Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Samvær: Vurdering av samværsordning ved omsorgsovertakelse – kunnskapsbasert retningslinje

Fastsettelse av samvær skal gjøres ut fra en konkret vurdering av det enkelte barns behov. Denne retningslinjen skal bidra til at barnevernstjenestene gjør gode og grundige vurderinger av hva som er en riktig samværsordning ved omsorgsovertakelse. Formålet med retningslinjen er å

 • bidra til at barnevernstjenesten forbereder saken best mulig, slik at det finnes et godt beslutningsgrunnlag når samvær fastsettes
 • styrke rettssikkerheten for barn og foreldre når samvær fastsettes
Les mer om retningslinjen

Formålet med samvær er å opprettholde og styrke relasjonen mellom barnet og foreldrene.

Det er et overordnet hensyn at samværsordningen etter omsorgsovertakelse skal være til barnets beste. Barn og foreldres rett til respekt for sitt familieliv er en grunnleggende menneskerett, og det er et klart utgangspunkt at det er best for barn å vokse opp i sin egen familie. Etter en omsorgsovertakelse er det derfor en målsetning at barn og foreldre skal kunne gjenforenes så snart det er til barnets beste.

Alle omsorgsovertakelser skal derfor i utgangspunktet anses som midlertidige. Barnevernstjenesten har plikt til aktivt å arbeide for at relasjonen mellom barn og foreldre opprettholdes og utvikles, slik at gjenforening kan være mulig. Samtidig skal barn ikke ha samvær som vil skade deres helse og utvikling, eller være en urimelig belastning (se mer om forhold som kan tilsi at det ikke skal være samvær). Barnevernstjenesten må gjøre konkrete vurderinger for hvert enkelt barn.

Også i de tilfellene hvor målet om å gjenforene barn og foreldre er oppgitt, må barnevernstjenesten legge til rette for samværsordning som bidrar til å opprettholde og styrke relasjonen mellom barnet og foreldre.

Barnevernstjenesten må kartlegge og dokumentere forhold ved barnet som kan ha betydning for samværsordningen. Dette er for eksempel:

 • barnets mening
 • alder og utviklingsstatus
 • helse
 • funksjonsnedsettelser
 • relasjon til foreldre
 • relasjon til søsken, besteforeldre og andre som står barnet nært
 • barnets hverdagsliv
 • kulturell, språklig og religiøs bakgrunn
 • barnets reaksjoner på samvær

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Barnevernstjenesten må sørge for å ha oppdatert informasjon om forholdene ved barnet som kan ha betydning for samværsordningen. Når forhold ved barnet skal kartlegges og dokumenteres, må barnevernstjenesten sørge for at instanser med rett kompetanse bidrar med undersøkelser og vurderinger.

Barnets mening om samvær
Alder og utvikling
Helse
Funksjonsnedsettelser
Barnets relasjon til foreldrene
Relasjon til søsken, besteforeldre og andre som står barnet nært
Barnets reaksjoner på samvær
Barnets hverdagsliv
Språklig, kulturell og religiøs bakgrunn
Begrunnelse

Barnevernstjenesten må kartlegge og dokumentere forhold ved foreldrene som kan ha betydning for samværsordningen, som for eksempel:

 • deres ønsker og mening om samvær
 • deres relasjon til barnet
 • deres ressurser og utfordringer
 • deres livssituasjon
 • deres språklige, kulturelle og religiøse bakgrunn

Barnevernstjenesten bør innhente begge foreldres synspunkter, også når de ikke bor sammen. Dette gjelder også hvis en forelder oppholder seg i et annet land.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Barnevernstjenesten må kartlegge og dokumentere forhold ved foreldrene som kan ha betydning for vurderingen av samværsordning. Vurderingene må ta utgangspunkt i oppdatert informasjon. Barnevernstjenesten må sørge for at instanser og personer som har relevant informasjon og/eller kompetanse, bidrar med opplysninger og vurderinger.

