Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Økt ansvar for fosterhjem

Kommunene har med barnevernsreformen fått et økt og mer helhetlig ansvar for fosterhjem. Kommunene har fullt finansieringsansvar, og ansvar for all oppfølging og veiledning.

Helhetlig ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjemmet

Med barnevernsreformen er kommunens ansvar for oppfølging av fosterhjemmet presisert i loven. Innholdet i oppfølgingsansvaret følger av endret fosterhjemsforskrift som ble iverksatt 01.01.22.

Oppfølgingsansvaret innebærer at kommunene skal legge til rette for at barn og fosterhjem får rammer, støtte, praktisk og faglig oppfølging tilpasset deres behov. Oppfølgingsansvaret inkluderer alle former for veiledning.

Bufetats tilbud om generell veiledning har opphørt fra 01.01.22. Kommunens oppfølgingsansvar er avgrenset mot Bufetats ansvar for at fosterhjem får grunnleggende opplæring. Bufetats opplæringstilbud gjelder også ovenfor fosterhjem som kommunene selv rekrutterer, når kommunen ber om det. I henhold til fosterhjemsforskriften skal fosterforeldre gjennomføre opplæring før barnet flytter inn, og opplæringen skal være i tråd med nasjonale faglige anbefalinger.

Barne- og familiedepartementet reviderer nå fosterhjemsforskriften med sikte på å gi mer utdypende bestemmelser om kommunens oppfølgings- og veiledningsansvar for fosterhjem.

Lovfestet plikt til å søke i familie og nettverk

Det er nå en lovfestet kommunal plikt til alltid å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk. Tidligere var dette kravet hjemlet i fosterhjemsforskriften.

Barnevernstjenesten skal alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem. Barnevernstjenesten skal ved slike vurderinger legge til rette for bruk av verktøy og metoder for nettverksinvolvering, dersom det er hensiktsmessig.

Bufetats ansvar for rekruttering

Bufetat har ansvar for rekruttering av fosterhjem. Etaten har bistandsplikt og skal bistå kommunene med å skaffe fosterhjem når kommunene har vurdert at det ikke er muligheter til å finne fosterhjem i familie eller nære nettverk.

Kommunen skal gi en kort begrunnelse når det bes om bistand. Bufetat skal da legge kommunens vurdering til grunn.

Bufetat kan gi bistand til rekruttering

Familieråd er en nettverks- og medvirkningsmodell hvor intensjonen er å gi barn og familier reell innflytelse i eget liv. Familieråd kan benyttes i alle faser av et fosterhjemsforløp, både for å se om noen i barnets familie, slekt og nettverk kan være fosterhjem, til oppfølging av barn og familier i etterkant av en plassering.

Bufetat kan veilede og støtte kommunene i prosessen med rekruttering av fosterhjem, og kan gi kommunene tilgang på familierådskoordinatorer.

Barnevernsreformen og fosterhjemsstrategien: Et trygt hjem for alle

Regjeringen lanserte fosterhjemsstrategien 2021-2025 – Et trygt hjem for alle i mai 2021. Hovedmålsettingen både med barnevernsreformen og fosterhjemsstrategien er å legge til rette for nærhet, forebygging, forutsigbarhet og kvalitet i tjenestetilbudene til barn og familier.

Fosterhjemsstrategien har som overordnet mål legge til rette for at barn som ikke kan bo i hjemmet med foreldrene sine, får gode, trygge og stabile hjem og oppvekstrammer.

Tiltakene som løftes fram i strategien er særlig rettet mot rekruttering, opplæring og oppfølging av fosterhjem og tiltak som skal bidra til forutsigbarhet, helhetlig og tilpassede tilbud til fosterbarna og fosterfamilien.

Fosterhjemsstrategi - Bufdirs arbeid med tiltakene i regjeringens fosterhjemsstrategi 2021-2025 – et trygt hjem for alle

Private fosterhjemskjøp blir begrenset

Stortinget har besluttet at barnevernstjenesten ikke kan inngå avtale med private leverandører om plassering av barn i ordinære fosterhjem. Private leverandører vil fortsatt kunne levere tjenester som hjelpetiltak, avlastningstiltak og veiledning av fosterhjem. For å gi tid til omstillingen, vil lovendringen tidligst tre i kraft 1. juli 2023.

Prop. 86 L (2021-2022) Endringer i barnevernsloven mv. (krav om politiattest ved ansettelser i barne-, ungdoms- og familieetaten mv.)

Endringen skal bidra til at barneverntjenesten få økt kontroll med hvordan det går med barn i fosterhjem, innholdet i fosterhjemstiltaket og kostnadene. Allerede inngåtte avtaler påvirkes ikke av lovendringen.

Tjenestekatalog for fosterhjem

Tjenestekatalog for fosterhjem viser det samlede tjenestetilbudet, forventningene til tjenestene og ansvarsforhold mellom Bufetat og kommunen.