Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilskudd til universell utforming

Tilskudd til kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming.

Søke om tilskudd

Søknadsfrist for 2024: Februar 2024 (endelig dato fastsettes ved utlysning).

Vi tar forbehold om at midler til tilskuddet bevilges i Stortingets budsjettbevilgning for 2023.

Regelverk for tilskuddsordningen 2023

Statlige, fylkeskommunale, kommunale og private institusjoner og virksomheter, stiftelser, forskningsinstitusjoner og organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må være registrert i Enhetsregisteret på søknadstidspunktet.

Hovedkriterier

Vi kan gi støtte til tiltak som bidrar til:

 • Forskning og kunnskapsutvikling på området universell utforming
 • Nyskapning i form av produkt-, plan- eller systemutvikling innen universell utforming
 • Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming

Vi prioriterer ikke tilskudd til bygge- eller oppgraderingsprosjekter. Lokale tiltak med begrenset overføringsverdi vil heller ikke bli prioritert.

Vi legger vekt på:

 • Egenfinansiering i prosjektene
 • Samarbeide mellom flere aktører i prosjektene
 • Samfunnsnytte

Formålet med tilskuddsordningen er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med nedsatt funksjonsevne.

Søk om tilskudd ved å fylle ut og sende inn skjema i Bufdirs søknadsportal.

Vedlegg til søknad

 • Budsjett for tiltaket/tiltakene (dersom dette må spesifiseres ytterligere enn budsjettoppsettet i selve søknadsskjemaet). For søknad om flere tiltak under ett skal separate budsjettoppsett for hvert enkelt tiltak føres opp og vedlegges.
 • Beskrivelse av tiltaket/tiltakene (eget dokument dersom man vil supplere beskrivelse i søknadsskjemaet).

Les godt igjennom spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet. Ta kontakt med oss dersom det er noe dere ikke forstår.

Svar på det det blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.

Beskriv tiltaket så godt som mulig

 • Hva vil dere oppnå med tiltaket?
 • Hvorfor søker dere om tilskudd?
 • Hvordan passer tiltaket med formålet med tilskuddsordningen?
 • Hvilke konkrete resultater ønsker dere å oppnå?
 • Hvem og hvor mange ønsker dere å nå med tiltaket? Vær så presis som mulig.
 • Hvem skal lede prosjektet? Hvordan er prosjektet organisert?
 • Beskriv hvilke arbeidsmetoder som benyttes for å nå målsettingen til tiltaket.
 • Skal dere samarbeide med noen? Hvem? Og hvordan skal samarbeidet foregå?
 • Når skal tiltaket gjennomføres? Lag en tidsplan.
 • Skal dere evaluere tiltaket når det er ferdig? Hvordan er evalueringen tenkt å brukes senere?
 • Skal dere fortsette tiltaket etter at tilskuddsperioden er over? Er det planer for videreføring av tiltaket?

Legg ved de nødvendige vedleggene. Dersom det mangler vedlegg, kan det bety at søknaden ikke blir vurdert eller at den blir vurdert som dårligere enn andre søknader.

Budsjett

Sett opp budsjettet så presist som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til gjennomføring av tiltaket.

Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Ikke lag «sekkeposter» hvor dere samler forskjellige kostnader, f.eks. «Andre kostnader» o.l. Før opp eventuell lønn og godtgjørelse, transport- og reisekostnader, opphold, husleie, strøm, renhold, revisjon, regnskapsføring, og andre utgifter.

Egenfinansiering

Det er positivt dersom dere bidrar med egenfinansiering. I denne sammenhengen betyr egenfinansiering økonomiske midler som dere stiller til disposisjon for tiltaket, eller at dere dekker kostnader til husleie/lønn til ansatte som jobber med tiltaket i en periode. Deltakeravgift, sponsormidler, øremerkede prosjekttilskudd fra andre og lignende regnes ikke som egenfinansiering.

