Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner

Driftstilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. Ordningen består av nasjonal og internasjonal grunnstøtte.

Det er Fordelingsutvalget som tildeler dette tilskuddet.

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for tilskudd i 2024: 15. september 2023

Regelverk: Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (lovdata.no)

Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for barn og ungdoms deltakelse i barne- og ungdomsorganisasjonene.

Tilskuddsordningen skal stimulere organisasjonene til engasjement og medansvar nasjonalt/internasjonalt, og sikre organisasjonene som arena for medbestemmelse og demokrati.

Nasjonal grunnstøtte:

Landsomfattende, frivillige organisasjoner som arbeider for barn og ungdom med spørsmål som gjelder barn og ungdom, og har barn og ungdom som deltakere i sine aktiviteter, kan søke om nasjonal grunnstøtte. Organisasjonene må tilfredsstille kravene i enten forskriften §§ 4-1 og 4-2, §§ 6-1 og 6-2 eller §§ 6-3 og 6-4.

Det gis ikke støtte til:

 • interesseorganisasjoner for barn og ungdom i utdanning
 • idretts- og gymnastikkorganisasjoner
 • organisasjoner som har forretningsdrift som formål eller som tjener utenforstående kommersielle interesser
 • organisasjoner med ulovlig eller støtende formål, herunder rasistiske organisasjoner og/eller organisasjoner som diskriminerer mennesker, samt spilleklubber med pengeinnsats, eller
 • organisasjoner som fremmer negative holdninger til mennesker på basis av kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering

Partipolitiske ungdomsorganisasjoner kan ikke søke om nasjonal grunnstøtte, da utmåling av nasjonal grunnstøtte til disse organisasjonene baseres på moderpartiets stemmetall ved siste stortingsvalg.

Internasjonal grunnstøtte:

Organisasjoner som oppfyller inngangskriteriene i forskriften kapittel 4 og partipolitiske ungdomsorganisasjoner som får nasjonal grunnstøtte basert på moderpartiets stemmetall ved siste stortingsvalg, kan søke om internasjonal grunnstøtte.

Organisasjoner som søker om nasjonal og internasjonal grunnstøtte, må i utgangspunktet ha 700 tellende medlemmer (betalende medlemmer under 26 år) og 5 tellende lokallag i ulike fylker, se forskriften § 4-2 første ledd.

Mindre organisasjoner (organisasjoner med et begrenset rekrutteringsgrunnlag, som f.eks. funksjonshemmedes organisasjoner, samiske organisasjoner og minoritetsorganisasjoner) må ha minimum 100 tellende medlemmer og 3 tellende lokallag i ulike fylker, se forskriften § 4-2 andre ledd. Det er et unntak fra dette kravet for organisasjoner der det på grunn av organisasjonens rekrutteringsgrunnlag er sannsynlig at den aldri vil oppfylle kravet til minst 100 tellende medlemmer, se forskriften § 4-2 tredje ledd.

Organisasjoner som ikke har mottatt nasjonal grunnstøtte eller uttrappingstilskudd de siste fem årene før tilskuddsåret, kan søke om etableringstilskudd. Her er kravet i utgangspunktet 200 tellende medlemmer og 3 tellende lokallag i ulike fylker. Mindre organisasjoner (se over) har krav om minimum 100 tellende medlemmer og 3 tellende lokallag i ulike fylker og det er også her et unntak for organisasjoner der det på grunn av organisasjonens rekrutteringsgrunnlag er sannsynlig at den aldri vil oppfylle kravet til minst 100 tellende medlemmer.

Dere kan søke om grunnstøtte til nasjonalt og internasjonalt arbeid. Det gis støtte kun til drift, ikke prosjekter.

Grunnstøtten kan kun brukes til organisasjonens driftsutgifter til den sentrale virksomheten for barn og ungdom. Med driftsutgifter menes utgifter til sentral administrasjon, landsmøter, styremøter, sentrale aktiviteter, internasjonale aktiviteter og prosjekter, medlemsblad, ordinære avskrivninger etc, se forskriften § 9-3.