Foreldrenes ønsker og mening om samvær
Foreldrenes relasjon til barnet
Foreldrenes ressurser og utfordringer
Nettverkets ressurser
Foreldrenes helse
Språklig, kulturell og religiøs bakgrunn
Andre særlige forhold
Begrunnelse

Barnevernstjenesten skal ta utgangspunkt i barnets mening når samværsordning vurderes. Barn som er i stand til å danne seg egne meninger, skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og ha mulighet til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter. Barnets mening skal tillegges vekt ut fra alder og modenhet, og ses opp mot barnets totale livssituasjon.

Barnevernstjenesten skal involvere foreldrene og invitere til dialog om samværsordningen.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Barnets medvirkning når samvær fastsettes
Involvering av foreldrene når samværsordningen vurderes
Begrunnelse

Omfanget av samvær skal støtte opp under formålet om å opprettholde og styrke relasjonen mellom barnet og foreldrene. Det totale omfanget av samvær må fastsettes konkret og på grunnlag av en helhetsvurdering i hver enkelt sak. Barnets egen mening om samvær skal ha stor vekt, og må vurderes ut fra barnets alder og modenhet. Samværet skal alltid være tilpasset det enkelte barns behov, og det er et vilkår at samværet som fastsettes er til barnets beste. Så lenge målsettingen om gjenforening ikke er forlatt, må det legges opp til så mye samvær som mulig, uten at hensynet til barnets beste settes til side. Samvær skal ikke under noen omstendighet skade barnets helse og utvikling. Hensynet til barnets beste kan også gjøre at samværet må begrenses ut fra situasjonen her og nå, selv om den langsiktige målsettingen er tilbakeføring.

Omfanget må evalueres og justeres i takt med barnets utvikling, kapasitet og ønsker, og foreldrene og andre som skal ha samvær sin livssituasjon og kapasitet.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Når barnevernstjenesten skal foreslå omfang av samvær, må det tas hensyn til:

 • forhold ved barnet
 • forhold ved foreldrene

Barnevernstjenesten må også undersøke og vurdere forhold som:

 • barnets og foreldrenes mening
 • plasseringens antatte varighet
 • om foreldrene ønsker hjelp og veiledning
 • tilrettelegging av samvær
 • at barnet kan utvikle sin språklige, kulturelle og religiøse identitet/bakgrunn
 • om det er behov for tilsyn
 • hvem andre barnet skal/bør ha samvær med
 • om samværet er med foreldrene sammen eller hver for seg
 • om samværet med søsken skal være samlet eller hver for seg
 • at omfanget av det totale samvær er tilpasset barnets hverdagsliv
 • at barnet kan få en trygg og god relasjon til fosterhjemmet
 • om foreldre eller andre som skal/bør ha samvær med barnet oppholder seg i utlandet

Barnevernstjenesten må begrunne og dokumentere hvordan de ulike interessene er veid opp mot hverandre, inkludert hensynet til barnets beste og barnets og foreldrenes rett til familieliv.

Begrunnelse

Barnevernstjenesten må informere foreldre om at de kan få hjelp og veiledning til å forberede og gjennomføre samvær, og at slik hjelp er frivillig. Hjelpen og veiledningen bør basere seg på hva foreldrene selv mener de har behov for. Formålet kan være:

 • å legge til rette for en gjenforening
 • at samvær er tilpasset barnets kapasitet og behov
 • at relasjonen mellom barnet og foreldrene opprettholdes og utvikles
 • at foreldrene og barnet kan oppleve at de er betydningsfulle for hverandre

Barnevernstjenestens tilbud om hjelp og veiledning knyttet til samvær, skal være kontinuerlig og basert på fortløpende vurdering og dialog med foreldrene.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Foreldrene må få informasjon om hvilken hjelp og veiledning de kan få i forbindelse med samvær. Slik hjelp kan være:

 • praktisk og økonomisk hjelp til å gjennomføre samvær
 • veiledning til å gjennomføre gode samvær
 • hjelp til samarbeid med fosterforeldrene/barnevernsinstitusjon
 • hjelp til å bearbeide reaksjoner og følelser

Barnevernstjenesten, familievernet, BUP og andre kan bidra med hjelp og veiledning.

