Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Tilstandsrapportering for kommunale barnevernstjenester

Formålet med en tilstandsrapport er å gi kommunestyret bedre innsikt i tilstand, utvikling og viktige problemstillinger i barnevernet.

En tilstandsrapport om kommunalt barnevern er en årlig vurdering av tilstanden og kvaliteten på barnevernstilbudet i kommunen. Tilstandsrapporteringen er ment å bidra til økt bevissthet i kommunen om hva som fungerer godt og mindre godt.

Det er ikke kun selve rapporten som er viktig inn i dette, men også vurderingene som gjøres i prosessen med å utarbeide rapporten, samt behandlingen og diskusjonen av innholdet i den i etterkant.

Tilstandsrapporten er ment å være et utgangspunkt for dialog om prioriteringer og forventninger mellom kommunen og kommunestyret. Målet med rapporten er også å bidra til mer åpenhet og innsikt i barnevernets arbeid.  

Alle kommuner har ansvar for å fremlegge en tilstandsrapport til kommunestyret hvert år. Kommunens øverste politiske og administrative ledelse har det overordnede ansvaret for at barneverntjenesten forvaltes i tråd med gjeldende regelverk og at tjenestene er forsvarlige.

Hva sier lov og forskrift?

Fra 1.1.2021 er det lovbestemt at kommunestyret minst én gang i året skal få en redegjørelse om tilstanden i barnevernstjenesten (bvl. § 15-3 femte ledd).

Sist faglig oppdatert 22. mai 2024

Barnevernstjenestens taushetsplikt er regulert i barnevernsloven (§ 13-1) og forvaltningsloven (§13). Taushetsplikten er ikke til hinder for at kommunens politiske og administrative ledelse får tilgang til nødvendige taushetsbelagte opplysninger. Taushetsplikten skal ikke være til hinder for at opplysninger formidles i forbindelse med "revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen", jf. forvaltningsloven. Imidlertid legger dette føringer for offentliggjøring av rapporten.

Taushetsbelagt informasjon unntas ved offentliggjøring

Dersom en rapport inneholder taushetsbelagt informasjon må dette unntas offentligheten (sladdes), før rapporten kan offentligjøres for allmennheten. Rapporten bør, så langt som mulig, være tilgjengelig for kommunens befolkning, og det bør være et minimum som unntas offentligheten. Derfor bør det gjøres en avveining om hvorvidt det er behov for å inkludere taushetsbelagt informasjon i rapporten.

For mindre tjenester kan små tall være en utfordring, ettersom enkeltindivider kan identifiseres dersom antallet er lavt. SSB og Bufdir sin praksis er at hvis tallet på en indikator er tre eller færre, så vises ikke tallet. Dette kalles «prikking». Dette bør det være bevissthet om når rapporten skal utarbeides. Dersom det er små tall, som kan indentifisere enkeltindivider, kan dette inkluderes i rapporten til kommunestyret, men det bør vurderes hvorvidt disse tallene skal offentliggjøres til allmennheten.

Vi har laget en mal med viktige punkter som skal gjøre det lettere å skrive tilstandsrapporten. Kommunene vurderer selv innretningen på rapporten og hva som er relevant for deres kommune inneværende år.

Tittel
1. Leders overordnede vurdering av status/oppsummering
2. Om barnevern
3. Presentasjon av virksomheten
4. Nøkkeltall og resultater
5. Samarbeid og forebygging med andre tjenester og sektorer
6. Utfordringsbildet
7. Innsatsområder og tiltak
8. Fremtidsutsikter

En tilstandsrapport som gir gode muligheter for utvikling av kommunalt barnevern, har disse kjennetegnene:

 • er et resultat av en felles prosess, der relevante aktører internt og eksternt involveres (innen eksempelvis helse, oppvekst, brukerrepresentanter eller lokale organisasjoner)
 • er relevant for kommunen
 • inneholder sammenligning med relevante kommuner
 • inneholder gode og utfyllende vurderinger av utviklingen i kommunen på sentrale områder
 • er lettfattelig og forståelig – gode databeskrivelser
 • formulerer mål og tiltak ut ifra lokale forutsetninger og kommunens planer
 • har gode, kunnskapsbaserte vurderinger for relevante tiltak
 • inneholder konkretisering og prioritering av tiltak som gjør det enkelt for politisk ledelse å følge opp

Kjennetegn ved god oppfølging av tilstandsrapporter

 • bidrar til god forankring hos politikerne, administrasjonen og kommunestyret generelt
 • behandles i forbindelse med budsjettprosessen i kommunen
 • behandles når tilgrensende saker i kommunen er aktuelle
 • nøye gjennomgang kort tid etter nytt kommunestyre er på plass

Det er viktig å vurdere hva som er nødvendig å inkludere i tilstandsrapporten for å gi et godt bilde av situasjonen i egen tjeneste. Det er viktig at rapporten ikke blir for omfattende og talltung, samtidig som det er en rekke nøkkeltall det kan være relevant å ha med for å vurdere kvaliteten i barnevernstjenesten på en god måte.

Velg de nøkkeltallene som er relevante for din tjeneste, og se nøkkeltallene i sammenheng der det er mulig.

Når man arbeider med vurdering av tilstanden i barnevernet kan det være nyttig å reflektere over hva kildene (tall, rapport, tilbakemeldinger eller liknende) kan si noe om. En måte å dele kildene inn på er i karakteristikkene struktur, prosess og resultat:

 • Struktur – de ytre forutsetningene for barnevernet (økonomi, personalressurser, demografisk sammensetning i kommunen, regelverk kompetanse etc)
 • Prosess– barnevernets interne forhold og selve arbeid (hvordan samarbeid med foreldre fungerer, andre etater, internt etc)
 • Resultat – hvor godt lykkes man med å hjelpe de familiene og barna man skal hjelpe (bistandsplikten, tilbakemeldinger, forebyggende arbeid man ser effekter av etc)
 • Sette dataene inn i en større sammenheng

For at det skal bli en god kvalitetsvurdering av det kommunale barnevernstilbudet til kommunen er det viktig å se tall og data i sammenheng med lokale forhold, som satsninger, kjennetegn ved kommunen og/eller lokale målsetninger. Det er også nyttig å se om det er noen mønstre eller hovedtendenser i dataene og vurdere utvikling over tid.

For at det skal bli en god kvalitetsvurdering av det kommunale barnevernstilbudet til kommunen er det viktig å se tall og data i sammenheng med lokale forhold, som satsninger, kjennetegn ved kommunen og/eller lokale målsetninger. Det er også nyttig å se om det er noen mønstre eller hovedtendenser i dataene og vurdere utvikling over tid.

«Sammen om tilstanden i barnevernet» er et prosessverktøy for utvikling og utarbeiding av tilstandsrapport utviklet av SOS Barnebyer med støtte fra Bufdir. SOS Barnebyer har utviklet verktøyet i samarbeid med Lørenskog og Lillehammer kommune. Verktøyet skal hjelpe de kommunale barnevernstjenestene å levere gode tilstandsrapporter og sikre systematikk og sammenheng i sin tjenesteutvikling gjennom kommunestyrenes fireårige periode.

Bufdir har utviklet en kommunemonitor på barnevernsfeltet. Den inneholder en samling av relevante indikatorer som gir kommuner mulighet til å sammenligne seg med andre kommuner og barneverntjenester, samt se utvikling over tid.

Monitoren kan være et nyttig verktøy når tilstandsrapporten skal utvikles. Her følger en oppskrift på hvordan kommunemonitoren kan brukes.

Bufdirs kommunemonitor finner du her

Skriv inn navnet på din kommune eller ditt interkommunale samarbeid i feltet "Velg sted".

Bilde 1: Velg sted i barnevern kommunemonitor

Et bilde som er et skjermbilde fra barnevern kommunemonitor der du velger sted (øverst).

