Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Søkje om tilskot

Det er ikkje lenger mogleg å søkje om tilskot gjennom denne ordninga. Den er er slått saman med to andre ordningar til ei ny tilskotsordning.

Gå til den nye tilskotsordninga for inkludering av barn og unge

Rapportere på tilskot motteke tidlegare år

Frist for framdriftsrapport: 1. september

Ved slutten av kvart tilskotsår skal tilskotsmottakar levere ein framdriftsrapport med rekneskapstal som viser om midlane er nytta i tråd med søknaden, gjeldande rundskriv, vilkår i regelverket og eventuelle merknader frå direktoratet.

Vesentlege avvik skal beskrivast i framdriftsrapporten.

Det skal ikkje leggjast ved uttale frå revisor i framdriftsrapporten.

Frist for sluttrapport: 1. oktober

Når heile prosjektperioden er ferdig, skal det leverast ein sluttrapport. Den skal gjelde for alle tilskuddsårene.

De skal rapportere om korleis det gjekk med gjennomføringa av tiltaket de har fått tilskot til, til dømes kva resultat de har oppnådd på individ- og systemnivå, kor mange barn og ungdommar de har nådd og liknande. Sluttrapporten skal beskrive mellom anna utfordringar og suksesskriterium, evaluering av tiltaket, plan for vidareføring av tiltaket og liknande. De må samanlikne med søknaden de sende inn og eventuelle vilkår som Bufdir sette i tilskotsbrevet.

Revisor må revidere rekneskapen for heile prosjektperioden (alle åra ein har fått tilskot til prosjektet). Revisorfråsegner skal lastast opp som vedlegg til rapporten.

Sjå avtale om kontrollhandlingar (blir sende til revisor).

Endringar i prosjektet

Viss de må endre tiltaket undervegs, må de søkje om omdisponering. Vi vil normalt berre godkjenne endringar som held seg rimeleg innanfor rammene av den opphavlege søknaden. Det kan vere at de òg må leggje ved eit nytt budsjett.

Tilskot skal normalt sett nyttast innan utgangen av tilskotsåret. Framdrifta i prosjektet blir gjord greie for gjennom årleg rapportering. Dersom de har unytta midlar ved slutten av eit tilskotsår, men har fått tilsegn om midlar òg for året etter, vil vi normalt godta at midlane blir overførte. De må likevel gjere greie for dette i den årlege framdriftsrapporten, og direktoratet kan halde tilbake utbetalingar eller redusere tilsegnsbeløpa dersom vi vurderer at mindreforbruket ikkje er godt nok forklart eller at risikoen for at prosjektet ikkje vil bli gjennomført er for høg.

Dersom de ønskjer å forlengje heile prosjektperioden og dato for sluttrapportering, må de søkje utsetjing av rapporteringsfristen.

De kan søkje om omdisponering eller utsetjing av rapporteringsfristen gjennom Bufdirs søknadsportal.

Viss de ikkje får gjennomført tiltaket de har fått tilskot til, må de så snart som mogleg gi beskjed til oss om det. De må då betale tilbake tilskotet til oss.

Viss de ikkje har brukt opp midlane de har fått, er det sannsynleg at de må betale tilbake det som er unytta til oss. Det er òg mogleg at vi vil krevje tilbakebetaling av tilskotet dersom tiltaket ikkje er gjennomført i tråd med den opphavlege søknaden og/eller dersom rekneskapen viser vesentlege avvik frå budsjettet i søknaden.

Dersom de må endre på tiltaket, ikkje får gjennomført tiltaket eller må betale tilbake midlar vil det ikkje påverke moglegheita til å søkje om tilskot i framtida. Unntaket er viss de har gjort noko som gjer at de blir utestengde frå ordninga i eitt eller fleire år.

Tilskotsmottakarar som har fått vedtak om å betale tilbake tilskot, og ikkje har gjort det, vil ikkje få nye tilskot.

Kven har fått tilskot?

Løyvinga for tilskotsordninga Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom er på totalt 55,1 millionar kroner i 2021. Tilskotsordninga opnar for at prosjekt kan få støtte over tre år. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tildelt i underkant av 25 millionar kroner til 52 nye prosjekt i 2021. Andre midlar er bunde opp i 59 prosjekt med tilsegn om tilskot i perioden 2019-2022.

Oversikt over tildelingane finst nedanfor.

