Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Søke om tilskudd

Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd gjennom denne ordningen. Den er er slått sammen med to andre ordninger til en ny tilskuddsordning.

Gå til den nye tilskuddsordningen for inkludering av barn og unge

Rapportere på tilskudd mottatt tidligere år

Alle tilskuddsmottaker skal årlig levere en framdriftsrapport med regnskapstall og informasjon om hvordan det går med tiltaket dere har fått tilskudd til.

Etter siste tilskuddsår skal dere sende inn en sluttrapport hvor dere blant annet skal rapporterer på hvordan det gikk med gjennomføringen av tiltaket, tiltakets måloppnåelse og svare ut eventuelle vilkår satt av Bufdir i vedtaksbrevet.

Fristen for både framdriftsrapport og sluttrapport er oppgitt i rapporteringsoppgaven i søknadsportalen, men er typisk i løpet av april (én måned etter tilskuddsårets slutt). Dersom dere har fått innvilget utsatt rapporteringsfrist skal dere levere rapport til avtalt frist.

Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

Dere skal rapportere på hvordan tilskuddet har blitt benyttet, og på hvilken måte og i hvilken grad målene dere oppga i søknaden har blitt oppfylt.

Regnskapet i sluttrapporten (dvs. etter det siste tilskuddsåret) skal være kontrollert av revisor og revisoruttalelsen skal legges ved sluttrapporten. Regnskapet og uttalelsen skal gjelde for hele tilskuddsperioden. Revisor skal følge standard for avtalte kontrollhandlinger (ISRS 4400) i revisjonen av regnskapet. De spesifiserte kravene er tilgjengelig her. Alle tilskuddsmottakere skal kunne legge fram hovedbok/spesifisert regnskapsrapport hvor det framkommer hvordan midlene er brukt.

For kommunale tiltak skal regnskap revideres av kommunerevisjonen. Regnskapene til private aktører og frivillige organisasjoner skal revideres av en statsautorisert revisor.

Det er søknadsansvarlig for tiltaket som skal levere rapport og regnskap i Bufdirs søknadsportal. Organisasjonen og den som står ansvarlig for søknaden vil motta et varsel på e-post når rapporteringsoppgaven er tilgjengelig.

Endringer i prosjektet

Hvis dere må gjøre vesentlige endringer i innholdet i tiltaket underveis, må dere søke om omdisponering. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret, som går fra mars til mars. Framdriften i prosjektet gjøres rede for gjennom årlig framdriftsrapportering. Dersom dere har ubenyttede midler ved slutten av et tilskuddsår, vil disse bli overført til året etter. Dere må imidlertid redegjøre for dette i framdriftsrapporten, og direktoratet kan holde tilbake utbetalinger eller redusere tilsagnsbeløpene dersom vi vurderer at mindreforbruket ikke er godt nok forklart eller at risiko for manglende gjennomføring er høy.

Dersom dere ønsker å forlenge prosjektperioden og dato for sluttrapportering, må dere søke om utsettelse. Dere må søke om utsettelse seinest 31. januar i det siste tilskuddsåret deres.

Dere søker om omdisponering og utsettelse gjennom Bufdirs søknadsportal. Det er kun søknadsansvarlig som kan søke. Logg inn, velg "Mine søknader" i toppmenyen, klikk på "Innsendte", velg den aktuelle søknaden, klikk på "Andre valg" i menyen øverst, velg enten "Utsettelse" eller "Omdisponering".

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket som dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere vil da motta informasjon om hvordan dere skal betale tilbake tilskuddet til Bufdir.

Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale de ubenyttede midlene. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Hvem har fått tilskudd?

På Barne- og familiedepartementets budsjett er det satt av i overkant av 54,7 millioner kroner for tilskuddsåret 2021 til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn – åpne møteplasser. Bufdir forvalter ordningen.