Når søknadsfristen utløper, vil vi sette i gang med saksbehandlingen. Dersom vi oppdager mangler eller feil i en søknad, vil vi ta kontakt med dere med en frist for korreksjoner og ettersendelser.

Klage

Det gis informasjon om klageadgang og klagefrister i vedtaksbrevet dere mottar i etterkant av søknadsbehandlingen. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar vedtaket (digitalt eller i posten).

Endringer i prosjektet

Hvis dere må endre tiltaket underveis, er det viktig at dere tar kontakt med oss så snart som mulig. Vi vil normalt bare godkjenne endringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det kan være at dere også må legge ved et nytt budsjett.

Tilskudd skal normalt sett benyttes innen utgangen av tilskuddsåret.

Dersom dere vil søke om å overføre tilskudd til neste år, må det gjøres så snart som mulig og senest innen 1. oktober i det året dere har fått tilskuddet.

Vi vil generelt sett ikke gi tillatelse til å overføre midler til neste kalenderår til andre typer tiltak enn det tiltaket som dere fikk tilskudd til opprinnelig.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til oss om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til oss.

Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må tilskuddet tilbakebetales til oss. Hvis dere ikke har brukt opp midlene dere har fått, er det sannsynlig at dere må tilbakebetale det som er ubenyttet til oss.

Det er også mulig at vi vil kreve tilbakebetaling av tilskuddet dersom tiltaket ikke er gjennomført i tråd med den opprinnelige søknaden og/eller dersom regnskapet viser vesentlige avvik fra budsjettet i søknaden.

Dersom dere må endre på tiltaket, ikke får gjennomført tiltaket eller må tilbakebetale midler vil det ikke påvirke muligheten til å søke om tilskudd i fremtiden. Unntaket er hvis dere har gjort noe som gjør at dere blir utestengt fra ordningen i ett eller flere år.

Søkere som ikke har sendt inn rapport og regnskap for tidligere tilskudd, vil normalt ikke få nye tilskudd før rapport og regnskap er sendt inn og godkjent, eller tilskuddet er tilbakebetalt. Dette kan i enkelte tilfeller også gjelde søkere som har fått forlenget rapporteringsfrist.

Tilskuddsmottakere som har fått vedtak om å tilbakebetale tilskudd, og ikke har gjort det, vil ikke få nye tilskudd.

Rapportering

Alle som har mottatt tilskudd må levere regnskap og rapport.

Frist for 2022: 31. januar 2023 (det vil si én måned etter tilskuddsårets slutt). De som har fått innvilget forlenget rapporteringsfrist skal forholde seg til ny avtalt frist.

Svar på problemstillinger rundt tilskudd og koronautbruddet finner dere her.

Dere må sende inn:

 • beskrivelse av måloppnåelse og gjennomføring av tiltaket
 • prosjektregnskap som kan sammenlignes med søknadsbudsjettet. Dersom tilskuddet er 200 000 kr eller mer, skal regnskapet attesteres av autorisert eller registrert revisor etter standarden ISRS 4400.

Regelverk for tilskuddsordningen 2021

Hvem har fått tilskudd?

Kongsvinger kommune: 750 000 kroner til Mobil Bolab -Bo trygt hjemme

Ruter AS: 700 00 kroner til Friksjonsfri av- og påstiging for ALLE

Direktoratet for forvaltning og IKT: 700 000 kroner til Kunnskapsgrunnlag for universell utforming og digitalt utenforskap i opplæringssektoren

Kopinor: 700 000 kroner til Tilrettelegge for universelt utformet innhold (EPUB3) i Kopinors pensumtjeneste Bolk

Bikeloop AS: 600 000 kroner til Trygg sykkelparkering for alle

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: kr 600 000 til Integrering av universell utforming i bærekraftstandarder og merkeordninger for reiseliv

Halden kommune: 600 000 kroner til Veiviser basert på universell utforming for å finne frem til viktige lokasjoner og tjenestetilbud i Halden

TV2 Skole AS: 600 000 kroner til Brukermedvirkning i standardiseringsarbeidet i SNK607 - Standar Norge komité for universell utforming av digitale læremidler

Akershus Kollektivterminaler FKF: 500 000 kroner til UU kartlegging av bussholdeplasser langs fylkesvei i fremtidig Akershus fylke

FFO Vestfold og Telemark: kroner 500 000 til Se meg - hør meg!: Hvordan møte alle på en respektfull og likeverdig måte?

