Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet

Skoleklasse
Illustrasjonsfoto: Getty Images

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2023: Søknadsfristen for 2023 var 16. januar. Det vil ikke komme noen ny utlysing for 2023. Ordningen vil etter all sannsynlighet utlyses for 2024, trolig i midten av november 2023.

Beløp: Bevilgningen for 2023 er 18,91 mill. kroner. Ca. 2 mill. kroner er bundet opp i tidligere søknader med tilsagn for 2023. Én mottaker er øremeket støtte på 4,5 mill. kroner. Det står dermed igjen 16,9 mill. kroner til fordeling til øvrige nye søkere i 2023.

Regelverk for tilskuddsordningen

Organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret på søknadstidspunktet, og som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at målet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om tilskudd.

Organisasjonen må ha drevet ordinær virksomhet i minimum to år før søknadstidspunktet, og ha årsregnskap for minst ett av årene. Organisasjonen må kunne legge frem stiftelsesdokument og eksempler på aktiviteter som er gjennomført i organisasjonen.

Organisasjonen må ha et landsomfattende nedslagsfelt.

Organisasjoner som dels har mål på områder som inngår i tilskuddsordningens mål, dels mål på andre politikkområder, må søke om tilskudd fra de myndigheter og tilskuddsordninger som ligger nærmest organisasjonenes kjernevirksomhet. Ved tvil om organisasjonens kjernevirksomhet, kan tilskudd likevel gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering.

Organisasjoner som mottar driftstilskudd over egen post på statsbudsjettet, kan ikke søke om driftstilskudd i denne ordningen.

Privatpersoner, enkeltpersonforetak, virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis eller offentlige virksomheter kan ikke søke.

Dere kan søke om tilskudd til organisasjonens generelle drift. Generell drift forstås her som oppgaver som normalt inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, mål og aktivitetsplaner. Vi gis ikke støtte til gjennomføring av egne prosjekter eller satsinger som ikke inngår i organisasjonens kjernevirksomhet.

Dere kan søke om tilskudd for inntil tre år. Midlene utbetales for ett år av gangen, med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. Hvis dere får innvilget tilskudd for flere år, trenger dere ikke sende inn ny søknad underveis i tilskuddsperioden.

For å nå målet med ordningen skal organisasjonen:

 • ha utstrakt aktivitet som fremmer brukermedvirkning innen barnevernet på individ-, gruppe- og systemnivå
 • utfylle andre aktørers innsats
 • ha systematisk innflytelse på systemnivå
 • være representativ for ordningens målgruppe
 • arbeide for sin egen målgruppes interesser
 • legge til rette for sin egen målgruppes mulighet til å påvirke og delta i organisasjonen.

I behandlingen av søknadene og utmålingen av tilskuddet vil vi legge vekt på:

 • Stortingets budsjettvedtak, altså hvor mye milder som er bevilget til ordningen
 • søknadene vi har mottatt for tilskuddsåret
 • organisasjonens arbeidsplan og budsjett for tilskuddsåret
 • organisasjonens mulighet til å oppnå målet med ordningen
 • organisasjonens målgruppe og nedslagsfelt
 • organisasjonens størrelse og utbredelse

Målet med tilskuddsordningen er å utvikle barnevernsfeltet gjennom å stimulere bruker- og interesseorganisasjoner på feltet til å styrke sitt engasjement og medansvar for utsatte barn og unge og deres familier.

Målgruppen for tilskuddsordningen er utsatte barn, unge og deres familie som har vært, er eller kan komme i kontakt med barnevernet.

Når søknadsfristen er passert, starter vi saksbehandlingen. Hvis vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for rettelser og ettersendelser.

Vi tar sikte på å være ferdig med saksbehandlingen rundt to måneder etter at søknadsfristen har gått ut. Vi vil da sende ut brev om tilskudd eller avslag. Brevet sendes elektronisk på epost via Bufdirs søknadsportal.

