Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fosterforeldre - faglig anbefaling for opplæring av fosterforeldre

Gode fosterhjem er vårt samfunns viktigste ressurs for å hjelpe de barn og unge som av ulike grunner ikke kan bo hjemme. For å kunne støtte familiene som overtar omsorgen, har alle samfunnets hjelpeinstanser og etater et felles ansvar. Hovedansvaret ligger imidlertid hos barnevernet i stat og kommune.

Anbefalingen er til deg som tar på deg oppgaven med å gjennomføre opplæringen
God fosterhjemsopplæring
Hva bør fosterforeldrene kunne?
De viktige stemmene
Kunnskapsgrunnlag

Fosterforeldrene skal ha kunnskap om rollen familien har i barnevernsystemet og om hvordan dette påvirker egne barn og familiens hverdagsliv.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterforeldrene ha

 • reflektert over egen motivasjon for å være fosterhjem
 • reflektert over betydningen av å være en viktig person i fosterbarnets liv og at dette vil kunne vedvare livet ut
 • reflektert over egen fleksibilitet i bruk av foreldreferdigheter
 • reflektert over hvordan de kan samarbeide med barnevernet og barnets foreldre
 • fått kunnskap om adskillelser og tap fosterbarn kan ha opplevd
 • formulert eksempler på følelser og reaksjoner som kan følge av å flytte i fosterhjem.
 • latt egne barn fått reflektere over hvilke endringer familien kan forvente
 • latt egne barn bli hørt i avgjørelsen om å bli fosterhjem
 • blitt forberedt på hvordan fosterfamilien, storfamilien og nettverket påvirkes når familien utvides
 • reflektert over egen familiekultur, og hvilke vaner og tradisjoner som kan endres og hvilke  de ønsker å opprettholde
 • reflektert over egenskaper og ferdigheter de innehar for å kunne håndtere forandringer
 • tenkt over hvilken støtte de vil kunne trenge for å håndtere forandringer
Ønske om å hjelpe og støtte barnets utvikling
Kunne anvende gode foreldreferdigheter
Ha gode samarbeidsferdigheter
Ivareta barn i vanskelige livssituasjoner
Familien blir utvidet, men også endret
Tilby barnet tilhørighet

Fosterforeldrene skal ha kunnskap om- og ferdigheter til å praktisere konstruktiv kommunikasjon.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterforeldrene ha

 • fått kunnskap om hvordan taushetsplikten skal forvaltes
 • blitt kjent med prinsipper i konstruktiv kommunikasjon.
 • fått kunnskap om og fått anledning til å eksemplifisere hvordan de kan anvende konstruktive kommunikasjonsferdigheter i møte med fosterbarn, fosterbarnets familie, egne barn, nettverk, barneverntjeneste og andre samarbeidsinstanser som barnehage og skole
 • reflektert over hvordan de kan hjelpe barnet med å se  sammenheng i livet sitt
 • vist ferdigheter til å snakke med barn og ikke til barn
 • reflektert over hvordan de gjennom kommunikasjon kan støtte barnet i vanskelige sosiale sammenhenger
 • reflektert over hvordan de kan rettferdiggjøre forskjellsbehandling
Kommunikasjonen skal tjene barnets beste
Bidra til medvirkning i barnets eget liv
Bidra til å støtte barnets utvikling
Bidra til å skape sammenheng i barnets liv
Bidra til å forklare forskjellsbehandling

Fosterforeldrene skal kjenne verdien av å jobbe med seg selv og utvikling av egne ferdigheter slik at hverdagslivet kan tilpasses barnets behov.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterhjemmet ha

 • reflektert over egen oppvekst- og livshistorie
 • formulert eksempler på hvordan egen oppvekst har bidratt til å forme deres sterke og mindre sterke sider som omsorgspersoner
 • reflektert over hvordan de reagerer på stress som utfordrer deres følelsesmessige kontroll
 • reflektert over viktigheten av å øve på å regulere egne følelser, for å kunne formidle ro og trygghet til et barn i vanskelige situasjoner
Du er din egen historie
Kun en stødig voksen kan støtte et barn som mister fotfeste

Fosterforeldrene skal ha kunnskap om barns utvikling og om konsekvensene av omsorgssvikt og krenkelser.

Mål for opplæringen

 • I løpet av opplæringen skal fosterforeldrene ha
 • reflektert over de ulike konsekvensene av omsorgssvikt
 • reflektert over hvordan omsorgssvikten og/eller utviklingstraumene kan komme til å påvirke barnet og familiens dagligliv
 • blitt forberedt på og fått kjennskap til hvordan de kan gi utviklingsstøtte til barnet
 • fått kunnskap om hvor og på hvilken måte de kan søke støtte dersom de får mistanke om at barnet har eller utvikler spesifikke hjelpebehov.
Barn som bor i fosterhjem er barn som oftere enn andre har opplevd omsorgssvikt og/eller krenkelser
Barn som bor i fosterhjem er først og fremst barn

Fosterforeldrene har kunnskap om grunnleggende verdier og prinsipper i utviklingsstøttende (nærende) omsorg.

