Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Driftstilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. Ordningen består av nasjonal og internasjonal grunnstøtte.

Det er Fordelingsutvalget som tildeler dette tilskuddet.

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for tilskudd i 2024: 15. september 2023

Regelverk: Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (lovdata.no)

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene.

Tilskuddsordningen skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt/internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.

Nasjonal grunnstøtte:

Landsomfattende, frivillige organisasjoner som arbeider for barn og ungdom med spørsmål som gjelder barn og ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i sine aktiviteter, kan søke om nasjonal grunnstøtte. Organisasjonene må tilfredsstille kravene i enten forskriften §§ 4-1 og 4-2, §§ 6-1 og 6-2 eller §§ 6-3 og 6-4.

Det gis ikke støtte til:

 • interesseorganisasjoner for barn og ungdom i utdanning
 • idretts- og gymnastikkorganisasjoner
 • organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller som tjener utenforstående kommersielle interesser
 • organisasjoner med ulovlig eller støtende formål, herunder rasistiske organisasjoner og/eller organisasjoner som diskriminerer mennesker, samt spilleklubber med pengeinnsats, eller
 • organisasjoner som fremmer negative holdninger til mennesker på basis av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner kan ikke søke om nasjonal grunnstøtte, da utmåling av nasjonal grunnstøtte til disse organisasjonene baseres på moderpartiets stemmetall ved siste stortingsvalg.

Internasjonal grunnstøtte:

Organisasjoner som oppfyller inngangskriteriene i forskriften kapittel 4 og partipolitiske ungdomsorganisasjoner som får nasjonal grunnstøtte basert på moderpartiets stemmetall ved siste stortingsvalg, kan søke om internasjonal grunnstøtte.

Organisasjoner som søker om nasjonal og internasjonal grunnstøtte, må i utgangspunktet ha 700 tellende medlemmer (betalende medlemmer under 26 år) og 5 tellende lokallag i ulike fylker, se forskriften § 4-2 første ledd.

Mindre organisasjoner (organisasjoner med et begrenset rekrutteringsgrunnlag, som f.eks. funksjonshemmedes organisasjoner, samiske organisasjoner og minoritetsorganisasjoner) må ha minimum 100 tellende medlemmer og 3 tellende lokallag i ulike fylker, se forskriften § 4-2 andre ledd. Det er et unntak fra dette kravet for organisasjoner der det på grunn av organisasjonens rekrutteringsgrunnlag er sannsynlig at den aldri vil oppfylle kravet til minst 100 tellende medlemmer, se forskriften § 4-2 tredje ledd.

Organisasjoner som ikke har mottatt nasjonal grunnstøtte eller uttrappingstilskudd de siste fem årene før tilskuddsåret, kan søke om etableringstilskudd. Her er kravet i utgangspunktet 200 tellende medlemmer og 3 tellende lokallag i ulike fylker. Mindre organisasjoner (se over) har krav om minimum 100 tellende medlemmer og 3 tellende lokallag i ulike fylker og det er også her et unntak for organisasjoner der det på grunn av organisasjonens rekrutteringsgrunnlag er sannsynlig at den aldri vil oppfylle kravet til minst 100 tellende medlemmer.

Dere kan søke om grunnstøtte til nasjonalt og internasjonalt arbeid. Det gis støtte kun til drift, ikke prosjekter.

Grunnstøtten kan kun brukes til organisasjonens driftsutgifter til den sentrale virksomheten for barn og ungdom. Med driftsutgifter menes utgifter til sentral administrasjon, landsmøter, styremøter, sentrale aktiviteter, internasjonale aktiviteter og prosjekter, medlemsblad, ordinære avskrivninger etc, se forskriften § 9-3.