Ordinært tilskudd og uttrappingstilskudd består av:

 • et basistilskudd, som tilsvarer f.eks. to ganger grunnbeløpet i folketrygden, og
 • et variabelt tilskudd, som regnes ut på bakgrunn av organisasjonens:
  • grunnpoeng - poeng som gis for for antall tellende medlemmer, tellende lokallag og deltakerdager på kurs. og
  • bonuspoeng – poeng som gis for styresammensetning (kjønnsbalanse og ungdomsrepresentasjon), andel tellende medlemmer og selvstendighet.

Se forskriften kapittel 2 og 5.

Organisasjoner som får etableringstilskudd får et skjønnsmessig fastsatt tilskudd, se forskriften § 6-2.

Organisasjonene kan få tilskudd basert på antall deltakere som representerer organisasjonen på internasjonale aktiviteter utenfor Norge og antall internasjonale deltakere på internasjonale aktiviteter som organisasjonen arrangerer i Norge.

Organisasjoner som har minimum 50 % tellende medlemmer kan også få tilskudd basert på internasjonale prosjekter som organisasjonen driver utenfor Norge.

(Se forskriften §§ 7-2 og 7-3.)

Hvis dere har fått nasjonal grunnstøtte de siste fem årene, men ikke lenger oppfyller kravene til antall tellende medlemmer eller tellende lokallag, kan dere søke om uttrappingstilskudd. Se forskriften §§ 6-3 og 6-4.

Søknadsfrist for 2024: 15. september 2023

Dere kan søke elektronisk i Bufdirs søknadsportal.

Det finnes ett skjema for nasjonal grunnstøtte og ett for internasjonal grunnstøtte.

For å kunne fylle ut skjemaene, må du logge deg inn via ID-porten.

Søknaden skal være signert av den valgte lederen eller den daglige lederen i sentralleddet på søknadstidspunktet, eventuelt en annen som styret har gitt fullmakt til å signere på vegne av organisasjonen. Fullmakten må i så fall legges ved søknaden.

Vedlegg til søknaden:

 • Organisasjonens sist vedtatte årsmelding
 • Årsregnskap, signert av styret i organisasjonen, og kontospesifisert årsregnskap for grunnlagsåret med revisjonsberetning fra statsautorisert revisor
 • Vedtekter, dersom dere har gjort endringer siden sist gang dere sendte inn søknad eller det er første gang dere søker.
 • Arbeidsplan og budsjett for tilskuddsåret, hvis dere søker om etableringstilskudd.

Annen dokumentasjon:

Medlemslister, årsrapporter fra lokallagene, kursdokumentasjon, styreoversikt og dokumentasjon på internasjonale aktiviteter skal ikke legges ved, men må være tilgjengelig i organisasjonens sentralledd.

Det er mulig å klage på alle enkeltvedtak som Fordelingsutvalget fatter. Du finner mer informasjon om hvordan du klager i vedtaksbrevet.

Rapportering

Rapportering på denne ordningen utgjør en del av søknaden.

Når dere søker, må dere legge ved siste vedtatte årsmelding og årsregnskap for grunnlagsåret. Årsregneskapet skal leveres med revisjonsmelding fra statsautorisert revisor. Regneskapet må være spesifisert slik at det går fram at tilskuddet er benyttet etter forutsetningene.

Kontroll

Hvert år trekker Fordelingsutvalget ut minst 15 organisasjoner til kontroll av den nasjonale grunnstøtte og minst 7 organisasjoner til kontroll av den internasjonale grunnstøtten. Dette kan gjøres når vi behandler søknader, eller etter at dere har fått tilskudd.

Dere vil bli opplyst om dere tas ut i kontroll enten ved at utvalgets sekretariat kontakter dere eller i tilskuddsbrevet.

Dere vil deretter få en egen e-post om fremgangsmåten for kontrollen.