Standard Norge: 500 000 kroner til Universell utforming av digitale læremidler

Arbeids- og velferdsetaten: 500 000 kroner til Mangfold i mai (MIM) og UD Day 2023 – Gråsonen mellom «digital only» og digitalt utenforskap

Norsk Regnesentral: 500 000 kroner til Forum for universell utforming av XR-teknologi (UU-XR Forum) - et kunnskapsforum for å utvikle kompetanse og øke bevissthet om universell utforming av eXtended Reality (XR) teknologi

Next Signals AS: 400 000 kroner til Standardisering av BIM-tegninger for innendørsnavigasjon

Norges Handikapforbund: 400 000 kroner til Kompetanseløftet på universell utforming i Innlandet

SINTEF AS: 400 000 kroner til Universell utforming ute vinterstid, opplevelser og utfordringer

FFO: 400 000 kroner til Med rett til å klage!

Universell Utforming AS: 400 000 kroner til Kartlegge universell utforming i uteområder

Norsk Turistutvikling AS: 400 000 kroner til Webinar om universell utforming for reiselivsnæringen

Universell Utforming AS: 400 000 kroner til Universell utforming av digitale samhandlingsverktøy

Den Norske Kirke: 382 813 kroner til Tilgjengelighet til kirkebygg

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: 350 000 kroner til Utarbeide og videreutvikle kurspakke om universell utforming i transportsektoren

Trondheim kommune: 350 000 kroner til Utforming av nye gang- og sykkelbruer i Trondheim kommune, med et spesielt fokus på tilrettelegging for personer med nedsatt balanseevne i tillegg til universell utforming generelt

Sanden Media AS: 300 000 kroner til Forskeren og studentene

TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: kroner 250 000 til Oversettelse av UU-lærebok til engelsk

Trondheim kommune: 200 000 kroner til Lekearealer i Trondheim 2022-25: undersøkelse av personer med nedsatt funksjonsevnes brukerbehov på offentlige lekearealer

Viken Fylkeskommune: 200 000 kroner til Kompetanseløft om universell utforming i kollektivtransporten: Hvorfor og hvordan gi innbyggerne like muligheter til å reise kollektivt

Lesing for Alle AS: 200 000 kroner til Lesing for alle

Universell Utforming AS: 200 000 kroner til Universell utforming i barnehager. Hvordan lage inkluderende barnehager?

Norske Arkitekters Landsforbund: 197 900 til Universell utforming i praksis

Damslet Skilt AS: kr 129 000 til Universell Utforming av Veifinning og Skilt

Bærum kommune: 115 110 kroner til Kompetanseheving og effektiv spredning av informasjon om universell utforming

Global Universal Design Commission Europe AS: kr 110 000 til Universal Design Stories of Change

Den Norske Turistforening: 700 000 kroner til Hytter for alle - del 2

Funka Nu AB: 500 000 kroner til prosjektet Tilgjengelige digitale tjenester for alle, fra et kognitivt perspektiv

Funka Nu AB: 400 000 kroner til prosjektet Tekst til alle!

