Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Ung kvinner sitter på sofa og ser ut vinduet
Foto: Bufdir / Getty Images

Tilskudd til prosjekter og drift, øremerkede tilskudd

Søke om tilskudd

Søknadsfrist 2023: Søknadsfristen for 2023 var 15.02. Det vil ikke komme noen ny utlysing for 2023. Ordningen vil etter all sannsynlighet utlyses for 2024, trolig i februar 2024.

Forskrift for ordingen (lovdata)

Beløp: For 2023 er det bevilget 27.5 mill. kroner. Av disse er omlag 15.mill kroner allerede fordelt til øremerkede tiltak. I fjor ble ordningen flerårig og det ble tildelt omlag 9.mill kroner til flerårige prosjekter. Det gjenstår derfor kun 3.5 mill. kroner til fordeling for søknader i 2023.

Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet, samt kommuner og interkommunale samarbeid, kan søke om tilskudd. Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet. Organisasjoner som er aksjeselskaper må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene. Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.

Særlig om driftstilskudd

Organisasjoner og stiftelser som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd.

Organisasjonens virksomhet skal være et supplement til offentlige tjenester og/eller utfylle andre aktørers innsats. Virksomheten skal ikke erstatte eller overlappe ordinære behandlingstilbud til barn og familier i målgruppen.

Søkerorganisasjonene må ha et landsomfattende nedslagsfelt og nasjonal funksjon. Organisasjoner som dels har mål på områder som inngår i tilskuddsordningens formål, dels mål på andre politikkområder, må søke om tilskudd fra de myndigheter og tilskuddsordninger som ligger nærmest organisasjonenes kjernevirksomhet. Ved tvil om organisasjonens kjernevirksomhet, kan tilskudd likevel gis på bakgrunn av en helhetlig vurdering.

Organisasjoner som mottar driftstilskudd over egen post på statsbudsjettet, kan ikke søke om driftstilskudd i denne ordningen.

Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil 3 år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover 1 år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.

 • Organisasjoner som ved sine vedtekter, mål og planer kan dokumentere at formålet med ordningen er deres kjernevirksomhet, kan søke om driftstilskudd. Organisasjonen må dessuten ha et landsomfattende nedslagsfelt og nasjonal funksjon. Se mer informasjon om kriteriene for å søke om driftstilskudd i § 4 i forskriften.
 • Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret kan søke om tilskudd til tidsavgrensede prosjekter. Se § 4 og 5 i forskriften.
 • Krisesentre kan søke om midler til å videreutvikle tilbudet til særlig utsatte grupper voldsutsatte, som voldsutsatte med problematikk knyttet til rus, alvorlige psykiske lidelser eller funksjonsnedsettelse og til utvikling/tilrettelegging av krisesentertilbudet til den samiske befolkningen. Det kan bli nærmere spesifisert i den årlige utlysningen hvilke grupper som prioriteres. Søknaden må være forankret i kommunen. Eventuelle søknader som gjelder andre tiltak på krisesentrene, som tiltak for beboere eller tidligere beboere, må settes frem av frivillig organisasjon.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å forebygge og bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner, og ivareta voldsutsatte voksne og barn. Tilskuddsordningen skal bidra til at målene i regjeringens handlingsplaner mot vold og overgrep nås.

Målgruppen for ordningen er barn og voksne som er eller har vært utsatt for vold eller overgrep, eller som utøver eller står i fare for å utøve vold i nære relasjoner.

Søk om tilskudd ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema i Bufdirs søknadsportal.

Vedlegg til søknaden (prosjekttilskudd)

 • Vedtekter
 • Eventuelle eksempler på organisasjonens aktiviteter
 • NB. Beskrivelse av tiltaket/tiltakene skal føres i søknadsskjemaet. Den skal ikke fremkomme i vedlegg

Vedlegg til søknaden (driftstilskudd)

 • Vedtekter
 • Organisasjonens budsjett for tilskuddsåret
 • Siste godkjente årsmelding
 • Siste godkjente årsregnskap, eventuelt med revisorberetning
 • Eventuelle eksempler på organisasjonens aktiviteter.
 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig (for prosjekttilskudd)

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen med tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene

Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Budsjett

Bruk budsjettfelter i søknadsskjemaet og fyll dem ut, uansett hvor lite midler det søkes om. Vær så presis som mulig.

 • Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket.
 • For prosjekttilskudd:
  • Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l.
  • Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.
  • Budsjettet skal gå i balanse! Laster dere opp budsjett som vedlegg i tillegg til å fylle ut budsjett i søknadsskjemaet må tallene og resultatet stemme overens med det som er fylt ut i skjemaet.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som søker stiller til disposisjon for tiltaket, eller at søker dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter og liknende.

Vi gjør oppmerksom på at Bufdir krever at tilskuddsmottaker bidrar med den egenfinansieringen som føres opp i budsjettet. Dersom det gis lavere tilskudd fra Bufdir enn det ble søkt om, kan imidlertid egenfinansieringen nedjusteres prosentvis lik nedgangen i det innvilgede tilskuddet.

Når søknadsfristen utløper, vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad kan vi ta kontakt med dere. Vi vil gi en kort frist for eventuelle korreksjoner og ettersendelser.

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i slutten av mars måned. Tilskuddsbrev og utbetaling vil da kunne sendes ut rundt 1. april. Dette vil imidlertid kunne variere noe fra år til år.

Klage

Det vil følge med informasjon om hvordan dere klager på vedtak, og klagefrister, i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Utlysning etter særlige kriterier (øremerkede tilskudd):

Det er egne søknadsrutiner for:

 • Stine Sofies Stiftelse
 • Incestsenteret i Vestfold (landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte)
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Røde Kors` mentorfamilieprosjekt
 • SEIFs prosjekt om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Oslo krisesenters nettverksprosjekt Sammen
 • Mental Helse Norges Foreldresupport-telefontjeneste
 • Krisesentersekretariatet

Organisasjonene vil få en e-post med nærmere informasjon.

Rapportering

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport og regnskap.

Frist for å rapportere: 15. februar 2024 for første prosjektår.

Dere skal rapportere om hvordan tilskuddet har blitt benyttet, om målene som dere oppga i søknaden er oppnådd eller ikke, og beskrive eventuelle avvik og gode og dårlige erfaringer som dere har gjort.

Rapportering på driftstilskudd

Mottakere av driftstilskudd kan sende inn virksomhetens årsmelding/årsrapport i stedet for en egen rapport om bruken av tilskuddet.

Mottakere av driftstilskudd skal også sende inn spesifisert årsregnskap med revisjonsberetning. Årsregnskapet skal være attestert av statsautorisert revisor. Til revisor kan ikke velges noen som er inhabil, se lov om revisjon og revisorer (revisorloven).

Årsregnskapet må være spesifisert slik at det går frem at tilskuddet er nyttet etter forutsetningene. Driftstilskudd som er gitt etter dette regelverket og utbetalt i tilskuddsåret, skal være spesifisert i årsregnskapet eller i note til dette.

Rapportering på prosjekttilskudd

Mottakere av prosjekttilskudd skal sende inn et eget regnskap for prosjektet. Regnskapet skal være revidert, og revisjonen skal omfatte hele det mottatte tilskuddet og gjelde for hele prosjektperioden. Mottar et prosjekt kr 200 000 eller mer i tilskudd, må regnskapet for prosjektet være attestert av statsautorisert revisor. Til revisor kan ikke velges noen som er inhabil, se lov om revisjon og revisorer (revisorloven)

Er tilskuddet til et prosjekt lavere enn kr 200 000, kan regnskapet kontrolleres av en person som ikke er statsautorisert revisor. Den som kontrollerer regnskapet kan allikevel ikke ha jobbet direkte med prosjektet, ha personlige interesser i prosjektet, eller ha nære familiære bånd til andre som har jobbet direkte med prosjektet.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må gjøre endringer i prosjektet underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret. Innenfor den treårige prosjektperioden kan dere disponere midlene fritt. Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd utover prosjektperioden, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 30. november i siste prosjektår.

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Hvis dere ikke får gjennomført prosjektet dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss.

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss.

Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom prosjektet ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på prosjektet, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist. Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Hvem har fått tilskudd?

