Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Barnevernsreformen - en oppvekstreform

Blde av en familie som spiser frokost

Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022. Kommunene får nå mer ansvar på barnevernsområdet. Reformen skal bidra til å styrke arbeid med forebygging og tidlig innsats.

Styring og rapportering

Kommunen skal fremme gode oppvekstsvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge blir utsatt for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. (jf. den nye vedtatte bestemmelsen i barnevernloven § 3-1 annet ledd).

Kommunestyret skal vedta en plan for kommunens arbeid med å forebygge at barn og unge blir utsatt for omsorgssvikt eller utvikler atferdsproblemer, jf. barnevernsloven § 15-1 annet ledd.

Ressurser

Målet med planen er å bidra til overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og av fordelingen av kommunens ressurser til dette arbeidet.

Les mer om hvordan dere kan komme i gang med planarbeidet og se eksempler på hvordan andre kommuner har løst planen.

Fra 1. januar 2021 ble det krav om årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret. Formålet med en tilstandsrapport er å gi kommunestyret bedre innsikt i tilstand, utvikling og viktige problemstillinger i barnevernet. Målet er bedre prioriteringer og kontroll i kommunene. Les mer om behandlingen av endringene i barnevernloven på stortinget.no

Ressurser

En god tilstandsrapport gir blant annet både politikere, kommuneansatte og befolkningen innsikt i hvordan barnevernet jobber, og hvilke problemstillinger tjenesten møter. Få råd og veiledning om arbeidet med rapporteringen i Veileder om tilstandsrapportering om barnevern til kommunestyre

Alle kommuner skal ha en internkontroll som skal som et minimum å oppfylle kravene i kommuneloven (§ 25-1, jf. barnevernloven § 2-1 andre ledd).

Internkontrollplikten innebærer at kommunen skal ha systematiske tiltak som sikrer at barnevernets aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med barnevernloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunedirektør som har ansvaret for kommunens internkontroll.

Ressurser

Få råd om hvordan kommunene kan arbeide med internkontroll på barnevernsområdet i veilederen Internkontroll for kommunens barnevernstjeneste - en veileder.

Veilederen er et supplement til KMDs veileder Internkontroll i kommunesektoren. Kravene i kommuneloven, og det er dermed forutsatt at de to veilederne leses i sammenheng.

Fra 1.1. 2022 er barnevernloven § 2-1 fjerde ledd endret ved at det tas ut at barnevernstjenestens leder har ansvar og oppgaver etter barnevernloven. Dette er gjort for å understreke og styrke kommuneledelsens – både politisk og administrative – ansvar for barnevernstjenesten.

Det er den øverste politiske og administrative ledelsen i kommunen som har det overordnede ansvaret for at kommunen oppfyller sine lovpålagte plikter. Kommuneledelsen (administrative og politiske ledelse) skal kunne etterspørre nødvendig informasjon og sette i verk tiltak for at kommunen skal oppfylle pliktene i loven.

Økt ansvar for fosterhjem

Kommunene har med barnevernsreformen fått et økt og mer helhetlig ansvar for fosterhjem.