Global Universal Design Commission Europe AS: 80 000 kroner til UD Day 2022 (Universal Design Day)

Lyskultur: 750 000 kroner til veileder om belysning for eldre og svaksynte som ivaretar universell utforming

Media Lunde Tollefsen AS: 500 000 kroner til SmartTolk

Media Lunde Tollefsen AS: 430 000 kroner til synstolking av dataspill

Media Lunde Tollefsen AS: 400 000 kroner til universell utforming av digitale eksamener

Next Signals AS: 1 000 000 kroner til innendørsnavigasjon basert på 5G og BIM

Nordre Follo kommune: 200 000 kroner til universell utforming i barnehagen - god lyd, belysning og visuell støtte for likeverdig deltagelse

Norske konsertarrangører: 66 500 kroner til webinar: Introduksjon til universell utforming og tilgjengelighet for kunst- og kulturaktører

Norsk regnesentral: 600 000 kroner til prosjektet Universal Design of Robots (UD-Robots)

Norsk regnesentral: 500 000 kroner til prosjektet Framtidens skole: Inkluderende bruk av eXtended Reality (XR)

Norsk regnesentral: 450 000 kroner til tilgjengelige kontraster som tilfredsstiller WCAG 2.1-kravene på nivå AA og AAA

Ruter AS: 480 000 kroner til utvikling av systemfunksjonalitet for universell utforming av holdeplasser

Ruter AS: 250 000 kroner til kartlegging av holdeplasser i Viken

Samfoni AS: 750 000 kroner til Ebbe Nebb: Sesong 2

Sanden media AS: 300 000 kroner til digital UU festival 2022

Skien Fritidspark KF: 900 000 kroner til prosjektet Et nasjonalt fyrtårn for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Standard Norge: 100 000 kroner til UU - Digitale læringsmidler

Stiftelsen Signo: 150 000 kroner til "Sanser og samspill"- universelt utformet podcast

Stiftelsen Sintef: 600 000 kroner til kartlegging og oppgradering av grunnskoler, hva gjør kommunene

Stiftinga Hardanger og Voss museum: 200 000 kroner til kartlegging: universell utforming i et fredet tun (Agatunet i Ullensvang)

Store norske leksikon: 800 000 kroner til Universell utforming av Lille norske leksikon

Telemark fylkeskommune: 100 000 kroner til undervisningsmateriell for sjåfører om universell utforming

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: 600 000 kroner til et forskningsprosjekt om hvordan elsparkesykler påvirker tilgjengelighet og trygghetsfølelse for personer med nedsatt syn og personer med nedsatt bevegelse i bymiljøer

Transportøkonomisk institutt Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: 350 000 kroner til prosjektet Toalettets rolle i universell utforming av transportsystemer og offentlige rom

Universell utforming AS: 400 000 kroner til UU-hjelp for sosiale medier

Universell utforming AS: 225 000 kroner til evaluering og test av skiltveileder

Useit Consulting Norway AS: 650 000 kroner til strategiske analyser av universell utforming

Useit Consulting Norway AS: 550 000 kroner til oversettelse og tilpasning av testplattformen Ace it til norske forhold

Bodø kommune: kr 200 000 til kompetanseheving innen universell utforming i Bodø kommune

Flakstad kommune: kr 200 000 til kartlegging av universell utforming kultur og oppvekstsektoren

Fredrikstad kommune: kr 200 000 til GAP-analyse

Fredrikstad kommune: kr 200 000 til Funksjonsattest tilgjengelighet for kommunale boliger

Halden kommune: kr 180 000 til lydmiljø i skole

Oslo kommune: kr 100 000 til kartlegging av UU-tilgjengelighetene på Hudøy

Sandnes Eiendomsselskap KF: kr 160 000 til fagdag om universell utforming for tekniske avdelinger

Seljord kommune: kr 100 000 til kartlegging av universell utforming kommunale bygg og uteområde i kommunen

Sogndal kommune: kr 200 000 til universelle og inkluderande skulegardar

Stavanger kommune: kr 30 000 til kartlegging av universell utforming standard på kommunens mest brukte digitale tjenester

Stavanger kommune: kr 60 000 til halvårlige kunnskapsbyggende og inspirerende samlinger om universell utforming for ansatte i kommunen

Troms og Finnmark fylkeskommune: kr 200 000 til etablering av nettverk og kompetanseøkning i hele fylke

