Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Ung kvinner sitter på sofa og ser ut vinduet
Foto: Bufdir / Getty Images

Tilskudd til prosjekter og drift, øremerkede tilskudd

Søke om tilskudd

Søknadsfrist 2024: 28. juni 2024

Forskrift for ordningen (lovdata)

Beløp: 5 millioner kroner

På bakgrunn av fremlagt forslag til styrking av tilskuddsordningen i forslag til revidert statsbudsjett for 2024 lyser Bufdir ut ordningen på nytt. Utlysningen avgrenses med bakgrunn i ordlyden i forskriftens § 5:

Krisesentre kan søke om midler til å videreutvikle tilbudet til særlig utsatte grupper voldsutsatte, som voldsutsatte med problematikk knyttet til rus, alvorlige psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelse og til utvikling/tilrettelegging av krisesentertilbudet til den samiske befolkningen. Søknaden må være forankret i kommunen. Eventuelle søknader som gjelder andre tiltak på krisesentrene, som tiltak for beboere eller tidligere beboere, må settes frem av frivillig organisasjon.

Krisesentre er et særlig viktig tilbud til gruppene voldsutsatte med problematikk som er nevnt i forskriften. Vi avgrenser derfor til søknader om prosjektmidler til krisesentrene og frivillige organisasjoner som har et samarbeid med krisesentre om tiltak for nåværende eller tidligere beboere, ettersom det er knappe midler til fordeling.

Denne utlysningen kunngjøres med forbehold om stortingets budsjettvedtak.

I 2024 kan krisesentre søke om midler til å videreutvikle tilbudet til særlig utsatte grupper voldsutsatte, som voldsutsatte med problematikk knyttet til rus, alvorlige psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelse og til utvikling/tilrettelegging av krisesentertilbudet til den samiske befolkningen. Søknaden må være forankret i kommunen.

Særlig om driftstilskudd

Organisasjoner og stiftelser som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd.

Organisasjonens virksomhet skal være et supplement til offentlige tjenester og/eller utfylle andre aktørers innsats. Virksomheten skal ikke erstatte eller overlappe ordinære behandlingstilbud til barn og familier i målgruppen.

Søkerorganisasjonene må ha et landsomfattende nedslagsfelt og nasjonal funksjon. Organisasjoner som dels har mål på områder som inngår i tilskuddsordningens formål, dels mål på andre politikkområder, må søke om tilskudd fra de myndigheter og tilskuddsordninger som ligger nærmest organisasjonenes kjernevirksomhet. Ved tvil om organisasjonens kjernevirksomhet, kan tilskudd likevel gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering.

Organisasjoner som mottar driftstilskudd over egen post på statsbudsjettet, kan ikke søke om driftstilskudd i denne ordningen.

Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil 3 år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover 1 år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.

 • Organisasjoner som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd. Organisasjonen må dessuten ha et landsomfattende nedslagsfelt og nasjonal funksjon. Se mer informasjon om kriteriene for å søke om driftstilskudd i § 4 i forskriften.
 • Krisesentre kan søke om midler til å videreutvikle tilbudet til særlig utsatte grupper voldsutsatte, som voldsutsatte med problematikk knyttet til rus, alvorlige psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelse og til utvikling/tilrettelegging av krisesentertilbudet til den samiske befolkningen. Det kan bli nærmere spesifisert i den årlige utlysningen hvilke grupper som prioriteres. Søknaden må være forankret i kommunen.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge og bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner, og ivareta voldsutsatte voksne og barn. Tilskuddsordningen skal bidra til at målene i regjeringens handlingsplaner mot vold og overgrep nås.

Målgruppen for ordningen er barn og voksne som er eller har vært utsatt for vold eller overgrep, eller som utøver eller står i fare for å utøve vold i nære relasjoner.

Søk om tilskudd ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema i Bufdirs søknadsportal.

Vedlegg til søknad om driftstilskudd

 • Vedtekter
 • Organisasjonens budsjett for tilskuddsåret
 • Siste godkjente årsmelding
 • Siste godkjente årsregnskap, eventuelt med revisorberetning
 • Eventuelle eksempler på organisasjonens aktiviteter.
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket?
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen med tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene

Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Budsjett

Bruk budsjettfelter i søknadsskjemaet og fyll dem ut, uansett hvor lite midler det søkes om. Vær så presis som mulig.

 • Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
 • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l.
 • Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.
 • Budsjettet skal gå i balanse. Laster dere opp budsjett som vedlegg i tillegg til å fylle ut budsjett i søknadsskjemaet må tallene og resultatet stemme overens med det som er fylt ut i skjemaet.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket, eller at søker dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og liknende.