Når barnevernstjenesten skal undersøke hva slags hjelp og veiledning foreldrene trenger for å gjennomføre samvær, kan følgende forhold ha betydning:

 • årsak til omsorgsovertakelsen
 • foreldrenes reaksjoner på omsorgsovertakelsen
 • om foreldrene ønsker hjelp og veiledning
 • effekt av tidligere hjelpetiltak
 • konflikter mellom foreldrene
 • volds/aggresjons problemer
 • rusrelaterte vansker
 • psykiske vansker
 • kognitive vansker
 • psykososiale vansker
 • livssituasjon

Barnevernstjenesten bør snakke med foreldrene om oppfølging og hjelp når samværsordningen vurderes. Temaer i samtalen kan være:

 • formålet med hjelp og veiledning
 • avklare forventninger til hjelp og veiledning
 • foreldrenes mening om hva de har behov for relatert til samvær på kort og lang sikt
 • barnevernstjenestens mening om hva foreldrene har behov på kort og lang sikt
 • mulige konsekvenser av ikke å ta imot hjelp og veiledning
Begrunnelse

Barneverntjenesten skal undersøke hvordan samværet kan tilrettelegges for at samværene har god kvalitet. Tilrettelegging av samværet må ivareta barnets kapasitet og behov, slik at barnet opplever samvær som trygt og forutsigbart.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Samarbeid mellom barnevernstjenesten, barnet, foreldre og fosterforeldre
Forhold som kan ha betydning for tilrettelegging
Plan for samvær
Begrunnelse

Barnevernstjenesten skal ta hensyn til barnets språklige, kulturelle og religiøse bakgrunn i alle faser av en sak, også når samværsordning vurderes, slik at barnet får utviklet og levd ut sin språklige, kulturelle og religiøse bakgrunn. Barnevernstjenesten må derfor vurdere om og hvordan samvær og kontakt kan bidra til å opprettholde barnets språklige, kulturelle og religiøse tilhørighet.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Barnets og familiens bakgrunn
Språklig og kulturell bakgrunn
Barnets religiøse bakgrunn
Når barnet ikke ønsker å ivareta sin bakgrunn
Begrunnelse

Barn skal ikke utsettes for en urimelig belastning under samvær, eller ha samvær som kan skade barnets helse og utvikling. Hvis det er grunn til å tro at samvær kan ha slike konsekvenser, må barnevernstjenesten vurdere

 • om samvær kan gjennomføres
 • om det bør anbefales tilsyn, eller
 • om andre og mindre inngripende tiltak kan gi barnet nødvendig beskyttelse

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Formål med tilsyn
Begrunnelse for tilsyn
Mandat for tilsynspersonen
Begrunnelse

Barn skal ikke ha samvær som kan skade deres helse og utvikling eller som utsetter barnet for en urimelig belastning. Hvis foreldrene har utsatt barnet for trusler, alvorlig vold, seksuelle overgrep og andre former for alvorlig omsorgssvikt, må barnevernstjenesten ta stilling til om samvær med foreldrene vil være skadelig for barnet.

Fare for bortføring, vold eller annet som kan skade barnet under samværet kan også begrunne at det ikke skal være samvær. Hvis det er risiko for dette, må barnevernstjenesten alltid undersøke om det kan settes inn tiltak som kan fjerne risikoen.

Å frata barn og foreldre retten til samvær er svært inngripende, og det vil bidra til at båndene mellom dem svekkes. Hvis det ikke skal være samvær må det derfor være sterke og spesielle grunner til det. Over tid vil mangel på samvær redusere muligheten for gjenforening, men en beslutning om at det ikke skal være samvær behøver ikke i seg selv være en grunn til å gi opp målsetningen om gjenforening. Selv om det er til barnets beste å ikke ha samvær på nåværende tidspunkt, kan likevel en gjenforening være til barnets beste på lang sikt. En beslutning om at det ikke skal være samvær kan bare opprettholdes så lenge det er strengt nødvendig.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Forhold som kan tilsi at det ikke skal være samvær
Krav til begrunnelse
Barn på skjult eller sperret adresse
Sakkyndige vurderinger
Om samværet kan gjenopptas
Begrunnelse

Barnevernstjenesten må kartlegge hvem i familien og andre nærstående barnet har en trygg relasjon til, og som barnet bør ha kontakt med etter omsorgsovertakelse. Særlig aktuelle er søsken, besteforeldre og andre nærstående som barnet har nære personlige bånd til. Barnevernstjenesten må legge vekt på barnets egen mening om hvem det ønsker kontakt med.