Alta kommune, tiltaket Skole LOS: tildelt 674 667 kroner for 2021, 632 000 for 2022 og 583 333 for 2023

Alta kommune, tiltaket Støtte til Los funksjon for ungdom: tildelt 350 000 kroner for 2021, 350 000 for 2022 og 350 000 for 2023

Askøy kommune, tiltaket "Mestring gjør mester": tildelt 1 000 000 kroner for 2021, 1 000 000 for 2022 og 1 000 000 for 2023

Aurskog-Høland kommune, tiltaket losfunksjon: tildelt 734 000 kroner for 2021, 754 000 for 2022 og 770 000 for 2023

Austevoll kommune, tiltaket UngdomsLos: tildelt 204 167 kroner for 2021, 357 000 for 2022 og 364 140 for 2023

Bamble kommune, tiltaket Støtte til utprøving og implementering av hjelpetiltaket Skolelos i Bamble kommune: tildelt 300 000 kroner for 2021, 400 000 for 2022 og 400 000 for 2023

Dønna kommune, tiltaket Oppfølgings- og lostjeneste i Dønna kommune: tildelt 172 793 kroner for 2021, 400 298 for 2022 og 400 298 for 2023

Farsund kommune, tiltaket Skolelos: tildelt 450 000 kroner for 2021, 450 000 kroner for 2021 og 450 000 for 2022 for 2023

Fedje kommune, tiltaket Fedjelos for ungdom: tildelt 270 000 kroner for 2021, 268 000 for 2022 og 271 000 for 2023

Fjord kommune, tiltaket LOS Fjord: tildelt 400 000 kroner for 2021, 400 000 for 2022 og 400 000 for 2023

Frosta kommune, tiltaket Ungdomslos: tildelt 330 000 kroner for 2021, 330 000 for 2022 og 330 000 for 2023

Giske kommune, tiltaket Oppfølgings og losfunksjoner for ungdom (11- 24 år): tildelt 400 000 kroner for 2021, 400 000 for 2022 og 400 000 for 2023

Gjerdrum kommune, tiltaket Mulighetens arena til elevens beste: tildelt 690 000 kroner for 2021, 690 000 for 2022 og 690 000 for 2023

Hattfjelldal kommune, tiltaket Losfunksjon for ungdom: tildelt 400 000 kroner for 2021, 400 000 for 2022 og 400 000 for 2023

Haugesund kommune, tiltaket Ungdomslos - Haugesund: tildelt 425 000 kroner for 2021, 400 000 for 2022 og 400 000 for 2023

Hustadvika kommune, tiltaket Oppfølgingsfunksjon skolevegring: tildelt 400 000 kroner for 2021, 400 000 for 2022 og 400 000 for 2023

Hå kommune, tiltaket Losfunksjon ungdom 2021: tildelt 420 000 kroner for 2021, 420 000 for 2022 og 420 000 for 2023

Karmøy kommune, tiltaket Oppfølging- og losfunksjon for ungdom i regi av kommunenes familiesenter, som er et prosjekt i kommunens barneverntjeneste: tildelt 90 000 kroner for 2021

Klepp kommune, tiltaket Skolelos - videreføring: tildelt 345 000 kroner for 2021, 345 000 for 2022 og 345 000 for 2023

Kongsberg kommune, tiltaket Skolelos: tildelt 600 000 kroner for 2021, 600 000 for 2022 og 600 000 for 2023

Kvinnherad kommune, tiltaket Ungdomslos i Kvinnherad 2021 - 2023: tildelt 775 000 kroner for 2021, 775 000 for 2022 og 775 000 for 2023

Malvik kommune, tiltaket Å forstå på nytt, et bærekraftig los-arbeid: tildelt 700 000 kroner for 2021, 700 000 for 2022 og 700 000 for 2023

Moss kommune, tiltaket Videreføring av "Elevlos i Rygge" 2021: tildelt 570 000 kroner for 2021

Nesodden kommune, tiltaket Styrking av oppfølgings- og losfunksjoner i Nesodden kommune: tildelt 373 500 kroner for 2021, 741 000 for 2022 og 741 000 for 2023

Nissedal kommune, tiltaket Ungdomslosen i Nissedal: tildelt 400 000 kroner for 2021, 400 000 for 2022 og 400 000 for 2023

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo, tiltaket Los Riverside: tildelt 800 000 kroner for 2021, 800 000 for 2022 og 800 000 for 2023

Oslo kommune Bydel Grorud, tiltaket Nærmiljøskole-LOS: tildelt 450 000 kroner for 2021, 450 000 for 2022 og 450 000 for 2023

Oslo kommune Bydel Grünerløkka, tiltaket Sammen - for å fullføre og bestå: tildelt 800 000 kroner for 2021, 800 000 for 2022 og 800 000 for 2023

