Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskot til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssenter mot valdtekt

Søkje om tilskot

Søknadsfrist 2024: 18. mars 2024

Regelverk for tilskotsordninga 2024

Beløp: Bevillinga til tilskotsordninga i 2024 er 123 250 000 kroner.

Vertskommunar for sentrum som er godkjende for å kunne få driftstilskot etter Retningslinjer for statleg tilskot til sentrum mot incest og seksuelle overgrep og ressurssenter mot valdtekt.

De kan søkje om tilskot til drift av senteret.

Ramma for auke i det statlege tilskotet for 2024 er 4,3 prosent. Det kan søkjast om auke i det statlege tilskotet ut over 4,3 prosent dersom det ligg sterke grunnar føre.

Formålet med ordninga er å gi utsette for incest, seksuelle overgrep og valdtekt, og pårørande til utsette barn og vaksne, eit tilbod om hjelp og støtte av god kvalitet og med god tilgjengelegheit, gjennom å sikre drifta av sentruma i landet mot incest og seksuelle overgrep og ressurssenter mot valdtekt.

Målgruppa for ordninga er utsett og pårørande til utsette for incest, seksuelle overgrep og valdtekt.

  • Les godt igjennom spørsmåla og felta i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noko de ikkje forstår.
  • Svar på det det blir spurt om. Ver så presis som mogleg. Ofte er det betre å gi kortfatta beskrivingar enn å gi lange, uklare svar.
  • Kvifor søkjer de om tilskot?
  • Kva for nokre konkrete resultat ønskjer de å oppnå?
  • Beskriv kva arbeidsmetodar som blir nytta for å nå målsetjinga
  • Skal de samarbeide med nokon? Kven? Korleis skal samarbeidet gå føre seg?

Legg ved dei nødvendige vedlegga

Dersom det manglar vedlegg kan det bety at søknaden ikkje blir vurdert eller at han blir vurdert som dårlegare enn andre søknader.

Budsjett

Legg alltid med budsjett, viss det ikkje er sett opp budsjettfelt i søknadsskjemaet, same kor lite midlar det blir søkt om. Ver så presis som mogleg.

  • Beskriv alle inntektene de håpar på å få, anten dei er sikre eller ikkje. Oppgi alltid om dykk har søkt om midlar frå andre til tiltaket.
  • Ver konkret på kva kostnader de ser for dykk. Ikkje lag «sekkepostar» kvar de samlar ulike kostnader, t.d. «Andre kostnader» o.l.
  • Før opp eventuell lønn og godtgjersle, transport- og reisekostnader, opphald, husleige, straum, reinhald, revisjon, rekneskapsføring, og andre utgifter.

Når søknadsfristen går ut, vil vi setje i gang med saksbehandlinga. Dersom vi oppdagar manglar eller feil i ein søknad vil vi ta kontakt med dykk med ein frist for korreksjonar og eittersendingar.

Vi tek sikte på at vi er i mål med saksbehandlinga i april månad og tilskotsbrev blir sende når saksbehandlinga er ferdig. Utbetaling av tilskotet blir gjennomført ca. 20. januar (forskotbeløp) og ca. 1. juli.

Klage

Barne- og familiedepartementet er klageinstans for enkeltvedtak fatta i direktoratet etter forvaltningslova. Ei eventuell klage skal sendast Bufdir. Klagefristen er 3 veker.

Rapportering

Kommunane som har fått tilskot skal sende inn rekneskap og rapport.

Frist for rapportering og rekneskap er 1. mars 2025.

Rapportering skal skje via Bufdirs søknadsportal. Kommunen får tilsendt rapporteringsskjema via søknadsportalen.

Kven har fått tilskot?

