Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2024: 1. desember 2023. Søknadsskjemaene blir tilgjengelige i løpet av uke 45.

Beløp: Bevilgningen for 2024 blir klar i januar.

Vi forventer å offentliggjøre vedtakene innen 9. februar i år.

Regelverk for tilskuddsordningen

Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet, samt kommuner og fylkeskommuner, kan søke om tilskudd.

Som frivillige organisasjoner regnes foreninger, stiftelser eller andre organisasjoner som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats. Frivillige organisasjoner kan ikke ta ut utbytte. Et eventuelt overskudd kan bare benyttes til det sosiale formålet.

Organisasjoner som er aksjeselskaper må legge ved dokumentasjon som viser at de oppfyller disse vilkårene.

Det gis ikke tilskudd til privatpersoner, enkeltpersonforetak eller virksomheter som er drevet på forretningsmessig basis.

Prosjekttilskudd

Prosjekttilskudd kan gis til tiltak og aktiviteter som med stor grad av sannsynlighet oppfyller kriteriene for måloppnåelse.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år. Midlene utbetales for ett år av gangen, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. For søknader som innvilges tilskudd for flere år, er det ikke nødvendig å søke om midler hvert år.

Følgende prosjekter kan bli prioritert:

 1. prosjekter som gjennomføres av organisasjoner som er av og for målgruppen,
 2. prosjekter hvor flere aktører samarbeider om et tiltak,
 3. prosjekter som når personer over hele landet, og
 4. prosjekter med egenfinansiering.

Andre årlige prioriteringer vil fremgå av utlysningen av tilskuddsordningen.

Driftstilskudd

Driftstilskuddet gis til organisasjonens driftsoppgaver. Driftsoppgaver forstås her som oppgaver som normalt inngår i organisasjonenes interne og eksterne kjernevirksomhet i henhold til vedtekter, formål og aktivitetsplaner.

Kriterier og prioriteringer

Departementet bestemmer hvilke områder de ønsker å satse på for hvert år.

I 2022 er de prioriterte satsningsområdene aktiviteter som kan bedre forholdene for personer i målgruppen med innvandrerbakgrunn, og/eller er relatert til arbeidsliv, kultur og idrett, samt aktiviteter til støtte for personer med ulike typer kjønnsidentitetstematikk.

Målet med tilskuddsordningen er å:

 • styrke kjønns- og seksualitetsmangfoldet blant befolkningen i Norge
 • bidra til bedre levekår og livskvalitet for personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika
 • skape økt aktivitet blant organisasjoner som arbeider overfor denne målgruppen

Målgruppe: Personer som bryter med normer for seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika, og organisasjoner som drives av og for disse personene.

Hvordan fylle ut søknadsskjema for aktiviteter

 • Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med Bufdir dersom det er noe dere ikke forstår.
 • Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig og unngå å ta med informasjon som ikke er direkte knyttet til tiltaket. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig:

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket? Formuler et klart og konsist mål.
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå? Jo større mulighet for å måle resultater i etterkant, jo bedre er søknaden.
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig!
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal tiltaket evalueres når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal tiltaket fortsettes etter at året er omme? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Vedlegg

 • Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader

Budsjett

 • Legg alltid med budsjett uansett hvor lite midler det søkes om. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom søker bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Egenfinansiering inkluderer ikke deltakeravgifter, sponsormidler, andre tilskudd og liknende.

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, kan vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og ettersendelser.

Vi tar sikte på at vi er i mål med saksbehandlingen i midten av januar måned, og at tilskudds- og avslagsbrev og utbetaling vil kunne sendes ut i slutten av januar eller begynnelsen av februar. Dette vil imidlertid kunne variere noe fra år til år.

Klagemuligheter

Det vil følge med informasjon om hvordan dere klager på vedtak, samt klagefrister, i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Endringer i prosjektet

Hvis dere må endre prosjektet underveis er det viktig at dere tar kontakt med oss med en gang det er klart hvilke endringer dere må foreta. Vi vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det vil generelt sett ikke være mulig å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig. Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Dersom dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss. Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av midler dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden, med mindre dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Rapportering

Alle som har mottatt tilskudd skal sende inn rapport og regnskap.

Rapporteringsfrist for 2023: 31. mars 2024.