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen, tiltaket Losfunksjon i Bydel St. Hanshaugen: tildelt 400 000 kroner for 2021, 400 000 for 2022 og 400 000 for 2023

Oslo kommune Bydel Vestre Aker, tiltaket LOS funksjon for ungdom, samarbeid mellom SaLTo Bydel Vestre Aker og Midtstuen ungdomsskole: tildelt 400 000 kroner for 2021 og 400 000 for 2022

Oslo kommune Bydel Bjerke, tiltaket Los Bydel Bjerke - Kuben vgs: tildelt 350 000 kroner for 2021, 350 000 for 2022 og 350 000 for 2023

Oslo kommune Bydel Bjerke, tiltaket Oppfølging- og losfunksjon for ungdom ved NAV Bjerke: tildelt 451 652 kroner for 2021, 459 685 for 2022 og 467 879 for 2023

Rakkestad kommune, tiltaket LOS i Rakkestad: tildelt 740 000 kroner for 2021, 750 000 for 2022 og 780 000 for 2023

Rana kommune, tiltaket Familielos barneskolen Rana kommune: tildelt 1 300 000 kroner for 2021, 1 300 000 for 2022 og 1 300 000 for 2023

Rennebu kommune, tiltaket Ressursgruppe oppfølgings- og losfunksjon Rennebu barne- og ungdomsskole: tildelt 580 000 kroner for 2021, 580 000 for 2022 og 580 000 for 2023

Rindal kommune, tiltaket Tilstedeværelse, oppfølging og støtte for ungdom i Rindal: tildelt 340 000 kroner for 2021, 335 000 for 2022 og 335 000 for 2023

Røros kommune, tiltaket Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom: tildelt 350 000 kroner for 2021, 355 000 for 2022 og 360 000 for 2023

Skiptvet kommune, tiltaket Oppfølgings- og losfunksjon for ungdom i Skiptvet: tildelt 65 000 kroner for 2021, 155 000 for 2022 og 155 000 for 2023

Sortland kommune, tiltaket LOS-funksjon for oppfølging av barn og unge: tildelt 400 000 kroner for 2021, 400 000 for 2022 og 400 000 for 2023

Suldal kommune, tiltaket Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom 2021: tildelt 390 000 kroner for 2021, 380 000 for 2022 og 380 000 for 2023

Sykkylven kommune, tiltaket LOS-funksjon for elevar på ungdomsskulen med stort skulefråvere: tildelt 400 000 kroner for 2021, 400 000 for 2022 og 400 000 for 2023

Sømna kommune, tiltaket Ungdomslos: tildelt 352 718 kroner for 2021, 387 699 for 2022 og 365 480 for 2023

Tolga kommune, tiltaket Ungdomslosen - på sporet av mestring i skole og hverdag: tildelt 275 000 kroner for 2021, 275 000 for 2022 og 275 000 for 2023

Vadsø kommune, tiltaket Ung LOS Vadsø: tildelt 350 000 kroner for 2021, 350 000 for 2022 og 350 000 for 2023

Verdal kommune, tiltaket Spisset miljøteam-Ungdomslos: tildelt 700 000 kroner for 2021, 700 000 for 2022 og 700 000 for 2023

Værøy kommune, tiltaket Ungdomslos: tildelt 195 000 kroner for 2021, 390 000 for 2022 og 390 000 for 2023

Vågan kommune, tiltaket Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom: tildelt 700 000 kroner for 2021, 700 000 for 2022 og 700 000 for 2023

Vågå kommune, tiltaket LOS-oppfølging Vågå: tildelt 200 000 kroner for 2021, 200 000 for 2022 og 200 000 for 2023

Våler kommune (Østfold), tiltaket Ungdomslos - Våler ungdomsskole: tildelt 422 500 kroner for 2021, 422 500 for 2022 og 422 500 for 2023

Øvre Eiker kommune, tiltaket Kompetanseteam skolefravær i PP-tjenesten: tildelt 890 000 kroner for 2021, 890 000 for 2022 og 890 000 for 2023

Øygarden kommune, tiltaket Los for ungdom i Øygarden kommune: tildelt 375 000 kroner for 2021, 382 500 for 2022 og 390 000 for 2023

Ås kommune, tiltaket Los oppfølging bekymringsfullt fravær: tildelt 800 000 kroner for 2021, 750 000 for 2022 og 750 000 for 2023

Alver kommune, tiltaket Oppfølgingsordning ungdomsskular: 350 000 kroner, innvilga i 2020

Arendal kommune, tiltaket LOS: 300 000 kroner, innvilga i 2019

Arendal kommune, tiltaket Skolelos: 700 000 kroner, innvilga i 2019

Asker kommune, tiltaket Ungdomslos i Asker: 400 000 kroner, innvilga i 2019

Aukra kommune, tiltaket Ungdomslos Aukra kommune: 358 057 kroner, innvilga i 2019

