Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fagstøtte for fosterhjemsarbeid

På denne siden finner du fagstøtte og ressurser i arbeidet med fosterhjem.

Gå rett til:

Meld. St. 29 (2023–2024) - Fosterheim – ein trygg heim å bu i

Regjeringen la 21. juni 2024 frem en melding om fosterhjemsomsorgen i Norge. Tiltak i meldingen skal bidra til økt rekruttering, og bedre stabilitet og forutsigbare rammer for fosterhjem. Tiltakene må ses i samanheng med flere forslag om endringar i barnevernsloven som ble sendt på høring i april i år.

Les meldingen på regjeringen.no

Rekruttering av fosterhjem

Barnevernstjenesten har en lovfestet plikt til å alltid søke etter og vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Barnevernstjenesten skal ved slike vurderinger legge til rette for bruk av verktøy og metoder for nettverksinvolvering, dersom det er hensiktsmessig.

Dette kan/ skal Bufetat bistå med:

Veiledning: Bufetat kan veilede og støtte kommunene i prosessen med rekruttering av fosterhjem.

Familieråd: Bufetat kan gi kommunene tilgang på familierådskoordinatorer.

Rekruttering: Bufetat har ansvar for rekruttering av fosterhjem.

Skaffe fosterhjem: Bufetat har bistandsplikt og skal bistå kommunene med å skaffe fosterhjem når kommunene har vurdert at det ikke er muligheter til å finne fosterhjem i familie eller nære nettverk. Kommunen skal gi en kort begrunnelse når de ber om bistand. Bufetat skal legge kommunens vurdering til grunn.

Ressurser

Private fosterhjemskjøp

Barnevernstjenesten kan ikke plassere barn i et fosterhjem som har inngått avtale med en privat tjenesteyter om godtgjøring for- eller innholdet i fosterhjemsoppdraget (dette gjelder ikke spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem Bufetat tilbyr). Det betyr at barnevernstjenesten ikke kan kjøpe noen typer fosterhjem av private leverandører.

Kommunen kan imidlertid kjøpe tjenester for å følge opp fosterhjem, som avlastningstjenester og veiledningstjenester. Bufetat kan kjøpe spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem fra private leverandører.

Grunnopplæring

I henhold til fosterhjemsforskriften skal fosterforeldre gjennomføre opplæring før barnet flytter inn, og opplæringen skal være i tråd med nasjonale faglige anbefalinger.

Bufetat gir opplæring til alle fosterhjem som er rekruttert av kommunene og Bufetat. Bufetats opplæringstilbud (SOLID grunnopplæring) gjelder også ovenfor fosterhjem som kommunene selv rekrutterer, når kommunen ber om det.

Oppfølging og veiledning av fosterhjem

Kommunene har ansvar for all oppfølging og veiledning av fosterhjem. Kommunens oppfølgingsansvar innebærer å legge til rette for at barn og fosterhjem får rammer, støtte, praktisk og faglig oppfølging tilpasset deres behov. Oppfølgingsansvaret inkluderer alle former for veiledning.

Bufetats tilbud om generell veiledning opphørte fra 01.01.22.Kommunens oppfølgingsansvar er avgrenset mot Bufetats ansvar for at fosterhjem får grunnleggende opplæring.

Bufetat tilbyr videreopplæringskurs til fosterforeldre. Kursene kan handle om traumeforståelse og traumebevisst omsorg, hvordan ha kontakt med barnets familie, om fosterbarn med minoritetsbakgrunn eller for fosterhjemmets egne barn.

Ressurser

Finansieringsansvar og økonomiske rammer for ordinære fosterhjem

Kommunene har fullt finansieringsansvar for ordinære fosterhjem.

Bufdir har utarbeidet faglige anbefalinger til en standardisering av økonomiske rammevilkår for fosterhjemmene som kommunene har ansvar for, herunder fosterhjem i barnas familie og nære nettverk. Anbefalingene skal bidra til økt forutsigbarhet for fosterforeldre, redusere uenighet og forhandlinger om økonomiske rammevilkår og dermed støtte opp om det viktige samarbeidet mellom fosterhjemmene og barneverntjenesten.

I anbefalingene er det også utarbeidet en «kriteriemodell» som gir kommunene et godt verktøy for å vurdere behov for, og omfang av, frikjøp etter den første standardiserte perioden.

Deler av fosterhjemsavtalen er enkeltvedtak

Avgjørelser om økonomisk godtgjøring til fosterforeldre (inkludert utgiftsdekning) og oppfølging av fosterforeldre (inkludert frikjøp og avlastning) er å regne som enkeltvedtak.Dette innebærer at når barnevernstjenesten tar avgjørelser om omfanget av den økonomiske godtgjøringen til fosterforeldre og omfanget av og innholdet i oppfølgingen av fosterforeldre, kommer forvaltningslovens saksbehandlingsregler for enkeltvedtak til anvendelse.

Dette er regler om

  • saksforberedelse
  • krav til selve vedtaket
  • regler om klage og omgjøring.

Statsforvalteren er klageinstans for enkeltvedtak som fattes av barnevernstjenesten. Barnevernstjenesten har plikt til å informere fosterforeldre om klageadgangen.