Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskot til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssenter mot valdtekt

Søkje om tilskot

Søknadsfrist 2024: 18. mars 2024

Regelverk for tilskotsordninga 2024

Beløp: Bevillinga til tilskotsordninga i 2024 er 123 250 000 kroner.

Vertskommunar for sentrum som er godkjende for å kunne få driftstilskot etter Retningslinjer for statleg tilskot til sentrum mot incest og seksuelle overgrep og ressurssenter mot valdtekt.

De kan søkje om tilskot til drift av senteret.

Ramma for auke i det statlege tilskotet for 2024 er 4,3 prosent. Det kan søkjast om auke i det statlege tilskotet ut over 4,3 prosent dersom det ligg sterke grunnar føre.

Formålet med ordninga er å gi utsette for incest, seksuelle overgrep og valdtekt, og pårørande til utsette barn og vaksne, eit tilbod om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelegheit, gjennom å sikre drifta av sentruma i landet mot incest og seksuelle overgrep og ressurssenter mot valdtekt.

Målgruppa for ordninga er utsett og pårørande til utsette for incest, seksuelle overgrep og valdtekt.

  • Les godt igjennom spørsmåla og felta i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noko de ikkje forstår.
  • Svar på det det blir spurt om. Ver så presis som mogleg. Ofte er det betre å gi kortfatta beskrivingar enn å gi lange, uklare svar.
  • Kvifor søkjer de om tilskot?
  • Kva for nokre konkrete resultat ønskjer de å oppnå?
  • Beskriv kva arbeidsmetodar som blir nytta for å nå målsetjinga
  • Skal de samarbeide med nokon? Kven? Korleis skal samarbeidet gå føre seg?

Legg ved dei nødvendige vedlegga

Dersom det manglar vedlegg kan det bety at søknaden ikkje blir vurdert eller at han blir vurdert som dårlegare enn andre søknader.

Budsjett

Legg alltid med budsjett, viss det ikkje er sett opp budsjettfelt i søknadsskjemaet, same kor lite midlar det blir søkt om. Ver så presis som mogleg.

  • Beskriv alle inntektene de håpar på å få, anten dei er sikre eller ikkje. Oppgi alltid om dykk har søkt om midlar frå andre til tiltaket.
  • Ver konkret på kva kostnader de ser for dykk. Ikkje lag «sekkepostar» kvar de samlar ulike kostnader, t.d. «Andre kostnader» o.l.
  • Før opp eventuell lønn og godtgjersle, transport- og reisekostnader, opphald, husleige, straum, reinhald, revisjon, rekneskapsføring, og andre utgifter.

Når søknadsfristen går ut, vil vi setje i gang med saksbehandlinga. Dersom vi oppdagar manglar eller feil i ein søknad vil vi ta kontakt med dykk med ein frist for korreksjonar og eittersendingar.

Vi tek sikte på at vi er i mål med saksbehandlinga i april månad og tilskotsbrev blir sende når saksbehandlinga er ferdig. Utbetaling av tilskotet blir gjennomført ca. 20. januar (forskotbeløp) og ca. 1. juli.

Klage

Barne- og familiedepartementet er klageinstans for enkeltvedtak fatta i direktoratet etter forvaltningslova. Ei eventuell klage skal sendast Bufdir. Klagefristen er 3 veker.

Rapportering

Kommunane som har fått tilskot skal sende inn rekneskap og rapport.

Frist for rapportering og rekneskap er 1. mars 2025.

Rapportering skal skje via Bufdirs søknadsportal. Kommunen får tilsendt rapporteringsskjema via søknadsportalen.

Kven har fått tilskot?