Ordinært tilskudd og uttrappingstilskudd består av:

 • et basistilskudd, som tilsvarer f.eks. to ganger grunnbeløpet i folketrygden, og
 • et variabelt tilskudd, som regnes ut på bakgrunn av organisasjonens:
  • grunnpoeng - poeng som gis for for antall tellende medlemmer, tellende lokallag og deltakerdager på kurs. og
  • bonuspoeng – poeng som gis for styresammensetning (kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon), andel tellende medlemmer og selvstendighet.

Se forskriften kapittel 2 og 5.

Organisasjoner som får etableringstilskudd får et skjønnsmessig fastsatt tilskudd, se forskriften § 6-2.

Organisasjonene kan få tilskudd basert på antall deltakere som representerer organisasjonen på internasjonale aktiviteter utenfor Norge og antall internasjonale deltakere på internasjonale aktiviteter som organisasjonen arrangerer i Norge.

Organisasjoner som har minimum 50 % tellende medlemmer kan også få tilskudd basert på internasjonale prosjekter som organisasjonen driver utenfor Norge.

(Se forskriften §§ 7-2 og 7-3.)

Hvis dere har fått nasjonal grunnstøtte de siste fem årene, men ikke lenger oppfyller kravene til antall tellende medlemmer eller tellende lokallag, kan dere søke om uttrappingstilskudd. Se forskriften §§ 6-3 og 6-4.

Søknadsfrist for 2024: 15. september 2023

Dere kan søke elektronisk i Bufdirs søknadsportal.

Det finnes ett skjema for nasjonal grunnstøtte og ett for internasjonal grunnstøtte.

For å kunne fylle ut skjemaene, må du logge deg inn via ID-porten.

Søknaden skal være signert av den valgte lederen eller den daglige lederen i sentralleddet på søknadstidspunktet, eventuelt en annen som styret har gitt fullmakt til å signere på vegne av organisasjonen. Fullmakten må i så fall legges ved søknaden.

Vedlegg til søknaden:

 • Organisasjonens sist vedtatte årsmelding
 • Årsregnskap, signert av styret i organisasjonen, og kontospesifisert årsregnskap for grunnlagsåret med revisjonsberetning fra statsautorisert revisor
 • Vedtekter, dersom dere har gjort endringer siden sist gang dere sendte inn søknad eller det er første gang dere søker.
 • Arbeidsplan og budsjett for tilskuddsåret, hvis dere søker om etableringstilskudd.

Annen dokumentasjon:

Medlemslister, årsrapporter fra lokallagene, kursdokumentasjon, styreoversikt og dokumentasjon på internasjonale aktiviteter skal ikke legges ved, men må være tilgjengelig i organisasjonens sentralledd.

Det er mulig å klage på alle enkeltvedtak som Fordelingsutvalget fatter. Du finner mer informasjon om hvordan du klager i vedtaksbrevet.

Rapportering

Rapportering på denne ordningen utgjør en del av søknaden.

Når dere søker, må dere legge ved siste vedtatte årsmelding og årsregnskap for grunnlagsåret. Årsregneskapet skal leveres med revisjonsmelding fra statsautorisert revisor. Regneskapet må være spesifisert slik at det går fram at tilskuddet er benyttet etter forutsetningene.

Kontroll

Hvert år trekker Fordelingsutvalget ut minst 15 organisasjoner til kontroll av den nasjonale grunnstøtte og minst 7 organisasjoner til kontroll av den internasjonale grunnstøtten. Dette kan gjøres når vi behandler søknader, eller etter at dere har fått tilskudd.

Dere vil bli opplyst om dere tas ut i kontroll enten ved at utvalgets sekretariat kontakter dere eller i tilskuddsbrevet.

Dere vil deretter få en egen e-post om fremgangsmåten for kontrollen.

Utvalgets sekretariat vil sammen med dere finne en dato for et kontrollbesøk og dere vil deretter få nok en e-post hvor vi bekrefter datoen og hvor dere får detaljerte opplysninger om hvilken dokumentasjon dere skal ha tilgjengelig.