Beløpet inkluderer en styrking av ordningen gjennom Revidert nasjonalbudsjett i 2021 på 10 millioner kroner. Bakgrunnen for styrkingen er at mange åpne møteplasser har vært sterkt begrenset under pandemien. I en situasjon der samfunnet åpne opp igjen er det viktig at åpne møteplasser er rustet til å gi et godt tilbud til barn og ungdom. Oslo har hatt høye smittetall og langvarige og inngripende smitteverntiltak under pandemien og tiltak fra Oslo er derfor prioritert i tildelingen av den økte bevilgningen. Den økte bevilgningen har også gjort det mulig for Bufdir å styrke noen gode tiltak som ble innvilget i 2019 og 2020, tildele et noe høyere tilskudd i alle kommunene for 2021, samt å innvilge noen flere gode søknader enn vanlig.

Tilskuddsordningen gir frivillige organisasjoner, kommunale tjenester og private aktører i utvalgte bykommuner muligheten til å etablere og videreutvikle sosiale arenaer hvor barn og ungdom fra alle sosiale lag kan møtes og delta på like vilkår. Møteplassene legger til rette for inkludering og deltakelse for barn og ungdom som faller utenfor og ikke benytter seg av andre fritidsaktiviteter. Møteplassene er lavterskeltilbud der det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Større tilgang til åpne møteplasser i nærmiljøet kan bidra til å bedre oppvekst- og levekår for barn og unge.

Tilskuddsordningen støtter tiltak som videreutvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen og investeringer i lokaler og utstyr for å videreutvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom.

Bufdir har i saksbehandlingen vektlagt følgende:

 • Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn som står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering.
 • Samarbeid mellom bykommuner og frivillig sektor.
 • Den totale størrelsen på tilskudd til bykommunen gjennom ordningen.

Bufdir har ferdigstilt saksbehandlingen. Oversikt over tildelingene finnes nedenfor.

Arendal kommune:

 • Hisøy idrettslag, tiltaket Urban Ung-GAME Fritidsaktivitet til alle med ungdommen selv i førersetet: 600 000 kroner i 2021, 350 000 kroner i 2022, 350 000 kroner i 2023
 • Eydehavn-Kuben frivilligsentral, tiltaket Ungdomssatsing i Arendal øst: 400 000 kroner i 2021

Bergen kommune:

 • Norges KFUK-KFUM, tiltaket Forandringshuset Bergen: 750 000 kroner i 2021, 450 000 kroner i 2022, 450 000 kroner i 2023
 • Bergen Røde Kors, tiltaket Fellesverket Bergen: 500 000 kroner i 2021, 500 000 kroner i 2022, 500 000 kroner i 2023
 • Bergen kommune, tiltaket Åsane ungdomsklubb: 800 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 600 000 kroner i 2023

Bodø kommune:

 • Bodø Røde Kors, tiltaket Fellesverket Bodø: 800 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 600 000 kroner i 2023

Drammen kommune:

 • Rett fram opplevelser, tiltaket Rett Fram Opplevelser med "Fram Arena": 710 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 600 000 kroner i 2023

Fredrikstad kommune:

 • Østfold fylkeskommune sentraladministrasjonen, tiltaket Vennskap Uten Grenser: 800 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 600 000 kroner i 2023

Gjøvik kommune:

 • Redalen Røde Kors, tiltaket Lokaler for Biri Ungdomsklubb: 700 000 kroner i 2021, 300 000 kroner i 2022, 300 000 kroner i 2023

Halden kommune:

 • Fargespill Østfold, tiltaket Fargerik møteplass Halden: 700 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 600 000 kroner i 2023

Hamar kommune:

 • Hamar frivilligsentral, tiltaket "Midt i sentrum" - for barn og unge: 484 500 kroner i 2021, 550 000 kroner i 2022, 550 000 kroner i 2023

Haugesund kommune:

 • Haugesund kommune KD kultur, idrett og frivillighet, tiltaket Haugesund E-sport, en fysisk og digital møteplass: 605 000 kroner i 2021, 515 000 kroner i 2022, 485 000 kroner i 2023

Kristiansand kommune:

 • Blå Kors Kristiansand, tiltaket Blå Kors E-sport senter: 675 000 kroner i 2021, 400 000 kroner i 2022, 400 000 kroner i 2023
 • Stiftelsen Kirkens bymisjon i Kristiansand, tiltaket UngAktiv: 510 000 kroner i 2021, 520 000 kroner i 2022, 550 000 kroner i 2023

Larvik kommune:

 • Idrettsforeningen Fram, tiltaket Ungdomsklubben «Framtid»: 500 000 kroner i 2021

