Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Så mye brukte din kommune på statlige barnevernstiltak

Med barnevernsreformen har kommunene fått økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. Blant annet har kommunenes egenandeler til enkelte statlige barnevernstiltak økt. Egenandelen er kommunens utgifter til disse tiltakene.

I Statsbudsjettet 2022 har regjeringen lagt fram endringer i kommunale egendeler for statlige barnevernstiltak og en kompensasjon for det økte finansieringsansvaret for barnevernet som følger av barnevernsreformen.

Nivået på egenandelene er identiske med det som ble presentert i kommuneproposisjonen 2022. For å forberede seg på endrede egenandeler, oppfordrer vi kommunene til å se på sin egen tiltaksbruk. Vi publiserer derfor kommunenes faktiske utgifter til statlige barnevernstiltak i 2020. Tallene er oppdatert i forbindelse med Statsbudsjettet 2022.

Om tallene

Vi publiserer forbrukstall for 2020 fordi dette er de siste tilgjengelige tallene. Tallene vises for kommunale barnevernstjenester i 2020. For å sette tallet i kontekst, viser vi også hvor mye hver enkelt kommune brukte totalt på barnevernsområdet.

Tallene forteller ikke hele historien

Utgifter i 2020 gir ikke nødvendigvis et godt bilde på hva den blir i framtida. For mange kommuner, særlig de mindre, kan det være store svingninger fra år til år i behov for statlige tiltak. Det har også vært en generell nedgang i bruk av statlig tiltak de siste årene.

Dataene må tolkes med forsiktighet og sammen med øvrig informasjon den enkelte kommune har om sine egne utgifter i dag og framover.

Hvordan leser jeg dette?

Når du åpner regnearket, kan du søke opp den kommunen du er mest interessert i. På samme rad finner du verdier for følgende variabler:

 1. Antall innbyggere 23.02.2021
 2. Innbyggere fra 0 til 22 år, 2021
 3. Innbetalte egenandeler fra kommunene til Bufetat i 2020 (1000 kr)
 4. Netto driftsutgifter til barnevern, 2020 (1000 kr)
 5. Egenandeler som andel av netto driftsutgifter
 6. Egenandeler pr. innbygger

Disse tallene kan du se på i sammenheng med øvrig informasjon om kommunen og barnevernstjenesten.

Totalt statlig forbruk

 • Er dette ca. i den størrelsesordenen vi er kjent med?
 • Hva viser forbruksoversikten vi har fått fra vår Bufetat-region?
 • Hva sier barnevernstjenesten om typen tiltak som er brukt tidligere? Hva tror vi om framtida?
 • Hvordan vil budsjettene våre påvirkes av nye egenandelssatser?
 • Hvordan ser dette ut sammenliknet med kommuner vi vet ligner på oss?
 • Dette kjenner kommunen best selv. Noen mulige utgangspunkt er kommuner i samme fylke, kommuner med samme størrelse på barnebefolkningen, eller kommuner i samme KOSTRA-gruppe.
 • Målet med endringen er å gi kommunene bedre muligheter og sterkere insentiver til å prioritere forebyggende tilbud til barn og familier. Hvordan kan vi gjøre det?

Kommunenummer: Et unikt nummer som identifiserer hver enkelt kommune. Vi har benyttet 2020-kommunestruktur.

Kommunenavn: Der vi har navnet på kommunen.

Fylkesnummer: Nummeret på fylket som barnevernstjenesten ligger i.

Antall innbyggere 23.02.2021: Totalt antall innbyggere i hver enkelt kommune, per 23. februar 2021. Tallene er hentet fra SSBs statistikkbanktabell.

Innbyggere fra og med 0 til og med 22 år, 2021: Totalt antall innbyggere fra og med 0 til og med 22 år i hver enkelt kommune, per 23. februar 2021. Dette utgjør målgruppa for barnevernstiltak. Tallene er hentet fra SSBs statistikkbanktabell.

Innbetalte egenandeler fra kommunen til Bufetat i 2020 (kr): Viser kommunens faktiske utgifter til statlige barnevern tiltak i 2020, i form av innbetalte egenandeler, kapittel 3855. post 60. Kilden er Bufdirs Agressodatabase. Totalsummen er ca. 1 424 millioner.

Netto driftsutgifter til barnevern, 2020 (1000 kr): Netto driftsutgifter viser driftsutgiftene inkludert avskrivninger etter at driftsinntektene, som blant annet inneholder øremerkede tilskudd fra staten og andre direkte inntekter, er trukket fra. De resterende utgiftene må dekkes av de frie inntektene som skatteinntekter og rammeoverføringer fra staten. Tallene er hentet fra SSBs statistikkbanktabell 12362, og gjelder området FGK13 Barnevern.

Egenandeler som andel av netto driftsutgifter (%): Kolonne F delt på kolonne G ganger 100.

Egenandeler pr. innbygger (kr): Kolonne F delt på kolonne D ganger 1000.