Aure kommune, tiltaket Etablering av oppfølgings- og losfunksjon for ungdom - Aure kommune: 180 000 kroner, innvilga i 2020

Bamble kommune, tiltaket LOS oppfølging etter modell av metoden IPS (individuell jobbstøtte): 400 000 kroner, innvilga i 2019

Bodø kommune, tiltaket SkoleLOS: 700 000 kroner, innvilga i 2020

Brønnøy kommune, tiltaket Ungdomslos Brønnøy: 745 000 kroner, innvilga i 2019

Bømlo kommune, tiltaket UngdomsLOS Bømlo: 612 500 kroner, innvilga i 2019

Drammen kommune, tiltaket Los i ungdomsskolen: 815 000 kroner, innvilga i 2019

Eidskog kommune, tiltaket Videreføring av støtte til oppfølging- og losfunksjon for ungdom: 300 000 kroner, innvilga i 2020

Froland kommune, tiltaket Losfunksjon i Froland: 500 000 kroner, innvilga i 2020

Gjesdal kommune, tiltaket Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom i Gjesdal kommune: 360 000 kroner, innvilga i 2020

Gloppen kommune, tiltaket Ungdomslos i Gloppen: 400 000 kroner, innvilga i 2019

Hamar kommune tiltaket, LOS: 350 000 kroner, innvilga i 2020

Hemsedal kommune, tiltaket Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom 2020 - Hemsedal kommune: 187 500 kroner, innvilga i 2020

Hitra kommune, tiltaket Ungdomslos: 400 000 kroner, innvilga i 2020

Horten kommune, tiltaket Barne- og ungdomslos: 2 100 000 kroner, innvilga i 2019

Høylandet kommune, tiltaket Oppfølgings- og los funksjon for ungdom 12-24 år i Høylandet kommune: 200 000 kroner, innvilga i 2019

Indre Østfold kommune: tiltaket Losfunksjonen skal bidra til at elever trives og fullfører skolen: 285 000 kroner, innvilga i 2020

Iveland kommune, tiltaket Ungdomslos: 120 000 kroner, innvilga i 2020

Jevnaker kommune, tiltaket LOS-funksjon for Jevnaker kommune: 400 000 kroner, innvilga i 2020

Kragerø kommune, tiltaket OppfølgingsLOS i ungdomsskolene: 325 000 kroner, innvilga i 2019

Kristiansand kommune, tiltaket Videreføring av ungdomslos: 322 995 kroner, innvilga i 2020

Kristiansund kommune, tiltaket Sammenhengende kommunalt forløp for barn og ungdom med psykiske vansker/lidelser: 550 000 kroner, innvilga i 2020

Larvik kommune, tiltaket Los i Larvik kommune: 425 000 kroner, innvilga i 2019

Lesja kommune, tiltaket "Alle med på Lesja-laget": 375 000 kroner, innvilga i 2020

Lier kommune, tiltaket Innsatsteam ved skolefravær i Lier kommune: 400 000 kroner, innvilga i 2020

Lunner kommune, tiltaket LOS på LUS: 600 000 kroner, innvilga i 2020

Luster kommune, tiltaket Ungdomslos- Luster: 300 000 kroner, innvilga i 2019

Marker kommune , tiltaket LOS- sikre hele løpet, Marker kommune: 400 000 kroner, innvilga i 2019

Meråker kommune, tiltaket Tiltak for elever med bekymringsfullt fravær og risiko for frafall: 850 000 kroner, innvilga i 2019

Modum kommune, tiltaket LOS i Midt- Buskerud: 735 000 kroner, innvilga i 2019

Molde kommune, tiltaket Fra IKO til helt innenfor - oppfølging- og losfunksjon for ungdom i Molde kommune: 650 000 kroner, innvilga i 2019

Moss kommune, tiltaket Skolelos i Moss: 1 300 000 kroner, innvilga i 2019

Målselv kommune, tiltaket Oppfølging av ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen: 700 000 kroner, innvilga i 2019

Nesbyen kommune, tiltaket Ungdomslos på Nes ungdomsskole: 205 000 kroner, innvilga i 2019

Nittedal kommune, tiltaket Los i Nittedal: 325 000 kroner, innvilga i 2019

Nore og Uvdal kommune, tiltaket L(æring)O(ppfølging)S(tøtte): 905 000 kroner, innvilga i 2020