Hvordan kan dette gjennomføres i praksis?

Når barnevernstjenesten vurderer hvem andre enn foreldrene barnet skal ha kontakt med, må det tas hensyn til følgende forhold:

 • barnets mening
 • foreldrenes mening
 • hvem som kan ha rett til samvær

Barnevernstjenesten må kartlegge hvem barnet har en trygg relasjon til, og som barnet bør ha kontakt med etter omsorgsovertakelse. Dette kan for eksempel gjelde:

 • søsken
 • besteforeldre og annen familie
 • familie eller andre som har deltatt i den daglige omsorgen for barnet
 • andre nærstående
 • familie eller andre nærstående som befinner seg i utlandet
 • tidligere fosterhjem, beredskapshjem
 • venner og andre i nettverk og lokalmiljø
 • andre som har betydning for barnets tilhørighet til språk, kultur og religion

Når barnevernstjenesten vurderer hvem andre enn foreldrene barnet bør ha kontakt med, er det nødvendig med et langsiktig perspektiv på barnets behov. Barnevernstjenesten må også vurdere det totale omfanget av kontakt og samvær opp mot barnets kapasitet og behov. Dette gjelder særlig nyfødte og spedbarn. Alle samvær, også med andre enn foreldrene, skal inngå i planen for barnets samvær.

Hvis det av hensyn til barnet eller av andre årsaker ikke er aktuelt med fysisk samvær, bør barnevernstjenesten vurdere om kontakten kan opprettholdes på andre måter, som for eksempel med digital kommunikasjon.

Hvis barnevernstjenesten vurderer det slik at det ikke er til barnets beste å ha samvær eller kontakt med noen i familie og/eller andre nærstående, må dette begrunnes og dokumenteres. Dette gjelder særlig når barnevernstjenestens vurderinger ikke samsvarer med barnets eller foreldrenes ønsker og mening.

Begrunnelse

Barnevernstjenesten må i dialog med de involverte jevnlig evaluere og dokumentere om samværsordningen fungerer i samsvar med formålet med samvær, eller om det er behov for endringer. Jevnlig evaluering vil gi en mer fleksibel samværsordning, som kan tilpasses at forholdene rundt barn, foreldre og andre som har samvær med barnet kan endre seg. Hvis forhold ved barnet, foreldrene eller andre barnet har samvær med er endret må barnevernstjenesten vurdere om samværsordningen skal justeres.

Hvordan kan anbefalingen gjennomføres i praksis?

Barnevernstjenesten skal utarbeide en plan for samvær og kontakt med foreldre og andre som skal ha samvær. I planen bør det framgå at samværsordningen skal evalueres jevnlig. Som hovedregel bør dette gjøres minst to ganger i året, men det bør vurderes konkret i hver enkelt sak. I evalueringen er det viktig å ta i betraktning:

 • hvordan samværene er blitt gjennomført, sett opp mot samværsplanen
 • barnets reaksjoner, erfaringer og meninger
 • foreldrenes erfaringer og meninger
 • fosterforeldrenes/barneverninstitusjonens erfaringer og meninger
 • eventuelt relevant informasjon fra tilsynsførere, skole/barnehage, BUP og/eller sakkyndige som kjenner saken
Innhold i evalueringen
Tidspunkt for evalueringen
Begrunnelse

Bufdir fikk i 2020 i oppdrag fra Barne- og familiedepartementet (BFD) å utarbeide en retningslinje for fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse. Bakgrunnen er blant annet dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD), hvor Norge kritiseres for at det ikke fastsettes tilstrekkelig samvær, slik at gjenforeningsmålet kan opprettholdes etter en omsorgsovertakelse.