Prosjekttilskudd

Norske kvinners sanitetsforening: 850 000 kroner til Ressursvenn; lavterskeltilbud for voldsutsatte som har beskyttet botilbud eller annen type oppfølging fra krisesenter. 3 -årig prosjekt

Frelsesarmeen: 500 000 kroner til Samtaletilbud til innsatte/nylig løslatte med voldsrelatert dom, og deres nettverk/pårørende. 1- årig prosjekt

Tilskudd til utsatte grupper på krisesenter

Karasjok kommune: 810 000 kroner til Etablering og utvikling av krisesentertilbud tilpasset samisk befolkning. 2 år

Krisesenteret i Molde og omegn: 337 487 kroner til utvikling av tilbudet til voldsutsatte i målgruppa ROP. 3 år

Driftstilskudd

Utsatt mann: 500 000 kroner. 3 år

Landsforeningen mot seksuelle overgrep: 500 000 kroner. 3 år

Øremerkede midler

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF): 2 700 000 kroner

Oslo Røde Kors telefonen om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold: 2 500 000 kroner

Incestsenteret i Vestfold til landsdekkende krisetelefon: 4 737 993 kroner

Krisesentersekretariatet: 2 060 000 kroner

Mental Helse Foreldresupport: 3 000 000 kroner

Stine Sofies Stiftelse: 36 874 000 kroner

Oslo Røde Kors Mentorfamilie: 2 325 000 kroner

Stiftelsen Oslo Krisesenter – tiltaket Sammen: 1 155 000 kroner

Prosjekttilskudd

African Cultural Awreness in Norway: 350 000 kroner til Ikke slå barn - vær så snill. Et sosiale medier arbeid mot vold

Eritrean Professionals Association in Norway (APAN): 325 000 kroner til forebygging av vold, overgrep og utenforskap blant eritreere

Frelsesarmeen: 300 000 kroner til Mellom oss – samtaletilbud til innsatte/nylig løslatte og deres nettverk/pårørende

Hjelpekilden Norge: 507 000 kroner til en erfaringsrapport fra overgrepsutsatte i strenge/ lukkede religiøse miljøer

Kalfarhuset Oppfølgingssenter: 125 000 kroner til økt kompetanse om vold og overgrep til ansatte og samarbeidspartnere

Krisesentersekretariatet: 206 000 kroner til oppdatering og opptrykk av tre brosjyrer

Krisesentersekretariatet: 670 000 kroner til fagkonferanse: Verdifulle konvensjoner i praksis - nasjonal konferanse

Krisesentersekretariatet: 240 000 kroner til nettside til landets krisesenterorganisasjon

Kvinnefronten i Norge: 400 000 kroner til Mørketall – informasjons- og undervisningsmateriale om seksualitet og grensesetting til bruk i ungdomsmiljøer og

Mandari: 400 000 kroner til Kulturorientert veiledning i overvåkning av vold mot barn og voksne for afrikanere

Mennesker i fokus: 290 000 kroner til «Bedre føre var» – forebygging av vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner med fokus på forebygging av familievold herunder oppdragervold hos innvandrere med ulik bakgrunn.

MiRA – Ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner: 740 000 kroner til Et nei er et nei! Bevisstgjøring og forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner for unge jenter med minoritetsbakgrunn

Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR): 530 000 kroner til prosjektet Min kropp, mine grenser. I tillegg innvilget 520 000 kroner i 2023

Organisasjonen Voksne for barn: 578 000 kroner til Trygge voksne, trygge barn – et tilbud for foreldre, foresatte og andre voksne fra Øst-Europa

Pakistansk Kulturformidling Skedsmo: 419 000 kroner til Vold fra Øst til Vest – dialog- og opplysningsarbeid med familier med minoritetsbakgrunn innen temaet vold i nære relasjoner

Para Samfunn: 450 000 kroner til forebyggings- og kompetansehevingstiltaket "Mann. Jeg?"

Pause!: 500 000 kroner til prosjekt og foredrag På flukt i verdens beste land

Redd Barna: 518 000 kroner til Det skjer også gutter - to filmer om seksuelle overgrep mot gutter

Reform - Ressurssenter for menn: 276 000 kroner til Temakveld om kjærestevold blant norske og samiske ungdommer 2022

Stiftelsen Pårørendesenteret: 170 000 kroner til produksjon av podcast

Norske Kvinners Sanitetsforening: 923 000 kroner til Ressursvenn – et gratis lavterskeltilbud for voldsutsatte som har hatt opphold eller fått annen oppfølging av krisesenter