Rapport og regnskap må vise at midlene er brukt i samsvar med vilkårene for tildeling som fremgår i regelverket eller tilskuddsbrevet fra Bufdir. Dere må også redegjøre for hvordan og i hvilken grad anvendelsen av midlene har bidratt til oppnåelsen av ordningens formål.

Ved flerårige tilskudd må mottakere sende inn fremdriftsrapporter underveis i prosjektperioden.

Mottakere av prosjekttilskudd skal sende inn eget regnskap for tiltaket. Regnskapet skal være revidert, og revisjonen skal omfatte hele det mottatte tilskuddet og gjelde for hele prosjektperioden. Ved flerårige tildelinger er det tilstrekkelig at det sendes inn revisjonsrapport etter siste året i prosjektperioden.

Mottar virksomheten 200 000 kroner eller mer i prosjekttilskudd, må regnskapet være attestert av statsautorisert revisor. Er samlet tilskudd lavere enn kr 200 000, kan regnskapet kontrolleres av person som ikke er statsautorisert revisor.

Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

Dere kan sende inn virksomhetens årsmelding/årsrapport i stedet for en egen rapport om bruken av tilskuddet.

Dere må sende inn spesifisert årsregnskap med revisjonsberetning fra statsautorisert revisor. Regnskapet må være spesifisert slik at det går frem hva tilskuddet er benyttet til. Driftstilskudd som er gitt etter dette regelverket, og utbetalt i tilskuddsåret skal, være spesifisert i årsregnskapet eller i note til dette.

Hvem har fått tilskudd?

Tilskudd til drift 2024:

 • Forbundet for transpersoner i Norge: 450 000 kroner
 • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: 7 000 000 kroner
 • Garmeres: 260 000 kroner
 • Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS): 3 600 000 kroner
 • Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens: 3 600 000 kroner
 • Pride Art: 750 000 kroner
 • Raballder Håndball: 160 000 kroner
 • Salam: 1 700 000 kroner
 • Skeiv Ungdom: 3 250 000 kroner
 • Skeiv Verden: 2 700 000 kroner
 • Skeivt Kristent Nettverk: 1 150 000 kroner
 • Åpen Folkekirke: 100 000 kroner

Tilskudd til aktiviteter 2024:

 • AKKS Oslo: 35 000 kroner til "Vokalkurs 1:1 for ikke binære og tranpersoner»
 • Arctic Pride as: 200 000 kroner til “Arctic Pride 2024”
 • Arctic Pride as: 175 000 kroner til “Barents Pride 2024”
 • Arendal på skeiva: 60 000 kroner til “Arendal på Skeiva 2024»
 • Blikk as: 3 300 000 kroner til “Utgivelse av Blikk magasin og drift av nettsiden Blikk.no»
 • Chemfriendly Norge: 250 000 kroner til "Brukermedvirket opplysningsarbeid for å styrke skeives seksuelle og mentale helse»
 • Equality: 200 000 kroner til «Elske hvem du vil»
 • Fjellfri: 30 000 kroner til “Fjellfri 2024»
 • Foreningen Røverhuset: 550 000 kroner til «Røverpride og LGBTQ+ informasjonskampanje»
 • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: 510 000 kroner til «Regnbuetelefonen»
 • FRI Agder: 100 000 kroner til “Skeive Sørlandsdager»
 • FRI Agder: 30 000 kroner til “Grimstad Pride 2024»
 • FRI Rogaland: 50 000 kroner til «Skeivå Rogaland Pride»
 • Harry Benjamin Ressurssenter: 370 000 kroner til «Sommerleir «Fra ensomhet til flersomhet»
 • Kvinnefronten i Norge: 50 000 kroner til “Lesbisk Pride»
 • Landsforeningen for skeive funkiser: 250 000 kroner for "Samlende felleskap - skeiv funkis og ikke alene"
 • Moss Pride: 30 000 kroner til “Moss Pride Festivalen»
 • Norwegian Drag Productions: 50 000 kroner til «Oslo Drag Festival 2024»
 • Oslo/Fusion Film Festival: 800 000 kroner til «Oslo/Fusion internasjonale filmfestival»
 • Oslo kommune bydel 2 Grünerløkka: 330 000 kroner til "Likeverdige helsetjenester for personer med kjønnsinkongruens - forskningsprotokoll"
 • Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens: 260 000 kroner til «Trans Pride»
 • Regnbuedagene i Bergen as: 750 000 kroner til «Regnbuedagene i Bergen 2024»
 • Skeiv Verden: 500 000 kroner til “Nettverksprosjektet»
 • Stiftelsen Litteraturhuset: 150 000 kroner til “Litterær pride 2024»
 • Stiftelsen sex og samfunn: 200 000 kroner til «Bedre tilbud og informasjon til skeive kvinner»
 • Stiftelsen Stensveen: 520 000 kroner til «Kontakttelefon»
 • Støttegruppen 25. juni: 550 000 kroner til «Støttegruppa 25. juni»
 • Unge funksjonshemmede: 240 000 kroner til «Trans og funkis»
 • Vestfoldmuseene IKS: 75 000 kroner til “Tilskudd til aktiviteter for publikum med skeivt fokus»

