Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Spesialiserte hjelpetiltak og endringer i Bufetats tilbud

Bufetat kan tilby spesialiserte hjelpetiltak der dette kan forhindre plassering utenfor hjemmet.

Med barnevernsreformen er det nå lovfestet at Bufetat kan tilby spesialiserte hjelpetiltak. Lovfestingen innebærer at tiltak kan tilbys når barnet eller ungdommen har en problembelastning som kan gi grunnlag for plassering i fosterhjem eller institusjon. Bufetats tilbud skal gjelde tiltak som kommunene i liten grad vil kunne tilby for denne målgruppen. Det vil omfatte tiltak som krever store opptaksområder for å gi et tilstrekkelig høyt antall saker til at det kan etableres fagmiljøer med nødvendig kompetanse.

Det er Bufetat som avgjør om det gis tilbud om spesialiserte hjelpetiltak, på bakgrunn av retningslinjer for tilbudet. Kommunen skal på samme måte som i dag betale en egenandel for tiltaket.

Tjenestekatalogen for hjelpetiltak beskriver statens tilbud av spesialiserte hjelpetiltak og målgruppene tiltakene er rettet mot. I dag består tilbudet av hjelpetiltak som Multisystemisk terapi (MST), spesialvarianter av MST, Familien i Fokus og Relasjonsfokusert familieterapi (RFT) (tidligere FFT). Det statlige tilbudet vil avhenge av fagutviklingen på feltet, slik at tiltaksporteføljen kan endre seg over tid. Bufdir vil ha en rolle i å holde oversikt over internasjonal forskning og praksisutvikling, og vurdere hvilke spesifikke tiltak som til enhver tid bør inngå i det statlige tilbudet av hjemmebaserte tiltak.

Endringer i Bufetats tilbud av hjelpetiltak

Barnevernsreformen skal sikre at kommunene etablerer gode hjelpetiltak lokalt, for å styrke sitt arbeid med tidlig innsats og forebygging. Det statlige tilbudet av spesialiserte hjelpetiltak skal være et supplement til det kommunale hjelpetiltaksarbeidet.

I dag tilbys hjelpetiltaket Parent Management Training Oregon (PMTO) både av kommunene og av Bufetat. Det følger av barnevernsreformen at oppgaven med å tilby PMTO overføres til kommunene, eller avvikles i takt med at kommunene bygger opp nødvendig kompetanse. Bufetat vil fortsatt ha en rolle som regional implementeringsaktør og tilby metode- og kvalitetsstøtte til kommuner som tilbyr PMTO til sin befolkning.

Bufdir har utredet hvordan ny struktur for implementering av PMTO og andre kunnskapsbaserte hjelpetiltak i kommunene bør organiseres i Bufetat. Det skal forberedes for etablering av ny implementeringsstruktur i 2022 slik at ny struktur gjelder fra 2023. Bufetat skal arbeide for å opprette sitt tilbud av PMTO til kommunene inntil kommunene har opparbeidet et tilstrekkelig tilbud og ny implementeringsstruktur er etablert.

Tjenestekatalog for hjelpetiltak

Tjenestekatalog for hjelpetiltak til kommunene gir en oversikt over kommunenes og Bufetats tjenestetilbud til utsatte og sårbare barn, ungdom og familier. Katalogen tydeliggjør tjenestetilbudet som helhet, forventningene til tjenestene, og ansvarsforhold mellom Bufetat, kommunene og samarbeidsparter. Den gir også anbefalinger om hvilke tiltak kommunene bør kunne tilby.