Hva er en kunnskapsbasert retningslinje?
Metodisk tilnærming og utviklingsprosess
Organisering av arbeidet
Spørsmål retningslinjen skal besvare
Kunnskapsgrunnlag
Utvikling av kravsbeskrivelsene
Intern og ekstern høring
Implementering
Oppdatering

Alvik, I. F. (2021). Samvær etter omsorgsovertakelse - en undersøkelse av praksis fra fylkesnemnder og lagmannsretter. (Skriftserie 2021 nr 4). OsloMet. https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/753/630

BFD (2020). Informasjonsskriv om behandlingen av barnevernssaker - nye avgjørelser fra Høyesterett. Barne- og familiedepartementet.
https://www.regjeringen.no/contentassets/f29d37d4e9e04d8891693415c19e411c/informasjonsskriv-om-barnevernssaker---nye-retningslinjer-fra-hoyesteretts-om-saksbehandling.pdf

Boyle, C. (2015). What is the impact of birth family contact in adoption and long-term foster care? A systematic review. Child and Family Social Work, 22, 22 – 33. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/cfs.12236

Bufdir (2018). Kartlegging av kompetansebehov i det kommunale barnevernet. Deloppdrag D i tillegg to til tildelingsbrev 2016. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004452

Bufdir. (2021, 3. mai). Fosterhjem. Faglige anbefalinger om søsken i fosterhjem. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/sosken_i_fosterhjem___faglige_anbefalinger/

Bufdir. (2021, 3.mai). Fosterhjem - samhandlingsforløp for barn som flytter i fosterhjem. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. https://ny.bufdir.no/fagstotte/produkter/barn_som_flytter_i_fosterhjem___samhandlingsforlop/

Cafass Cymru (2019). Children`s Resistance or Refusal to spend time with a parent: practice Guidance. Cafass Cymru practice guidance. https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-08/cafcass-cymru-childrens-resistance-or-refusal-to-spending-time-with-a-parent-practice-guidance.pdf

Falch-Eriksen, A. (2016). Foreldre som er fratatt omsorgen for sine barn, familievernets rolle for foreldre i krise, mestring og endring. (NOVA rapport nr 9/2016). Oslo Metropolitan University-OsloMet: NOVA. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/20.500.12199/3463/NOVA-R9-16-Foreldre-som-er-fratatt-omsorgen-for-sine-barn.pdf?sequence=1

Forandringsfabrikken (2021). Det handler om oss. 100 barn i alderen 7-18 år om samvær i barnevernet. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005245

Gerdts-Andresen, T. (2020). Fastsettelse av samvær ved omsorgsovertakelse: En analyse av hvordan fylkesnemnda begrunner sin utmåling. Kritisk juss, 46(2), 125-153. https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.2387-4546-2020-02-05

Havnen, K., Christiansen, Ø., Ljones, E.H., Lauritzen, C., Paulsen, V., Jarlby, F. & Vis, S. A. (2020). Å medvirke når barnevernet undersøker. Delrapport 5. Barnevernets undersøkelsesarbeid fra bekymring til beslutning. RKBU Nord, UiT Norges Arktiske Universitet. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005143

Helsedirektoratet (2011). Nasjonal retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder. Helsedirektoratet. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/gravide-i-lar/nasjonal-faglig-retningslinje-for-gravide-i-lar-og-oppfolging-av-familiene-frem-til-barnet-nar-skolealder-2011

Hess, P. (2003). Visiting between children in care and their families: A look at current policy. National Resource Center for Foster Care & Permanency Planning. Hunter College School of Social Work. https://www.hunter.cuny.edu/socwork/nrcfcpp/downloads/visiting_report-10-29-03.pdf

Hestevik, C. Hillestad, Kirkehei, I., Evensen, L. Holtet (2021). Kunnskapsgrunnlaget for barn, unge og foreldres medvirkning i barnevernet: Vurdering av relevante systematiske oversikter. (2021). (FHI Notat). Folkehelseinstituttet. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2021/kunnskapsgrunnlaget-for-barn-unge-og-foreldres-medvirkning-i-barnevernet-rapport-2021.pdf