Øremerkede midler 2024:

 • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: 760 000 kroner til «Rosa kompetanse barnevern»

Tilskudd til drift 2023:

 • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: 7 000 000 kroner
 • Garmeres: 250 000 kroner
 • Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS): 3 600 000 kroner
 • Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens: 3 600 000 kroner
 • Pride Art: 750 000 krooner
 • Raballder Håndball: 160 000 kroner
 • Salam: 1 700 000 kroner
 • Skeiv Ungdom: 2 500 000 kroner
 • Skeiv Verden: 2 700 000 kroner
 • Skeivt Kristent Nettverk: 1 135 000 kroner
 • Åpen Folkekirke: 50 000 kroner

Tilskudd til aktiviteter 2023:

 • Arendal på Skeiva: 60 000 kroner til «Arendal på skeiva»
 • Bergen Internasjonale Filmfestival as: 60 000 kroner til «Propaganda Nights»
 • Blikk as: 3 100 000 kroner til «utgivelse av Blikk magasin og drift av nettsiden Blikk.no»
 • Chemfriendly Norge: 250 000 kroner til «Skadeforebygging, og arbeid for økt mestring av seksuell helse blant skeive rusbrukere»
 • Den Norske Helsingforskomite: 250 000 kroner til «Fra person til propaganda»
 • EQuality: 200 000 kroner til «Elske hvem du vil»
 • Forbundet for transpersoner: 440 000 kroner til «Trygge møteplasser for Transpersoner
 • Foreningen Røverhuset: 550 000 kroner til «Informasjonskampanje for å bedre holdninger til kjønns- og seksualitetsmangfold i norske fengsler»
 • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: 500 000 kroner til «Regnbuetelefonen»
 • FRI Agder: 30 000 kroner til «Grimstad Pride»
 • FRI Agder: 10 000 kroner til «Lindesnes Pride»
 • FRI Agder: 100 000 kroner til «Skeive Sørlandsdager»
 • FRI Vestfold og Telemark: 50 000 kroner til «Grenland Pride»
 • FRI Vestfold og Telemark: 30 000 kroner til «Tønsberg Pride»
 • Harry Benjamin Ressurssenter: 360 000 kroner til «Sommerleir «Fra ensomhet til flersomhet»»
 • Márkomeannu as: 50 000 kroner til «Garmeres på Márkomeannu»
 • Norges Handikapforbund: 350 000 kroner til «Skeiv, funkis og ensom»
 • Operavennforening: 50 000 kroner til «De Lystige Koner i Windsor - en geriljaopera»
 • Oslo/Fusion Film Festival: 700 000 kroner til «Oslo/Fusion Film Festival 2023»
 • Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens: 250 000 kroner til «Trans Pride»
 • Regnbuedagene i Bergen as: 750 000 kroner til «Regnbuedagene i Bergen 2023»
 • Skeiv Ungdom: 750 000 kroner til «Restart, en antidiskriminerende skole»
 • Skeiv Verden: 500 000 kroner til «Nettverksprosjektet»
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo: 100 000 kroner til «Fokus på kjønns- og seksualitetsmangfold i Tøyenkirken - og i bymisjonen»
 • Stiftelsen Litteraturhuset: 150 000 kroner til «Litterær Pride 2023»
 • Stiftelsen Sex og samfunn: 200 000 kroner til «Bedre tilbud og informasjon til skeive kvinner»
 • Stiftelsen Stensveen: 510 000 kroner til «Kontakttelefon»
 • Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn: 100 000 kroner til «Mangfoldsfilm»
 • Tromsø Arctic Pride as: 75 000 kroner til «Barents Pride 2023»
 • Tromsø Arctic Pride as: 100 000 kroner til «Arctic Pride 2023»
 • Tynset Kommune: 75 000 kroner til «FjellFri»
 • Unge funksjonshemmede: 90 000 kroner til «Trans og funkis»
 • Vestfoldmuseene IKS: 75 000 kroner til «Tilskudd til aktiviteter for publikum med skeivt fokus»
 • Ørsta/Volda Pride: 40 000 kroner til «Bygdepride-paraden»