Da kommer kommunens resultater på indikatorene frem.

Verdiene for kommunen sammenlignes med verdien for fylket som helhet, dette kan endres ved å velge sammenlign med Norge i stedet. Det er mulig å bytte visning fra andel til antall. Vær imidlertid oppmerksom på at ikke alle indikatorene har begge verdier, og noen har ingen av delene, men kanskje verdier i kroner eller antall stillinger.

Bilde 2: Velg sammenligning og andel eller antall i barnevern kommunemonitor

Et skjermbilde fra barnevern kommunemonitor der du kan velge om du sammenligne med "Norge" eller "Fylke" og "andel" eller "antall".

For bydeler vil du også kunne sammenligne med snittet for kommunen. 

Nederst til venstre under monitorvisningen er det en knapp som heter «Last ned». Her kan du laste ned alle indikatorene i Excel. Da får du tallene både i antall og andel for den eller de kommunene du har valgt.

Bilde 3: Last ned data i barnevern kommunemonitor

Et skjermbilde fra barnevern monitor der du kan laste ned dataene.

Dersom du vil se grafisk visning for flere år, må du trykke inn på temaområdet, og så på «Gå til detaljert oversikt».

Bilde 4: Gå til detaljert oversikt i barnevern kommunemonitor

Et skjermbilde der du kan se detaljert oversikt av tallene.

Da får du opp grafer for alle indikatorene som tilhører temaområdet. Under «velg visning» kan du velge å se utvikling over tid eller å se tallene som tabell (A). Du kan også velge om du vil ha resultatene som andel eller antall (B).

Under hver graf er det to nedtrekksknapper (C), «Om indikatoren» og «Datagrunnlaget». Her står det mer utfyllende om hva indikatoren sier noe om, hvorfor den er relevant, om forbehold og hvor dataene er hentet fra. 

Du kan laste ned hver graf som bilde eller laste ned tallene i Excel (D).

Bilde 5: Velg visning, enhet og les om utviklingen og datagrunnlaget i barnevern kommunemonitor

Et skjermbilde der du kan velge visning, enhet, om datagrunnlaget, datagrunnlaget og laste ned som bilde eller data.

Ofte kan det være hensiktsmessig å sammenligne resultatene i egen kommune med andre. Du kan sammenligne egen kommune med snittet for landet og eget fylke, men også med sammenlignbare kommuner.

For å sammenligne med andre kommuner trykker du på «Legg til et sted». Da kommer det opp noen valg. Enten kan du skrive inn kommuner selv i feltet «Velg sted du vil sammenligne med» (A), eller så kan du velge kommuner i eget fylke eller kommuner fra den samme kostragruppen som din kommune er i (B).

Bilde 6: Legg til sted for sammenligning i barnevern kommunemonitor

Et skjermbilde der du kan legge til sammenligningssted.

Du får tall for de valgte kommunene eller tjenestene både i overordnet visning og detaljert visning.  

Bilde 7: detaljert visning i barnevern kommunemonitor

Et skjermbilde der du kan se detaljert visning for flere steder sammen.

Alle kommuner har plikt til å rapportere også i interkommunale samarbeid

I barnevernsloven står det at alle kommunestyrer skal minst en gang i året få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten. Det vil si at selv om vertskommunen har fått delegert beslutningsmyndighet skal også de andre kommunene i samarbeidet levere tilstandsrapport årlig.

I barnevernsloven står det at alle kommunestyrer skal minst en gang i året få en redegjørelse om tilstanden i barneverntjenesten. Det vil si at selv om vertskommunen har fått delegert beslutningsmyndighet skal også de andre kommunene i samarbeidet levere tilstandsrapport årlig.

Det finnes ulike metoder å gjøre dette på. Hver kommune bør vurdere hva som er best egnet for sin kommune.

1. En separat rapport per kommune
2. En rapport for hele tjenesten
3. En todelt rapport