Isokuortti, N., Aaltio, E., Laajasalo, T. & Barlow, J. (2020). Effectiveness of child protection practice models: a systematic review. Child Abuse & Neglect, 108 (2020), 104632. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104632

Iyer, P., Boddy, J., Hammelsbeck, R., og Lynch-Huggins, S. (2020). Contact following placement in care, adoption, or special guardianship: implications for children and young people’s well-being. Evidence review. Nuffield Family Justice Observatory. https://www.nuffieldfjo.org.uk/wp-content/uploads/2021/05/nfjo_contact_well-being_report.pdf

Kennan, D., Brady, B. og Forkan, C. (2018). Supporting Children’s Participation in Decision Making: A Systematic Literature Review Exploring the Effectiveness of Participatory Processes. The British Journal of Social Work, 2018; 48(7), 1985-2002.  https://doi.org/10.1093/bjsw/bcx142

Lehmann S, Havik O.E, Havik T, Heiervang E.R. (2013). Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors. Child Adolesc Psychiatry Ment Health, 2013 Nov 21;7(1):39. doi: 10.1186/1753-2000-7-39

Lindqvist, A. (2018). Barns erfarenheter av kontakt med ursprungsfamiljen efter placering i familjehem. [Examensarbete, Yrkeshögskolan Arcada]. Theseus. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154713/Lindqvist_Alva.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Myndigheten for familjerett og foreldreskapsstød (2018). Riskbedömning i utredningar om vårdnad, boende och umgänge. Ett stöd för familjerättens handläggning. https://www.mfof.se/download/18.7a15f94516e8e25421b16003/1574867561918/riskbedomning-i-utredningar-om-vardnad-boende-umgande.pdf

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2012). Social and emotional wellbeing: early years. Public health guideline [PH40]. National Institute for Health and Care Excellence . https://www.nice.org.uk/guidance/ph40

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2015). Children’s attachment: attachment in children and young people who are adopted from care, in care or at high risk of going into care. NICE guideline [NG26]. National Institute for Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/ng26

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2016). Transition from children’s to adults’ services. NICE Quality standard [QS140]. National Institute for Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/qs140

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2016). Transition from children’s to adults’ services for young people using health or social care services. NICE guideline [NG43]. National Institute for Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/ng43

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2017). Child abuse and neglect. NICE guideline [NG76]. National Institute for Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/ng76

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2021). Looked-after children and young people. NICE guideline [NG205]. National Institute for Health and Care Excellence. https://www.nice.org.uk/guidance/ng205

Norges institusjon for menneskerettigheter (2020). Hvorfor dømmes Norge i EMD? https://www.nhri.no/wp-content/uploads/2020/12/Rapport-hvorfor-dommes-norge-i-emd-web.pdf

Norsk Fosterhjemsforening (2020). Samværsguide. Norsk Fosterhjemsforening. https://www.fosterhjemsforening.no/wp-content/uploads/2020/08/Samv%C3%A6rsguiden.pdf

Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF) (2016). Håndbok for barnevernsforeldre. Organisasjon for barnevernsforeldre. https://barnevernsforeldrene.no/wp-content/uploads/2017/08/handbok2016.pdf

Petersen, Krogh S. (2018). Parents' experiences of child protection practice in Denmark. Child & Family Social Work, 23(4), 609 – 616. https://doi.org/10.1111/cfs.12451

Proba (2017). Barn med minoritetsbakgrunn i fosterhjem. (Proba-rapport 2017/3). Proba samfunnsanalyse. https://proba.no/wp-content/uploads/barn_med_minoritetsbakgrunn_i_fosterhjem.pdf

Schofield, G. og Simmonds, J. (2008). The Child Placement Handbook - Research, Policy and Practice. London: British Association for Adoption and Fostering (BAAF).

