Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til fritidskasser i kommunene

Midler til å dekke kostnader forbundet med deltakelse i fritidsaktiviteter gjennom fritidskasser

Søke om tilskudd

Søknadsfrist: 2. juni 2023

Forventet saksbehandlingstid: Vi vil offentliggjøre tildelingene 29. juni 2023. Søkere vil få vedtaksbrev 29. og 30. juni 2023.

Beløp: 15 millioner kroner. Midlene lyses ut med forbehold om Stortingets endelige vedtak om revidert nasjonalbudsjett.

Regelverk for tilskudd til fritidskasser i kommunene (pdf)

I forslag til revidert nasjonalbudsjett er det foreslått å øke bevilgningen på posten Tilskudd til inkludering av barn og unge, Kap. 846 post 61/71, med 15 millioner kroner i 2023 for å opprette en midlertidig tilskuddsordning der kommuner og bydelene i Oslo kan søke om tilskudd til fritidskasser.

Tilskudd til fritidskasser er en midlertidig, ettårig tilskuddsordning, adskilt fra ordningen Tilskudd til inkludering av barn og unge. Ordningen har et eget regelverk med egne kriterier for måloppnåelse og tildeling, og egne krav til rapportering. Kommunene kan søke uavhengig av eventuelle vedtak om tilskudd til inkludering av barn og unge.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at flere barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter gjennom fritidskasser i kommunene.

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som har behov for økonomisk støtte for å kunne delta i fritidsaktiviteter.

Kommuner kan søke tilskudd til å dekke kostnader til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter for målgruppen. Deltakeravgifter omfatter både kontingent og treningsavgift.

Det kan søkes om midler for ett år. Tilskuddsperioden er ett år fra vedtaksdato.

Det gis kun tilskudd til én søknad per kommune/bydel.

Det stilles ikke krav til egenfinansiering, men kommunen må selv dekke kostnader til administrasjon av fritidskassen.

Det gis ikke tilskudd til:

 • lovpålagte tjenester, for eksempel finansiering av deltakeravgift ved Kulturskolen
 • enkeltstående aktiviteter, for eksempel kino, bowling, inngang til svømmehall eller lignende, da dette ikke regnes som faste, organiserte fritidsaktiviteter
 • lønn/administrasjon av fritidskassen

Fritidskassen skal organiseres i samarbeid mellom kommunen og frivilligheten. Det skal ikke betales ut penger direkte til målgruppen.

Fritidskassen skal organiseres på en måte som gjør at målgruppen ikke opplever det som stigmatiserende å benytte tilbudet. Det skal ikke stilles krav til dokumentasjon av privatøkonomi eller lignende.

Du kan søke om tilskudd i Bufdirs søknadsportal innen klokken 23:59 den 2. juni 2023.

 • Søknadsskjemaet finner du i fanen “utlysninger” i venstre hjørne, og så i “åpne utlysninger”.
 • For å få sendt inn en søknad, må du ha en bruker tilknyttet kommunen i søknadsportalen. Informasjon om hvordan du oppretter en bruker finner du under fanen “veiledning” i søknadsportalen.

Søknader som kommer inn etter fristen, kan bli avvist.

Kommuner og bydeler som søker om midler må oppfylle følgende kriterier for å kunne motta tilskudd:

 • a. opprette en fritidskasse til å dekke kostnader forbundet med deltakelse i faste, organiserte fritidsaktiviteter for målgruppen,
 • b. påse at midler fra fritidskassen dekker kostnader til utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter,
 • c. organisere fritidskassen i samarbeid mellom kommunen (bydelen) og frivilligheten,
 • d. ikke stille krav til dokumentasjon av privatøkonomi eller lignende ved organisering av fritidskassen,
 • e. påse at fritidskassen er organisert slik at målgruppen ikke opplever det som stigmatiserende å benytte kassen,
 • f. ikke betale ut penger direkte til målgruppen.

Bufdir skal prioritere prosjekter fra kommuner og bydeler i Oslo med høy andel og/eller høyt antall barn i lavinntektsfamilier.

Tilskuddets størrelse fastsettes etter en enkel beregning med utgangspunkt i:

 • a. andelen og/eller antallet barn og unge i lavinntektsfamilier i kommunen (bydelen i Oslo)
 • b. størrelsen på bevilgningen
 • c. søknadene som er innkommet

Vi kan utøve skjønn basert på:

 • d. prosjektbeskrivelse og budsjett

Når søknadsfristen utløper, vil vi sette i gang med saksbehandlingen.