Moss kommune:

 • Moss kommune, tiltaket Ungdomskafé / ungdommenes kulturkafe: 650 000 kroner i 2021, 550 000 kroner i 2022, 500 000 kroner i 2023

Oslo kommune sentralt:

 • Bydel St. Hanshaugen, tiltaket Ungdomshuset i Stensparken: 800 000 kroner i 2021
 • Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn, tiltaket Forbildeprosjekter: 325 000 kroner i 2021
 • Bydel Østensjø, tiltaket i-kontakt - en digital møteplass for ungdom: 650 000 kroner i 2021, 350 000 kroner i 2022, 350 000 kroner i 2023
 • Kulturetaten, tiltaket Ungdommens kulturbryggeri - møteplass for ungdom: 700 000 kroner i 2021, 500 000 kroner i 2022, 500 000 kroner i 2023

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo:

 • Bydel Gamle Oslo, tiltaket Mellom Vahl og Vaterland - positive møteplasser lokalt: 700 000 kroner i 2021, 500 000 kroner i 2022, 500 000 kroner i 2023
 • Mentorung, tiltaket MentorUng Huset: 725 000 kroner i 2021, 500 000 kroner i 2022, 500 000 kroner i 2023
 • Global sosial utvikling (GSU), tiltaket Aktiv fritid: 542 970 kroner i 2021, 400 000 kroner i 2022, 400 000 kroner i 2023

Oslo kommune, Bydel Grorud:

 • Oslo Røde Kors, tiltaket Oppussing av kjøkken - Fellesverket Grorud: 300 000 kroner i 2021,
 • Grorud idrettslag, tiltaket Møteplass Grorud - "åpen hall": 700 000 kroner i 2021, 550 000 kroner i 2022, 500 000 kroner i 2023
 • Bydel Grorud, tiltaket Teateroppsetning - Mulighetenes Dal: 350 000 kroner i 2021, 300 000 kroner i 2022, 300 000 kroner i 2023

Oslo kommune, Bydel Grünerløkka:

 • Unge spirer, tiltaket Neste generasjons fritidsklubb: 760 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 600 000 kroner i 2023

Oslo kommune, Bydel Sagene:

 • Socentral AS, tiltaket Biermannsgården - et urbant grendehus med aktiviteter for unge på Sagene: 350 000 kroner i 2021

Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand:

 • Oslo Røde Kors, tiltaket Oppussing av møteplassen: 475 000 kroner i 2021,
 • Bydel Søndre Nordstrand, tiltaket Bjørndal Ungdomskafe – en utviklingsarena: 800 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 600 000 kroner i 2023

Porsgrunn kommune:

 • Porsgrunn kommune, tiltaket Meierigården - en inkluderende aktivitetsarena for unge: 450 000 kroner i 2021

Sandefjord kommune:

 • Sandefjord kommune, tiltaket Ungdomsklubben Morella: 492 000 kroner i 2021

Sandnes kommune:

 • Stiftinga Jærmuseet, tiltaket Ideverkstedet: 620 000 kroner i 2021, 500 000 kroner i 2022, 400 000 kroner i 2023

Sarpsborg kommune:

 • Sarpsborg kommune, tiltaket Kulturskolen for alle: 300 000 kroner i 2021

Stavanger kommune:

 • Sølvberget KF, tiltaket Inkludering av ungdom i sentrum: 800 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 600 000 kroner i 2023
 • Sunde idrettslag, tiltaket UFO – Ungdomsfritidsordning: 387 500 kroner i 2021, 363 500 kroner i 2022, 363 500 kroner i 2023
 • The Follies revyproduksjoner, tiltaket Alle som vil, kan: 660 000 kroner i 2021, 450 000 kroner i 2022, 450 000 kroner i 2023

Tromsø kommune:

 • Tromsø Røde Kors, tiltaket Fellesverket - En åpen og inkluderende møteplass for barn og unge: 800 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 550 000 kroner i 2023

Trondheim kommune:

 • Utleira idrettslag, tiltaket Bærekraftig bydel: 700 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 400 000 kroner i 2023
 • Bitfix gaming, tiltaket BFG Fritid: 600 000 kroner i 2021

Tønsberg kommune:

 • Tønsberg Røde Kors, tiltaket Fellesverket Huset på hjørnet - et aktivitetshus for ungdom: 700 000 kroner i 2021, 600 000 kroner i 2022, 550 000 kroner i 2023

Ålesund kommune:

 • Ålesund kommune, tiltaket E-Teams: 550 000 kroner i 2021, 350 000 kroner i 2022, 350 000 kroner i 2023

Arendal kommune:

 • Tromøy fritidsklubb, tiltaket Tromøy #fritidsforum: 790 000 kroner, innvilget i 2019
 • Arendal kommune, tiltaket Ungkultur - i sentrum, medvirkning, samskaping og deltagelse: 600 000 kroner, innvilget i 2020

Bergen kommune:

 • Bergen kommune, tiltaket Fritid i fellesskap: 600 000 kroner, innvilget i 2020
 • Bergen kommune, tiltaket Rothaugen UNG: 750 000 kroner, innvilget i 2020

Bodø kommune:

 • Bodø kommune, tiltaket Svømmehallen: 400 000 kroner, innvilget i 2019
 • Bodø kommune avdeling for oppvekst og kultur, tiltaket Tverlandet Fritidssenter - en naturlig møteplass for, av og med ungdom: 400 000 kroner, innvilget i 2020

Drammen kommune:

 • Drammen Røde Kors, tiltaket Fellesverket - Sosial Møteplass: 455 000 kroner, innvilget i 2020
 • Norges KFUK-KFUM, tiltaket Forandringshuset Drammen: 750 000 kroner, innvilget i 2019

Fredrikstad kommune:

 • Fredrikstad kommune seksjon utdanning og oppvekst, tiltaket Åpent hus: 400 000 kroner, innvilget i 2019
 • Fargespill Østfold, tiltaket Fargerik møteplass Fredrikstad 766 000 kroner, innvilget i 2020

Gjøvik kommune:

 • Snertingdal nærmiljøpark, tiltaket "Etter skoletid" - et lavterskeltilbud for ungdommen: 600 000 kroner, innvilget i 2019
 • Gjøvik brettklubb, tiltaket Trykkeriet skatehall: 400 000 kroner, innvilget i 2020

Halden kommune:

 • Stiftelsen Kirkens bymisjon i Østfold, tiltaket Møteplassen, Aktivitets- og integreringsarena for barn og ungdom i Halden: 750 000 kroner, innvilget i 2019
 • Extra giverglede Halden, tiltaket Aktiv Møteplass i Halden: 450 000 kroner, innvilget i 2020

Haugesund kommune:

 • Stiftelsen Kirkens bymisjon Rogaland, tiltaket Haugesund Ungdomssentral: 576 300 kroner, innvilget i 2019
 • Norges KFUK-KFUM, tiltaket Forandringshuset Haugesund: 650 000 kroner, innvilget i 2020

Kristiansand kommune:

 • Christianssands kunstforening, tiltaket Oppgradering av formidlingsrom og verksted Kristiansand kunsthall og Kristiansand folkebibliotek: 520 000 kroner, innvilget i 2019

Larvik kommune:

 • Larvik barne- og ungdomsteater, tiltaket Teateret som møteplass: 550 000 kroner, innvilget i 2020

Moss kommune:

 • Stiftelsen Kirkens bymisjon i Østfold, tiltaket Møteplassen Løkkis: 750 000 kroner, innvilget i 2020

Oslo kommune sentralt:

 • Bydel Nordstrand, tiltaket Inkluderende møteplasser for unge voksne: 700 000 kroner, innvilget i 2019
 • Bydel Nordre Aker, tiltaket Møteplass for ungdom på Rachel Grepp - bydelens nye nærmiljøhus: 800 000 kroner, innvilget i 2020

Oslo kommune, Bydel Bjerke:

 • Veitvet sportsklubb, tiltaket Møteplass Veitvet: 400 000 kroner, innvilget i 2019

Oslo kommune, Bydel Gamle Oslo:

 • Joy - Joint Organization For Youth, tiltaket Ungdomsklubb på Grønland - en møteplass for unge i Bydel Gamle Oslo: 800 000 kroner, innvilget i 2019
 • Oslo Kommune Bydel 1 Gamle Oslo, tiltaket Videreutvikling Central Park ungdomscafé: 650 000 kroner, innvilget i 2020

