(Tidligere Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.)

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2021. I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill. kroner. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.
 • Søknadsfrist: 17. desember 2021
 • Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2022.
 • Rapporteringsfrist: 31. januar 2023. Vær oppmerksom på at dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.

 

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. 
 • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. 
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet. 

 

Informasjon til alle søkere

Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2022

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom". 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Et hovedgrep i forskriften er at det skal søkes om midler til ulike aktivitetstyper. Aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de ulike ordningene. Målet med å definere aktivitetstypene på forhånd har vært at dere skal bruke mindre tid på å søke samtidig som vi vil kunne saksbehandle søknader og rapportere raskere. Bufdir er opptatt av at dere skal skrive søknader med konkret innhold. Bruk hjelpetekstene som dere får under utfylling av søknadene aktivt.

Et annet viktig mål med den nye tilskuddsordningen er at kommunene skal få større mulighet til å se sine satsninger i sammenheng og stå friere til å disponere midler på en måte som bidrar til målet med tilskuddsordningen. En stor endring fra tidligere år er at kommunene i de fleste tilfeller kun skal levere én hovedsøknad. Denne kan inneholde flere aktivitetstyper. Les mer om dette i veilederen til forskrift.

 

Endringer som gjelder for alle søkere:

 • Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.
 • Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet, mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål. Det står mer informasjon om de ulike aktivitetstypene i forskrift og i veileder til forskrift. Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene, skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

Endringer som gjelder for kommunale søkere:

 • Kommuner, herunder alle bydelene i Oslo, skal kun sende inn én søknad om tilskudd, der de kan legge til flere aktivitetstyper. Dersom kommuner/bydeler søker om aktivitetstypene tilskudd til koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen eller utprøving av arbeidsmodeller, skal det imidlertid benyttes egne søknadsskjemaer som ikke er en del av hovedsøknaden. Mer informasjon om aktivitetstypene og søknadsprosessen kommer frem av forskrift, veileder til forskrift og veileder til kommunene.
 • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. Dette innebærer at alle bydelene i Oslo skal ha sendt inn bekreftelsesskjema og oppnevnt en kontaktperson for tilskuddsordningen i forkant av utlysningen. Oslo kommune sentralt skal også ha oppnevnt en kontaktperson og sendt inn bekreftelsesskjema. Søknader om prosjekter i Oslo kommune knyttes til bydelen som hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Prosjekter som rekrutterer deltakere fra hele Oslo, skal knyttes til Oslo kommune sentralt.
 • Kommunene skal kun rangere søknader fra andre aktører, og det er ikke lengre et krav til at kommunene skal skrive en vurdering av søknadene. Kommunene skal ikke rangere sine egne søknader. Krav om rangering omfatter alle kommuner som har mer enn én søknad fra andre aktører (frivilligheten og private aktører). Kravene til forankring i kommunen er også forenklet. Kommunene må forankre rangeringen av søknadene på enten besluttende politisk eller administrativt nivå.

 

Viktige dokumenter

Fordi det er ulike krav til egenfinansiering for 4.7 Los/ungdomslos og de øvrige aktivitetstypene, kan det være litt komplisert å beregne egenfinansieringen korrekt. Bufdir har derfor laget en egen kalkulator som dere kan bruke til å beregne riktig egenfinansiering når dere søker om tilskudd til denne aktvitetstypen. Kalkulatoren finner dere her: Kalkulator for beregning av egenfinansiering.

 

Regelverk og dokumenter for de tidligere ordningene

Regelverk, veileder og rapporteringskrav for de gamle ordningene Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - åpne møteplasser og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom finner dere på ordningenes nettsider: 

Mål for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. 

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse. 

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.  

Aktivitetstypene «los/ungdomslos» og «åpne møteplasser» har en mer begrenset målgruppe: Målgruppen for disse to aktivitetstypene er barn og unge mellom 10 og 24 år. 

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

 • Å vokse opp i familier med lavinntekt  
 • Manglende sosialt nettverk  
 • Manglende tilknytning til skole/arbeid   
 • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter  

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Dere kan søke om midler til ulike aktivitetstyper for inntil tre år. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål. 

Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen. 

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til (se forskrift og veileder for informasjon om de ulike aktivitetstypene): 

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 
 • Jobbtilbud og veiledning 
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort 
 • Aktivitetsguide 
 • Los/ungdomslos 
 • Åpen møteplass 
 • Utprøving av arbeidsmodeller 
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen 
 • Annen lokal aktivitet 
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner 
Hvordan søke?

Dere skal søke om tilskudd i Bufdirs søknadsportal. 

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen på våre hjelpesider. 

Bufdir har utarbeidet en veileder til forskrift og vi anbefaler at alle som skal søke om midler til å lese denne veilederen godt. I veilederen er det blant annet informasjon om de ulike aktivitetstypene og om søknadsskjemaene.  

Krav om knutepunktfunksjonen

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen, skal ha en knutepunktsfunksjon som koordinerer det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen rettet mot målgruppen.   

Knutepunktfunksjon skal være et kontaktpunkt i kommunen for andre aktører som jobber med inkludering av barn i målgruppen. 

Knutepunktfunksjonen skal ha oversikt over lokale forhold knyttet til barn i målgruppen og over relevante tilbud fra kommune, frivillighet og andre aktører. 

Slik skriver du en god søknad

Vi anbefaler at dere leser både forskrift og veileder til forskrift nøye. I kapittel 5 i veileder er det informasjon om de ulike søknadsskjemaene.  

Les godt igjennom alle spørsmålene og hjelpetekstene (spørsmålstegnsymbol) i søknadsskjemaet.  

Svar på det det blir spurt om og vær så presis og konkret som mulig, spesielt når dere skal beskrive selve aktiviteten(e).  

Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet.  

Jeg har sendt inn søknad. Hva nå?

Saksgang

Når søknadsfristen utløper vil vi sette i gang med saksbehandlingen.  

Når og hvordan får jeg vite om vi har fått tilskudd? 

Følg med på denne nettsiden for oppdatert informasjon om forventet saksbehandlingstid for årets søknadsrunde. Vi vil sende ut vedtaksbrev elektronisk til søkerorganisasjonen i Altinn, med kopi på e-post til den som har sendt inn søknaden. 

Utbetaling 

Utbetaling skjer så fort som mulig etter at tilskuddsbrev er sendt ut. Ved større tilskuddsbeløp vil midlene vanligvis deles opp i flere utbetalinger. 

Klagemuligheter 

Det vil følge med informasjon om muligheten til å klage i brevet om tilskudd eller avslag. Normalt er klagefristen tre uker fra dere mottar brevet. 

Rapportering

Frist for å sende inn rapport er 31. januar 2023. 

Hvis dere har fått innvilget midler for flere år så skal dere levere en forenklet fremdriftsrapport hvert år og sluttrapport etter siste år. Hvis dere har fått innvilget midler for ett år så skal dere kun levere en sluttrapport. 

Dere finner mer informasjon om krav til rapportering i tilskuddsbrev, i kapittel 6 i veileder til forskrift og på Bufdirs nettside om rapportering 

Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

Dere kan lese om omdisponering og utvidelse av prosjektperioden i kapittel 7 i veileder til forskrift.  

Kontakt oss