Troms og Finnmark fylkeskommune: kr 200 000 til plan for skilting og merking av alle skolens områder innvendig og utvendig

Tromsø kommune: kr 200 000 til GAP-analyse

Ulvik herad: kr 190 000 til ny heradsstyresal - tidlig prosjektering

Vestfold og Telemark fylkeskommune: kr 200 000 til universell utforming og friluftsliv - seminar, Kragerø-Drangedal

Viken fylkeskommune: kr 200 000 til prosjektet Hva er kommunenes behov for veiledningsmateriell om universell utforming i planlegging

Asker kommune: 100 000 kroner til yilgjengelighet i tettsted og på friområder i Asker – kartlegging, kompetanseheving og informasjon

Berlevåg kommune: 80 000 kroner til gjennomføring av kartlegging av universell utforming i eksisterende skoler

Bømlo kommune: 200 000 kroner til universell utforming i samband med uteskule

Den Norske Turistforening: 527 000 kroner til Hytter for alle - fase 1 (implementering av søkbar informasjon om tilgjengelighet for hytter i UT.no, samt en UU og tilgjengelighetsveileder for hytteeiere (DNT lokalforeninger)

Funka Nu AB: 470 000 kroner til universell utforming i digitale læringsressurser med interaktive øvelser og oppgaver for elever i skolen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO: 380 000 kroner til Utfordringer i kollektivtransporten i Norge: Hvordan møte alle reisende med respekt?

Harstad kommune: 150 000 kroner til kompetanseheving innen universell utforming og tilrettelegging

Kvinesdal kommune: 250 000 kroner til kompetanseheving og bidrag til kartlegging av barne- og ungdomsskole behov for universell utforming

Media Lunde Tollefsen AS: 595 737 kroner til kunstig intelligens og sensorteknologi

Media Lunde Tollefsen AS: 578 490 kroner til prosjektet Lek og lær (kartlegge hva som finnes internasjonalt av universelt utformede underholdningsprodukte)

Media Lunde Tollefsen AS: 300 000 kroner til prosjektet I front: Kroppsøving og treningsteknologi

Nesbyen kommune: 300 000 kroner til universell utforming i planlegging av nærmiljøområde inkl. skoleplass

Next Signal AS: 1 200 000 kroner til innendørs navigasjon knyttet opp til plantegninger i BIM og bruk av 5G i skole- og offentlige bygg

Nissedal kommune: 200 000 kroner til kartlegging og utredning av universell utforming ved Tveit skule

Norsk regnesentral: 695 000 kroner til prosjektet Hør hør – hørselshemmendes opplevelser og behov i en teknologisk hverdag

Norsk regnesentral: 500 000 kroner til kartlegging av universelt utformet XR-teknologi i grunnskoler

Oslo Economics AS: 600 000 kroner til tilgjengelighet av digitale møteverktøy i fjernundervisning

Oslo Economics AS: 600 000 kroner til analyse av status og virkninger av universell utforming av digitale læringsressurser

OsloMet – storbyuniversitetet: 560 000 kroner til kartlegging av spesialrom for kunst og håndverk i grunnskolen

Ruter AS: 210 000 kroner til kartlegging av status på universell utforming på bussholdeplasser i nærheten av grunnskoler i Oslo

Samfoni AS: kr 590 300 kroner til Godt språkmiljø for alle barn (utvikling av en ressurspakke til barnehage/småskolen)

Sarpsborg kommune: 199 000 kroner til støtte til universell utforming i grunnskolen

Standard Norge: 270 000 kroner til prosjektet Aldrende samfunn, universell utforming og digitalisering

Standard Norge: 150 000 kroner til utredning av universell utforming i kollektivtransporten

Sunnfjord kommune: 200 000 kroner til kompetanseheving Sunnfjord kommune sine tilsette - kartlegging universell utforming skulebygg, inklusiv uteområdet

