Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Foreldrestøtte sentralt i arbeid med forebygging og tidlig innsats

For å oppfylle barnevernsreformens mål om forebygging og tidlig innsats er god foreldrestøtte sentralt. På dette området er det mange igangsatte initiativ som ikke er en del av reformen, men som understøtter den.

Temaside om foreldrestøtte i kommunen

Nettsiden om arbeid med foreldrestøtte i kommunen gir faglig støtte for ansatte og ledere i kommuner som ønsker å styrke det foreldrestøttende arbeidet i ulike tjenester. Hensikten med nettsiden er ikke å fortelle hvilke tiltak en kommune skal tilby, men å gjøre det enklere å vite hva man kan velge. Kommunene får en bedre oversikt over foreldrestøttende tiltak, foreldreveiledning og andre hjelpetiltak.

Tilskuddsordninger

Bufdir forvalter en rekke tilskuddsordninger for barn og unge som kommuner og frivillige organisasjoner kan benytte seg av.

Direktoratet forvalter i tillegg en ordning i samarbeid med Helsedirektoratet om systematisk identifikasjon og oppfølging av barn.Ordningen bygger på erfaringer fra Modellkommuneforsøket (2007-2014) og Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI), og har stor utbredelse.

Målet med ordningen er å bidra til at kommunene utvikler kunnskapsbaserte, tverrsektorielle modeller for arbeidet med utsatte barn. Kommuner som mottar tilskudd, får tilbud om veiledning fra Bufdir og regionale kompetansesenter på rusområdet. Mange kommuner jobber med å utvikle kompetanse, verktøy og tiltak rettet mot foreldre som en del av sine lokale modeller.

Det finnes tilskuddsordninger for

  • barn og unge
  • foreldresøttende tiltak i kommunen
  • systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

Les mer om tilskuddsordninger

Foreldrehverdag – kvalitetssikrede råd til foreldre

Foreldrehverdag.no er et tilbud fra Bufdir til alle foreldre med barn fra 0-18 år, og det er et godt tilbud å tipse alle foreldre om. 

Foreldrehverdag hjelper foreldre å forstå og kommunisere bedre med barnet sitt ved å

  • lære hvordan barn utvikler seg, og hva de trenger
  • gjøre foreldre mer bevisste og trygge i foreldrerollen
  • gi trygge og kvalitetssikrede råd

Nettressursen Foreldrehverdag har artikler, filmer og podkast om tema som foreldre møter i hverdagen.

Tidlig inn – kompetansehevende tilbud om tidlig identifisering – et samarbeid med Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har laget en tverrsektoriell nasjonal faglig retningslinje om "Tidlig oppdagelse av utsatt barn og unge". Kommunens ledelse bør sikre at ansatte som arbeider med barn og unge har generell kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer og tegn og signaler, slik at de tidlig kan identifisere de som lever i en risikosituasjon.

Bufdir samarbeider med Helsedirektoratet om «Tidlig inn» gjennom å tilby kommunene god opplæring i tidlig oppdagelse og oppfølging av sped- og småbarnsforeldre. Fra 2010 har ca. 150 kommuner fått opplæring i kunnskapsbaserte oppdager- og samtalemetoder. Opplæringsprogrammet Tidlig Inn - tidliginnsats.forebygging.no

Sammen på vei

Nurse Family Partnership (NFP) eller Sammen på vei som programmet heter i Norge (tidligere kalt Familie for første gang), er et intensivt oppfølgingsprogram som retter seg mot førstegangsfødende med sammensatte utfordringer. Oppfølgingen av foreldrene består av jevnlige hjemmebesøk av en familiesykepleier fra så tidlig som mulig i graviditeten (uke 12), frem til barnet fyller to år. Programmet tilbys foreløpig bare i utprøvingskommuner.

Bufdir fikk i oppdrag å utvide programmet fra og med 2021, slik at det nå omfatter fem geografiske områder; Trøndelag, Vestland, Agder, Roganland og Oslo. Interessen for programmet er stor i kommunene. Det gjennomføres en effektstudie av programmet i perioden 2023-2027. Resultatene av effektstudien vil ha stor betydning for om myndighetene beslutter at programmet skal kunne tilbys nasjonalt til landets øvrige kommuner og regioner.

Tjenestekatalog for hjelpetiltak

Tjenestekatalog for hjelpetiltak til kommunene gir en oversikt over kommunenes og Bufetats tjenestetilbud til utsatte og sårbare barn, ungdom og familier. Katalogen tydeliggjør tjenestetilbudet som helhet, forventningene til tjenestene, og ansvarsforhold mellom Bufetat, kommunene og samarbeidsparter. Den gir også anbefalinger om hvilke tiltak kommunene bør kunne tilby.