OSLO KOMMUNE BYDEL 11 STOVNER, tiltaket Ungdomslos: 400 000 kroner, innvilga i 2020

OSLO KOMMUNE BYDEL 7 VESTRE AKER, tiltaket Oppfølging - og losfunksjon i Bydel Vestre Aker: 350 000 kroner, innvilga i 2020

OSLO KOMMUNE BYDEL 8 NORDRE AKER, tiltaket Sammen om fremtiden: 575 000 kroner, innvilga i 2020

Porsgrunn kommune, tiltaket Stafettlosen: 375 000 kroner, innvilga i 2020

Randaberg kommune, tiltaket Videreutvikling av losfunksjon for ungdom: 700 000 kroner, innvilga i 2019

Rauma kommune, tiltaket Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom i Rauma kommune: 750 000 kroner, innvilga i 2020

Ringsaker kommune, tiltaket Los Ringsaker: 692 000 kroner, innvilga i 2019

Rælingen kommune, tiltaket Ungdomslos i PPT: 650 000 kroner, innvilga i 2019

Råde kommune, tiltaket Ungdomslos: 375 000 kroner, innvilga i 2020

Selbu kommune, tiltaket Los-funksjon: 110 000 kroner, innvilga i 2020

Sokndal kommune, tiltaket Ungdomslos: 320 000 kroner, innvilga i 2020

Sola kommune, tiltaket Glidelos - 2019-2021: 450 000 kroner, innvilga i 2019

Stranda kommune, tiltaket LOS Stranda - Samarbeid ungdom, forelder, skule, barnevern, helse og PPT: 500 000 kroner, innvilga i 2019

Sula kommune, tiltaket ungdomsLOS: 390 000 kroner, innvilga i 2019

Søndre Land kommune, tiltaket Los i Land: 375 000 kroner, innvilga i 2020

Trondheim kommune, tiltaket Los funksjon for ungdom i alderen 12 - 16 år for å bedre gjennomføring av videregående opplæring ved å sikre faglig utvikling ved ungdomsskole og god overgang til videregående opplæring: 1 700 000 kroner, innvilga i 2019

Vanylven kommune, tiltaket Ungdomslos, Vanylven kommune: 350 000 kroner, innvilga i 2020

Vennesla kommune, tiltaket Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom på barneskolen (7. trinn): 180 000 kroner, innvilga i 2020

Vestby kommune, tiltaket Ungdomslos: 325 000 kroner, innvilga i 2020

Løyvinga for tilskotsordninga Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom er på totalt 48,1 millionar kroner i 2020. Tilskotsordninga opnar for at tiltak kan få støtte over tre år. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har tildelt 9,3 millionar kroner til 30 nye tiltak i 2020. Andre midlar er bunde opp i 79 tiltak med tilsegn om tilskot i perioden 2018-2021.

Oversikt over tildelingane finst nedanfor.

Vedtaksbrev blir sendt ut fortløpande.

Alver kommune, tiltaket Oppfølgingsordning ungdomsskular: innvilget 350 000 kroner for 2020, 350 000 for 2021 og 350 000 for 2022

Aure kommune, tiltaket Etablering av oppfølgings- og losfunksjon for ungdom: innvilget 180 000 kroner for 2020, 180 000 for 2021 og 180 000 for 2022

Bodø kommune, tiltaket SkoleLOS: innvilget 175 000 kroner for 2020, 350 000 for 2021 og 350 000 for 2022

Eidskog kommune, tiltaket Videreføring av støtte til oppfølging- og losfunksjon for ungdom: innvilget 300 000 kroner for 2020, 300 000 for 2021 og 300 000 for 2022

Froland kommune, tiltaket Losfunksjon i Froland: innvilget 300 000 kroner for 2020, 300 000 for 2021 og 300 000 for 2022

Gjesdal kommune, tiltaket Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom i Gjesdal kommune: innvilget 360 000 kroner for 2020 og 360 000 for 2021

Hamar kommune, tiltaket LOS: innvilget 300 000 kroner for 2020, 300 000 for 2021 og 300 000 for 2022

Hemsedal kommune, tiltaket Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom 2020 - Hemsedal kommune: innvilget 187 500 kroner for 2020, 187 500 for 2021 og 187 500 for 2022

Hitra kommune, tiltaket Ungdomslos: innvilget 400 000 kroner for 2020, 400 000 for 2021 og 400 000 for 2022

Indre Østfold kommune, tiltaket Losfunksjonen skal bidra til at elever trives og fullfører skolen: innvilget 110 000 kroner for 2020, 110 000 for 2021 og 110 000 for 2022

Iveland kommune, tiltaket Ungdomslos: innvilget 120 000 kroner for 2020, 120 000 for 2021 og 120 000 for 2022