Scott, D., O’Neill, C. og Minge, A. (2005). Contact between children in out-of-home care and their birth families. Litterature review. Centre for Parenting & Research Research, Funding and Business Analysis NSW Department of Community Services. https://www.facs.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0019/321724/oohc_research.pdf

Socialstyrelsen (2012). Håndbog om forældresamarbejde. Forældresamarbejde og - støtte ved anbringelser af børn og unge. Socialstyrelsen. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00001785

Socialstyrelsen (2019). Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje. (2.utg.). https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00005003

Socialstyrelsen (2020). Barn i familjehem – umgänge med föräldrar och andra närstående. Kunskapsstöd för socialtjänstens bedömningar. Socialstyrelsen. https://bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004861

Socialstyrelsen (2020). Placerade barn och unga – handbok för socialtjänsten. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/handbocker/2020-3-6640.pdf

Stang, E. Gording og Baugerud, G. (2018). Samvær etter omsorgsovertakelse – en barnefaglig og juridisk utredning. (OsloMet rapport 10/2018). OsloMet. https://skriftserien.oslomet.no/index.php/skriftserien/article/view/612/133

Sundt, H. (2016). Fosterhjemshåndboka (7. utg.). Kommuneforlaget.

Sørensen, C. B. (2016). Barnevern og menneskerettighetene. Utredning til barnevernslovutvalget, 23. desember 2015, rev 20. juni 2016, NOU 2016:16 vedlegg 4
https://www.regjeringen.no/contentassets/53164b1e70954231b2a09d3fdec1888b/no/pdfs/nou201620160016000dddpdfs.pdf

Sørensen, C. B. (2020). Langvarige fosterhjemsplasseringer og forholdsmessighetskravet i EMK art. 8. Lov og rett, 59(2), 103-122. https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.1504-3061-2020-02-04

Tøssebro, J., Midjo, T., Paulsen, V. og Berg, B. (2014). Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet. (Rapport 2014). NTNU Samfunnsforskning. https://samforsk.no/uploads/files/Publikasjoner/Foreldre-med-kognitive-vansker-WEB.pdf

Weele, J. V. D., & Fiecko, E. M. (2020). Kulturelle fallgruver i utredning av minoritetsbarn: Veiledning for rettens aktører, barnevern og sakkyndige. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 18(3-04), 255-280. https://www.idunn.no/doi/10.18261/issn.0809-9553-2020-03-04-04

Øverli, I. T. (2020). På utrygg grunn. Barnevernstjenestens arbeid med sikkerhet ved plassering. (OsloMet/NOVA rapport nr 10/2020). Oslo Metropolitan University-OsloMet: NOVA. https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/20.500.12199/3101/NOVA-Rapport-10-2020.pdf?sequence=1

Aarset, M. F., & Bredal, A. (2018). Omsorgsovertakelser og etniske minoriteter. En gjennomgang av saker i fylkesnemnda. (NOVA-rapport 5/18). https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/20.500.12199/5130/Web-utgave-Omsorgsovertakelser-og-etniske-minoriteter-NOVA-Rapport-5-18-Bookmarks.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rettskilder

Bufdir (2022). Saksbehandlingsrundskrivet – Retningslinjer for barnevernstjenestens saksbehandling. (08/2022) https://ny.bufdir.no/contentassets/ed7a489b2fbf4c808e4637c037e51450/saksbehandlingsrundskrivet.pdf

FNs barnekomite (2009). Generell kommentar nr. 11, Urbefolkningsbarn og deres rettigheter etter konvensjonen, CRC/C/GC/11. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/generell-kommentar-11.pdf

FNs Barnekomité (2009). Generell kommentar nr. 12 Retten til å bli hørt, CRC/C/GC/12. https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/generell-kommentar-12.pdf

Prop. 133 L (2020–2021). Lov om barnevern (barnevernsloven) og lov om endringer i barnevernloven. Barne- og familiedepartementet. https://www.regjeringen.no/contentassets/f325e4de00fb472f85a7a2b94124f531/no/pdfs/prp202020210133000dddpdfs.pdf

Dommer

Norsk rettspraksis

HR-2020-662-S