Oslo kommune, Bydel Grorud:

 • Stiftelsen Norsk Teknisk Museum, tiltaket Skaperverksted for ungdom i Grorud: 700 000 kroner, innvilget i 2019
 • Bydel Grorud, tiltaket Kulturtank Grorud: 750 000 kroner, innvilget i 2019

Oslo kommune, Bydel Grünerløkka:

 • Deichman Bibliotek, tiltaket Grønn møteplass: 400 000 kroner, innvilget i 2019
 • Vega Scene AS, tiltaket Møteplass for barn og unge på Vega Scene (Vega Ung): 800 000 kroner, innvilget i 2019
 • Bydel Grünerløkka, tiltaket Mobil fritdsarena / "POP-UP" fritidsklubb: 800 000 kroner, innvilget i 2020

Oslo kommune, Bydel Sagene:

 • Sagene idrettsforening, tiltaket Etter skoletid ordning: 500 000 kroner, innvilget i 2019
 • Bydel Sagene, tiltaket Kunst for alle: 600 000 kroner, innvilget i 2019

Oslo kommune, Bydel Søndre Nordstrand:

 • Barne- og ungdomssenteret på Holmlia AS, tiltaket Kulturverkstedet Voice of Holmlia: 500 000 kroner, innvilget i 2019
 • Bydel Søndre Nordstrand, tiltaket Bjørndal ungdomsklubb: 800 000 kroner, innvilget i 2019
 • Bydel Søndre Nordstrand, tiltaket Det inkluderende gårdsrommet: 400 000 kroner, innvilget i 2020
 • Vær stolt, tiltaket Vær Stolt ungdom: 450 000 kroner, innvilget i 2020

Porsgrunn kommune:

 • Herøya nærmiljøsenter, tiltaket UNG på Herøya - inkluderende møteplass: 500 000 kroner, innvilget i 2020

Sandefjord kommune:

 • Frilynt Norge, tiltaket Napern1916: 450 000 kroner, innvilget i 2020
 • Stokke frivilligsentral, tiltaket Skattkammer - Åpen møteplass for barn og ungdom i Stokke: 650 000 kroner, innvilget i 2020

Sandnes kommune:

 • Open hands for you, tiltaket Ungdomshus: 600 000 kroner, innvilget i 2019
 • Sandnes kommune, tiltaket Chillout – junior: 530 000 kroner, innvilget i 2020

Sarpsborg kommune:

 • Sarpsborg kommune, tiltaket Ungdomsfellesskapet - Styrkebasert arbeid i utvikling av ungdomsdrevne aktiviteter i nærmiljøhuset på Alvim: 300 000 kroner, innvilget i 2019
 • Sarpsborg kommune, tiltaket Hannestad fritidsklubb: 350 000 kroner, innvilget i 2020

Skien kommune:

 • Frivillig Gulset, tiltaket Brobyggere Gulset: 700 000 kroner, innvilget i 2020

Stavanger kommune:

 • AKKS Stavanger, tiltaket Ung Arrangør: 600 000 kroner, innvilget i 2020

Tromsø kommune:

 • Tromsø kommune, tiltaket Pyramide: 300 000 kroner, innvilget i 2020
 • Tromsø kommune, tiltaket Ungdommens Møteplass Kvaløysletta: 330 000 kroner, innvilget i 2020

Trondheim kommune:

 • Trondheim kommune, tiltaket E-sport og fritidsklubbtilbud på Lade: 800 000 kroner, innvilget i 2019
 • Trøndelag fylkeskommune, tiltaket Vi på Saupstad: 750 000 kroner, innvilget i 2020

Tønsberg kommune:

 • Tønsberg kommune (fra 1.1.2020), tiltaket "Aktiv" - ungdomshus for og med ungdom: 800 000 kroner, innvilget i 2019

Ålesund kommune:

 • Møre og Romsdal Røde Kors, tiltaket Fellesverket Ålesund med Fargespill: 500 000 kroner, innvilget i 2019

Kontakt

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580

Saksbehandlere

Mari Ommundsen
e-post: mari.ommundsen@bufdir.no
tlf: 466 19 567