Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forespørsel om plass på omsorgsinstitusjon og i spesialisert fosterhjem

Slik kan Bufetat bistå kommunal barneverntjeneste når et barn eller en ungdom trenger å flytte til en omsorgsinstitusjon eller et spesialisert fosterhjem.

Lovgrunnlag for plassering

Lov om barneverntjenester:

  • omsorg §§ 3-2 og 5-1 (tidligere §§ 4-12 og 4-4,6)

Barn og ungdom som ikke kan bo hjemme på grunn av manglende omsorg, eller har foreldre som av ulike grunner ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder, kan plasseres i fosterhjem eller på institusjon.

Fyll ut henvisningsskjema

Barneverntjenesten fyller ut og sender henvisning med vedlegg til Bufetat. Du kan laste ned filene i word eller pdf.

Hvis du har utfordringer med å åpne filene i word for redigering, prøv dette:

  • Gå til fanen Se gjennom
  • Velg gruppen Beskytt
  • Trykk på Begrens redigering
  • Trykk på Stopp beskyttelse

Hvis du trenger veiledning til å fylle ut skjema, ta kontakt med enhet for inntak i din region.

Send henvisning til Bufetat

Henvisningen sendes til:

Navn på Bufetat inntak (f.eks. Enhet for inntak i Bufetat, region øst)

Postadresse: Postboks 2233, 3103 Tønsberg

  • Enhet for inntak i Bufetat region sør (dekker Agder, Vestfold, Buskerud og Telemark)
  • Enhet for inntak i Bufetat region vest (dekker Vestland og Rogaland)
  • Enhet for inntak i Bufetat Midt-Norge (dekker Trøndelag og Møre og Romsdal)
  • Enhet for inntak i Bufetat region nord (dekker Nordland, Troms og Finnmark)
  • Enhet for inntak i Bufetat region øst (avdeling Akershus, Hedmark, Oppland eller Østfold)

Kontaktinformasjon til inntaksenhetene

Oslo kommune har egen inntaksordning.

Etter at du har sendt henvising

Etter henvisning er sendt skal barnevernstjenesten motta bekreftelse på mottatt henvisning. Bekreftelsen vil inneholde informasjon om hvem i Inntaksenheten i Bufetat som vil være saksbehandler på saken.

Bufetat skal gi bekreftelse innen 5 virkedager.

Saksbehandler i inntaksenheten i Bufetat vil ta kontakt med barnevernstjenenesten i kommunen og spørre etter utfyllende opplysninger om barn og familie hvis det er behov for det.

Bufetat kan også be om dokumentasjon som undersøkelser og utredningsrapporter. Bufetat bestreber seg på ikke å etterspørre informasjon som ikke er nødvendig for å finne riktig tiltak.

Bufetat går gjennom dokumentasjon som eventuelt kan gi barnet rett til bistand etter andre lovverk enn lov om barnevernstjenester og drøfter saken med barnevernstjenesten ved behov. Bufetat vil etterspørre individuell plan (IP) hvis dette er aktuelt.

Barnet og foreldrene får tilbud om et avklaringsmøte.

I avklaringsmøtet skal barnet og foreldrene få bidra til å opplyse saken, og få reell mulighet til å påvirke beslutning om valg av tiltak.

Hvis barnet ikke ønsker å delta i avklaringsmøtet, skal barnets synspunkter hentes inn på andre måter.

Bufetat søker etter tilgjengelige institusjonsplasser, oppretter kommunikasjon med aktuelle institusjoner og gjør avklaringer om barnet har behov som krever spesiell tilrettelegging.

Hvis kommunen ønsker en vurdering av om barnet kan tilbys spesialisert fosterhjem, skal Bufetat vurdere om barnet er i målgruppe jf. Tjenestekatalog for fosterhjem. Når Bufetat har kapasitet, kan barn i målgruppen få tilbud om spesialisert fosterhjem. Kommunen må godkjenne fosterhjemmet for det konkrete barnet. Hvis ikke barnet er i målgruppen, hvis det ikke er kapasitet eller hvis kommunen ikke ønsker å godkjenne aktuelle familier som fosterhjem, søkes det videre etter institusjonsplass for barnet.

Barnevernstjenesten i kommunen vil bli holdt løpende orientert om progresjon og vurderinger i arbeidet og vil bli gitt mulighet for involvering. Inntaksrådgiveren i Bufetat vil orientere kontaktpersonen i barnevernstjenesten om evt. plasseringsalternativ(er).

Bufetat har ikke bistandsplikt til å finne spesialisert fosterhjem. Bufetat kan gi avslag på grunn av både kapasitet, forsvarlighet og målgruppevurdering.

Bufetat sender et skriftlig tilbud til barnevernstjenesten om institusjonsplass skal inneholde ett, eller om mulig flere, plasseringsalternativ. Tilbudet skal være faglig begrunnet.

Barnevernstjenesten må gi Bufetat tilbakemelding på tilbudet. Denne tilbakemeldingen skal inneholde opplysninger om forventet oppholdstid.

Hvis Bufetat ikke har mottatt tilbakemelding innen tre dager, vil Bufetat ta kontakt.

Bufetat skriver tilsagn om institusjonsplass eller spesialisert fosterhjem og sender dette til barnevernstjenesten med kopi til tiltaket.

Bufetat skal sende tilsagnet én virkedag etter mottatt tilbakemelding fra barnevernstjenesten.