Bergen kommune: 14 443 812 kroner til NOK Bergen

Drammen kommune: 4 637 522 kroner til NOK Drammen

Elverum kommune: 3 176 280 kroner til NOK Elverum

Fredrikstad kommune: 2 504 736 kroner til Incestsenteret i Fredrikstad og Hvaler

Gjøvik kommune: 4 643 502 til NOK Gjøvik

Hamar kommune: 4 801 972 kroner til NOK Hamar

Kristiansand kommune: 8 364 857 kroner til NOK Agder

Levanger kommune: 4 249 001 kroner til NOK Trøndelag

Molde kommune: 5 247 724 kroner til NOK Møre og Romsdal

Oslo kommune: 13 000 000 kroner til NOK Oslo

Oslo kommune: 2 605 610 kroner til Senter for seksuelt misbrukte menn

Oslo kommune: 6 518 750 kroner til DIXI Ressursenter mot voldtekt

Sandnes kommune: 5 521 010 kroner til NOK Sør-Vest

Skien kommune: 4 835 888 kroner til Smiso Telemark

Sunnfjord kommune: 4 063 153 kroner til NOK Sogn og Fjordane

Sør-Varanger kommune: 2 400207 kroner til Norasenteret IKS

Tromsø kommune: 6 000 000 kroner til SMISO Troms

Trondheim kommune: 7 543 030 kroner til NOK Trondheim

Tønsberg kommune: 8 705 529 kroner til SMISO Vestfold

Vefsn kommune: 2 129 640 kroner til SMISO Nordland

Ås kommune: 6 553 340 kroner til Incestsenteret i Follo

Bergen kommune: 13 848 334 kroner til NOK Bergen

Drammen kommune: 4 446 330 kroner til NOK Drammen

Elverum kommune: 3 184 400 kroner til NOK Elverum

Fredrikstad kommune: 2 401 473 kroner til Incestsenteret i Fredrikstad og Hvaler

Gjøvik kommune: 4 126 081 kroner til NOK Gjøvik

Hamar kommune: 4 604 000 kroner til NOK Hamar

Kristiansand kommune: 8 019 230 kroner til NOK Agder

Levanger kommune: 4 073 827 kroner til NOK Trøndelag

Molde kommune: 5 039 938 kroner til NOK Møre og Romsdal

Oslo kommune: 12 600 000 kroner til NOK Oslo

Oslo kommune: 2 498 188 kroner til Senter for seksuelt misbrukte menn

Oslo kommune: 6 250 000 kroner til DIXI Ressursenter mot voldtekt

Sandnes kommune: 5 300 000 kroner til NOK Sør-Vest

Skien kommune: 4 640 968 kroner til Smiso Telemark

Sunnfjord kommune: 3 895 640 kroner til NOK Sogn og Fjordane

Sør-Varanger kommune: 2 301 253 kroner til Norasenteret IKS

Tromsø kommune: 5 500 000 kroner til SMISO Troms

Trondheim kommune: 7 232 052 kroner til NOK Trondheim

Tønsberg kommune: 8 346 624 kroner til SMISO Vestfold

Vefsn kommune: 1 996 000 kroner til SMISO Nordland

Ås kommune: 6 283 163 kroner til Incestsenteret i Follo

Bergen kommune: 12 969 737 kroner til NOK Bergen

Drammen kommune: 4 230 571 kroner til NOK Drammen

Elverum kommune: 3 071 800 kroner til NOK Elverum

Fredrikstad kommune: 2 284 941 kroner til Incestsenteret i Fredrikstad og Hvaler

Gjøvik kommune: 3 925 862 kroner til NOK Gjøvik

Hamar kommune: 4 416 000 kroner til NOK Hamar

Kristiansand kommune: 7 630 095 kroner til NOK Agder

Levanger kommune: 3 855 000 kroner til NOK Trøndelag

Molde kommune: 4 912 220 kroner til NOK Møre og Romsdal

Oslo kommune: 12 000 000 kroner til NOK Oslo

Oslo kommune: 2 376 963 kroner til Senter for seksuelt misbrukte menn

Oslo kommune: 5 713 854 kroner til DIXI Ressursenter mot voldtekt

Sandnes kommune: 4 947 000 kroner til NOK Sør-Vest

Skien kommune: 44 15 764 kroner til Smiso Telemark

Sunnfjord kommune: 3 690 404 kroner til NOK Sogn og Fjordane

Sør-Varanger kommune: 2 242 937 kroner til Norasenteret IKS

Tromsø kommune: 5 117 385 kroner til SMISO Troms

Trondheim kommune: 6 881 115 kroner til NOK Trondheim

Tønsberg kommune: 7 941 602 kroner til SMISO Vestfold

Vefsn kommune: 2 190 800 kroner til SMISO Nordland

Ås kommune: 5 978 271 kroner til Incestsenteret i Follo

Kontakt

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580