgifter.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter, sponsormidler, andre tilskudd og liknende.

Bufdir behandler egenfinansiering som en del av totale inntekter for tiltaket. Vi vil regne med egenfinansieringen når vi går gjennom rapporten og regnskapet. Hvis dere får innvilget redusert beløp, kan dere redusere egenfinansieringen prosentvis like mye som det avkortede beløpet.

Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Hvis vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser. Det er ikke alltid vi gjør det.

Når saksbehandlingen er ferdigstilt, sender vi ut brev med vedtak om tilskudd eller avslag.

Dersom dere får tilskudd, vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette kan imidlertid variere noe.

Klage

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet med vedtak.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i prosjektet underveis, må dere søke om omdisponering av tilskuddsmidler så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere trenger mer tid for å gjennomføre prosjektet, kan dere søke om utsettelse.

Søknad om omdisponering og utsettelse sendes inn gjennom søknadsportalen av den som er søknadsansvarlig for prosjektet. Logg inn, velg "Mine søknader" i toppmenyen, klikk på "Innsendte", velg den aktuelle søknaden, klikk på "Andre valg" i menyen øverst, og velg enten "Utsettelse" eller "Omdisponering".

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan tilskuddet sal tilbakebetales til Bufdir.

Dersom dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss.

Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom prosjektet ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Rapportering

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport og regnskap.

Frist for å rapportere på tilskudd mottatt i 2023: 31. mars 2024

Regnskap og rapport skal gi en beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket.

Dere skal legge ved et revidert prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet, evt. balansert budsjett.

Regnskapet deres skal kontrolleres av kommunerevisjonen. Revisjonen skal omfatte hele det mottatte beløpet og gjelde for hele prosjektperioden.

Revisor skal kontrollere prosjektregnskapet i henhold til standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400), som er spesifisert i dokumentet Avtale om kontrollhandlinger.

Regnskap og rapport skal sendes gjennom Bufdirs søknadsportal.

Bufdir sender ut rapporteringsoppgave i søknadsportalen en tid før fristen.

Hvem har fått tilskudd?

Alta kommune: 100 000 kroner

Arendal kommune: 375 000 kroner

Askøy kommune: 50 000 kroner

Bodø kommune: 50 000 kroner

Gjøvik kommune: 300 000 kroner

Halden kommune: 300 000 kroner

Hjartdal kommune: 200 000 kroner

Kristiansund kommune: 150 000 kroner

Lillestrøm kommune: 400 000 kroner

Lyngdal kommune: 200 000 kroner

Meråker kommune: 200 000 kroner

Moss kommune: 150 000 kroner

Notodden kommune: 200 000 kroner

Oslo kommune bydel 14 Nordstrand: 310 000 kroner

Ringerike kommune: 160 000 kroner

Ringsaker kommune, sammen med kommunene Engerdal, Trysil, Åmot, Elverum, Våler, Løten, Stange og Hamar: 1 200 000 kroner

Sandefjord kommune: 350 000 kroner

Sarpsborg kommune: 150 000 kroner

Stavanger kommune: 190 000 kroner

Steinkjer kommune: 290 000 kroner

Tinn kommune: 200 000 kroner

Kontakt

For faglige spørsmål

John Ingvard Kristiansen
E-post: john-ingvard.kristiansen@bufdir.no
Telefon: 934 12 379

For spørsmål om søknadsportalen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580