Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fosterhjem - Faglige anbefalinger om økonomiske rammer for fosterhjem

Bufdir har på oppdrag fra BFD utarbeidet faglige anbefalinger til en standardisering av økonomiske rammevilkår for fosterhjemmene som kommunene har ansvar for, herunder fosterhjem i barnas familie og nære nettverk. Anbefalingene skal bidra til økt forutsigbarhet for fosterforeldre, redusere uenighet og forhandlinger om økonomiske rammevilkår og dermed støtte opp om det viktige samarbeidet mellom fosterhjemmene og barneverntjenesten.

Anbefalingene er Bufdirs råd til kommunene basert på kunnskapen vi har om praksis, behov og virksomme tiltak. For å nå målsettingen om å øke stabiliteten og tilgang på gode fosterhjem er det en forutsetning at kommunene bidrar med å legge til rette for likeverdige og forutsigbare økonomiske rammer for fosterhjemmene.

Sist faglig oppdatert 20. september 2022

Fosterhjem er en knapp ressurs. Det har over lang tid vært utfordrende å rekruttere nok egnede fosterhjem til barn som trenger botilbud utenfor hjemmet i Norge. Manglende stabilitet og forutsigbarhet for fosterhjem utgjør en risiko for rekrutteringen.  

Når kommunene praktiserer ulikt om fosterhjemmenes økonomiske rammebetingelser skaper dette utfordringer ved at kommuner som tilbyr bedre rammebetingelser vil bli foretrukket av potensielle fosterhjem fremfor andre kommuner. Det kan samtidig føre til at flere barn må flytte lenger unna enn det som er ønsket fordi fosterhjemmene har foretrukket andre kommuner enn barnets hjemkommune.  

Manglende stabilitet i fosterhjem øker også risiko for brudd. De fleste brudd i fosterhjem skjer fordi fosterforeldre sier opp, og ikke fordi barnet ønsker å bli flyttet.  

Brudd fører til:   

 • tap for barnet, hvor stabilitet og kontinuitet i omsorgen er viktige forutsetninger for positiv utvikling og senere livsløp
 • tap for fosterforeldre på grunn av følelsesmessig belastning, konsekvenser for eget familieliv og mindre sannsynlighet for å påta se nye fosterhjemsoppdrag 
 • tap for samfunnet ved ytterligere økte utfordringer med å rekruttere fosterhjem, økt ressursbruk og samfunnsøkonomiske konsekvenser.    

Årsakene til brudd er sammensatt, men kvaliteten på oppfølgingen av barn og fosterforeldre har mye å si for stabilitet i fosterhjem og om plasseringen lykkes. Fosterhjemmenes økonomiske rammebetingelser inngår i kommunens oppfølging og mulighet for å sette inn tiltak som kan bidra til å støtte plasseringen. 

Den overordnede målsetningen med å legge til rette for mer forutsigbare økonomiske rammebetingelser for fosterforeldre er at barna skal få trygge, stabile og gode hjem. Bufdirs anbefalinger for økonomiske rammevilkår er et av flere virkemidler for å oppnå målet om økt stabilitet i fosterhjem og bedre rekruttering.

Målet er at anbefalingene skal  

 • gi kommunene et godt grunnlag for å estimere kostnadene knyttet til sitt finansieringsansvar for fosterhjem
 • gi kommunene et godt grunnlag for å gi informasjon og legge til rette for god dialog med fosterhjem om oppdragsavtaler mellom barnevernstjenestene og fosterforeldrene  
 • bidra til bedre stabilitet for barna og færre utilsiktede flyttinger
 • bidra positivt til rekruttering av fosterhjem
 • bidra til lik behandling av fosterhjem og likeverdig behandling på tvers av kommuner  

I samarbeid med KS, enkelte kommuner og bruker- og interesseorganisasjoner på fosterhjemsområdet, vil Bufdir legge til rette for at anbefalingene evalueres, slik at de er godt tilpasset aktørene og tjenestenes behov.

Bufdir anbefaler en modell som består av  

 • fast grunnstøtte, utgiftsdekning og barnetrygd  
 • standardiserte perioder for frikjøp den første perioden etter at barnet har flyttet inn
 • kriterier for frikjøp utover den første perioden   

Modellen omfatter fosterhjemmene som kommunene har ansvaret for, altså ordinære fosterhjem, herunder fosterhjem i familie og nære nettverk. 

Anbefalingene ble gjort gjeldende fra 1.1.2022.

Overgang til mer standardiserte rammevilkår vil kunne bety en endring i godtgjøring for flere fosterhjem. De økonomiske konsekvensene for fosterhjemmene kan være ulike, og det er derfor viktig at kommunene i en overgangsperiode sikrer kontinuitet i oppfølging og betingelser gjennom skjønnsmessige vurderinger. Dette kan for eksempel være knyttet til spørsmål om konsekvenser som følge av at alle avtaler skal endres ved ikrafttredelsesdato, eller om det heller er grunnlag for å gjøre endringer i rammebetingelser på et naturlig stoppunkt i oppfølgingen av barnet og fosterfamilien.

Pensjonsordninger og endringer i rettigheter etter Folketrygdloven, inngår ikke i våre anbefalinger nå. Det er imidlertid mulig for kommunene å kompensere fosterhjem for tapt opptjening av tjenestepensjon.    

Grunnstøtte 
Utgiftsdekning og barnetrygd
Anbefaling for frikjøp den første perioden etter at barnet har flyttet inn
Bakgrunn for anbefalingene til første frikjøpsperiode
Modell for å vurdere behov for frikjøp av fosterhjemmet fra arbeid utenfor hjemmet
Kunnskapsgrunnlaget for anbefalingene