Mål for opplæringen

I opplæringen skal fosterforeldrene ha

 • reflektert over hvordan den relasjonen er avgjørende for god omsorg
 • reflektert over og snakket sammen om de verdier og barnesyn som ligger til grunn for god omsorg overfor omsorgssviktede barn
 • reflektert over hvordan egen oppvekst og relasjonshistorie påvirker dem som omsorgsgivere
 • fått kunnskap om at barnet kan trenge lang tid for å oppnå trygghet i og tillit til fosterhjemmet
 • fått kunnskap om at barnet kan fremkalle sterke følelser hos dem selv.
 • Fosterforeldrene skal i opplæringen ha fått informasjon om hvor de kan  søke veiledning i slike situasjoner.
 • reflektert over hvordan omsorg og oppdragelse påvirker barnets opplevelse av seg selv og omverden
 • lært om betydningen av at barnet føler seg elsket, anerkjent og akseptert for den det er
 • formulert eksempler på hvordan de i den daglige omsorgen viser varme, romslighet og kjærlighet
Det som skades i relasjon må heles i relasjon
Barnets nettverk må samarbeide
Barn vil hvis de kan
Barnet lærer og utvikler seg positivt gjennom mestring
Omsorg når barnet ikke gir positive reaksjoner

Fosterforeldrene skal ha ferdigheter til å støtte barnets utvikling.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterforeldrene ha

 • reflektert over hvordan egen oppvekst har formet dem som mennesker
 • reflektert over hvordan de kan inkludere og ivareta barnet i storfamilien
 • snakket med barn som allerede tilhører familien om hvordan familien kan bidra til at et nytt barn tilbys tilhørighet i fellesskapet
  reflektert over hvordan fosterfamilien kan bidra til at barnet også skal kunne ha tilhørighet til opphavsfamilien
 • reflektert over hvordan de setter grenser
 • reflektert over hvordan de samarbeider med hverandre i stressende og pressende situasjoner
 • reflektert over hvilke følelsesmessige  behov som kan ligge bak det som i utgangspunktet kan framstå som uforståelig oppførsel
 • presentert eksempler på hvordan de selv har tatt kontroll over egne negative følelser og reaksjoner på uartig atferd og hvordan de kan søke hjelp om det blir vanskelig å håndtere
 • reflektert over hvordan de kan hjelpe barnet med å oppleve mestring i aktiviteter, lek, skole og i storfamilie/nettverk

Fosterforeldrene har kunnskap om og ferdigheter til å tilrettelegge for at barnet føler seg trygg.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterhjemmet ha

 • reflektert over trygghetens betydning for et barn
 • reflektert over hvordan de kan tilrettelegge for at barnet opplever trygghet i eget hjem, nærmiljø og i møte med biologisk familie
 • formulert og delt erfaringer fra egne opplevelser og erfaringer med opplevelser av trygghet og utrygghet
 • reflektert over hvordan de kan hjelpe et barn som føler seg utrygg i en tilsynelatende trygg situasjon 
Trygghet - først, sist og alltid
Utrygg, hvor andre er trygge

Fosterforeldrene skal ha kjennskap til relevant regelverk om rettigheter for barn som bor i fosterhjem, fosterforeldres rettigheter og plikter og saksbehandlingen i barnevernstjenesten.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterforeldrene ha
 

 • informasjon om de juridiske prosesser som fører til fosterhjemsplassering og for tilbakeføring til foreldrene
 • innblikk i kompleksiteten og de ulike hensynene barnevernstjenesten må ta
 • forstått betydningen av varsom omgang med sensitive opplysninger og betydningen av taushetsplikt og opplysningsplikt
 • kunnskap om hva de har rett til å vite om barnet før det flytter inn.
 • kunnskap om barns rett til medvirkning i egen sak
 • reflektert over innholdet i begrepene «stabilitet og kontinuitet», hvilken betydning det har for barnet og hvordan de som fosterforeldre kan bidra
 • kunnskap om hvilke krav som stilles for å bli fosterhjem
 • reflektert over hva det i praksis innebærer når foreldreskapet til barnet er delt mellom foreldrene, barnevernstjenesten og fosterforeldrene
 • kunnskap om hvilken rolle og hvilket ansvarsområde de ulike instanser og personer har i fosterhjemsomsorgen
 • reflektert over egne evner til samarbeid og se seg selv som samarbeidspartner i fosterhjemsomsorgen
 • informasjon om sine rettigheter og plikter i henhold til fosterhjemsavtalen
 • informasjon om sin arbeidsrettslige stilling og sine sosiale rettigheter
Kjennskap til relevant lovverk, forskrifter, avtaler og andre retningslinjer
Kjennskap til barnets rettigheter
Kjennskap til roller og rettigheter rundt barnet
Kjennskap til fosterhjemsavtalen - egne rettigheter og plikter

Fosterforeldrene har kjennskap til barnets kulturelle rettigheter.

Mål for opplæringen

I løpet av opplæringen skal fosterhjemmet ha

 • fått informasjon om barnets kulturelle rettigheter.
 • reflektert over hvordan det vil være for familien å følge opp et barn i forhold til dets språk, religion, kulturelle tradisjoner og møteplasser
 • formulert eksempler på kulturelle aktiviteter som det vil være mulig for fosterhjemmet å delta i sammen med et barn som bor i fosterhjem
 • reflektert over verdien av en to-kulturell oppvekst 
 • Artikkelsamling om fosterhjem i slekt og nettverk, der kulturperspektivet trekkes inn.
Barn skal vite hvor de kommer fra
Ikke enten-eller, men både og
Til barnets beste