Tana kommune: 175 000 kroner til å kartlegge tilstanden og heve kompetansen vedrørende universell utforming

Transportøkonomisk institutt – Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: 635 850 kroner til universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne

Transportøkonomisk institutt – Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskning: 450 000 kroner til utgivelse av artikkelsamling om UU i transportsektoren

Ulvik herad: 130 000 kroner til kartlegging av universell utforming i barnehage og Brakanes skule i Ulvik herad

Undervisningsbygg Oslo KF: 400 000 kroner til forskning om opplevde virkninger av lydutjevningsanlegg i undervisningsrom i skoler

Universell utforming AS: 493 380 kroner til prosjektet Tale til tekst (3T)

Universell utforming AS: 430 000 til prosjektet Hvordan finne frem på skoler?

Universell utforming AS: 350 000 kroner til prosjektet Mobilitet for alle – videreføring og utvidelse av portal om universell utforming av passasjertransport

Universell utforming AS: 310 000 kroner til prosjektet Gymsal og idrettshaller for alle

Universell utforming AS: 290 000 kroner til kartlegging farger og kontraster (videreføring av tidligere prosjekt)

Universitetet i Oslo: 200 000 kroner til autotekst, en fullverdig tjeneste for teksting av videoer

Universitetet i Oslo: 200 000 kroner til UU-sjekk av alle nettsider som publiseres i publiseringsverktøyet Vortex og skjema som lages med nettskjema.no

Useit Consulting Norge AS: 500 000 kroner til økt digital kompetanse hos elever og ungdommer med intellektuell funksjonsnedsettelse

Asker kommune: 180 000 kroner til UU Kartlegging skoler i Asker kommune 2021

Folldal kommune: 165 000 kroner til prosjektering Dagsturhytta

Halden kommune: 145 000 kroner til kartlegging av nybygd skole

Haugesund kommune: 180 000 kroner til programmering og tidlig prosjektering av heldagsskoles uteområder med fokus på universell utforming og medvirkning gjennom hele prosessen

Kongsvinger kommune: 180 000 kroner til UU-prosjektering Vennersberg skole innvendig og utvendig

Lillehammer kommune: 165 000 kroner til forstudie til universelt utformet badeområde

Møre og Romsdal fylkeskommune: 80 000 kroner til universell utforming på Campus Kristiansund

Nome kommune: 145 000 kroner til Kartlegging av UU i skolebygg i kommunen

Nordre Follo kommune: 180 000 kroner til prosjektering av lyd- og lysmiljø i eksisterende skolebygg

Oslo kommune: 165 000 kroner til etablering av fagforum for en tilgjengelig by for "alle". Samarbeid med fagnettverket universell utforming og Leve hele livet

Randaberg kommune: 165 000 kroner til Et inkluderende sentrum for alle

Skien kommune: 90 000 kroner til kompetanseheving universell utforming

Sogndal kommune: 165 000 kroner til kartlegging av nærturar og møteplassar kring barnehage, skular og tettstader

Troms og Finnmark fylkeskommune: 180 000 kroner til prosjekter om universell utforming 2021 Alta VGS

Trondheim kommune: 180 000 kroner til kartlegging av eksisterende skoler og barnehager, vurdering av tilstand og tiltak

Tønsberg kommune: 165 000 kroner til Promenadeled langs kanalen

Vestfold og Telemark fylkeskommune: 165 000 kroner til tidlig prosjektering av uu-tiltak på sentrumsnære turveger i Vestfold og Telemark

Vestland fylkeskommune: 165 000 kroner til Eg høyrer kva du seier!

Viken fylkeskommune: 90 000 kroner til Kompetanseheving i fylkeskommunal veiledning på kommunal planlegging

Kontakt

Saksbehandler

Joakim Berntson Aase
E-post: joakim.berntsonaase@bufdir.no
Telefon: 466 19 016

Tilskuddsavdelingen

E-post: tilskudd@bufdir.no
Telefon: 466 15 580