Etter at kontrollen er gjennomført, vil dere først få anledning til å kommentere eventuelle funn utvalgets sekretariat måtte ha gjort. Utvalget behandler deretter organisasjonens sak og fatter sitt vedtak i saken.

Organisasjonen har anledning til å klage på utvalgets vedtak. Klageinstans er Barne- og familiedepartementet, men klagen sendes Fordelingsutvalget for innledende behandling, jf. Forvaltningslovens §32.

I forskriften kapittel 3 står det hvilken dokumentasjon som skal kontrolleres. Dere kan også lese mer om kontrollen i forskriften § 10-1 og i utvalgets instruks.

Hvem har fått tilskudd?

Nasjonal grunnstøtte:

 • 4H Norge: 5 533 877 kroner
 • Acta - Barn og Unge i Normisjon: 5 849 737 kroner
 • ADHD Norge: 1 358 063 kroner
 • AFS Norge Internasjonal Utveksling: 731 221 kroner
 • AKKS Norge: 1 262 524 kroner
 • Aktivitetsklubben: 2 074 279 kroner
 • Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter: 1 050 981 kroner
 • bandOrg: 1 517 967 kroner
 • Blekkulfklubben: 400 000 kroner
 • Blå Kors Norge: 532 908 kroner
 • Brunstad Ungdomsklubb: 1 377 925 kroner
 • Changemaker: 816 746 kroner
 • Chin community in Norway: 500 000 kroner
 • CISV Norge Internasjonale barneleire: 2 115 109 kroner
 • De Unges Orkesterforbund: 3 977 030 kroner
 • Den Norske Turistforening: 4 201 580 kroner
 • Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon: 3 921 678 kroner
 • Diabetesforbundet: 1 134 113 kroner
 • Dysleksi Norge: 1 491 770 kroner
 • Epilepsiforbundet: 733 156 kroner
 • Europeisk Ungdom: 729 014 kroner
 • Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon: 1 332 918 kroner
 • Frelsesarmeens Barn og Unge : 764 129 kroner
 • Frikirkens Barn & Unge: 4 182 562 kroner
 • Frilynt Norge: 5 151 984 kroner
 • Hekta - trosopplæring for ungdom: 2 534 286 kroner
 • Hodepine Norge: 350 000 kroner
 • Humanistisk Ungdom: 976 205 kroner
 • Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser): 3 709 715 kroner
 • Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom: 456 655 kroner
 • Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon: 3 357 087 kroner
 • Iqra læring- og aktivitetssenter: 450 000 kroner
 • Junior- og barneorganisasjonen Juba: 894 718 kroner
 • Juvente: 606 258 kroner
 • KFUK-KFUM Norge: 5 017 161 kroner
 • Korpsnett Norge: 699 568 kroner
 • Kristen Idrettskontakt: 5 162 054 kroner
 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte: 342 407 kroner
 • Landsorganisasjonen for tverrkirkelige ungdomsarbeid: 1 144 529 kroner
 • Leve - landsforeningen for etterlatte ved selvmord: 365 728 kroner
 • Mage-tarmforbundet: 446 802 kroner
 • MakeMusic: 1 834 074 kroner
 • Mental Helse Ungdom: 1 349 148 kroner
 • Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund: 951 931 kroner
 • Miljøagentene Ordinær: 3 529 822 kroner
 • MIR-UNG: 622 839 kroner
 • Misjonskirken UNG: 4 325 466 kroner
 • Natur og Ungdom: 2 955 389 kroner
 • Noregs Ungdomslag: 1 812 697 kroner
 • Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening: 432 469 kroner
 • Norges Astma- og Allergiforbund: 1 093 248 kroner
 • Norges Blindeforbunds ungdom: 417 944 kroner
 • Norges Bygdeungdomslag: 3 198 387 kroner
 • Norges Døveforbund: 539 825 kroner
 • Norges Handikapforbunds Ungdom: 646 308 kroner
 • Norges Husflidslag: 1 106 507 kroner
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund: 2 788 576 kroner
 • Norges KFUK-KFUM Speidere: 3 758 795 kroner
 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag: 2 997 315 kroner
 • Norges Livredningsselskap: 2 592 449 kroner
 • Norges Musikkorps Forbund: 7 755 350 kroner
 • Norges Røde Kors: 1 752 111 kroner
 • Norges Speiderforbund: 5 291 886 kroner
 • Norges Unge Katolikker: 2 712 219 kroner
 • Norsk Bridgeforbund: 350 000 kroner
 • Norsk Cøliakiforening: 967 365 kroner
 • Norsk Cøliakiforenings ungdom: 1 710 215 kroner
 • Norsk Folkehjelp: 1 269 285 kroner
 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 351 892 kroner
 • Norsk Luthersk Misjonssamband Ung : 4 764 541 kroner
 • Norsk Målungdom: 914 292 kroner
 • Norsk Revmatikerforbund: 518 758 kroner
 • Norsk Tourette Forening: 535 675 kroner
 • Norske Samers Riksforbund: 371 493 kroner
 • Ny Generasjon: 724 221 kroner
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg: 5 108 869 kroner
 • Press - Redd Barna Ungdom: 1 140 677 kroner
 • Psoriasis- og eksemforbundet Ung: 391 355 kroner
 • Redningsselskapet: 2 051 188 kroner
 • Senter for flerkulturell ungdom: 441 430 kroner
 • SKAS: 300 000 kroner
 • Skeiv Ungdom: 1 014 114 kroner
 • Skjærgårds LIVE: 2 039 171 kroner
 • Spire: 706 830 kroner
 • Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening: 1 854 938 kroner
 • Søndagsskolen Norge: 4 081 433 kroner
 • Ung Baptist: 2 939 646 kroner
 • Ung i kor: 4 436 146 kroner
 • Ung Kirkesang: 4 777 025 kroner
 • Ung Kreft: 386 429 kroner
 • Ungdom mot EU: 517 326 kroner
 • Ungdom mot narkotika: 600 000 kroner
 • Ungdommens Sjakkforbund: 2 272 709 kroner
 • Ungt fellesskap: 550 000 kroner
 • Vietnamesisk barne- og ungdomsforening: 475 390 kroner
 • World Saving Hustle: 450 000 kroner
 • Youth Atlantic Treaty Association Norway: 550 000 kroner
 • Youth for understanding: 350 000 kroner