Jevnaker kommune, tiltaket LOS-funksjon for Jevnaker kommune: innvilget 300 000 kroner for 2020, 300 000 for 2021 og 300 000 for 2022

Kristiansand kommune, tiltaket Videreføring av ungdomslos: innvilget 322 995 kroner for 2020, 322 995 for 2021 og 322 995 for 2022

Kristiansund kommune, tiltaket Sammenhengende kommunalt forløp for barn og ungdom med psykiske vansker/lidelser: innvilget 350 000 kroner for 2020, 350 000 for 2021 og 350 000 for 2022

Lesja kommune, tiltaket "Alle med på Lesja-laget": innvilget 375 000 kroner for 2020, 375 000 for 2021 og 375 000 for 2022

Lier kommune, tiltaket Innsatsteam ved skolefravær i Lier kommune: innvilget 400 000 kroner for 2020, 400 000 for 2021 og 400 000 for 2022

Lunner kommune, tiltaket LOS på LUS: innvilget 400 000 kroner for 2020, 400 000 for 2021 og 400 000 for 2022

Nore og Uvdal kommune, tiltaket L(æring)O(ppfølging)S(tøtte): innvilget 500 000 kroner for 2020, 750 000 for 2021 og 750 000 for 2022

Oslo kommune, Bydel Stovner, tiltaket Ungdomslos: innvilget 400 000 kroner for 2020, 400 000 for 2021 og 400 000 for 2022

Oslo kommune, Bydel Vestre Aker, tiltaket Oppfølging- og losfunksjon i Bydel Vestre Aker: innvilget 350 000 kroner for 2020, 350 000 for 2021 og 350 000 for 2022

Oslo kommune, Bydel Nordre Aker, tiltaket Sammen om fremtiden: innvilget 297 500 kroner for 2020, 400 000 for 2021 og 400 000 for 2022

Porsgrunn kommune, tiltaket Stafettlosen: innvilget 375 000 kroner for 2020, 375 000 for 2021 og 375 000 for 2022

Rauma kommune, tiltaket Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom i Rauma kommune: innvilget 375 000 kroner for 2020, 375 000 for 2021 og 375 000 for 2022

Råde kommune, tiltaket Ungdomslos: innvilget 375 000 kroner for 2020, 375 000 for 2021 og 375 000 for 2022

Selbu kommune, tiltaket Los-funksjon: innvilget 110 000 kroner for 2020, 110 000 for 2021 og 110 000 for 2022

Sokndal kommune, tiltaket Ungdomslos: innvilget 320 000 kroner for 2020, 320 000 for 2021 og 320 000 for 2022

Søndre Land kommune, tiltaket Los i Land: innvilget 387 500 kroner for 2020, 375 000 for 2021 og 375 000 for 2022

Vanylven kommune, tiltaket Ungdomslos, Vanylven kommune: innvilget 350 000 kroner for 2020, 350 000 for 2021 og 350 000 for 2022

Vennesla kommune, tiltaket Støtte til oppfølging- og losfunksjoner for ungdom på barneskolen (7.trinn): innvilget 180 000 kroner for 2020, 180 000 for 2021 og 180 000 for 2022

Vestby kommune, tiltaket Ungdomslos: innvilget 325 000 kroner for 2020 og 325 000 for 2021

Alta kommune, tiltaket Loser i skole og fritid: 700 000 kroner, innvilga i 2018

Arendal kommune, tiltaket LOS: 300 000 kroner, innvilga i 2019

Arendal kommune, tiltaket Skolelos: 700 000 kroner, innvilga i 2019

Asker kommune, tiltaket Barn som bekymrer: 850 000 kroner, innvilga i 2018

Asker kommune, tiltaket Ungdomslos i Asker: 400 000 kroner, innvilga i 2019

Askøy kommune, tiltaket "Tettere på": 800 000 kroner, innvilga i 2018

Aukra kommune, tiltaket Ungdomslos Aukra kommune: 358 057 kroner, innvilga i 2019

Bamble kommune, tiltaket LOS oppfølging etter modell av metoden IPS (individuell jobbstøtte): 400 000 kroner, innvilga i 2019