Bergen kommune: 12 969 737 kroner til NOK Bergen

Drammen kommune: 4 230 571 kroner til NOK Drammen

Elverum kommune: 3 071 800 kroner til NOK Elverum

Fredrikstad kommune: 2 284 941 kroner til Incestsenteret i Fredrikstad og Hvaler

Gjøvik kommune: 3 925 862 kroner til NOK Gjøvik

Hamar kommune: 4 416 000 kroner til NOK Hamar

Kristiansand kommune: 7 630 095 kroner til NOK Agder

Levanger kommune: 3 855 000 kroner til NOK Trøndelag

Molde kommune: 4 912 220 kroner til NOK Møre og Romsdal

Oslo kommune: 12 000 000 kroner til NOK Oslo

Oslo kommune: 2 376 963 kroner til Senter for seksuelt misbrukte menn

Oslo kommune: 5 713 854 kroner til DIXI Ressursenter mot voldtekt

Sandnes kommune: 4 947 000 kroner til NOK Sør-Vest

Skien kommune: 44 15 764 kroner til Smiso Telemark

Sunnfjord kommune: 3 690 404 kroner til NOK Sogn og Fjordane

Sør-Varanger kommune: 2 242 937 kroner til Norasenteret IKS

Tromsø kommune: 5 117 385 kroner til SMISO Troms

Trondheim kommune: 6 881 115 kroner til NOK Trondheim

Tønsberg kommune: 7 941 602 kroner til SMISO Vestfold

Vefsn kommune: 2 190 800 kroner til SMISO Nordland

Ås kommune: 5 978 271 kroner til Incestsenteret i Follo

Bergen kommune: 12 064 061 kroner til NOK Bergen

Drammen kommune: 4 015 450 kroner til NOK Drammen

Elverum kommune: 2 797 017 kroner til NOK Elverum

Fredrikstad kommune: 2 129 488 kroner til Incestsenteret i Fredrikstad og Hvaler

Gjøvik kommune: 3 658 772 kroner til NOK Gjøvik

Hamar kommune: 3 832 993 kroner til NOK Hamar

Kristiansand kommune: 7 110 993 kroner til NOK Agder

Levanger kommune: 3 660 000 kroner til NOK Trøndelag

Molde kommune: 4 849 818 kroner til NOK Møre og Romsdal

Oslo kommune: 2 215 250 kroner til Senter for seksuelt misbrukte menn

Oslo kommune: 11 245 498 kroner til NOK Oslo

Oslo kommune: 5 675 120 kroner til DIXI Ressursenter mot voldtekt

Sandnes kommune: 4 611 000 kroner til NOK Sør-Vest

Skien kommune: 4 115 344 kroner til Smiso Telemark

Sunnfjord kommune: 3 467 129 kroner til NOK Sogn og Fjordane

Sør-Varanger kommune: 2 090 342 kroner til Norasenteret IKS

Tromsø kommune: 4 769 231 kroner til SMISO Troms

Trondheim kommune: 6 364 292 kroner til NOK Trondheim

Tønsberg kommune: 7 401 307 kroner til SMISO Vestfold

Vefsn kommune: 2 156 872 kroner til SMISO Nordland

Ås kommune: 5 571 548 kroner til Incestsenteret i Follo

Alta kommune: 1 508 558 kroner til SMISO Vestfinnmark

Bergen kommune: 11 689 982 kroner til Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Drammen kommune (fra 1.1.2020): 3 890 940 kroner til Buskerudregionens incestsenter (BRiS)

Elverum kommune: 2 710 288 kroner til SMISO Elverum

Fredrikstad kommune: 2 075 491 kroner til Krise- og incestsentret i Fredrikstad

Gjøvik kommune: 3 348 761 kroner til SMISO IKS

Hamar kommune: 3 650 672 kroner til Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep - SMISO - Hamar

Kristiansand kommune (fra 1.1.2020): 6 890 439 kroner til SMSO Ager - Senter mot seksuell overgrep

Levanger kommune: 3 560 000 kroner til Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord Trøndelag

Molde kommune (fra 1.1.2020): 4 714 940 kroner til Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal

Oslo kommune: 5 160 000 kroner til Dixi ressursenter mot voldtekt

Oslo kommune: 10 896 800 kroner til Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo

Oslo kommune: 2 146 560 kroner til Senteret for seksuelt misbrukte menn

Sandnes kommune: 4 112 000 kroner til SMISO Rogaland

Skien kommune: 3 987 737 kroner til Senter mot seksuelle overgrep i Telemark

Sunnfjord kommune (fra 1.1.2020): 3 261 066 kroner til Smiso Sogn og Fjordane

Sør-Varanger kommune: 2 094 584 kroner til Norasenteret IKS

Tromsø kommune: 4 621 348 kroner til SMISO Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, Troms

Trondheim kommune: 6 172 931 kroner til Smiso Sør Trøndelag

Tønsberg kommune (fra 1.1.2020): 7 171 809 kroner til Incestsenteret i Vestfold

Vefsn kommune: 2 089 992 kroner til SMISO Nordland

Ås kommune: 5 398 789 kroner til Krise- og Incestsenteret i Follo IKS

Kontakt

Saksbehandlar

Knut Aase
E-post: knut.aase@bufdir.no
Telefon: 466 15 149

Tilskotsavdelinga

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580