Øremerkede midler 2023:

 • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: 700 000 til «Rosa kompetanse barnevern»

Tilskudd til drift 2022:

 • Forbundet for transpersoner i Norge: 508 000 kroner
 • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: 4 955 000 kroner
 • Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens: 150 000 kroner
 • Skeiv Ungdom: 950 000 kroner
 • Skeiv Verden: 1 150 000 kroner
 • Skeivt Kristent Nettverk: 250 000 kroner

Tilskud til aktiviteter 2022:

 • Blikk AS: 3 000 000 kroner til utgivelse av Blikk
 • Equality: 200 000 kroner til Elske hvem du vil
 • Foreningen Røverhuset: 450 000 kroner til informasjonskampanje for å bedre holdninger til kjønns- og seksualitetsmangfold i norske fengsler
 • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: 210 000 kroner til videreføring av kampanje mot hatkriminalitet
 • FRI Agder: 100 000 kroner til Skeive Sørlandsdager
 • Fri Agder: 50 000 kroner til Arendal på Skeiva
 • FRI Vestfold og Telemark: 50 000 kroner til Grenland Pride 2022
 • Harry Benjamin Ressurssenter: 350 000 kroner til Fra ensomhet til flersomhet
 • Lillehammer kommune: 30 000 kroner til Tilhørighet i Norge: Et flerkulturelt perspektiv på å være skeiv.
 • Márkomeannu Searvi: 50 000 kroner til Safe Sámi Spaces
 • Norges Handikapforbund: 150 000 kroner til Skeiv, funkis og ensom
 • Operavennforeningen: 50 000 kroner tilpProduksjonsstøtte: "De Lystige Koner fra Windsor" - en geriljaopera
 • Oslo Pride AS: 450 000 kroner til Oslo Pride 2022
 • Oslo/Fusion Film Festival: 600 000 kroner til 32. Oslo/Fusion Internasjonale Filmfestival
 • Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens: 450 000 kroner til Nettverk, helse og livskvalitet: Aktivitetsrekke av og for personer med kjønnsinkongruens
 • Pride Art: 100 000 kroner til Wunderkammer 2022
 • Pride - Mo i Rana: 30 000 kroner til Mo i Rana Pride
 • Raballder Håndball: 50 000 kroner til LGBT Euro Handball Championship
 • Regnbuedagene i Bergen: 350 000 kroner til Regnbuedagene i Bergen 2022
 • Romsleg: 50 000 kroner til Romsleg - skeiv markering i Kvinherad
 • Salam: 137 000 kroner til Reclaim Pride - folkets pride
 • Skeiv Ungdom: 200 000 kroner til Regnbuetreff - Skeive trygge arenaer for unge
 • Skeiv Ungdom: 600 000 kroner til Restart - en inkluderende og antidiskriminerende skole
 • Skeiv Verden: 250 000 kroner til Nettverksprosjektet
 • Skeiv Verden: 100 000 kroner til Åpen og trygg: minnebok og sommerleir
 • Stiftelsen Litteraturhuset: 300 000 kroner til Litterær pride 2022
 • Stiftelsen Stensveen: 500 000 kroner til Kontakttelefon
 • Tromsø Arctic Pride AS: 100 000 kroner til Arctic Pride 2022
 • Tromsø Arctic Pride AS: 75 000 kroner til Barents Pride 2022
 • Tynset kommune: 75 000 kroner til FjellFri og Skeiv Ungdom Nord-Østerdal
 • Unge funksjonshemmede: 200 000 kroner til Skeive funkiser
 • Vestfoldmuseene IKS: 75 000 kroner til aktiviteter for publikum med skeivt fokus

Øremerkede midler 2022:

 • FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold: 700 000 til Rosa kompetanse barnevern 2022
 • Salam: 1 000 000 kroner til drift og aktiviteter 2022

Kontakt

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580