Berlevåg kommune, tiltaket Oppfølgings los: 250 000 kroner, innvilga i 2018

Brønnøy kommune, tiltaket Ungdomslos Brønnøy: 735 000 kroner, innvilga i 2019

Bømlo kommune, tiltaket UngdomsLOS Bømlo: 367 500 kroner, innvilga i 2019

Drammen kommune, tiltaket LOS i ungdomsskolen: 815 000 kroner, innvilga i 2019

Farsund kommune, tiltaket Skolelos: 530 000 kroner, innvilga i 2018

Gloppen kommune, tiltaket Ungdomslos i Gloppen: 300 000 kroner, innvilga i 2019

Gran kommune, tiltaket Tverrfaglig los-team: 800 000 kroner, innvilga i 2018

Hammerfest kommune, tiltaket Oppfølging-og losfunksjon for ungdom: 750 000 kroner, innvilga i 2019

Hattfjelldal kommune, tiltaket Los og Ungdomskoordinator: 300 000 kroner, innvilga i 2018

Horten kommune, tiltaket Barne- og ungdomslos: 700 000 kroner, innvilga i 2019

Høylandet kommune, tiltaket Oppfølgings- og los funksjon for ungdom 12-24 år i Høylandet kommune: 200 000 kroner, innvilga i 2019

Indre Østfold kommune, tiltaket LOS Eidsberg Ungdomsskole: 450 000 kroner, innvilga i 2018

Karmøy kommune, tiltaket Oppfølging- og losfunksjon for ungdom i regi av kommunens Familiesenteret, som er et prosjekt i kommunens barneverntjeneste: 350 000 kroner, innvilga i 2018

Kinn kommune, tiltaket Los funksjon for minoritets ungdom i Flora Kommune: 850 000 kroner, innvilga i 2019

Klepp kommune, tiltaket Oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom: 380 000 kroner, innvilga i 2018

Kragerø kommune, tiltaket OppfølgingsLOS i ungdomsskolene: 325 000 kroner, innvilga i 2019

Kvinnherad kommune, tiltaket Videreutvikling av oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom: 700 000 kroner, innvilga i 2018

Larvik kommune, tiltaket Los i Larvik kommune: 425 000 kroner, innvilga i 2019

Lillesand kommune, tiltaket Støtte til oppfølgings- og losfunksjon for ungdom: 300 000 kroner, innvilga i 2018

Luster kommune, tiltaket Ungdomslos- Luster: 300 000 kroner, innvilga i 2019

Lyngen kommune, tiltaket Forebygging og oppfølging av drop-out: 290 000 kroner, innvilga i 2018

Lødingen kommune, tiltaket Los-funksjon i Lødingen kommune: 248 448 kroner, innvilga i 2019

Marker kommune, tiltaket LOS- sikre hele løpet, Marker kommune: 400 000 kroner, innvilga i 2019

Meråker kommune, tiltaket Tiltak for elever med bekymringsfullt fravær og risiko for frafall: 850 000 kroner, innvilga i 2019

Modum kommune, tiltaket LOS i Midt- Buskerud: 735 000 kroner, innvilga i 2019

Molde kommune, tiltaket Fra IKO til helt innenfor - oppfølging- og losfunksjon for ungdom i Molde kommune: 650 000 kroner, innvilga i 2019

Moss kommune, tiltaket Ungdomslos i Rygge: 400 000 kroner, innvilga i 2018

Moss kommune, tiltaket skolelos i Moss: 1 300 000 kroner, innvilga i 2019

Målselv kommune, tiltaket Oppfølging av ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen: 700 000 kroner, innvilga i 2019

Namsos kommune, tiltaket LOS - på rett kurs i livet: 500 000 kroner, innvilga i 2018

Nesbyen kommune, tiltaket Ungdomslos på Nes ungdomsskole: 205 000 kroner, innvilga i 2019

Nittedal kommune, tiltaket Los i Nittedal: 325 000 kroner, innvilga i 2019

Nordre Follo kommune, tiltaket Los for ungdom Oppegård kommune: 450 000 kroner, innvilga i 2018

Orkland kommune, tiltaket LOS i Meldal: 450 000 kroner, innvilga i 2018

Orkland kommune, tiltaket Ungdomslos i Agdenes kommune: 380 000 kroner, innvilga i 2018

Oslo kommune Bydel Alna, tiltaket Oppfølging og lostiltak – Alna: 380 000 kroner, innvilga i 2018

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo, tiltaket Losprosjektet: 700 000 kroner, innvilga i 2018

Oslo kommune Bydel Grünerløkka, tiltaket Løkkalosen: 300 000 kroner, innvilga i 2018

Oslo kommune Bydel Nordstrand, tiltaket Los for ungdommer som lever i levekårsutsette familier i bydel Nordstrand: 400 000 kroner, innvilga i 2018

Oslo kommune Bydel Nordstrand, tiltaket Los i forebyggende tjenester: 400 000 kroner, innvilga i 2019