Internasjonal grunnstøtte:

 • 4H Norge: 71 765 kroner
 • ACTA - Barn og Unge i Normisjon: 651 138 kroner
 • Arbeidernes Ungdomsfylking: 211 795 kroner
 • Brunstad Ungdomsklubb: 1 014 000 kroner
 • CISV Norge Internasjonale barneleire: 798 169 kroner
 • De unges orkesterforbund: 334 321 kroner
 • Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon: 80 518 kroner
 • Framfylkingen: 117 275 kroner
 • Frikirkens Barn & Unge: 105 022 kroner
 • KFUK-KFUM Norge: 89 269 kroner
 • Kristelig Folkepartis Ungdom: 45 510 kroner
 • Miljøagentene: 63 013 kroner
 • Misjonskirken UNG: 59 817 kroner
 • Natur og Ungdom: 133 028 kroner
 • Norges Bygdeungdomslag: 3 501 kroner
 • Norges Døveforbund: 129 527 kroner
 • Norges KFUK-KFUM Speidere: 78 225 kroner
 • Norges Speiderforbund: 99 926 kroner
 • Norges Unge Katolikker: 27 606 kroner
 • Norges Unge Venstre: 66 255 kroner
 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 57 762 kroner
 • Norsk Tourette Forening: 2 299 kroner
 • Ny Generasjon: 61 263 kroner
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg: 313 316 kroner
 • Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening: 68 264 kroner
 • Ung Baptist: 84 018 kroner
 • Ung i kor: 103 272 kroner
 • Ung Kirkesang: 6 908 kroner
 • Ungdommens Sjakkforbund: 227 548 kroner

Oversikt over organisasjoner som har fått nasjonal grunnstøtte kommer snart.