Redd Barna: 1 316 554 kroner til forestillingen Sinnamann

Redd Barna: 1 005 830 kroner til En lekende og aktiv hverdag for barn og unge på krisesenter med Redd Barnas frivillige - og barns stemmer om tilbudet. I tillegg innvilget 1 273 880 kroner i 2023 og 1 386 709 kroner i 2024

Ressurssenteret UNIK: 179 500 kroner til Unik tiltak mot vold i nære relasjoner som skal ivareta voldsutsatte kvinner

Skeiv Verden: 564 000 kroner til forebygging av vold - for LHBTQI+ personer med innvandrerbakgrunn

Stiftelsen Alternativ til vold: 2 386 710 kroner til urfolksprosjektet ved ATV. I tillegg innvilget 2 403 656 kroner i 2023 og 2 442 825 kroner i 2024

Stiftelsen Alternativ til vold: 200 000 kroner til Januarkonferansen 2023 – et samarbeidsprosjekt for instanser som jobber med vold og overgrep i nære relasjoner i Tromsø

Stiftelsen Amathea: 430 000 kroner til kompetanseheving til frivilligorganisasjoner og dialogarbeid med innvandrere

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo: 423 000 kroner til forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner i PMVs nettverk

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim: 619 000 kroner til Bror – kurskonsept rettet mot menn med minoritetsbakgrunn. I tillegg innvilget 629 500 kroner i 2023

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim: 800 000 kroner til arbeid med systematisering av erfaringer og utvikling av tilbudet for voldsutøvere og utsatte.

Stiftelsen Tryggere: 224 000 kroner til kurs Bryt voldsarven

Stiftelsen Tryggere: 282 000 kroner til sinnemestringstilbud til ungdom

Tvillingforeldreforeningen: 400 000 kroner til veiledning til sårbare familier

Utsattmann: 700 000 kroner til Utsattmann – Åpnhet og synlighet hjelper, men ser samfunnet de utsatte guttene og mennene? Og hva med de pårørende?

Videreutvikling av tilbudet til særlig utsatte grupper på krisesentre

Bergen kommune: 1 000 000 kroner i 2022, 2023 og 2024

Indre Østfold kommune: 200 000 kroner i 2022 100 000 kroner i 2023 og 200 000 kroner i 2024

Krisesenteret i Midt-Troms: 185 000 kroner i 2022

Sarpsborg kommune: 322 000 kroner i 2022

Stiftelsen Sørlandet Krisesenter: 835 000 kroner i 2022 851 000 kroner i 2023 og 868 000 kroner i 2024

Øremerkede tiltak, drift

Mental Helse Norge: 5 000 000 kroner til Foreldresupport 24/7 – døgnåpen telefontjeneste for vordende og nybakte foreldre

Incestsenteret i Vestfold: 4 729 798 kroner til Landsdekkende telefon for utsatte for incest og seksuelt misbruk

Røde Kors Oslo: 2 500 000 kroner til Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, rådgivningssamtaler, brobygging til hjelpeapparatet, bistand i det nasjonale bo- og støttetilbudet og oppfølging av andre brukere.

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF): 2 600 000 kroner til Mellom barken og veden – Lavterskel hjelpetilbud til unge med innvandrer- og flyktningbakgrunn, som er utsatt for eller står i fare for tvangsekteskap og æresrelatert vold

Oslo Røde Kors: 2 000 000 kroner til Mentorfamilier for unge som har måttet bryte med familien sin grunnet negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap

Stiftelsen Oslo krisesenter: 1 000 000 kroner til "Sammen" Bokollektiv – drift av nettverk for nåværende og tidligere beboere i Bokollektivet og andre som har vært utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem kontroll

Stine Sofies Stiftelse (senter for voldsutsatte barn): 35 856 000 kroner til drift av Senter for voldsutsatte barn

Krisesentersekretariatet: 2 000 000 kroner til drift av organisasjonen

Driftstilskudd

 • Landsforeningen mot seksuelle overgrep 490 000 kroner i 2022
 • Utsattmann: 520 000 kroner i 2022
 • NOK. (Tidl. FMSO) 1 790 000 kroner i 2022, 1 850 000 kroner i 2023 og 1 910 000 kroner i 2024

Prosjekttilskudd

African Cultural Awreness in Norway: 500 000 kroner til Ikke slå barn, vær så snill. Et sosiale media arbeid mot vold