Oslo kommune, Uutdanningsetaten, tiltaket Los-funksjon - Persbråten vgs/Vestre Aker bydel: 400 000 kroner, innvilga i 2018

Rakkestad kommune, tiltaket LOS funksjon i skolen: 700 000 kroner, innvilga i 2018

Rana kommune, tiltaket Ungdomslos, Rana: 1 160 000 kroner, innvilga i 2018

Randaberg kommune, tiltaket Videreutvikling av losfunksjon for ungdom: 700 000 kroner, innvilga i 2019

Ringsaker kommune, tiltaket Los Ringsaker: 692 000 kroner, innvilga i 2019

Risør kommune, tiltaket Ungdomslos i Risør kommune: 200 000 kroner, innvilga i 2018

Rælingen kommune, tiltaket Ungdomslos i PPT: 650 000 kroner, innvilga i 2019

Røros kommune, tiltaket Elevlos Røros Videregående skole: 300 000 kroner, innvilga i 2018

Sandnes kommune, tiltaket Los for ungdom: 400 000 kroner, innvilga i 2018

Sel kommune, tiltaket Tidlig innsats med individuell oppfølging: 300 000 kroner, innvilga i 2018

Seljord kommune, tiltaket Losfunksjon Seljord kommune 2018-2021: 200 000 kroner, innvilga i 2018

Skaun kommune, tiltaket Oppfølging av elever med bekymringsfullt skolefravær: 400 000 kroner, innvilga i 2018

Sogndal kommune, tiltaket Glade, robuste og aktive ungdommar i Leikanger: 250 000 kroner, innvilga i 2018

Sola kommune, tiltaket Glidelos - 2019-2021: 440 000 kroner, innvilga i 2019

Stange kommune, tiltaket Et lag rundt eleven: 300 000 kroner, innvilga i 2018

Stranda kommune, tiltaket LOS Stranda - Samarbeid ungdom, forelder, skule, barnevern, helse og PPT: 500 000 kroner, innvilga i 2019

Sula kommune, tiltaket ungdomsLOS: 382 500 kroner, innvilga i 2019

Sunnfjord kommune, tiltaket "Alle med- kvar dag"- ungdomsLOS Halbrend skule: 250 000 kroner, innvilga i 2018

Sømna kommune, tiltaket HåpLos: 300 000 kroner, innvilga i 2018

Tana kommune, tiltaket Tana+vgs=sant: 300 000 kroner, innvilga i 2018

Trondheim kommune, tiltaket Los funksjon for ungdom i alderen 12 - 16 år for å bedre gjennomføring av videregående opplæring ved å sikre faglig utvikling ved ungdomsskole og god overgang til videregående opplæring: 1 700 000 kroner, innvilga i 2019

Verdal kommune, tiltaket Ungdomslos i Verdal: 700 000 kroner, innvilga i 2018

Verdal kommune, tiltaket TET-Tverretatlig team - tettere los-oppfølging: 500 000 kroner, innvilga i 2019

Vågan kommune, tiltaket Ungdomsloser i Vågan: 550 000 kroner, innvilga i 2018

Vågå kommune, tiltaket "Tettare på ungdommen" i Vågå: 56 000 kroner, innvilga i 2018

Våler kommune (Hedmark), tiltaket Los-funksjon i Våler: 280 000 kroner, innvilga i 2018

Ørsta kommune, tiltaket Lostenesta Ørsta kommune: 390 000 kroner, innvilga i 2018

Øvre Eiker kommune, tiltaket Kompetanseteam skolefravær i PP-tjenesten: 550 000 kroner, innvilga i 2018

Ålesund kommune, tiltaket Ørskog skule: 235 000 kroner, innvilga i 2018

Ålesund kommune, tiltaket Oppfølgings- og los funksjoner for ungdom i Ålesund: 340 000 kroner, innvilga i 2018

Åmli kommune, motivasjons- og oppfølgingsprosjekt "Fullført og bestått": 300 000 kroner, innvilga i 2018

Kontakt

Tilskotsavdeling

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlarar

Mari Ommundsen
E-post: mari.ommundsen@bufdir.no
Telefon: 466 19 567

Tonje Olsrud
E-post: tonje.olsrud@bufdir.no
Telefon: 466 15 662

Johanne Halsnes Århus
E-post: johannehalsnes.arhus@bufdir.no
Telefon: 466 16 311

Heidi Hafnor Larsen
E-post: heidihafnor.larsen@bufdir.no
Telefon: 466 15 814

Emina Simic
E-post: emina.simic@bufdir.no
Telefon. 466 17 925

Håkon Henjum
E-post: hakon.henjum@bufdir.no
Telefon: 466 15 598