Internasjonal grunnstøtte:

 • ACTA - Barn og Unge i Normisjon: 405 660 kroner
 • AFS Norge Internasjonal Utveksling: 51 379 kroner
 • Arbeidernes Ungdomsfylking: 75 918 kroner
 • Blå Kors Norge: 4 601 kroner
 • CISV Norge Internasjonale barneleire: 972 044 kroner
 • Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon: 173 307 kroner
 • De Unges Orkesterforbund: 972 044 kroner
 • Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon: 52 912 kroner
 • Humanistisk Ungdom: 8 435 kroner
 • Kristelig Folkepartis Ungdom: 6 902 kroner
 • Mage-tarmforbundet: 3 067 kroner
 • Miljøagentene: 15 337 kroner
 • Misjonskirken UNG: 66 715 kroner
 • Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening: 1 534 kroner
 • Norges Døveforbund: 19 938 kroner
 • Norges KFUK-KFUM: 16 870 kroner
 • Norges KFUK-KFUM Speidere: 283 732 kroner
 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag: 23 772 kroner
 • Norges Speiderforbund: 972 044 kroner
 • Norges Unge Katolikker: 131 897 kroner
 • Norges Unge Venstre: 73 617 kroner
 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 19 171 kroner
 • Norsk Tourette Forening: 8 435 kroner
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg: 121 161 kroner
 • Skjærgårds LIVE: 6 135 kroner
 • SPIRE: 17 637 kroner
 • Ung Baptist: 88 187 kroner
 • Ungdommens Sjakkforbund: 154 136 kroner
 • Ung Kirkesang: 122 695 kroner

Nasjonal grunnstøtte:

 • 4H Norge: 5 223 026 kroner
 • ACTA - Barn og Unge i Normisjon: 5 485 999 kroner
 • ADHD Norge: 799 334 kroner
 • AFS Norge Internasjonal Utveksling: 788 215 kroner
 • AKKS: 945 197 kroner
 • Aktivitetsklubben: 1 535 382 kroner
 • Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter: 951 236 kroner
 • bandOrg: 1 641 472 kroner
 • Blå Kors Norge: 502 252 kroner
 • Brunstad Ungdomsklubb: 1 142 190 kroner
 • Changemaker: 958 858 kroner
 • CISV Norge Internasjonale barneleire: 1 711 325 kroner
 • De Unges Orkesterforbund: 3 457 870 kroner
 • Den Norske Turistforening: 3 662 160 kroner
 • Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon: 2 437 191 kroner
 • Diabetesforbundet: 1 212 639 kroner
 • Dysleksi Norge: 1 184 604 kroner
 • Epilepsiforbundet: 601 700 kroner
 • Europeisk Ungdom: 785 821 kroner
 • Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon: 946 959 kroner
 • Frelsesarmeens Barn og Unge: 1 404 319 kroner
 • Frikirkens Barn & Unge: 3 293 994 kroner
 • Frilynt Norge: 4 642 942 kroner
 • Hekta - trosopplæring for ungdom: 2 743 710 kroner
 • Humanistisk Ungdom: 1 053 909 kroner
 • Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser): 4 018 511 kroner
 • Håndverksstedet for barn og unge: 582 017 kroner
 • Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon: 2 642 080 kroner
 • Junior- og barneorganisasjonen Juba: 701 297 kroner
 • Juvente: 645 008 kroner
 • Korpsnett Norge: 524 592 kroner
 • Kristen Idrettskontakt: 4 916 883 kroner
 • Landsorganisasjonen for tverrkirkelige ungdomsarbeid: 770 662 kroner
 • MakeMusic: 1 438 121 kroner
 • Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund: 840 336 kroner
 • Miljøagentene: 2 953 524 kroner
 • Misjonskirken UNG: 3 835 946 kroner
 • Natur og Ungdom: 3 039 246 kroner
 • Noregs Ungdomslag: 1 597 968 kroner
 • Norges Astma- og Allergiforbund: 931 777 kroner
 • Norges Bygdeungdomslag: 2 494 827 kroner
 • Norges Handikapforbunds Ungdom: 696 123 kroner
 • Norges Husflidslag: 1 009 612 kroner
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund: 2 372 247 kroner
 • Norges KFUK-KFUM: 4 119 736 kroner
 • Norges KFUK-KFUM Speidere: 4 375 716 kroner
 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag: 3 081 488 kroner
 • Norges Livredningsselskap: 1 803 224 kroner
 • Norges Musikkorps Forbund: 7 488 802 kroner
 • Norges Røde Kors: 1 895 410 kroner
 • Norges Speiderforbund: 4 514 486 kroner
 • Norges Unge Katolikker: 1 948 154 kroner
 • Norsk Cøliakiforening: 775 571 kroner
 • Norsk Cøliakiforenings ungdom: 1 466 932 kroner
 • Norsk Folkehjelp: 989 373 kroner
 • Norsk Luthersk Misjonssamband Ung: 4 055 164 kroner
 • Norsk Målungdom: 946 165 kroner
 • Norsk Revmatikerforbund: 529 672 kroner
 • Ny Generasjon: 626 643 kroner
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg: 4 578 213 kroner
 • PRESS - Redd Barna Ungdom: 1 175 861 kroner
 • Psoriasis- og eksemforbundet: 357 616 kroner
 • Redningsselskapet: 1 962 295 kroner
 • Skeiv Ungdom: 1 095 023 kroner
 • Skjærgårds LIVE: 1 908 704 kroner
 • SPIRE: 761 762 kroner
 • Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening: 1 457 705 kroner
 • Søndagsskolen Norge: 4 421 652 kroner
 • Ung Baptist: 2 855 989 kroner
 • Ung i kor: 4 099 632 kroner
 • Ung Kirkesang: 4 672 224 kroner
 • Ungdom mot EU: 556 237 kroner
 • Ungdommens Sjakkforbund: 2 142 905 kroner

Nasjonal grunnstøtte til mindre organisasjoner:

 • Flerkulturell ungdomssenter i Norge: 342 708 kroner
 • Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom: 391 628 kroner
 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte: 241 717 kroner
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer: 340 086 kroner
 • Mental Helse Ungdom: 546 857 kroner
 • MIR-UNG: 352 414 kroner
 • Noereh: 271 174 kroner
 • Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening: 263 148 kroner
 • Norges Blindeforbunds ungdom: 448 453 kroner
 • Norges Døveforbund: 397 520 kroner
 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte: 265 749 kroner
 • Norsk Tourette Forening: 377 770 kroner
 • Norske Samers Riksforbund: 280 365 kroner
 • Senter for flerkulturell ungdom: 285 633 kroner
 • Ung Kreft: 327 001 kroner
 • Vietnamesisk barne- og ungdomsforening: 393 574 kroner

Etableringstilskudd:

 • Altruism for Youth: 285 000 kroner
 • Blekkulfklubben: 285 000 kroner
 • IQRA læring- og aktivitetssenter: 285 000 kroner
 • Ungdom mot narkotika: 450 000 kroner
 • World Saving Hustle: 310 000 kroner
 • Youth Atlantic Treaty Association Norway: 325 000 kroner

Internasjonal grunnstøtte:

 • 4H Norge: 524 550
 • ACTA - Barn og Unge i Normisjon: 283 150 kroner
 • AFS Norge Internasjonal Utveksling: 35 862 kroner
 • AKKS: 8 029 kroner
 • Arbeidernes Ungdomsfylking: 52 990 kroner
 • CISV Norge Internasjonale barneleire: 926 000 kroner
 • De Unges Orkesterforbund: 120 968 kroner
 • Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon: 926 000 kroner
 • Europeisk Ungdom: 55 131 kroner
 • Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon: 36 933 kroner
 • Humanistisk Ungdom: 5 888 kroner
 • Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser): 3 662 kroner
 • Mage-tarmforbundet: 2 141 kroner
 • Misjonskirken UNG: 46 567 kroner
 • Norges Døveforbund: 15 522 kroner
 • Norges KFUK-KFUM: 42 285 kroner
 • Norges KFUK-KFUM Speidere: 198 044 kroner
 • Norges Røde Kors: 14 987 kroner
 • Norges Speiderforbund: 859 085 kroner
 • Norges Unge Katolikker: 92 064 kroner
 • Norges Unge Venstre: 59 949 kroner
 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 13 381 kroner
 • Norsk Tourette Forening: 5 888 kroner
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg: 84 570 kroner
 • Skjærgårds LIVE: 4 282 kroner
 • SPIRE: 12 311 kroner
 • Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening: 183 057 kroner
 • Ung Baptist: 61 554 kroner
 • Ung i kor: 107 586 kroner
 • Ung Kirkesang: 55 667 kroner
 • Ungdommens Sjakkforbund: 85 641 kroner

Som regel utbetaler vi tilskudd 2 ganger i året:

 • grunnstøtten: januar (foreløpig halvpart) i juli (resten)
 • ttableringstilskudd: mars (første halpart) og juni (resten)

Regelverk

Presedensarkivet er en samling avgjørelser i saker om tilskudd, fra Barne- og familiedepartementet (BFD) og Fordelingsutvalget.

Avgjørelsene i arkivet er av prinsipiell karakter og vil være retningsgivende for tolking av de aktuelle bestemmelsene i forskriften. Presedensarkivet kan bidra til likebehandling av organisasjonene gjennom at like saker behandles likt.

§ 2-1 Tellende medlem:

§ 2-4 Tellende lokallag:

Om Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet. Utvalgets hovedoppgave er å tildele tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonene. Bufdir er sekretariat for utvalget.

Fordelingsutvalget skal blant annet:

 • kunngjøre og gi informasjon om tilskuddsordningen
 • tildele tilskudd i henhold til forskriften
 • forberede klagesaker, omgjøre vedtak eller oversende klagen til departementet
 • gi departementet råd i eventuelle spørsmål om tilskuddsordningene
 • sørge for nødvendig kontroll med organisasjoner som mottar tilskudd

Les instruks for Fordelingsutvalget (pdf)

Fordelingsutvalget har syv medlemmer som oppnevnes av departementet.

Lederen, nestlederen, to medlemmer og en vararepresentant oppnevnes på fritt grunnlag.

Tre medlemmer og et varamedlem oppnevnes etter forslag fra organisasjonene. Minst to av disse skal være tilsluttet Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og være foreslått av LNU.

Dette er utvalgets medlemmer:

 • Kristin Johnsrud, leder, Regelrådet
 • Per Hanstad, nestleder, Den Norske Revisorforening
 • Jonas Wasa Amin Farshchian, medlem, Kunnskapsdepartementet
 • Heidi Schau-Hvatum, medlem, Medietilsynet
 • Agnes Skagemo, medlem, Søndagsskolen Norge
 • Fredrik Vaaheim, medlem, Press
 • Adrian Kjølø Tollefsen, medlem, Mental Helse Ungdom
 • Qasim Bhatti, varamedlem, Øst Politidistrikt
 • Christian Kjekshus, varamedlem, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Annika Fallsen Huhtala, varamedlem, Ung Kreft

Kontakt