Forandringsfabrikken Stiftelse: 400 000 kroner til Klokhet om vold og overgrep - nettressurser med læringsfilmer til studenter og fagfolk i barnehage, grunnskole og barnevern

Forandringsfabrikken Stiftelse: 500 000 kroner til fullføring av prosjekt Styrkepakker til barn som har vært i avhør på barnehus

Frelsesarmeen: 200 000 kroner til Mellom oss – et samtaletilbud til innsatte/nylig løslatte voldsutsatte

Hjelpekilden Norge: 465 000 kroner til Når det lukkede hindrer hjelp – samle kunnskap fra kvinner i Hjelpekildens nettverk som har erfaring fra voldelige relasjoner i en rapport

Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep: 200 000 kroner til videreutvikling av prosjektet Dobbel sårbarhet – trygge rom. Bidra til å skape trygge rom for barn og unge i de tre språkområdene innen samisk kirkeliv.

Krisesentersekretariatet: 200 000 kroner til Informasjonsprosjekt (nettside, nyhetsbrev, informasjonsfilm, mal for kommuner...)

KUN: 400 000 kroner til webinarer om digital vold for hjelpeapparatet, samt lage podcast, digital brosjyre og kampanje til bruk på sosiale media

KUN: 170 000 kroner til webinar om vold i nære relasjoner og kjønns- og seksualitetsmangfold

Kvinnefronten i Norge: 670 000 kroner til Mørketall – informasjons- og undervisningsmateriell om seksualitet og grensesetting til bruk i ungdomsmiljøer og ungdomsskoler

Landsforeningen mot seksuelle overgrep: 200 000 kroner til Utsattes råd til legen – undervisningsfilmer om traumebevisst omsorg

Mandari: 800 000 kroner til En flerspråklighet –automatisert infokanal for å forebygge vold og overgrep i innvandrermiljø

Mennesker i fokus: 200 000 kroner til «Bedre føre var» – forebygge vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner med fokus på forebygging av familievold herunder oppdragervold hos innvandrere med ulik bakgrunn.

MiRA – Ressurssenter For Innvandrer Og Flyktningkvinner: 1260000 kroner til Et nei er et nei! Bevisstgjøring og forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner for unge jenter med minoritetsbakgrunn

MIR-Ung: 200 000 kroner til Sammen mot vold og overgrep

Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR): 390 000 kroner til Min kropp - mine grenser: kursing av dialogfasilitatorer på flere språk

Nok.: 230 000 kroner til brosjyrer, helsestasjon

Norske Kvinners Sanitetsforening: 1000000 kroner til Ressursvenn - et frivillig hjelpetiltak for kvinner som bor eller har bodd på krisesenter

Pakistansk kulturforening Skedsmo: 200 000 kroner til Vold fra Øst til Vest – utdanne lokale ressurspersoner som skal avholde workshops, temakvelder og seminarer for ungdom og voksne med minoritetsbakgrunn

Para samfunn: 550 000 kroner til Teater- og kompetansehevingsprosjektet "Mann. Jeg?", rettet mot hjelpere innenfor helse-, pleie- og omsorgssektoren

Pause!: 600 000 kroner til prosjektet På flukt i verdens beste land

Redd Barna: 820 000 kroner til Sinnamann – teaterforestilling om å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner

Redd Barna: 1439000 kroner til En lekende hverdag for barn på krisesenter med Redd Barnas superfrivillige

Reform – Ressurssenter for menn: 225 000 kroner til Temakveld om kjærestevold blant norske og samiske ungdommer

Skeiv Verden: 536 000 kroner til forebygging av vold - for LHBTQI+ personer med innvandrerbakgrunn

Stiftelsen Alternativ til vold: 764 000 kroner til Vi vet du vil og tror du kan – Foreldreveiledningskurs for foreldre som blir for sinte

Stiftelsen Alternativ til vold: 1219879 kroner til Tryggere start – utvikling av en samarbeidsmodell mellom ATV, det kommunale hjelpeapparatet og andre tjenester for å hjelpe familier med små barn som er utsatt for vold

Stiftelsen Alternativ til vold: 349 000 kroner til Kjærestevoldprosjektet – utvikling av et undervisningsopplegg for bruk i videregående skole