Forventet saksbehandling: Vi vil offentliggjøre tildelingene 29. juni 2023. Søkere vil få vedtaksbrev 29. og 30. juni 2023.

Vi vil sende ut vedtaksbrev elektronisk til søkerorganisasjonen i Altinn, med kopi på e-post til den som har sendt inn søknaden. Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut.

Klage: Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i tilskudds- eller avslagsbrevet. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet.

Rapportere på tilskudd

Alle som mottar tilskudd, skal levere rapport og regnskap i Bufdirs søknadsportal om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Det stilles ikke krav til revisjon av dette tilskuddet.

Frist for å sende inn regnskap og rapport er 1. september 2024. Dere får tilsendt regnskaps- og rapporteringsoppgave i god tid før rapporteringsfristen.

Det er viktig at dere holder tilskuddet helt adskilt fra eventuelt tilskudd til aktivitetstypen lokale fritidskasser gjennom tilskudd til inkludering av barn og unge.

Krav til innholdet i rapporten vil fremgå av tilskuddsbrevet.

Informasjon om følgende vil være aktuelt for rapportering:

 • hvor mange barn og unge som har fått delta på faste organiserte fritidsaktiviteter som et resultat av kommunens fritidskasse
 • hvilke typer fritidsaktiviteter midlene har bidratt til deltagelse på og andel av midlene som har gått til de ulike typene fritidsaktiviteter (for eksempel fotball, orientering, dans, kor, sjakk, korps eller lignende)
 • hvilke typer kostnader midlene har dekket (utstyr, reise, cup, leir og/eller deltakeravgifter i faste, organiserte aktiviteter) og andel av midlene som har gått til de ulike typene kostnader
 • samarbeid med frivilligheten
 • organisering av fritidskassen

Rapport og regnskap skal leveres på rapporteringsskjemaer i Bufdirs søknadsportal.

Inntekter og utgifter knyttet til tilskuddet skal føres på eget koststed eller prosjektnummer.

Endringer i prosjektet

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal tilbakebetale tilskuddet til Bufdir.

Hovedregelen er at tilskuddet skal benyttes i løpet av tilskuddsperioden. Dersom dere har ubenyttede midler igjen ved slutten av tilskuddsperioden kan dere søke om å få utvidet prosjektperioden og utsatt rapporteringsfrist. Dette gjør dere ved å søke om utsettelse gjennom søknadsportalen innen en måned før utgangen av tilskuddsperioden.

Hvem har fått tilskudd?

 • Bevilgning i revidert nasjonalbudsjett: 15 millioner kroner
 • Søknader: Vi har fått 184 søknader, og det ble søkt om totalt 69 millioner kroner
 • Tildeling: Vi har innvilget 100 søknader og tildelt 15 millioner kroner

Oversikt over prosjekter som har fått tilskudd til fritidskasser (pdf)

Restmiddeltildeling 2023

Bufdir har i desember fordelt restmidler på ordningen etter endt klagebehandling. Midlene ble fordelt på de fire kommunene med høyest antall barn og unge i kommunen.

 • Bergen kommune: 100 000 kroner
 • Drammen kommune: 100 000 kroner
 • Kristiansand kommune: 91 000 kroner
 • Stavanger kommune: 50 000 kroner

Totalt innvilget tilskudd for 2023 fremgår av felles oversikt over tildelinger på ordningen over.

Vurdering

Vi har vurdert søknader på bakgrunn av de prioriteringer og rammer for fordeling av midler som er fastsatt i rundskriv 26/2023. I fastsettelsen av størrelsen på tilskuddet har vi tatt utgangspunkt i antallet barn og unge i lavinntektsfamilier i kommunene/bydelene i Oslo, størrelsen på bevilgningen og antallet søknader som er innkommet.

Vi har prioritert søknader fra kommuner og bydeler med høyest antall barn i lavinntektsfamilier. I tillegg har vi vurdert kvaliteten på søknaden og lagt vekt på i hvilken grad søknaden oppfyller tildelingskriteriene.

Basert på en beregningsmodell som tar hensyn til antall barn i lavinntekt i kommunen, bevilgning og omsøkt beløp, har vi fordelt midlene til de 100 kommunene/bydelene med høyest antall barn i lavinntektsfamilier jf. punkt 5.1 og 6 i regelverket.

Kontakt

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlere

Mari Ommundsen
e-post: mari.ommundsen@bufdir.no
telefon: 466 19 567

Emina Simic
e-post: emina.simic@bufdir.no
telefon: 466 17 925

Johanne Halsnes Århus
e-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
telefon: 466 16 311