Vi gjør oppmerksom på at Bufdir krever at tilskuddsmottaker bidrar med den egenfinansieringen som føres opp i budsjettet. Dersom det gis lavere tilskudd fra Bufdir enn det ble søkt om, kan imidlertid egenfinansieringen nedjusteres prosentvis lik nedgangen i det innvilgede tilskuddet.

Når søknadsfristen utløper, vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad kan vi ta kontakt med dere. Vi vil gi en kort frist for eventuelle korreksjoner og ettersendelser.

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i slutten av mai måned. Tilskuddsbrev og utbetaling vil da kunne sendes ut rundt 15. juni. Dette vil imidlertid kunne variere noe fra år til år.

Klage

Det vil følge med informasjon om hvordan dere klager på vedtak, og klagefrister, i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Klagefristen er tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Utlysning etter særlige kriterier (øremerkede tilskudd):

Det er egne søknadsrutiner for:

 • Stine Sofies Stiftelse
 • Incestsenteret i Vestfold (landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte)
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Røde Kors` mentorfamilieprosjekt
 • SEIFs prosjekt om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Oslo krisesenters nettverksprosjekt Sammen
 • Mental Helse Norges Foreldresupport-telefontjeneste
 • Krisesentersekretariatet

Organisasjonene vil få en e-post med nærmere informasjon.

Rapportering

Alle som har mottatt tilskudd skal levere rapport og regnskap til Bufdir om hvordan tilskuddet har blitt brukt. Rapport og regnskap skal leveres på rapporteringsskjemaer i Bufdirs søknadsportal.

Frist for å rapportere: 15. februar 2025 (for tilskudd mottatt i 2024).

Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, om målene som dere oppga i søknaden er oppnådd eller ikke, og beskrive eventuelle avvik og gode og dårlige erfaringer som dere har gjort.

Rapportering på driftstilskudd

Mottakere av driftstilskudd kan sende inn virksomhetens årsmelding/årsrapport i stedet for en egen rapport om bruken av tilskuddet.

Mottakere av driftstilskudd skal også sende inn spesifisert årsregnskap med revisjonsberetning. Årsregnskapet skal være attestert av statsautorisert revisor. Til revisor kan ikke velges noen som er inhabil, se lov om revisjon og revisorer (revisorloven).

Årsregnskapet må være spesifisert slik at det går frem at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene. Driftstilskudd som er gitt etter dette regelverket og utbetalt i tilskuddsåret, skal være spesifisert i årsregnskapet eller i note til dette.

Rapportering på prosjekttilskudd (gjelder i 2024 for mottaker av tilskudd til sårbare grupper på krisesenter)

Mottakere av prosjekttilskudd skal sende inn et eget regnskap for prosjektet. Regnskapet skal være revidert, og revisjonen skal omfatte hele det mottatte tilskuddet og gjelde for hele prosjektperioden. Mottar et prosjekt kr 200 000 eller mer i tilskudd, må regnskapet for prosjektet være attestert av statsautorisert revisor. Til revisor kan ikke velges noen som er inhabil, se lov om revisjon og revisorer (revisorloven)

Er tilskuddet til et prosjekt lavere enn kr 200 000, kan regnskapet kontrolleres av en person som ikke er statsautorisert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med prosjektet, ha personlige interesser i prosjektet, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med prosjektet.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må gjøre endringer i prosjektet underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Dersom dere mottar flerårige tilskudd kan dere disponere midlene fritt i den innvilgede tilskuddsperioden. Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd utover prosjektperioden, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 30. november i siste prosjektår.

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss.

Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom prosjektet ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på prosjektet, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Hvem har fått tilskudd?

Øremerkede midler

Incestsenteret i Vestfold til landsdekkende krisetelefon: 4 850 000 kroner

Krisesentersekretariatet: 3 695 000 kroner

Mental Helse Foreldresupport: 6 000 000 kroner

Oslo Røde Kors Mentorfamilie: 2 325 000

Oslo Røde Kors telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: 3 600 000 kroner

Stiftelsen Oslo Krisesenter – tiltaket sammen: 1 155 000 kroner

Stine Sofies Stiftelse: 39 232 000 kroner

Selvhjelp for innvandrere og flykninger (SEIF): 3 800 000 kroner

Tilskudd til utsatte grupper på krisesenter

Alta krise- og incest senter: 700 000 kroner til implementering av samisk krisesentertilbud på Alta krisesenter. 1 år

Nordmøre Krisesenter IKS: 200 000 kroner til etablering og utvikling av krisesentertilbud tilpasset personer med rus og psykiske lidelser. 1 år

Ringerike kommune helse og omsorg: 650 000 kroner til utsatte grupper på Krisesenteret. 1 år