Hvis dere får tilskudd vil dette bli utbetalt inntil tre uker etter at saksbehandlingen er ferdigstilt. Dette vil imidlertid kunne variere noe.

Klage

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportering

Alle organisasjoner som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport.

Rapporteringsfrist for 2023: 1. mars 2024.

Dere skal sende inn rapport og regnskap om hvordan dere har brukt midlene. Det nærmere innholdet i rapporteringen vil stå i tilskuddsbrevet og rapporteringsskjemaet. Dere kan sende inn organisasjonens årsmelding/årsrapport i stedet for en egen rapport om bruken av tilskuddet dersom denne inneholder tilstrekkelig informasjon om organisasjonens aktivitet i tilskuddsåret.

Dere skal også sende inn organisasjonens kontospesifiserte årsregnskap med revisjonsberetning. Årsregnskapet må være attestert av registrert eller statsautorisert revisor. Årsregnskapet må være spesifisert slik at det er mulig for Bufdir å vurdere om dere har brukt tilskuddet etter forutsetningene. Driftstilskudd som er gitt etter dette regelverket og utbetalt i tilskuddsåret, skal være spesifisert i årsregnskapet eller i note til dette.

Dere skal forholde dere til det regelverket som gjaldt det året søknaden deres ble innvilget. Regelverk for de enkelte tilskuddsårene:

Rapporten skal leveres via Bufdir sin søknadsportal. Dere vil få beskjed via e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig og kan fylles ut.

Rapportskjema i søknadsportalen

Hvem har fått tilskudd?

HOME-START FAMILIEKONTAKTEN NORGE HSFN: 5 052 500 kroner, innvilget i 2023

Landsforeningen for barnevernsbarn: 4 500 000 kroner, innvilget i 2023

NORSK BARNEVERNLEDERORGANISASJON (NOBO): 200 000 kroner, innvilget i 2021

NORSK BARNEVERNSAMBAND: 610 000 kroner, innvilget i 2021

Norsk Fosterhjemsforening: 4 752 500 kroner, innvilget i 2023

ORGANISASJONEN FOR BARNEVERNSFORELDRE: 1 500 000 kroner, innvilget i 2023

Organisasjonen Voksne for barn: 1 200 000 kroner, innvilget i 2021

Forandringsfabrikken Stiftelse: 730 000 kroner, innvilget i 2020

Home-Start familiekontakten Norge HSFN: 5 100 000 kroner, innvilget i 2020

Landsforeningen for barnevernsbarn: 4 500 000 kroner, innvilget i 2022

Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO): 200 000 kroner, innvilget i 2022

Norsk barnevernsamband: 610 000 kroner, innvilget i 2022

Norsk Fosterhjemsforening: 5 300 000 kroner, innvilget i 2020

Organisasjonen for barnevernsforeldre: 1 500 000 kroner, innvilget i 2020

Organisasjonen Voksne for barn: 1 586 360 kroner, innvilget i 2021

Organisasjonen Voksne for barn: 1 796 000 kroner, innvilget i 2021

Landsforeningen for barnevernsbarn: 4 500 000 kroner, innvilget i 2021

Forandringsfabrikken Stiftelse: 730 000 kroner, innvilget i 2020

Home-Start Familiekontakten (HSF) Norge: 5 100 000 kroner, innvilget i 2021

Norsk Barnevernlederorganisasjon: 170 000 kroner, innvilget i 2020

Norsk Fosterhjemsforening: 5 604 000 kroner, innvilget i 2020

Organisasjonen for barnevernsforeldre: 1 490 000 kroner, innvilget i 2020

Norsk Barnevernsamband: 510 000 kroner, innvilget i 2020

Kontakt

Saksbehandler

Ellen Gjeruldsen
E-post: ellen.gjeruldsen@bufdir.no
Telefon: 466 17 922

Tilskuddsavdeling

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580