Utvalgets sekretariat vil sammen med dere finne en dato for et kontrollbesøk og dere vil deretter få nok en e-post hvor vi bekrefter datoen og hvor dere får detaljerte opplysninger om hvilken dokumentasjon dere skal ha tilgjengelig.

Etter at kontrollen er gjennomført, vil dere først få anledning til å kommentere eventuelle funn utvalgets sekretariat måtte ha gjort. Utvalget behandler deretter organisasjonens sak og fatter sitt vedtak i saken.

Organisasjonen har anledning til å klage på utvalgets vedtak. Klageinstans er Barne- og familiedepartementet, men klagen sendes Fordelingsutvalget for innledende behandling, jf. Forvaltningslovens §32.

I forskriften kapittel 3 står det hvilken dokumentasjon som skal kontrolleres. Dere kan også lese mer om kontrollen i forskriften § 10-1 og i utvalgets instruks.

Hvem har fått tilskudd?

Oversikt over organisasjoner som har fått nasjonal grunnstøtte kommer snart.

Internasjonal grunnstøtte:

 • ACTA - Barn og Unge i Normisjon: 405 660 kroner
 • AFS Norge Internasjonal Utveksling: 51 379 kroner
 • Arbeidernes Ungdomsfylking: 75 918 kroner
 • Blå Kors Norge: 4 601 kroner
 • CISV Norge Internasjonale barneleire: 972 044 kroner
 • Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon: 173 307 kroner
 • De Unges Orkesterforbund: 972 044 kroner
 • Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon: 52 912 kroner
 • Humanistisk Ungdom: 8 435 kroner
 • Kristelig Folkepartis Ungdom: 6 902 kroner
 • Mage-tarmforbundet: 3 067 kroner
 • Miljøagentene: 15 337 kroner
 • Misjonskirken UNG: 66 715 kroner
 • Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening: 1 534 kroner
 • Norges Døveforbund: 19 938 kroner
 • Norges KFUK-KFUM: 16 870 kroner
 • Norges KFUK-KFUM Speidere: 283 732 kroner
 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag: 23 772 kroner
 • Norges Speiderforbund: 972 044 kroner
 • Norges Unge Katolikker: 131 897 kroner
 • Norges Unge Venstre: 73 617 kroner
 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 19 171 kroner
 • Norsk Tourette Forening: 8 435 kroner
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg: 121 161 kroner
 • Skjærgårds LIVE: 6 135 kroner
 • SPIRE: 17 637 kroner
 • Ung Baptist: 88 187 kroner
 • Ungdommens Sjakkforbund: 154 136 kroner
 • Ung Kirkesang: 122 695 kroner

Nasjonal grunnstøtte:

 • 4H Norge: 5 223 026 kroner
 • ACTA - Barn og Unge i Normisjon: 5 485 999 kroner
 • ADHD Norge: 799 334 kroner
 • AFS Norge Internasjonal Utveksling: 788 215 kroner
 • AKKS: 945 197 kroner
 • Aktivitetsklubben: 1 535 382 kroner
 • Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter: 951 236 kroner
 • bandOrg: 1 641 472 kroner
 • Blå Kors Norge: 502 252 kroner
 • Brunstad Ungdomsklubb: 1 142 190 kroner
 • Changemaker: 958 858 kroner
 • CISV Norge Internasjonale barneleire: 1 711 325 kroner
 • De Unges Orkesterforbund: 3 457 870 kroner
 • Den Norske Turistforening: 3 662 160 kroner
 • Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon: 2 437 191 kroner
 • Diabetesforbundet: 1 212 639 kroner
 • Dysleksi Norge: 1 184 604 kroner
 • Epilepsiforbundet: 601 700 kroner
 • Europeisk Ungdom: 785 821 kroner
 • Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon: 946 959 kroner
 • Frelsesarmeens Barn og Unge: 1 404 319 kroner
 • Frikirkens Barn & Unge: 3 293 994 kroner
 • Frilynt Norge: 4 642 942 kroner
 • Hekta - trosopplæring for ungdom: 2 743 710 kroner
 • Humanistisk Ungdom: 1 053 909 kroner
 • Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser): 4 018 511 kroner
 • Håndverksstedet for barn og unge: 582 017 kroner
 • Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon: 2 642 080 kroner
 • Junior- og barneorganisasjonen Juba: 701 297 kroner
 • Juvente: 645 008 kroner
 • Korpsnett Norge: 524 592 kroner
 • Kristen Idrettskontakt: 4 916 883 kroner
 • Landsorganisasjonen for tverrkirkelige ungdomsarbeid: 770 662 kroner
 • MakeMusic: 1 438 121 kroner
 • Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund: 840 336 kroner
 • Miljøagentene: 2 953 524 kroner
 • Misjonskirken UNG: 3 835 946 kroner
 • Natur og Ungdom: 3 039 246 kroner
 • Noregs Ungdomslag: 1 597 968 kroner
 • Norges Astma- og Allergiforbund: 931 777 kroner
 • Norges Bygdeungdomslag: 2 494 827 kroner
 • Norges Handikapforbunds Ungdom: 696 123 kroner
 • Norges Husflidslag: 1 009 612 kroner
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund: 2 372 247 kroner
 • Norges KFUK-KFUM: 4 119 736 kroner
 • Norges KFUK-KFUM Speidere: 4 375 716 kroner
 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag: 3 081 488 kroner
 • Norges Livredningsselskap: 1 803 224 kroner
 • Norges Musikkorps Forbund: 7 488 802 kroner
 • Norges Røde Kors: 1 895 410 kroner
 • Norges Speiderforbund: 4 514 486 kroner
 • Norges Unge Katolikker: 1 948 154 kroner
 • Norsk Cøliakiforening: 775 571 kroner
 • Norsk Cøliakiforenings ungdom: 1 466 932 kroner
 • Norsk Folkehjelp: 989 373 kroner
 • Norsk Luthersk Misjonssamband Ung: 4 055 164 kroner
 • Norsk Målungdom: 946 165 kroner
 • Norsk Revmatikerforbund: 529 672 kroner
 • Ny Generasjon: 626 643 kroner
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg: 4 578 213 kroner
 • PRESS - Redd Barna Ungdom: 1 175 861 kroner
 • Psoriasis- og eksemforbundet: 357 616 kroner
 • Redningsselskapet: 1 962 295 kroner
 • Skeiv Ungdom: 1 095 023 kroner
 • Skjærgårds LIVE: 1 908 704 kroner
 • SPIRE: 761 762 kroner
 • Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening: 1 457 705 kroner
 • Søndagsskolen Norge: 4 421 652 kroner
 • Ung Baptist: 2 855 989 kroner
 • Ung i kor: 4 099 632 kroner
 • Ung Kirkesang: 4 672 224 kroner
 • Ungdom mot EU: 556 237 kroner
 • Ungdommens Sjakkforbund: 2 142 905 kroner

Nasjonal grunnstøtte til mindre organisasjoner:

 • Flerkulturell ungdomssenter i Norge: 342 708 kroner
 • Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom: 391 628 kroner
 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte: 241 717 kroner
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer: 340 086 kroner
 • Mental Helse Ungdom: 546 857 kroner
 • MIR-UNG: 352 414 kroner
 • Noereh: 271 174 kroner
 • Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening: 263 148 kroner
 • Norges Blindeforbunds ungdom: 448 453 kroner
 • Norges Døveforbund: 397 520 kroner
 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte: 265 749 kroner
 • Norsk Tourette Forening: 377 770 kroner
 • Norske Samers Riksforbund: 280 365 kroner
 • Senter for flerkulturell ungdom: 285 633 kroner
 • Ung Kreft: 327 001 kroner
 • Vietnamesisk barne- og ungdomsforening: 393 574 kroner

Etableringstilskudd:

 • Altruism for Youth: 285 000 kroner
 • Blekkulfklubben: 285 000 kroner
 • IQRA læring- og aktivitetssenter: 285 000 kroner
 • Ungdom mot narkotika: 450 000 kroner
 • World Saving Hustle: 310 000 kroner
 • Youth Atlantic Treaty Association Norway: 325 000 kroner

Internasjonal grunnstøtte:

 • 4H Norge: 524 550
 • ACTA - Barn og Unge i Normisjon: 283 150 kroner
 • AFS Norge Internasjonal Utveksling: 35 862 kroner
 • AKKS: 8 029 kroner
 • Arbeidernes Ungdomsfylking: 52 990 kroner
 • CISV Norge Internasjonale barneleire: 926 000 kroner
 • De Unges Orkesterforbund: 120 968 kroner
 • Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon: 926 000 kroner
 • Europeisk Ungdom: 55 131 kroner
 • Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon: 36 933 kroner
 • Humanistisk Ungdom: 5 888 kroner
 • Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser): 3 662 kroner
 • Mage-tarmforbundet: 2 141 kroner
 • Misjonskirken UNG: 46 567 kroner
 • Norges Døveforbund: 15 522 kroner
 • Norges KFUK-KFUM: 42 285 kroner
 • Norges KFUK-KFUM Speidere: 198 044 kroner
 • Norges Røde Kors: 14 987 kroner
 • Norges Speiderforbund: 859 085 kroner
 • Norges Unge Katolikker: 92 064 kroner
 • Norges Unge Venstre: 59 949 kroner
 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 13 381 kroner
 • Norsk Tourette Forening: 5 888 kroner
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg: 84 570 kroner
 • Skjærgårds LIVE: 4 282 kroner
 • SPIRE: 12 311 kroner
 • Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening: 183 057 kroner
 • Ung Baptist: 61 554 kroner
 • Ung i kor: 107 586 kroner
 • Ung Kirkesang: 55 667 kroner
 • Ungdommens Sjakkforbund: 85 641 kroner

Nasjonal grunnstøtte:

 • 4H Norge: 4 907 158 kroner
 • ACTA - Barn og Unge i Normisjon: 5 154 081 kroner
 • ADHD Norge: 753 442 kroner
 • AFS Norge Internasjonal Utveksling: 743 001 kroner
 • AKKS: 911 608 kroner
 • Aktivitetsklubben: 1 444 569 kroner
 • Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter: 896 073 kroner
 • bandOrg: 1 544 904 kroner
 • Blå Kors Norge: 482 871 kroner
 • Brunstad Ungdomsklubb: 1 075 373 kroner
 • Changemaker: 903 230 kroner
 • CISV Norge Internasjonale barneleire: 1 609 774 kroner
 • De Unges Orkesterforbund: 3 246 634 kroner
 • Den Norske Turistforening: 3 441 551 kroner
 • Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon: 2 291 341 kroner
 • Diabetesforbundet: 1 397 381 kroner
 • Dysleksi Norge: 1 115 199 kroner
 • Epilepsiforbundet: 565 764 kroner
 • Europeisk Ungdom: 726 608 kroner
 • Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon: 895 467 kroner
 • Frelsesarmeens Barn og Unge: 1 321 505 kroner
 • Frikirkens Barn & Unge: 3 147 308 kroner
 • Frilynt Norge: 4 362 476 kroner
 • Hekta - trosopplæring for ungdom: 2 679 939 kroner
 • Humanistisk Ungdom: 992 480 kroner
 • Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser): 3 831 851 kroner
 • Indremisjonsforbundets barne- og ungdomsorganisasjon: 2 483 726 kroner
 • Junior- og barneorganisasjonen Juba: 611 829 kroner
 • Korpsnett Norge: 495 467 kroner
 • Kristen Idrettskontakt: 4 752 311 kroner
 • MakeMusic: 1 362 085 kroner
 • Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund: 791 941 kroner
 • Miljøagentene: 2 776 162 kroner
 • Misjonskirken UNG: 3 604 731 kroner
 • Natur og Ungdom: 2 991 533 kroner
 • Noregs Ungdomslag: 1 503 335 kroner
 • Norges Astma- og Allergiforbund: 877 802 kroner
 • Norges Bygdeungdomslag: 2 345 460 kroner
 • Norges Husflidslag: 950 886 kroner
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund: 2 230 361 kroner
 • Norges KFUK-KFUM: 3 860 323 kroner
 • Norges KFUK-KFUM Speidere: 3 506 775 kroner
 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag: 2 896 317 kroner
 • Norges Livredningsselskap: 1 696 065 kroner
 • Norges Musikkorps Forbund: 7 034 654 kroner
 • Norges Røde Kors: 1 812 726 kroner
 • Norges Speiderforbund: 4 366 408 kroner
 • Norges Unge Katolikker: 1 927 719 kroner
 • Norsk Cøliakiforening: 731 129 kroner
 • Norsk Cøliakiforenings ungdom: 1 380 297 kroner
 • Norsk Folkehjelp: 931 883 kroner
 • Norsk Luthersk Misjonssamband Ung: 3 810 570 kroner
 • Norsk Målungdom: 891 312 kroner
 • Norsk Revmatikerforbund: 500 237 kroner
 • Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund: 2 684 580 kroner
 • Ny Generasjon: 323 077 kroner
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg: 4 313 696 kroner
 • PRESS - Redd Barna Ungdom: 1 132 249 kroner
 • Redningsselskapet: 1 896 082 kroner
 • Skeiv Ungdom: 636 520 kroner
 • Skjærgårds LIVE: 1 795 107 kroner
 • Spire: 625 376 kroner
 • Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening: 1 371 633 kroner
 • Søndagsskolen Norge: 4 154 692 kroner
 • Ung i kor: 3 852 324 kroner
 • Ung Kirkesang: 4 389 971 kroner
 • Ung Kreft: 313 241 kroner
 • Ungdom mot EU: 525 181 kroner
 • Ungdommens Sjakkforbund: 2 015 016 kroner

Nasjonal grunnstøtte til mindre organisasjoner:

 • Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom: 370 618 kroner
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer: 322 221 kroner
 • Mental Helse Ungdom: 516 374 kroner
 • MIR-UNG: 337 840 kroner
 • Noereh: 257 515 kroner
 • Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening: 125 667 kroner
 • Norges Blindeforbunds ungdom: 423 975 kroner
 • Norges Døveforbund: 376 150 kroner
 • Norges Handikapforbunds Ungdom: 662 592 kroner
 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 252 421 kroner
 • Norsk Tourette Forening: 357 605 kroner
 • Norske Samers Riksforbund: 256 589 kroner
 • Psoriasis- og eksemforbundet Ung: 338 682 kroner
 • Senter for flerkulturell ungdom: 271 092 kroner
 • Vietnamesisk barne- og ungdomsforening: 372 445 kroner

Etableringstilskudd:

 • Altruism for Youth: 220 000 kroner
 • Landsorganisasjonen for tverrkirkelige ungdomsarbeid: 726 519 kroner
 • Ungdom mot narkotika: 400 000 kroner
 • World Saving Hustle: 250 00 kroner

Uttrappingstilskudd:

 • Juvente: 446 536 kroner
 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte: 113 649 kroner

Internasjonal grunnstøtte:

 • 4H Norge: 826 587 kroner
 • ACTA - Barn og Unge i Normisjon: 64 705 kroner
 • AFS Norge Internasjonal Utveksling: 10 936 kroner
 • AKKS: 7 291 kroner
 • Arbeidernes Ungdomsfylking: 19 138 kroner
 • Blå Kors Norge: 182 268 kroner
 • CISV Norge Internasjonale barneleire: 625 180 kroner
 • De Unges Orkesterforbund: 583 258 kroner
 • Det Norske Misjonsselskaps Barne- og Ungdomsorganisasjon: 112 095 kroner
 • Europeisk Ungdom: 43 744 kroner
 • Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon: 15 493 kroner
 • Humanistisk Ungdom: 2 734 kroner
 • Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser): 12 759 kroner
 • Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer: 1 823 kroner
 • Misjonskirken UNG: 59 237 kroner
 • Norges Døveforbund: 11 847 kroner
 • Norges KFUK-KFUM: 40 099 kroner
 • Norges KFUK-KFUM Speidere: 274 314 kroner
 • Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag: 18 227 kroner
 • Norges Røde Kors: 10 025 kroner
 • Norges Speiderforbund: 902 000 kroner
 • Norges Unge Katolikker: 87 489 kroner
 • Norges Unge Venstre: 19 138 kroner
 • Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte (NORILCO): 22 784 kroner
 • Norsk Tourette Forening: 2 734 kroner
 • Norske Baptisters Barne- og ungdomsforbund: 20 961 kroner
 • Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg: 70 173 kroner
 • Skjærgårds LIVE: 4 557 kroner
 • Spire: 14 581 kroner
 • Syvendedags Adventistkirkens Barne- og Ungdomsforening: 226 013 kroner
 • Ung i kor: 2 734 kroner
 • Ung Kirkesang: 145 815 kroner
 • Ungdommens Sjakkforbund: 69 262 kroner

Som regel utbetaler vi tilskudd 2 ganger i året:

 • grunnstøtten: januar (foreløpig halvpart) i juli (resten)
 • ttableringstilskudd: mars (første halpart) og juni (resten)

Regelverk

Presedensarkivet er en samling avgjørelser i saker om tilskudd, fra Barne- og familiedepartementet (BFD) og Fordelingsutvalget.

Avgjørelsene i arkivet er av prinsipiell karakter og vil være retningsgivende for tolking av de aktuelle bestemmelsene i forskriften. Presedensarkivet kan bidra til likebehandling av organisasjonene gjennom at like saker behandles likt.

§ 2-1 Tellende medlem:

§ 2-4 Tellende lokallag:

Om Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet. Utvalgets hovedoppgave er å tildele tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonene. Bufdir er sekretariat for utvalget.

Fordelingsutvalget skal blant annet:

 • kunngjøre og gi informasjon om tilskuddsordningen
 • tildele tilskudd i henhold til forskriften
 • forberede klagesaker, omgjøre vedtak eller oversende klagen til departementet
 • gi departementet råd i eventuelle spørsmål om tilskuddsordningene
 • sørge for nødvendig kontroll med organisasjoner som mottar tilskudd

Les instruks for Fordelingsutvalget (pdf)

Fordelingsutvalget har syv medlemmer som oppnevnes av departementet.

Lederen, nestlederen, to medlemmer og en vararepresentant oppnevnes på fritt grunnlag.

Tre medlemmer og et varamedlem oppnevnes etter forslag fra organisasjonene. Minst to av disse skal være tilsluttet Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og være foreslått av LNU.

Dette er utvalgets medlemmer:

 • Kristin Johnsrud, leder, Regelrådet
 • Per Hanstad, nestleder, Den Norske Revisorforening
 • Jonas Wasa Amin Farshchian, medlem, Kunnskapsdepartementet
 • Heidi Schau-Hvatum, medlem, Medietilsynet
 • Agnes Skagemo, medlem, Søndagsskolen Norge
 • Fredrik Vaaheim, medlem, Press
 • Adrian Kjølø Tollefsen, medlem, Mental Helse Ungdom
 • Qasim Bhatti, varamedlem, Øst Politidistrikt
 • Ann Helen Skaanes, varamedlem, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Annika Fallsen Huhtala, varamedlem, Ung Kreft

Kontakt

E-post: fordelingsutvalget@bufdir.no

Saksbehandlere

Carl F. Gjerdrum
E-post: carl.gjerdrum@bufdir.no
Telefon: 46 61 51 46

Joakim B. Aase
E-post: joakim.berntsonaase@bufdir.no
Telefon: 46 61 90 16