Stiftelsen Amathea: 430 000 kroner til dialogarbeid om vold i minoritetsmiljøer og kompetanseheving

Stiftelsen Blå kors Fredrikstad: 1122000 kroner til Et trygt sted å bo – livsmestringstilbud for familier med tidligere voldserfaring

Stiftelsen Det er mitt valg: 696 121 kroner til Videreutvikling av Lions forebyggende program Mitt valg "Kroppen min og jeg"

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen: 700 000 kroner til prosjektet Foreldre og barn i to kulturer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Trondheim: 529 000 kroner til Bror – kurslederopplæring for menn med minoritetsbakgrunn

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo: 500 000 kroner til Forebygging av vold og overgrep i nære relasjoner ved PMV

Stiftelsen Kvinneuniversitetet: 640 000 kroner til prosjektet Voldsforebygging og intellektuell funksjonsnedsettelse

Stiftelsen Tryggere: 70 000 kroner til kurset Bryt voldsarven - Lofoten

Utsattmann: 450 000 kroner til fagdager og foredrag for hjelpeapparatet og i skolene, blant annet i samiske områder. Vedlikeholde nettsiden utsattmann.no

Driftstilskudd

Krisesentersekretariatet: 600 000 kroner

Nok. (tidligere FMSO): 1 734 000 kroner

Videreutvikling av tilbudet til særlig utsatte grupper på krisesentre

Indre Østfold kommune: 650 000 kroner til å prøves ut tilbud der det settes av plasser i Kommunal Akutt Døgnenhet (KAD) ved nytt Helsehus i Østfold kommune.

Karasjok kommune helse- og sosialsektor: 810 000 kroner til Sámi Heahteguovddáš Samisk Krisesenter - utviklingsprosjekt Kárášjohka 2021

Krisesenteret i Midt-Troms: 50 000 kroner til informasjonsarbeid for å gjøre tilbudet kjent og tilgjengelig for hjelpeapparatet og sårbare grupper i Midt-Troms

Moss kommune: 100 000 kroner til tilbud til sårbare grupper på krisesenteret i Moss

Ringerike kommune: 550 000 kroner til å opprettholde og videreutvikle krisesentertilbudet til voldsutsatte med problematikk knyttet til rus eller alvorlige psykiske lidelser

Sarpsborg kommune: 200 000 kroner til prosjektet Et forsvarlig og opplevd godt krisesentertilbud til særlig risikoutsatte personer

Stiftelsen Krisesenteret i Vestfold: 100 000 kroner til fra prosjekt til drift - Krisesentertilbud til "sårbare grupper"

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane: 50 000 kroner til kompetanseløft i personalgruppa «Valdsutsette med alvorleg psykisk liding»

Stavanger kommune: 660 000 kroner til psykologhjelp til utsatt gruppe

Øremerkede midler

Incestsenteret i Vestfold: 4 310 000 kroner til drift av landsdekkende telefon for incest og seksuelt misbruk

Mental Helse Norge: 6 300 000 kroner til Foreldresupport 24/7 – drift av døgnåpen telefontjeneste for vordende og og nybakte foreldre som trenger noen å snakke eller skrive med

Røde Kors Oslo: 2 500 000 kroner til drift av Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, rådgivningssamtaler, brobygging til hjelpeapparatet, bistand i det nasjonale bo- og støttetilbudet og oppfølging av andre brukere

Røde Kors Oslo: 2 000 000 kroner til prosjektet Mentorfamilie – for unge som har måttet bryte med familien sin grunnet negativ sosial kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF): 2 500 000 kroner til Driftstilskudd til Mellom barken og veden –lavterskel hjelpetilbud til unge med innvandrer- og flyktningbakgrunn, som er utsatt for eller står i fare for tvangsekteskap og æresrelatert vold

Stiftelsen Oslo krisesenter: 700 000 kroner til "Sammen" Bokollektiv –drift av nettverk for nåværende og tidligere beboere i Bokollektivet og andre som har vært utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold og ekstrem kontroll

Stine Sofies Stiftelse (senter for voldsutsatte barn): 34 947 000 kroner til drift av Senter for voldsutsatte barn

Kontakt

Saksbehandler

Ida Kahlbom
E-post: ida.kahlbom@bufdir.no
Telefon: 466 15 893

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580