Romerike Krisesenter IKS: 110 000 kroner til kompetanseheving i forebygging og håndtering av selvmord på Romerike Krisesenter. 1 år

Ålesund kommune: 550 000 kroner til utviklingsarbeid og kompetansehevende tiltak for ansatte på krisesenteret. 1 år

Prosjekttilskudd

Norske kvinners sanitetsforening: 850 000 kroner til Ressursvenn; lavterskeltilbud for voldsutsatte som har beskyttet botilbud eller annen type oppfølging fra krisesenter. 3 -årig prosjekt

Frelsesarmeen: 500 000 kroner til Samtaletilbud til innsatte/nylig løslatte med voldsrelatert dom, og deres nettverk/pårørende. 1- årig prosjekt

Kirkens Bymisjon: 505 000 til voldsforebyggende arbeid via PMVs nettverk ved hjelp av strukturerte dialoger. 1-årig prosjekt

Tilskudd til utsatte grupper på krisesenter

Karasjok kommune: 810 000 kroner til Etablering og utvikling av krisesentertilbud tilpasset samisk befolkning. 2 år

Krisesenteret i Molde og omegn: 337 487 kroner til utvikling av tilbudet til voldsutsatte i målgruppa ROP. 3 år

Indre Østfold kommune: 280 485 til prosjekt som skal utvikle samtaletilbud til ekstra sårbare ved migrasjonssenteret i kommunen. 3 år

Driftstilskudd

Utsatt mann: 500 000 kroner. 3 år

Landsforeningen mot seksuelle overgrep: 500 000 kroner. 3 år

Øremerkede midler

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF): 2 700 000 kroner

Oslo Røde Kors telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: 2 500 000 kroner

Incestsenteret i Vestfold til landsdekkende krisetelefon: 4 737 993 kroner

Krisesentersekretariatet: 2 060 000 kroner

Mental Helse Foreldresupport: 5 000 000 kroner

Stine Sofies Stiftelse: 36 874 000 kroner

Oslo Røde Kors Mentorfamilie: 2 325 000 kroner

Stiftelsen Oslo Krisesenter – tiltaket Sammen: 1 155 000 kroner

Prosjekttilskudd

African Cultural Awreness in Norway: 350 000 kroner til Ikke slå barn - vær så snill. Et sosiale medier arbeid mot vold

Eritrean Professionals Association in Norway (APAN): 325 000 kroner til forebygging av vold, overgrep og utenforskap blant eritreere

Frelsesarmeen: 300 000 kroner til Mellom oss – samtaletilbud til innsatte/nylig løslatte og deres nettverk/pårørende

Hjelpekilden Norge: 507 000 kroner til en erfaringsrapport fra overgrepsutsatte i strenge/ lukkede religiøse miljøer

Kalfarhuset Oppfølgingssenter: 125 000 kroner til økt kompetanse om vold og overgrep til ansatte og samarbeidspartnere

Krisesentersekretariatet: 206 000 kroner til oppdatering og opptrykk av tre brosjyrer

Krisesentersekretariatet: 670 000 kroner til fagkonferanse: Verdifulle konvensjoner i praksis - nasjonal konferanse

Krisesentersekretariatet: 240 000 kroner til nettside til landets krisesenterorganisasjon

Kvinnefronten i Norge: 400 000 kroner til Mørketall – informasjons- og undervisningsmateriale om seksualitet og grensesetting til bruk i ungdomsmiljøer og

Mandari: 400 000 kroner til Kulturorientert veiledning i overvåkning av vold mot barn og voksne for afrikanere

Mennesker i fokus: 290 000 kroner til «Bedre føre var» – forebygging av vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner med fokus på forebygging av familievold herunder oppdragervold hos innvandrere med ulik bakgrunn.

MiRA – Ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner: 740 000 kroner til Et nei er et nei! Bevisstgjøring og forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner for unge jenter med minoritetsbakgrunn

Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR): 530 000 kroner til prosjektet Min kropp, mine grenser. I tillegg innvilget 520 000 kroner i 2023

Organisasjonen Voksne for barn: 578 000 kroner til Trygge voksne, trygge barn – et tilbud for foreldre, foresatte og andre voksne fra Øst-Europa

Pakistansk Kulturformidling Skedsmo: 419 000 kroner til Vold fra Øst til Vest – dialog- og opplysningsarbeid med familier med minoritetsbakgrunn innen temaet vold i nære relasjoner

Para Samfunn: 450 000 kroner til forebyggings- og kompetansehevingstiltaket "Mann. Jeg?"

Pause!: 500 000 kroner til prosjekt og foredrag På flukt i verdens beste land

Redd Barna: 518 000 kroner til Det skjer også gutter - to filmer om seksuelle overgrep mot gutter

Reform - Ressurssenter for menn: 276 000 kroner til Temakveld om kjærestevold blant norske og samiske ungdommer 2022

Stiftelsen Pårørendesenteret: 170 000 kroner til produksjon av podcast

Norske Kvinners Sanitetsforening: 923 000 kroner til Ressursvenn – et gratis lavterskeltilbud for voldsutsatte som har hatt opphold eller fått annen oppfølging av krisesenter

Redd Barna: 1 316 554 kroner til forestillingen Sinnamann

Redd Barna: 1 005 830 kroner til En lekende og aktiv hverdag for barn og unge på krisesenter med Redd Barnas frivillige - og barns stemmer om tilbudet. I tillegg innvilget 1 273 880 kroner i 2023 og 1 386 709 kroner i 2024

Ressurssenteret UNIK: 179 500 kroner til Unik tiltak mot vold i nære relasjoner som skal ivareta voldsutsatte kvinner

Skeiv Verden: 564 000 kroner til forebygging av vold - for LHBTQI+ personer med innvandrerbakgrunn

Stiftelsen Alternativ til vold: 2 386 710 kroner til urfolksprosjektet ved ATV. I tillegg innvilget 2 403 656 kroner i 2023 og 2 442 825 kroner i 2024

Stiftelsen Alternativ til vold: 200 000 kroner til Januarkonferansen 2023 – et samarbeidsprosjekt for instanser som jobber med vold og overgrep i nære relasjoner i Tromsø

Stiftelsen Amathea: 430 000 kroner til kompetanseheving til frivilligorganisasjoner og dialogarbeid med innvandrere

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo: 423 000 kroner til forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner i PMVs nettverk

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim: 619 000 kroner til Bror – kurskonsept rettet mot menn med minoritetsbakgrunn. I tillegg innvilget 629 500 kroner i 2023

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim: 800 000 kroner til arbeid med systematisering av erfaringer og utvikling av tilbudet for voldsutøvere og utsatte.

Stiftelsen Tryggere: 224 000 kroner til kurs Bryt voldsarven

Stiftelsen Tryggere: 282 000 kroner til sinnemestringstilbud til ungdom

Tvillingforeldreforeningen: 400 000 kroner til veiledning til sårbare familier

Utsattmann: 700 000 kroner til Utsattmann – Åpnhet og synlighet hjelper, men ser samfunnet de utsatte guttene og mennene? Og hva med de pårørende?

Videreutvikling av tilbudet til særlig utsatte grupper på krisesentre

Bergen kommune: 1 000 000 kroner i 2022, 2023 og 2024

Indre Østfold kommune: 200 000 kroner i 2022 100 000 kroner i 2023 og 200 000 kroner i 2024

Krisesenteret i Midt-Troms: 185 000 kroner i 2022

Sarpsborg kommune: 322 000 kroner i 2022

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter: 835 000 kroner i 2022 851 000 kroner i 2023 og 868 000 kroner i 2024

Øremerkede tiltak, drift

Mental Helse Norge: 5 000 000 kroner til Foreldresupport 24/7 – døgnåpen telefontjeneste for vordende og nybakte foreldre

Incestsenteret i Vestfold: 4 729 798 kroner til Landsdekkende telefon for utsatte for incest og seksuelt misbruk

Røde Kors Oslo: 2 500 000 kroner til Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, rådgivningssamtaler, brobygging til hjelpeapparatet, bistand i det nasjonale bo- og støttetilbudet og oppfølging av andre brukere.

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF): 2 600 000 kroner til Mellom barken og veden – Lavterskel hjelpetilbud til unge med innvandrer- og flyktningbakgrunn, som er utsatt for eller står i fare for tvangsekteskap og æresrelatert vold

Oslo Røde Kors: 2 000 000 kroner til Mentorfamilier for unge som har måttet bryte med familien sin grunnet negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap

Stiftelsen Oslo krisesenter: 1 000 000 kroner til "Sammen" Bokollektiv – drift av nettverk for nåværende og tidligere beboere i Bokollektivet og andre som har vært utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem kontroll

Stine Sofies Stiftelse (senter for voldsutsatte barn): 35 856 000 kroner til drift av Senter for voldsutsatte barn

Krisesentersekretariatet: 2 000 000 kroner til drift av organisasjonen

Driftstilskudd

 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep 490 000 kroner i 2022
 • Utsattmann: 520 000 kroner i 2022
 • NOK. (Tidl. FMSO) 1 790 000 kroner i 2022, 1 850 000 kroner i 2023 og 1 910 000 kroner i 2024

Kontakt

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580